:

Hur beskattas Parkeringsförmån?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas Parkeringsförmån?
 2. Vad är det för moms på parkering?
 3. Hur bokföra parkeringsplats?
 4. Får företaget betala parkering?
 5. Hur mycket skatt på förmån?
 6. Vad är skattefria förmåner?
 7. Är parkering momsfri?
 8. När är det 6% moms?
 9. Hur deklarerar man parkeringsavgift?
 10. Kan man göra avdrag för parkeringsavgift?
 11. Vad gäller på privat parkering?
 12. Vad kan man dra av på skatten?
 13. Vad får företaget bjuda på?
 14. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 15. Vad får man bjuda personalen på?

Hur beskattas Parkeringsförmån?

Förmånsskatt är den skatt som tillkommer när arbetstagare tar emot ersättning som inte är kontanter. Förmånsbeskattning innebär alltså att anställda, förmånstagare, ska betala skatt för de förmåner som de erhåller via jobbet, och som enligt reglerna är skattepliktiga.

En förmån definieras av Skatteverket som all form av ersättning, utöver den vanliga lönen, som den anställde erhåller för sitt arbete och som bekostar en privat levnadskostnad. Några vanliga exempel på förmåner är jobbtelefon, företagshälsovård, motion och friskvård samt tjänstebil. 

Vad är det för moms på parkering?

Moms på parkeringsavgifter

Momsatsen på parkeringsavgifter är 25 %. Momssatsen om 25 & gäller för följande parkeringsavgifter/parkeringsalternativ: Kontant betalning i parkeringsautomater kortbetalning i parkeringsautomater Infartsparkeringar Boendeparkering Moms på parkeringskort: Månadskort för långtidsparkering Månadskort för korttidsparkering Årskort för parkering

Hur bokföra parkeringsplats?

Parkeringsböter är egentligen inte avdragsgilla kostnader, men om en arbetsgivare betalar p-böter vid tjänstekörning är utgiften avdragsgill som lön. Företaget ska då redovisa socialavgifter på bötesbeloppet. Den anställde som fått parkeringsboten ska förmånsbeskattas för bötesbeloppet. Parkeringsböter som arbetsgivaren betalar betraktas alltså inte som kostnadsersättning. Om en enskild näringsidkare betalar felparkeringsavgifter i sin enskilda firma ska dessa bokföras som eget uttag.

Parkeringsböterna bokförs på konto [7389], Övriga kostnader och för­måner, och betalningen på konto [1920], Plusgiro. Arbetsgivaravgiften bokförs med 192 kr på [7512], Arbetsgivaravgifter på förmåner, med motkonto [2730], ­Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt.

Får företaget betala parkering?

Parkeringsavgift vid tjänsteuppdrag är avdragsgill med det belopp du faktiskt har betalat och ingår inte i schablonavdraget för bil i tjänsten.

 • Om det till exempel inte går att få kvitto bör du föra dagbok över parkeringsutgifterna.
 • Om man tar ut parkeringsavgifterna löpande på reseräkningen anses man detta som direkta utlägg för tjänsteresorna och behöver då inte tas med på kontrolluppgiften.

Den som har bilförmån blir inte beskattad för fri parkering vid arbetsplatsen. Om man inte har fri parkering medges avdrag på samma sätt som för den som har egen bil. Parkeringskostnader vid arbetsplatsen får dras av för de dagar som bilen används i tjänsten. Om man har rätt till reseavdrag därför att bilen används minst 160 dagar i tjänsten, har man även rätt till avdrag för parkeringskostnader för alla resdagar.

Hur mycket skatt på förmån?

Förmånsskatt är den skatt som tillkommer när arbetstagare tar emot ersättning som inte är kontanter. Förmånsbeskattning innebär alltså att anställda, förmånstagare, ska betala skatt för de förmåner som de erhåller via jobbet, och som enligt reglerna är skattepliktiga.

En förmån definieras av Skatteverket som all form av ersättning, utöver den vanliga lönen, som den anställde erhåller för sitt arbete och som bekostar en privat levnadskostnad. Några vanliga exempel på förmåner är jobbtelefon, företagshälsovård, motion och friskvård samt tjänstebil. 

Vad är skattefria förmåner?

 • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.
 • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.
 • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är 

Är parkering momsfri?

I mervärdeskattelagen (MomsL) fastställs överlåtelse av parkeringsplatser för fordon antingen som momsfri överlåtelse av en rätt som gäller en fastighet (MomsL 27 § 1 mom.) eller som momspliktig uthyrning av platser för parkering av fordon (MomsL 29 § 1 mom. 5 punkten). Då vissa förutsättningar uppfylls är det möjligt att ansöka om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet.

I denna anvisning behandlas frågor om mervärdesskatt på parkeringsverksamhet. MomsL 29 § 1 mom. 5 punkten ändrades 1.1.2017. Enligt den tidigare formuleringen skulle moms betalas på överlåtelse av parkeringsplatser i form av parkeringsverksamhet. I denna anvisning avses med överlåtelse av parkeringsplatser vid parkeringsverksamhet att områden hyrs ut för parkering av fordon såsom avses i momsdirektivet och i mervärdesskattelagen.

Bestämmelserna om parkering av fordon i mervärdesskattelagen baserar sig på bestämmelserna i momsdirektivet: enligt artikel 135.1 l har uthyrning av fast egendom befriats från moms. Befrielsen tillämpas emellertid inte på uthyrning av områden för parkering av fordon (art. 135.2 b).

Områden som är avsedda för parkering av fordon kan finnas i garage eller hallar i anslutning till bostads- eller affärslägenheter och på på parkeringsplatser på gårdsplaner  eller längs gator. Parkeringen kan också förläggas till ett parkeringshus eller till ett annat område där parkering av fordon är tillåten.

Termen fordon tolkas så att den avser alla fordon, även vattenfarkoster. Med fordon avses således till exempel bilar, båtar, motorcyklar och snöskotrar (C-428/02 Marselisborg). Ett fordon som tagits ur bruk och inte har någon egen kraftkälla, är inget fordon (C-532/11 Leichenich).

När är det 6% moms?

Hur räknar man ut moms? På den här sidan kan du använda vår momsräknare för att beräkna moms på ett pris och se summan exklusive samt inklusive moms.

Vår momsräknare hjälper dig att lägga till eller ta bort moms på ditt pris. Välj mellan 6%, 12% och 25% moms eller skriv in en egen momssats.

I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!

Hur deklarerar man parkeringsavgift?

När du deklarerar har du möjlighet att göra avdrag för utgifter som är nödvändiga för att utföra ditt arbete. Ett vanligt avdrag är resor till och från arbetsplatsen.

Läs gärna igenom detta inlägg för att se vilka avdrag du har möjlighet att göra!

Kan man göra avdrag för parkeringsavgift?

Varje år begär 900 000 personer om att få dra av bilresor till och från jobbet. Många missar att de inte har rätt till avdraget över huvud taget.

– Man måste ha en tidsvinst på två timmar med bil. Det är ett villkor som inte alltid uppfylls. Sen är det väldigt få som har rätt till avdrag för skyddskläder och arbetsplats i hemmet.

Vad gäller på privat parkering?

”Undrar om en markägare kan ha parkeringsförbud på sin parkering och bara ha parkering på lördagar och söndagar under en viss tid? Och i så fall hur skall han skylta det skyltas?”

Vad kan man dra av på skatten?

Med skatteavdrag avses alla de här kostnaderna som företagaren får dra av sin beskattningsbara inkomst. Avdraget i fråga minskar summan som företagaren betalar skatt på. Med andra ord minskar skattens slutsumma med hjälp av skatteavdrag. En firmaföretagare uppger själv de kostnader som ska dras av i skattedeklarationen för näringsverksamhet.

En firmaföretagare, alltså en företagare som är enskild näringsidkare, kan göra avdrag på följande kostnader som hör till företagsverksamheten:

Vad får företaget bjuda på?

1. Fria arbetskläderOm arbetsgivaren tillhandahåller arbets- och skyddskläder är detta ingen skattepliktig förmån för den anställde. Samma sak gäller förmån av fri uniform. Kostnaden för skattefria arbetskläder är också avdragsgill för arbetsgivaren.

Läs dock vidare i Skatteverkets rättsliga vägledning för att veta exakt vad som gäller i din situation.

2. Kläder kan ges skattefrittDet är tveksamt om dyrbarare kläder, som enbart försetts med en diskret logotype, kan accepteras som en skattefri förmån. Kraven är inte lika stora om det gäller enklare klädesplagg, typ T-shirts, skjortor, mössor, scarves, handskar, slipsar. Dessa kan räknas som skattefria förmåner om de försetts med tryckt emblem.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

I och med dagens besked från Riksgälden att den ränta som sätts sista fredagen i november kommer vara 1,94% kan vi med hjälp av det Prisbasbelopp som regeringen fastställde redan i somras till 52 500 kr för 2023 räkna ut bilförmånen för nästa år.

Förmånsvärdet blir högre då både ränta och basbeloppet höjts, ränta har höjts från 0,5% (golvnivån) till 1,94% och basbeloppet höjts med 4 200 kr.

Vad får man bjuda personalen på?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost: