:

Hur gör man ett bokslut enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man ett bokslut enskild firma?
 2. Vilka konton ska nollas vid bokslut enskild firma?
 3. Hur ska ett bokslut se ut?
 4. När är bokslut för enskild firma?
 5. Vad kostar ett bokslut enskild firma?
 6. Hur bokför man slutlig skatt i enskild firma?
 7. Hur bokföra slutlig skatt i enskild firma?
 8. Hur redovisar man enskild firma?
 9. Hur avslutar jag min enskilda firma?
 10. Hur mycket betalar man i skatt som enskild firma?
 11. Hur mycket kostar en revisor enskild firma?
 12. Hur ska man bokföra enskild firma?
 13. Hur bokför man egna uttag i enskild firma?
 14. Måste man bokföra eget uttag enskild firma?
 15. Hur bokför man skatt i enskild firma?

Hur gör man ett bokslut enskild firma?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Vilka konton ska nollas vid bokslut enskild firma?

Så här bokför du årets resultat i ett aktiebolag.

  Årets vinst [8999] är 245 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets resultat.

Hur ska ett bokslut se ut?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

När är bokslut för enskild firma?

Om den som är skyldig att lämna en deklaration lämnar den efter utgången av året efter det kalenderår då beskattningsåret har gått ut får Skatteverket meddela ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller inom ett år från den dag då deklarationen kom in till verket. Ett sådant beslut får dock bara meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (66 kap. 22 § första stycket SFL).

Omprövningsbeslut till nackdel av ett beslut om förseningsavgift ska meddelas inom två år från den dag då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts (66 kap. 23 § SFL).

För grundbeslut om förseningsavgift gäller en generell tvåårsfrist (52 kap. 2 § SFL). Alltså är tidsfristen för att fatta grundbeslut och omprövningsbeslut till nackdel densamma.

Befogenheten att ompröva till nackdel för den som ärendet gäller avser även beslut om befrielse från förseningsavgift. Om någon har fått befrielse från förseningsavgift, t.ex. genom att ha lämnat felaktiga uppgifter, kan Skatteverket alltså ändra beslutet om befrielse till nackdel under tvåårsfristen (prop. 2010/11:165 s. 1103).

Vad kostar ett bokslut enskild firma?

Att välja om du ska anlita en redovisningskonsult för ditt företag är främst ett ekonomiskt beslut. Men hur mycket kostar det att anlita en bokföringsbyrå?

Eftersom varje företag är unikt begränsade vi enkäten och koncentrerade oss på mindre företag med en årlig omsättning på upp till 5 miljoner kronor. Vi undersökte löpande räkenskaper, momsredovisning, bokslut/årsbokslut och företagsdeklarationer. Priserna i den här artikeln inkluderar inte moms.

Hur bokför man slutlig skatt i enskild firma?

Alla juridiska och fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige har ett skattekonto hos skatteverket där alla transaktioner mellan en skattskyldig person och skatteverket registreras.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, handelsbolag och kommanditbolag är juridiska personer och har därför ett eget skattekonto hos skatteverket. En enskild firma är inte en egen juridisk person och har därför inget eget skattekonto, det är den enskilda näringsidkaren som själv betalar skatter i den enskilda firman.

Hur bokföra slutlig skatt i enskild firma?

I och med att bolagsskatten är en kostnad för bolaget kan man anta att de preliminära skatteinbetalningarna kostnadsförs löpande. Bokföringen görs på konto 8910 Skatt som belastar årets resultat, även kallat Årets skattekostnad. Dock beräknas skattekostnaden utifrån hela årets resultat, alltså intjänas vinsten inte jämnt under året på samma sätt som de preliminära skatteinbetalningarna. Följaktligen är det onödigt att kostnadsföra de preliminära inbetalningarna då man löpande ändå inte kan redovisa ett rättvisande resultat efter skatt. Förutom det försvårar en löpande kostnadsföring beräkningen av periodiseringsfond. De preliminära skatteinbetalningarna bokförs som förskottsinbetalningar löpande under konto 2518 (Betald preliminärskatt/F-skatt). Vanligt förekommande är att man istället bokför inbetalningarna i gruppkonto 2510 (Skatteskulder). Motkontot som används är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).

Ökar ett skuldkonto på debet blir nettoeffekten på en balansräkning motsvarande som om debet ökat hos ett tillgångskonto.

Hur redovisar man enskild firma?

Har du bolagsformen enskild firma, eller enskild näringsidkare som det också heter, innebär det att du behöver bokföra. Enligt svensk lag är du skyldig att bokföra och det finns regler och riktlinjer för hur din bokföring ska skötas. Du är helt enkelt bokföringsskyldig. Det är du, som fysisk person, som den enskilda firman är registrerad på som är skyldig till att bokföringen görs korrekt.  I denna artikel går vi igenom hur bokföring i enskild firma fungerar och hur du ska tänka kring valet av bokföringsprogram för enskild firma. 

 • Skilj på din egen ekonomi, som privatperson, och företagets ekonomi
 • Bokför löpande, det är lätt att skjuta fram bokföringen
 • Även som enskild firma är du skyldig att göra ett årsbokslut
 • Du måste kunna uppvisa din bokföring och underlag (kvitton mm) efter minst 7 år efter att den är genomförd

Företagets bokföring skall i slutändan sammanfattas i ett årsbokslut som Skatteverket vill ta del av, och då är det viktigt att allt stämmer så du inte blir exempelvis betalningsskyldig. Som enskild firma kan du göra ett så kallat förenklat årsbokslut. Detta kan du endast göra om du använder dig av kontantmetoden.

Hur avslutar jag min enskilda firma?

Det är viktigt att du avregistrerar dig för F-skatt , moms och arbetsgivaravgifter. Om du inte avregistrerar din verksamhet kan du i vissa avseenden även fortsättningsvis behandlas som om du bedriver näringsverksamhet.

Ansökan om avregistrering kan du göra på blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639). En avregistrering innebär inte att F-skattedebiteringen tas bort för det aktuella beskattningsåret. Om en preliminär F-skattedebitering ska tas bort helt eller ändras på grund av ändrad beräknad inkomst måste du även lämna in blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314).

Hur mycket betalar man i skatt som enskild firma?

Det finns inget enkelt svar på den här frågan. Hur mycket skatt man betalar beror på många olika faktorer, bland annat hur hög inkomst du har, din ålder, var du bor, vilken företagsform du driver, vilka avdrag du har rätt till med mera. Om du tjänar mindre än 20 500kr på ett år betalar du ingen skatt alls och om du tjänar mer än 555 000 kronor på ett år betalar du ungefär 50 procent skatt. Efter att ha läst den här artikeln har du förhoppningsvis en bättre förståelse för hur olika skatter påverkar din inkomst.

När man pratar om skatt är det bra att först vara införstådd med vad de olika inkomstslagen innebär. Det finns tre olika inkomstslag som bestämmer vilka skatter du ska betala, att skilja på inkomstslagen kan göra det lättare att förstå helheten kring din skattesituation. Inom varje inkomstslag finns det alltså många olika skatter som tillkommer, man kan därför se inkomstslagen som övergripande kategorier.

När du driver enskild firma är det du själv som ser till att skatten blir betald, till skillnad från om du är anställd och skatten automatiskt dras av från din lön. DeN första skatten du behöver bekanta dig med som enskild näringsidkare är F-skatt (företagsskatt). Om du har en anställning vid sidan om din enskilda firma betalar du F-skatt med villkor, så kallad FA-skatt.

Många brukar förespråka aktiebolag som företagsform när man vill att sitt företag ska växa, tack vare de förmånliga skattemöjligheterna. Nedan går vi igenom de vanligaste skatterna för aktiebolag.

Bolagsskatten är en skatt som betalas på den vinst som ett aktiebolag har gjort under ett räkenskapsår, vid ett förlustår ska alltså ingen bolagsskatt betalas. Bolagsskatten för 2022 ligger på 20,6 procent och betalas i form av preliminärskatt varje månad.

Vid årets slut stäms den betalda skatten av mot den slutgiltiga skatten. Bolagsskatten omfattar även kapitalvinster i aktiebolag, exempelvis utdelning. Bolagsskatten är alltså en del av det första beskattningsledet för aktiebolag. När du som anställd i ditt egna aktiebolag får lön beskattas även du som privatperson i ett andra led.

Hur mycket kostar en revisor enskild firma?

Jag debiterar 550 kr per timme plus moms och eventuell frakt (se Hur funkar det?). Det är samma timpris för t ex deklarationen och årsredovisningen som för bokföringen. Jag tar betalt per timme eftersom det blir mest rättvist, både för dig och mig.

Din faktiska kostnad beror till största delen på antalet verifikationer (kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar etc), och varierar oftast lite från månad till månad eftersom antalet verifikationer brukar variera. I början av året brukar kostnaden öka tillfälligt, eftersom bokslut och deklaration innebär en del extra arbete.

Hur ska man bokföra enskild firma?

Något som underlättar arbetet med löpande bokföring märkbart är att använda ett bokföringsprogram. Det finns många olika programvaror och leverantörer att välja bland. Bokföringsprogram finns både som kostnadsfria varianter och som programvara man betalar en summa för. Vanligt är att man betalar en summa per månad för att använda programmet. 

Om man inte har så många transaktioner kan man ofta klara sig bra med ett kostnadsfritt bokföringsprogram. Har man däremot en större omsättning, eller om man funderar på att expandera verksamheten och exempelvis har många kunder i andra länder eller på något annat sätt har mer krävande verksamhet, kan det vara bättre att investera ett månatligt belopp på ett kostnadsbelagt bokföringsprogram. Något man ska tänka på när man väljer bokföringsprogram är att om man köper ett sådant så får man ofta också tillgång till en kundtjänst. De som arbetar på supporten är experter på den specifika programvaran och kan därmed ge svar på frågor som rör hur bokföringen ska föras in i programmet. Det är inte riktigt lika vanligt att kostnadsfria bokföringsprogram har en gratis support.

När man väljer bokföringsprogram ska man fundera över:

Hur bokför man egna uttag i enskild firma?

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (66 kap. 7 § första stycket SFL). Denna sexårsregel gäller för beslut enligt SFL såvida inte beslutet ifråga tillhör de beslut som räknas upp i 66 kap. 7 § andra stycket eller i 66 kap. 8–17 §§ SFL.

Det innebär att sexårsfristen för omprövning på den enskildas initiativ gäller t.ex. för

 • beslut att inte godkänna en person som deklarationsombud (6 kap. 4–8 §§ SFL)
 • beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt (53 kap. SFL)
 • beslut om särskild inkomstskatt (54 kap. 2 § SFL)
 • beslut om slutlig skatt (56 kap. SFL)
 • beslut om förseningsavgifter (48 kap. SFL) och skattetillägg (49 kap. SFL), se även regeln om förlängd tid för omprövning av skattetillägg i 66 kap. 9 § SFL.
 • beslut om justering av bilförmån, kostförmån och bostadsförmån enligt 2 kap. 10 b och 10 c §§ SAL (4 kap. 1 § andra stycket SAL).

Måste man bokföra eget uttag enskild firma?

Som enskild näringsidkare räknas man inte som anställd i företaget utan när du tar ut pengar ur firman så gör du ett eget uttag. Det innebär inte att du betalar ut lön till dig själv utan att du gör ett uttag från det egna kapitalet. Det innebär även att du inte beskattas för dina egna uttag utan skatten dras på företagets resultat.

Detsamma gäller om du använder företagets pengar för privata utgifter. Dessa räknas nämligen även de som eget uttag. Hit hör även företagets skatter och avgifter samt pensionsförsäkringar.

Hur bokför man skatt i enskild firma?

På ditt skattekonto hos Skatteverket bokförs alla skatter och avgifter som omfattas av skattelagstiftningen. För dig som är enskild näringsidkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas till exempel:

 • Preliminärskatt för anställda
 • Arbetsgivaravgifter för anställda
 • Särskild löneskatt för anställdas pensionskostnader
 • Moms
 • Fastighetsskatt och fastighetsavgift för näringsfastigheter.

Som privata skatter och avgifter räknas till exempel inkomstskatter, egenavgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

I aktiebolag är det viktigt att man ser vilka transaktioner i bokföringen som påverkat skattekontot. Bokföringskontot som används i Bokio är 1630. Saldot på 1630 bör stämma överens med saldot på skattekontot hos Skatteverket. Skulle de inte stämma överens så saknas det förmodligen något i bokföringen. Läs här om hur du stämmer av bokföringen mot skattekontot.

I företaget behöver man i regel skilja mellan de olika skatte- och avgiftsbeloppen. Det görs enklast genom att bokföra på olika konton. Företaget ska därför ha separata skuld- eller avräkningskonton för arbetsgivaravgifter, personalskatt och moms. När du hanterar och bokför dina löner i Bokios lönefunktion samt använder de smarta bokföringsmallarna får du hjälp med både arbetsgivaravgifter, personalskatt och moms. Utöver dem vanliga formerna av skatt finns också så kallade punktskatter. Detta kan exempelvis vara alkohol- och tobaksskatt. Läs mer om punktskatter hos Skatteverket.

Inbetalning på skattekontot vid aktiebolag bokförs med mallen Insättning till skattekonto så här: