:

Är egenavgifter avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Är egenavgifter avdragsgilla?
 2. Måste man göra avdrag för egenavgifter?
 3. Är egenavgifter och sociala avgifter samma sak?
 4. Hur bokför man egenavgifter?
 5. Vad ingår i särskild löneskatt?
 6. Vilka avgifter är avdragsgilla?
 7. Är skatt och egenavgifter samma sak?
 8. Vad ska man betala särskild löneskatt på?
 9. Hur räknar man ut skatt och egenavgifter?
 10. Hur redovisas särskild löneskatt i årsredovisning?
 11. Hur deklarerar man särskild löneskatt?
 12. Får man dra av för eget arbete?
 13. Vad kan man dra av på företaget?
 14. Hur många procent är skatt och egenavgifter?
 15. Vad ingår i underlaget för särskild löneskatt?

Är egenavgifter avdragsgilla?

Är du född 1956 eller senare betalar du full egenavgift, det vill säga 28,97 procent. Då gör du ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Är du äldre betalar du en lägre egenavgift och gör därför ett mindre schablonavdrag. Andra anledningar till att du ska betala lägre egenavgifter kan vara att du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Måste man göra avdrag för egenavgifter?

Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året. Från det beloppet räknar man som huvudregel av 25 procent, vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter företagaren ska betala. Det belopp man får fram benämns nettointäkt efter schablonavdrag och motsvarar den skattemässiga nettointäkten. Egenavgifter ska endast betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas istället särskild löneskatt.

Med anledning av coronaviruset och dess ekonomiska följder sänktes egenavgifterna tillfälligt under beskattningsåret 2020. Därför måste två beräkningar göras: schablonavdrag medges med 10 procent upp till ett överskott om högst 111 111 kronor. På överskott som överstiger 111 111 kronor får avdrag med 25 procent göras.

Är egenavgifter och sociala avgifter samma sak?

Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året. Från det beloppet räknar man som huvudregel av 25 procent, vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter företagaren ska betala. Det belopp man får fram benämns nettointäkt efter schablonavdrag och motsvarar den skattemässiga nettointäkten. Egenavgifter ska endast betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas istället särskild löneskatt.

Med anledning av coronaviruset och dess ekonomiska följder sänktes egenavgifterna tillfälligt under beskattningsåret 2020. Därför måste två beräkningar göras: schablonavdrag medges med 10 procent upp till ett överskott om högst 111 111 kronor. På överskott som överstiger 111 111 kronor får avdrag med 25 procent göras.

Hur bokför man egenavgifter?

Ett kvitto är en bekräftelse på att en person eller en organisation har betalat för en vara eller tjänst. Kvittot kan både vara i pappersform och digitalt. Om köparen vill använda sin garanti eller byta varan kan kvittot användas som bevis för köpet. Om du som företagare har gjort ett inköp är kvittot underlaget till bokföringen.

Vad ska ett kvitto innehålla för att vara giltigt?

- Datum när verifikationen upprättades- Datum när affärshändelsen ägde rum- Vad avser affärshändelsen - Vilket belopp avser köpet- Vilka köpare och säljare som är inblandade- Vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)- Verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken 

En verifikation är den handling som bevisar att en affärshändelse ägt rum. Verifikationer kan bestå av kvitton, fakturor, bankbesked, löneutbetalningar eller annat både fysiskt och elektroniskt dokument.

Nedan visar vi ett exempel på hur bokföringen för ett inköp av kontorsmaterial skulle kunna se ut i Fortnox.

Vad ingår i särskild löneskatt?

Särskild löneskatt betalas på lön och ersättningar och ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Särskild löneskatt är inte samma sak som skatt på lön. Skatt på lön betalas av alla med A-skatt som har en beskattningsbar inkomst. Arbetsgivaren betalar in sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket för varje anställd. I en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag med F-skattsedel eller FA-skattsedel ska istället egenavgifter betalas in till Skatteverket. Särskild löneskatt ersätter egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas.

Vilka avgifter är avdragsgilla?

För det första är det nästan alltid som avdragsrätten ska prövas enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § IL. Det vill säga om det är en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Denna prövning ska ske i varje enskilt fall utifrån där gällande förutsättningar. Samma utgift kan därför vara avdragsgill i ett företag men däremot inte i ett annat.

Det kan också vara svårt att bedöma avdragsrätten för vissa särskilt reglerade utgifter i 16 kap. 2 – 36 §§ IL. Det gäller inte minst reglerna om representationskostnader. Det största problemet med denna bestämmelse är att det saknas en definition i lagen av vad som är representationskostnad. Dessutom saknas vägledande praxis för denna fråga från Högsta förvaltningsdomstolen. Syftet med regeln är att undvika att privata levnadskostnader görs avdragsgilla. Det är emellertid inget som förvaltningsrätten eller kammarrätten verkar ta särskilt stor hänsyn till, vilket innebär att typiska marknadsföringskostnader i vissa fall kan omfattas av avdragsbegränsningen. Förutsägbarheten för dessa utgifter är därför många gånger närmast noll.

Är skatt och egenavgifter samma sak?

Den eviga frågan, hur mycket skatt betalar man egentligen i en enskild firma? Vi har ett rätt stort antal enskilda firmor bland våra kunder och det är alltid en utmaning att förklara (och veta) exakt hur mycket skatt företagaren ska betala.

Vi börjar här med en rätt ingående förklaring och på slutet kommer några tumregler. Om du vill veta exakt (mer eller mindre) hur det fungerar kan du läsa alltihop, annars kan du skumma lite tills du kommer till slutet.

Vad ska man betala särskild löneskatt på?

Särskild löneskatt ersätter vanlig skatt på lön som annars betalas i form av egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas. Man skiljer mellan särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster betalas på vissa ersättningar och inkomster som inte inkluderas i sociala avgifter. Särskild löneskatt på pensionskostnader betalas av arbetsgivare som erbjuder tjänstepension till sina arbetstagare samt av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten. Skattesatsen för särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster är 24,26 %.

Hur räknar man ut skatt och egenavgifter?

Att veta vad som blir kvar efter skatt och vad du faktiskt kan ta ut i lön (eller eget uttag som det kallas i enskild firma) är inte det lättaste. Vi reder ut alla krångliga termer och hjälper dig med beräkningarna. Ta reda på din lön med vår kalkylator!

Hur redovisas särskild löneskatt i årsredovisning?

Hej!

Jag skulle vilja veta hur det är meningen att man ska hantera den särskilda löneskatten i programmet när man har en skattefordran på bolagsskattesidan, utan att få följdproblem med årsredovisningen nästkommande år.

Hur deklarerar man särskild löneskatt?

Till årets nya löneskattbilaga flyttas automatiskt eventuellt negativt underlag för löneskatt som beräknats på bilagan föregående år, förutsatt att årets deklarationsfil skapas genom import från föregående års program.

Särskild löneskatt ska av arbetsgivare betalas på vissa pensionskostnader som uppstått under räkenskapsåret. Det finns en blankett för företag med kalenderår som räkenskapsår och en annan blankett för företag med brutna räkenskapsår. Skattesats för löneskatten och andra procentsatser för berörda kalenderår anges av programmet.

Bilagan summerar beskattningsunderlaget sedan du angett uppgifter om delposter och räknar ut storleken på beskattningsårets löneskatt för pensionskostnader.

Får man dra av för eget arbete?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Vad kan man dra av på företaget?

Du får bara dra av utgifterna om de enbart lagts ned för att höja din verksamhets skattepliktiga inkomster eller sänka avdragsgilla kostnader. Det kan exempelvis handla om advokat- och rättegångskostnader på grund av en tvist om priset på en levererad vara eller tjänst.Utgifter för skatteprocesser som rör svensk inkomstskatt är inte avdragsgilla eftersom svensk inkomstskatt inte är en avdragsgill kostnad hos näringsidkaren.

Du får bara göra avdrag för arbetskläder som inte ses som lämpliga att använda privat. Kläderna ska även ha speciella egenskaper som har ett klart samband med din verksamhet. Det kan till exempel vara arbetsbyxor för hantverkare med särskilda fickor för förvaring av verktyg och insydda knäskydd med mera.

Hur många procent är skatt och egenavgifter?

 • Du får ett förhöjt jobbskatteavdrag från januari det år du ska fylla 66 år. Det gör att du betalar lägre skatt på din arbetsinkomst om du har aktiebolag och tar ut lön eller på din inkomst av aktiv näringsverksamhet.
 • Från januari det år du fyller 67 år får du lägre arbetsgivaravgifter/egenavgifter. Du betalar då bara ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent, istället för arbetsgivaravgiften på 31,42 procent för aktiebolag eller egenavgiften på 28,97 procent för aktiv näringsverksamhet.
 • Från och med januari det år du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag vilket innebär lägre skatt på arbetsinkomst för dig som tar ut lön från ditt aktiebolag samt lägre skatt på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Det förhöjda grundavdraget ger också lägre skatt på pension. Som företagare kan du driva företaget vidare även om du har börjat ta ut delar av eller hela din pension.
 • Vad ingår i underlaget för särskild löneskatt?

  Särkskild löneskatt (LSK) är en skatt som beräknas på de anställdas pensionskostnader. Arbetsgivare är ansvarig för att räkna fram och betala särskild löneskatt på de anställdas pensionskostnader. Procentsatsen är 24,26% och underlaget för löneskatt är baserat på årets totala debiterade premier, oavsett vilken period premierna ursprungligen avsett.

  Efter årets slut summeras företagets alla kostnader för pension och försäkringar. Även de servicebolag som hanterar lönerapportering, tex Fora, fastställer årets totala premier. Summeringen utgör underlaget utifrån man beräknar löneskatten med 24,26%.