:

Hur länge betalar man arbetsgivaravgift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge betalar man arbetsgivaravgift?
 2. När ska arbetsgivaravgifter betalas till Skatteverket 2023?
 3. Vad händer om man inte betalar arbetsgivaravgift i tid?
 4. För vilka betalas arbetsgivaravgift?
 5. När ska arbetsgivaravgifter betalas till Skatteverket?
 6. Hur ofta betalas arbetsgivaravgifter?
 7. Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?
 8. Måste man betala arbetsgivaravgift för sig själv?
 9. Kan man slippa arbetsgivaravgift?
 10. Vilka undantag finns från att betala arbetsgivaravgifter?
 11. Måste man betala arbetsgivaravgift om man inte har anställda?
 12. Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?
 13. Vad är arbetsgivaravgiften för en anställd?
 14. Vad är full arbetsgivaravgift?
 15. Hur räknar du ut arbetsgivaravgiften?
 16. Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?
 17. Vad är arbetsgivaravgiften för en anställd?
 18. Vad är full arbetsgivaravgift?
 19. Hur räknar du ut arbetsgivaravgiften?

Hur länge betalar man arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgifter är precis som det låter, en avgift som arbetsgivaren betalar för den anställda och som även går under benämningen sociala avgifter. Själva avgiften används till det grundläggande sociala försäkringsskyddet som bland annat omfattar ålderspension, sjukvård och social omsorg. Arbetsgivaravgifter ska betalas in till Skatteverket. En full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön som betalas ut. Man behöver inte betala in arbetsgivaravgifter utan anställda, mer än för sig själv.

Avgiften måste betalas för varje enskild person som arbetar, oavsett om man har en arbetsgivare eller om man är sin egen arbetsgivare, frågan är bara vem som betalar och hur den betalas. Vi har tagit fram tre exempelscenarios här nedan för att du enkelt ska förstå hur det fungerar med betalning av egenavgifter i just din situation:

När ska arbetsgivaravgifter betalas till Skatteverket 2023?

Den som betalar avgiftspliktig ersättning för arbete som utförs i Sverige ska betala arbetsgivaravgifter i Sverige (2 kap. 1 och 4 §§ SAL). Denna grundläggande regel gäller för alla som ger ut avgiftspliktig ersättning, såväl för svenska som för utländska utgivare.

Som arbete i Sverige räknas också arbete utomlands när en svensk arbetsgivare har sänt ut en anställd till annat land under en begränsad tid (1 kap. 8 § SAL). Det betyder att trots att ett arbete rent fysiskt utförs utomlands ska det räknas som arbete i Sverige. Den svenska arbetsgivaren ska betala avgifter enligt svenska regler även under den tid arbetet utförs utomlands. Den regeln gäller enligt vår interna lagstiftning om arbetet utomlands är avsett att pågå under längst ett år. Enligt EU-rätten och enligt konventioner med andra länder finns andra tidsgränser och regler för socialförsäkringstillhörighet.

Läs mer om begreppet arbete i Sverige på sidan Svensk rätt.

Vad händer om man inte betalar arbetsgivaravgift i tid?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din arbetsgivare har en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter enligt lag samt dra av preliminär skatt från anställdas löner. Om detta inte görs kan arbetsgivaren göra sig skyldig till skatteavdragsbrott (2 kap. 1 § socialavgiftslagen, 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen och 6 § skattebrottslagen).

För vilka betalas arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgiften och den avdragna skatten ska vara betald och finnas på Skatteverkets konto senast den sista inlämningsdagen för din arbetsgivardeklaration. Detta gäller inte om du även är registrerad för moms och har en omsättning som överstiger 40 miljoner kronor. I dessa fall ska arbetsgivaravgiften och den avdragna skatten vara betald senast den 12 (den 17 i januari) i samma månad som inlämningsdagen.

När ska arbetsgivaravgifter betalas till Skatteverket?

Arbetsgivaravgiften och den avdragna skatten ska vara betald och finnas på Skatteverkets konto senast den sista inlämningsdagen för din arbetsgivardeklaration. Detta gäller inte om du även är registrerad för moms och har en omsättning som överstiger 40 miljoner kronor. I dessa fall ska arbetsgivaravgiften och den avdragna skatten vara betald senast den 12 (den 17 i januari) i samma månad som inlämningsdagen.

Hur ofta betalas arbetsgivaravgifter?

För att sammanfatta är arbetsgivaravgiften de sociala avgifter som du som arbetsgivare betalar till staten för dina anställda. Avgifterna baseras på en procentsats som räknas ut från den anställdes bruttolön (lön innan skatt), där födelseår kan spela roll för arbetsgivaravgiftens storlek.

Full arbetsgivaravgift för inkomståret 2023 är 31,42 % på den bruttolön och det eventuella förmånsvärde som du som arbetsgivare betalar ut till en anställd.

Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.

Sociala avgifter är olika former av lagstadgade avgifter som finansierar socialförsäkringen. Socialförsäkringen omfattar rätten till social trygghet i form av exempelvis pensioner, sjukpenning och arbetslöshetsersättning. I Sverige ska arbetsgivaren betala sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter för varje anställd.

Måste man betala arbetsgivaravgift för sig själv?

Du som har ett socialavgiftsavtal med din utländska arbetsgivare ska själv redovisa och betala arbetsgivaravgifter. Det innebär att du varje månad ska redovisa lön och eventuella förmåner i en arbetsgivardeklaration och betala dina arbetsgivaravgifter. OBS! Det gäller även om inkomsterna inte beskattas i Sverige.

Du ska vara uppmärksam på att om du inte redovisar och betalar enligt avtalet kommer Skatteverket i stället att kräva din arbetsgivare på beloppet.

Kan man slippa arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgifter ska inte betalas på ersättning till en person om ersättningen under året är mindre än 1 000 kr (2 kap. 14 § SAL). Beloppsgränsen gäller oavsett om ersättningen är i kontanter eller i form av skattepliktiga förmåner. Inte heller egenavgifter ska betalas på ersättningar som är inkomst av tjänst under beloppsgränsen (3 kap. 9 § SAL).

Samma beloppsgräns, 1 000 kr, finns även när det gäller förmåner från socialförsäkringen. Man får inte pensionsgrundande inkomst beräknad på ersättning från en och samma utgivare om ersättningen under året sammanlagt är lägre än 1 000 kr (59 kap. 22 § SFB). Ersättningen är inte heller sjukpenninggrundande (25 kap. 16 § SFB). Här finns alltså exempel på den grundläggande principen om att avgiftsskyldigheten i möjligaste mån ska vara kopplad till vad som ger förmåner från socialförsäkringen. Undantag finns dock, t.ex. på ersättningar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Så snart ersättningen är minst 1 000 kr blir utgivaren skyldig att betala arbetsgivaravgifter och då från första kronan (detta skiljer sig från hantering av beloppsgränsen 1 000 kr gällande skatteavdrag). Varje år ska bedömas för sig. Om någon ger ut 900 kr i december år 1 och 950 kr i januari år 2 till samma person ska arbetsgivaravgifter inte betalas på ersättningarna under förutsättning att mottagaren inte fått andra ersättningar från utgivaren respektive år. Om utgivaren i exemplet betalar ut ytterligare 100 kr i februari år 2 till samma person blir utgivaren skyldig att betala arbetsgivaravgifter eftersom den sammanlagda ersättningen under året uppgår till minst 1 000 kr (2 kap. 24 § fjärde stycket SAL). Utgivaren ska då redovisa och betala arbetsgivaravgifter senast den 12 mars år 2 på ett underlag av 1 050 kr.

Vilka undantag finns från att betala arbetsgivaravgifter?

I propositionen föreslås en ny socialavgiftslag som är självständig i förhållande till lagen (1962:381) om allmän försäkring. Den nya lagen innebär främst en lagteknisk och språklig bearbetning av nuvarande bestämmelser om socialavgifter. Skyldigheten att betala socialavgifter anpassas i den nya lagen till socialförsäkringslagen (1999:799) så att avgifter skall betalas på arbetsinkomster för personer som omfattas av den arbetsbaserade socialförsäkringen.

Nuvarande bestämmelser om fördelning av socialavgifterna samlas i en ny lag, lagen om fördelning av socialavgifter.

I propositionen föreslås vissa mindre förändringar i skyldigheten att betala socialavgifter. För arbetsgivare som sysselsätter sjömän föreslås att sjömanspensionsavgiften slopas och att nedsättningen av sjukförsäkringsavgiften och arbetsmarknadsavgiften upphör. Det innebär sammantaget en mindre höjning av arbetsgivaravgifterna för arbetsgivare som sysselsätter sjömän.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Måste man betala arbetsgivaravgift om man inte har anställda?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgift på ersättningen till dina anställda. Arbetsgivaravgiften redovisar och betalar du till Skatteverket. Gå vidare till undermenyn.

Vad är arbetsgivaravgiften för en anställd?

Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas bruttolön. Du behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för en anställd om lönen inklusive förmåner kan antas bli mindre än 1 000 kronor under inkomst.

Vad är full arbetsgivaravgift?

Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Avgiften kan variera beroende på den anställdes födelseår.

Hur räknar du ut arbetsgivaravgiften?

Så räknar du ut arbetsgivaravgiften. Du beräknar avgiften på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda. Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas ...

Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgift på ersättningen till dina anställda. Arbetsgivaravgiften redovisar och betalar du till Skatteverket. Gå vidare till undermenyn.

Vad är arbetsgivaravgiften för en anställd?

Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas bruttolön. Du behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för en anställd om lönen inklusive förmåner kan antas bli mindre än 1 000 kronor under inkomst.

Vad är full arbetsgivaravgift?

Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Avgiften kan variera beroende på den anställdes födelseår.

Hur räknar du ut arbetsgivaravgiften?

Så räknar du ut arbetsgivaravgiften. Du beräknar avgiften på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda. Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas ...