:

Vad kan man dra av på gården?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man dra av på gården?
 2. Vilka avdrag kan man göra på en jordbruksfastighet?
 3. Vad kan man göra för avdrag på en skogsfastighet?
 4. När klassas det som Lantbruksfastighet?
 5. Hur många hektar för att räknas som jordbruksfastighet?
 6. Får man dra rot på jordbruksfastighet?
 7. Hur mycket är 30 hektar skog värd?
 8. Får man ta ut pengar från Skogskontot för att använda dem privat?
 9. Vad är fördelen med jordbruksfastighet?
 10. Måste man ha bygglov när man har jordbruksfastighet?
 11. Får man stycka av en jordbruksfastighet?
 12. Vad ska man tänka på när man köper Lantbruksfastighet?
 13. Vad får man för 1 hektar skog?
 14. Hur mycket tjänar man på 1 hektar skog?
 15. Vad händer med Skogskonto efter 10 år?

Vad kan man dra av på gården?

Enligt 54 § i inkomstskattelagen (30.12.1992/1535, nedan ISkL) har den skattskyldige rätt att från sin kapitalinkomst dra av utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande. Enligt 56 § 1 mom. 3 punkten i ISkL är utgifter som hänför sig till kapitalinkomst av skogsbruk bland annat anskaffnings- och driftsutgifter för maskiner och anläggningar för skogsbruket.

En central fråga med tanke på avdraget av skogsbrukarens anskaffningsutgift för maskiner och anordningar är om dessa huvudsakligen används just för förvärvande av skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk eller om användningen av en maskin huvudsakligen hänför sig till något annat än inkomstförvärvande, förvärvande av skattefri inkomst eller hushåll.

Om anskaffningsutgiften för en maskin är avdragsgill i beskattningen av skogsbrukets kapitalinkomster, ska dessutom periodiseringsfrågan lösas, dvs. om anskaffningsutgiften ska dras av som en årsutgift eller som avskrivningar.

Maskiner och anordningar som används för skogsbruk kan i allmänhet också användas i ett privat hushåll, i förvärvandet av skattefri skogsbruksinkomst eller i förvärvandet av inkomster av jordbruk, renskötsel eller näringsverksamhet så att den huvudsakliga användningen av dessa kan anknyta till något annat än förvärvande av skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk.

Av denna anledning berättigar inte enbart ägande eller besittning av skog direkt till en bokning av maskiner och anordningar i skogsbrukets materiel eller avdrag av anskaffningsutgiften för dessa som årsutgifter i beskattningen av kapitalinkomster. För att kunna dra av anskaffningsutgiften förutsätts det att maskinen de facto används i förvärvandet av skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk.

Vilka avdrag kan man göra på en jordbruksfastighet?

Hej!

Jag har köpt en liten jordbruksfastiget men lite skog osv. Totalt 7ha, ngn som vet hur jag kan göra med avdrag osv på skoter, atv osv? Måste det finnas en inkomst direkt på jordbruket för att kunna dra av moms osv? hur fungerar det med avskrivningar? Vart kan jag läsa/lära mig om hur allt detta fungerar?

Vad kan man göra för avdrag på en skogsfastighet?

Som skogsägare har man bokföringsplikt. Därför gäller det att hålla koll på ekonomin – redan från början av året. Alla verifikationer (som kvitton, affärshändelser exempelvis) ska sparas i en strukturerad ordning. Vare sig du tillhör de som gärna bokför själv eller knappt orkar se på ett kvitto så hör det till bokföringsplikten. Ta gärna hjälp med bokföringen eller hitta en bra digital lösning för att det ska bli rätt.

När klassas det som Lantbruksfastighet?

Lantbruksfastighet är ett samlingsnamn för jord- och skogsbruksfastigheter. Om fastigheten har taxeringskod 120 är den klassad som bebodd lantbruksfastighet i Sverige.

Hur många hektar för att räknas som jordbruksfastighet?

Den som kan söka gårdsstöd är den som har rätt att använda marken, som ansvarar för driften och förvaltningen av marken den 15 juni och som redovisar marken i sin SAM‑ansökan.

Om du använder och ansvarar för marken den 15 juni och redovisar den i SAM‑ansökan har du också ansvar för att alla villkor som gäller marken följs hela året och att marken är jordbruksmark hela året.

Får man dra rot på jordbruksfastighet?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2023. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2024 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta att räknas från och med den 12 februari 2024.

Hur mycket är 30 hektar skog värd?

Skogsfastigheters värde fastställs främst utgående från fastighetsvärderingar utförda av skogsproffs. Skogsvårdsföreningar, skogsbolag och skogstjänstföretag gör fastighetsvärderingar. Finlands skogscentral gör inte fastighetsvärderingar.  

Den vanligaste värderingsmetoden som används är den så kallade summavärdemetoden. Med summavärdemetoden fastställs skogsfastighetens värde per beståndsfigur som en summa av markens värde, plantornas värde, beståndets avverkningsvärde och eventuellt förväntningsvärde. Markens värde, plantornas värde och förväntningsvärdeskoefficienten fås från regionala tabeller eller räkneprogram. Beståndets avverkningsvärde räknas utgående från genomsnittspriser för virke i området under flera års tid.  

Får man ta ut pengar från Skogskontot för att använda dem privat?

Det lägsta belopp som du får sätta in (och dra av) ett visst beskattningsår är 5 000 kr. För varje år får du sätta in högst summan av 60% av dina inkomster från avverkningsuppdrag eller avverkningsrätt (rotpostförsäljning) och 40% av dina inkomster från virkesförsäljning. Högre belopp (80% respektive 50%) gäller vid skogsskador.

Du skattar för det belopp du tagit ut från skogskontot under inkomståret. Det minsta belopp du får ta ut är 1 000 kr och du får ta ut pengarna tidigast 4 månader efter insättningen.

Vad är fördelen med jordbruksfastighet?

Marginalskatt är den skatt du betalar på din sist intjänade tusenlapp. Så länge din totala inkomst håller sig under gränsen (brytpunkten) för statlig inkomstskatt (gäller för dig som inte har fyllt 66 år vid ingången av inkomståret) betalar du cirka 300 kronor i skatt på varje intjänad extra tusenlapp.

När din totala inkomst däremot stiger över gränsen för statlig inkomstskatt betalar du drygt 500 kronor i skatt på varje extra intjänad tusenlapp. Det brukar kallas att marginalskatten höjs. Gränserna för statlig inkomstskatt hittar du under Belopp och procent.

Måste man ha bygglov när man har jordbruksfastighet?

Hej, och tack för din fråga!

Det är inte lätt att förstå reglerna kring bygglov, särskilt som olika kommuner kan ha olika kommunala bestämmelser och riktlinjer.

Får man stycka av en jordbruksfastighet?

20 november, 2015

Att stycka av fastigheter är inte helt enkelt. Man kan lätt tro att det bara är upp till fastighetsägaren, men så är inte fallet. Staten ska ha sitt finger med i spelet innan allt är klart, vilket ett par i Vetlanda fick erfara.

Vad ska man tänka på när man köper Lantbruksfastighet?

Köper du en gård genom oss kan du förlita dig på att mäklarna är specialiserade på skogs- eller lantbruksfastigheter. Det innebär att de har särskild kunskap om vad som påverkar en gårds värde, arrende, fastighetsbildning och skogsbruksplanen.

Vad får man för 1 hektar skog?

Att värdera en skog är ofta komplicerat eftersom en mängd olika faktorer behöver tas med i beräkningen. Nu har vi dock gjort det lite enklare för dig! Fyll i formuläret nedan, så får du en uppskattning av hur mycket din skogsfastighet kan vara värd vid en försäljning.

Värderingssnurra – kommentarer. Areal har tagit fram en värderingssnurra för att du på ett enkelt sätt ska få hjälp med en översiktlig värdebedömning av din skog. Snurran bygger på Faustmanns formel vilket förenklat innebär att man skiljer skogsbruksvärde och markvärde åt. Denna modell ger en mer nyanserad bild av värdet än det gängse sättet att åsätta skogen ett pris per kubikmeter. Modellen har tagits fram av Areals fastighetsmäklare och indatat i värderingsmodellen utgörs av Areals statistik. Det värde som presenteras omfattar skog och jaktvärdet på din fastighet. Inägomark, byggnader och eventuella exploateringsvärden ingår ej. Värt att notera är att modellen är just en modell. För en mer korrekt beräkning av värdet på din fastighet kontakta någon av Areals mäklare. Uppdaterad under hösten 2022 med statistik som grundats på de fastighetsaffärer som Areal och andra aktörer har genomfört till och med första halvan av 2022.

Hur mycket tjänar man på 1 hektar skog?

Att värdera en skog är ofta komplicerat eftersom en mängd olika faktorer behöver tas med i beräkningen. Nu har vi dock gjort det lite enklare för dig! Fyll i formuläret nedan, så får du en uppskattning av hur mycket din skogsfastighet kan vara värd vid en försäljning.

Värderingssnurra – kommentarer. Areal har tagit fram en värderingssnurra för att du på ett enkelt sätt ska få hjälp med en översiktlig värdebedömning av din skog. Snurran bygger på Faustmanns formel vilket förenklat innebär att man skiljer skogsbruksvärde och markvärde åt. Denna modell ger en mer nyanserad bild av värdet än det gängse sättet att åsätta skogen ett pris per kubikmeter. Modellen har tagits fram av Areals fastighetsmäklare och indatat i värderingsmodellen utgörs av Areals statistik. Det värde som presenteras omfattar skog och jaktvärdet på din fastighet. Inägomark, byggnader och eventuella exploateringsvärden ingår ej. Värt att notera är att modellen är just en modell. För en mer korrekt beräkning av värdet på din fastighet kontakta någon av Areals mäklare. Uppdaterad under hösten 2022 med statistik som grundats på de fastighetsaffärer som Areal och andra aktörer har genomfört till och med första halvan av 2022.

Vad händer med Skogskonto efter 10 år?

Skogskonto är ett särskilt bankkonto där den som bedriver skogsbruk kan sätta in delar av intäkten från skogen. Den som sätter av ett belopp till ett skogskonto eller skogsskadekonto får dra av det beloppet i deklarationen det år intäkten uppstår. När pengarna tas ut från kontot beskattas de som intäkt i näringsverksamhet.

Den som vill göra avdrag för avsättning till skogskonto eller skogsskadekonto ska sätta in beloppet på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut.  Alla stora banker i Sverige tillhandahåller skogskonton. Pengarna ska måste du sätta in på kontot senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Själva avdraget gör man genom att dra av motsvarande belopp på näringsbilagan till inkomstdeklarationen.

Man får inte göra insättning på skogskonto i mer än en bank per inkomstår. Den bank som du väljer kommer att lämna kontrolluppgift om insättningen till Skatteverket.

 • 60 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt,
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter, och
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter.

Som intäkt räknas också försäkringsersättningar för skog.  Den som behöver avverka skogen i förtid på grund av naturkatastrofer, insektsangrepp eller liknande händelser kan välja att i stället göra avsättningar till ett särskilt skogsskadekonto.