:

Hur deklarerar man försäljning av Näringsfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man försäljning av Näringsfastighet?
 2. Hur beskattas försäljning av Näringsfastighet?
 3. Vad gäller vid försäljning av Näringsfastighet?
 4. I vilket inkomstslag deklarerar AB försäljning av Näringsfastighet?
 5. Hur beskattas försäljning av avstyckad tomt?
 6. Vilka avdrag får man göra vid fastighetsförsäljning?
 7. Vad är skatten på en försäljning av en gård?
 8. När räknas en fastighet som Näringsfastighet?
 9. Hur beskattas försäljning av fastighet i aktiebolag?
 10. Hur deklarerar man försäljning av tomt?
 11. Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?
 12. Får man dra av hela mäklararvodet?
 13. Hur mycket skatt vid försäljning av jordbruksfastighet?
 14. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 15. När ska fastighetsförsäljning beskattas?

Hur deklarerar man försäljning av Näringsfastighet?

Skattepliktig kapitalvinst/avdragsgill kapitalförlust vid en försäljning beräknas och dessutom inkomstbelopp för återföring i näringsverksamhet.

Programmets skatteberäkning för privatpersoner och aktiebolag kan ta hänsyn till såväl kapitalvinst/kapitalförlust som till återföring.

När uppgifter om försäljningen skrivits in kan samtliga deklarationsblanketter för försäljningen av näringsfastigheten inklusive deklaration av återföring automatiskt fyllas i av programmet.

Hur beskattas försäljning av Näringsfastighet?

Har du sålt en fastighet under året? Då måste du beräkna och deklarera fastighetsförsäljningens vinst eller förlust, den så kallade kapitalvinst- eller förlusten.

En fastighet ses som en kapitaltillgång och den eventuella vinsten du gör på en försäljning av fastigheten ska beskattas i inkomstslaget kapital. Oavsett vilken typ av fastighet du säljer exempelvis näringsfastighet eller småhus är vinstberäkningen i grunden densamma; du ska beräkna vinst och förlust utifrån försäljningspriset med avdrag för kostnader.

Vad gäller vid försäljning av Näringsfastighet?

1 Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som har avyttrat näringsfastighet. Informationen är inte heltäckande utan behandlar de viktigaste reglerna. Med avyttring menas försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse av egendom. Begreppet avyttring omfattar också andra slag av onerösa överlåtelser såsom apport, expropriation, delavyttring, upplåtelse av nyttjanderätt på obegränsad tid och marköverföring genom fastighetsreglering. Blanketter En fysisk person och ett dödsbo som har näringsfastighet ska deklarera resultatet av den löpande verksamheten på blankett N1 eller N2. Om fastigheten avyttras ska vinst och förlust deklareras på blankett K7. Tips, studera blankett K7 samtidigt som du läser broschyren. Näringsfastighet eller privatbostadsfastighet? En fastighet klassificeras antingen som näringsfastighet eller privatbostadsfastighet. Bedömningen ska göras vid kalenderårets utgång. Vid avyttring ska bedömningen för överlåtaren ske per överlåtelsedagen. Det är bara byggnader som är inrättade som bostad åt en eller två familjer och tomtmark till sådana byggnader som kan betecknas som privatbostadsfastighet. Detta innebär bl.a. att även småhus med högst två lägenheter på lantbruksenhet kan vara privatbostadsfastigheter. Varje fastighet som inte uppfyller kraven för privatbostadsfastighet är en näringsfastighet. Privatbostadsfastighet En en- eller tvåfamiljsbyggnad med tillhörande tomtmark ska klassificeras som privatbostadsfastighet om ägaren eller närstående till honom använder mer än hälften (för tvåfamiljshus minst 40 %) av huset för eget boende eller avsikten är att den kommer att användas på sådant sätt inom en överskådlig framtid. Obebyggd tomtmark är också privatbostadsfastighet om avsikten är att marken ska bebyggas med en- eller tvåfamiljshus och det är meningen att ägaren eller närstående till honom ska använda mer än hälften (för tvåfamiljshus minst 40 %) av huset för eget boende. För ytterligare information om begreppet privatbostadsfastighet, se broschyren Försäljning av småhus (RSV 379). Näringsfastighet Om fastigheten inte uppfyller kraven för privatbostadsfastighet, är den alltid en näringsfastighet. Ett andelshus har minst tre skilda lägenheter och är därför en näringsfastighet. Det betyder att den som äger en andelslägenhet ska redovisa den som en näringsfastighet. En fastighet som ägs av ett handelsbolag är alltid en näringsfastighet. Tröghetsregeln (tvåårsfristen) Det kan inträffa att en fastighet inte längre uppfyller villkoren för att klassificeras som privatbostadsfastighet. Den s.k. tröghetsregeln ger fastighetsägaren möjlighet att låta fastigheten förbli privatbostadsfastighet under en tvåårsperiod, trots att förutsättningar föreligger vid beskattningsårets slut att klassificera den som näringsfastighet. Syftet med regeln är att ge ägaren en frist att ändra förhållandena så att fastigheten inte behöver omklassificeras. Tröghetsregeln är inte tvingande, utan tillämpas endast på begäran av fastighetsägaren. 1

2 Någon tröghetsregel finns däremot inte när en näringsfastighet övergår till att klassificeras som privatbostadsfastighet. Då ska i stället s.k. avskattning göras. Det innebär att värdeminskningsavdrag m.m. ska återläggas (se mer på sidan 3). Exempel: Tröghetsregeln Under 2000 inträffade omständigheter som innebär att en fastighet inte uppfyller kraven för att klassificeras som privatbostadsfastighet. Vid taxeringen 2001 och 2002 kan ägaren, med stöd av tröghetsregeln, välja om fastigheten ska behandlas som privatbostads- eller näringsfastighet. Uppfyller fastigheten vid utgången av 2002 inte förutsättningarna för att vara en privatbostadsfastighet, ska den vid taxeringen 2003 beskattas som näringsfastighet. Om fastigheten avyttras under 2002 är det fråga om avyttring av privatbostad, om fastigheten har klassificerats som sådan vid utgången av 2001 (taxeringen 2002). Slottsregeln Ägaren till en mangårdsbyggnad (privatbostadsfastighet) på lantbruksenhet får välja om byggnaden ska vara privatbostadsfastighet eller näringsfastighet om den har nybyggnadsår före 1930 och storleken är minst 400 kvm. Hur går beskattningen till? Fysisk person och dödsbo som avyttrar en fastighet ska ta upp den beräknade vinsten och förlusten i inkomstslaget kapital. Det gäller både privatbostadsoch näringsfastigheter. Undantag gäller för fastighet som är lagertillgång i exempelvis byggnadsrörelse. Där redovisas vinst eller förlust i inkomstslaget näringsverksamhet. Den som äger en näringsfastighet har under innehavstiden fått avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för anskaffningsvärdet genom årliga värdeminskningsavdrag vid vinstberäkningen. När fastigheten avyttras ska anskaffningsutgiften inte minskas med dessa värdeminskningsavdrag (undantag vid förlust, se sidan 3). För att avdrag för anskaffningsutgiften inte ska medges två gånger (en gång i inkomstslaget näringsverksamhet som värdeminskning och en gång vid kapitalvinstberäkningen) ska värdeminskningsavdrag m.m. återföras till beskattning. Beskattningen ska därför ske i två steg: 1. Avdrag för värdeminskning m.m. som gjorts under innehavstiden tas upp som inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet (s.k. återläggning). 2. Vinsten eller förlusten redovisas i inkomstslaget kapital. Delägare i handelsbolag Reglerna i denna broschyr gäller även för fysisk person eller dödsbo som är delägare i handelsbolag. Skattepliktig vinst och avdragsgill förlust Endast 90 % av en kapitalvinst ska tas upp till beskattning vid avyttring av näringsfastighet. I inkomstslaget kapital sker beskattning med 30 %. Något förenklat kan man därför säga att vinsten beskattas med 27 % (30 % x 90 %). Endast 63 % av en kapitalförlust ska dras av vid avyttring av fastighet. En avdragsgill förlust får kvittas mot alla slags intäkter i inkomstslaget kapital. Blir det underskott i inkomstslaget kapital, medges skattereduktion med 30 % av den del som inte överstiger kr och med 21 % av belopp därutöver. Exempel: Kapitalförlust Karl har sålt en fastighet med kr i förlust. Av förlusten får 63 % dras av, dvs kr. Under samma år har Karl sålt aktier med en vinst på kr. Hans underskott av kapital blir då kr. Den skattereduktion som Karl kommer att få beräknas till kr ([30 % x kr] + [21 % x kr]). När ska beskattning ske? Inkomst av försäljningen ska tas upp till beskattning för det inkomstår då köpekontraktet undertecknades. Försäljning av lantbruksenhet En taxeringsenhet kan omfatta både en näringsfastighet och en privatbostadsfastighet. Ett exempel är en lantbruksenhet med en mangårdsbyggnad (småhus) som till övervägande del bebos av eller är avsedd att bebos av ägaren eller närstående. Mangårdsbyggnaden räknas då som privatbostadsfastighet. Om en lantbruksenhet som också omfattar en privatbostadsfastighet avyttras, behandlas det skattemässigt som avyttring av både en privatbostadsfastighet och en näringsfastighet. Privatbostadsfastigheten deklareras på blankett K5 och näringsfastigheten på blankett K7. När vinstberäkningen görs måste avyttringspriset och anskaffningsutgiften fördelas. Avyttringspriset bör fördelas med utgångspunkt i det taxeringsvärde som gäller vid avyttringen. Annan fördelning kan godtas om utredning kan visas som talar för en annan fördelningsgrund. Anskaffningsutgiften bör fördelas med utgångspunkt i det taxeringsvärde som gällde vid förvärvet, såvida det inte kan visas att annan fördelningsgrund bör tillämpas. Exempel: Lantbruksenhet En lantbruksenhet med ett taxeringsvärde på kr avyttras för kr. Privatbostadsfastighetens taxeringsvärde, det år avyttring sker, är kr. Av ersättningen bör kr ( kr x [ kr / kr]) hänföras till privatbostadsfastigheten. Anskaffningsutgiften bör beräknas på motsvarande sätt, men med de taxeringsvärden som gällde vid tidpunkten för förvärvet. 2 2

I vilket inkomstslag deklarerar AB försäljning av Näringsfastighet?

år 2019 ska de flesta arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå i sin arbetsgivardeklaration. Redovisningen ska göras varje månad och innebär att du inte längre behöver lämna en årlig kontrolluppgift för dessa utbetalningar.

i din inkomstdeklaration i maj året efter att du gjort ditt sista bokslut.

Hur beskattas försäljning av avstyckad tomt?

En näringsfastighet kan vara en kapitaltillgång eller en lagertillgång i näringsverksamheten. Det är nyttjandet av den aktuella fastigheten och syftet med förvärvet som avgör. Vid en försäljning skiljer sig beskattningen, och hur du redovisar resultatet, beroende på vilken typ av tillgång fastigheten är.

 • Läs mer om i vilka situationer en fastighet räknas som kapitaltillgång respektive lagertillgång.

Vilka avdrag får man göra vid fastighetsförsäljning?

Du som har sålt med vinst kan betala in vinstskatten direkt efter att du har sålt bostaden om du vill. Skriver du på köpekontraktet under 2022 betalar du så här för att slippa ränta på ditt skattekonto:

Om din kvarskatt blir mer än 30 000 kronor behöver du betala in den del av kvarskatten som överstiger 30 000 kronor, så att den är bokförd senast den 13 februari 2023. Betala in resterande belopp så att de är bokförda senast den 3 maj 2023. Om din kvarskatt blir högst 30 000 kr slipper du att betala ränta om inbetalningen är bokförd senast den 3 maj 2023.

Om du sålt din privata bostadsrätt med förlust, är det möjligt att dra av halva förlustsumman. Men denna del slås också ihop med andra inkomster och utgifter av kapital. Om förlusten är större än de övriga vinsterna och inkomsterna får du ett underskott av kapital som du kan göra avdrag för. 

Vad är skatten på en försäljning av en gård?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

När räknas en fastighet som Näringsfastighet?

Har du sålt en fastighet under året? Då måste du beräkna och deklarera fastighetsförsäljningens vinst eller förlust, den så kallade kapitalvinst- eller förlusten.

En fastighet ses som en kapitaltillgång och den eventuella vinsten du gör på en försäljning av fastigheten ska beskattas i inkomstslaget kapital. Oavsett vilken typ av fastighet du säljer exempelvis näringsfastighet eller småhus är vinstberäkningen i grunden densamma; du ska beräkna vinst och förlust utifrån försäljningspriset med avdrag för kostnader.

Hur beskattas försäljning av fastighet i aktiebolag?

Om ett aktiebolag har avyttrat en fastighet med förlust får förlusten bara dras av mot vinster på fastigheter. Ibland kallas detta för en kvittningsfålla. Den del av förlusten som inte kan dras av får rullas vidare och utnyttjas nästa beskattningsår. Även det året får den del av fastighetsförlusten på som är kvar bara utnyttjas mot vinster på fastigheter.

Om aktiebolaget inte äger fastigheten direkt utan istället äger en andel i ett handelsbolag och det handelsbolaget sålt en fastighet med förlust gäller även då att den förlusten bara får dras av mot vinster på fastigheter. Om handelsbolagsandelen övergår till ett annat aktiebolag gäller samma avdragsbegränsning för det aktiebolaget.

Hur deklarerar man försäljning av tomt?

Du kan sälja din stadigvarande bostad skattefritt om vissa förutsättningar uppfylls. Annars beskattas överlåtelsevinsten som kapitalinkomst.

Du kan sälja din stadigvarande bostad skattefritt om vissa förutsättningar uppfylls. Annars beskattas överlåtelsevinsten som kapitalinkomst.

Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?

Grattis till bostadsförsäljningen! Kom ihåg att försäljningen ska deklareras året efter att du har sålt din bostad. Här går vi igenom vad du ska tänka på – innan, under och efter deklarationen.

Du ska deklarera din bostadsförsäljning innan den 2 maj, året efter försäljningen. Att deklarera är enklare än många tror, det viktigaste är att du har koll på alla uppgifter som rör bostadsförsäljningen. För att deklarera loggar du in på Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1. Under fliken ”bilagor” finner du blanketten ”Försäljning av privatbostad”. Klicka på den för att börja deklarera din bo-stadsförsäljning.

Får man dra av hela mäklararvodet?

 • Deklarera en bostadsförsäljning
 • Vanliga frågor
 • Räkna ut mäklararvode

När du säljer en bostad med hjälp av en mäklare betalar du ett mäklararvode men ofta har du också en del andra utgifter i samband med bostadsförsäljningen. En del av dessa utgifter kan du göra avdrag för i deklarationen. Exempel på kostnader som är avdragsgilla är:

Mäklarnas arvoden skiljer sig en hel del mellan olika städer och områden. För att ta reda på vad olika mäklare tar i arvode och vad som ingår så kan du använda den kostnadsfria tjänsten MäklarOfferter.se. Du beskriver bara bostaden du vill sälja så får du hjälp med att samla in offerter och att jämföra mäklare.

Tjänsten är helt gratis och du väljer själv om du vill anlita någon av mäklarna som du får erbjudande av.

Hur mycket skatt vid försäljning av jordbruksfastighet?

Att avyttra en jordbruksfastighet är oftast ett viktigt beslut. Både arbetsplats och boende försvinner med ett pennstreck på köpeavtalet. I denna artikel tänker jag inte ta upp dessa frågor utan bekvämt avgränsa mig till skattekostnaden som uppstår vid en avyttring.

Regelverket kring beskattning av sålda näringsfastigheter och då särskilt jordbruksfastigheter är komplicerat, nedan skall jag försöka beskriva regelverket så enkelt som möjligt. På grund av utrymmesskäl kommer jag enbart att göra en schematisk beskrivning, men jag tror att uppgifterna är tillräckligt detaljrika för att kunna skapa en överblick av er läsares skattesituation. 

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

 • gator och torg
 • marknader och loppmarknader
 • mässor, idrottsgalor och festivaler
 • tillfälligt utnyttjade lokaler eller liknande

Försäljningen kan delas in i tre olika grupper beroende på vad du säljer och i vilken omfattning du säljer. Den kan anses vara

Som uthyrare ska du anteckna följande uppgifter på den som hyr plats:

När ska fastighetsförsäljning beskattas?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.