:

Vilken adress skickar man bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken adress skickar man bouppteckning?
 2. Vilket skattekontor bouppteckning?
 3. Hur skicka bouppteckning?
 4. Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?
 5. Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?
 6. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 7. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 8. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 9. När betalas pengar ut efter bouppteckning?
 10. Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?
 11. Kan man se om bouppteckningen är klar?
 12. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 13. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 14. Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?
 15. Vad händer när Skatteverket godkänt bouppteckningen?

Vilken adress skickar man bouppteckning?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Vilket skattekontor bouppteckning?

I dag inregistreras bouppteckningar vid tingsrätterna och tingsrätterna är också beskattningsmyndighet i fråga om arvsskatt. Riksdagen har den 7 december 1999 godkänt att dessa uppgifter skall föras över till skattemyndigheterna. I propositionen föreslår regeringen de ändringar i främst ärvdabalken och arvs- och gåvoskattelagstiftningen som behövs. Vidare föreslås i huvudsak följande. – Beslut om arvsskatt och gåvoskatt skall överklagas till allmän förvaltningsdomstol. – Kammarkollegiets uppgifter när det gäller arvsskatt och gåvoskatt förs över till skatteförvaltningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2001.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Våren 1996 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att bl.a. se över bouppteckningsinstitutet. I direktiven angavs att utredaren hade att utgå från att skattläggningen av arv skulle flyttas från tingsrätterna till skattemyndigheterna. Utredningen antog namnet Ärvdabalksutredningen. I det delbetänkande som Ärvdabalksutredningen lämnade hösten 1996 föreslås att skattemyndigheterna inte bara skall ta över ansvaret för arvsbeskattningen utan även ansvaret för att registrera bouppteckningar från tingsrätterna (Bouppteckningar och arvsskatt, SOU 1996:160). Lagförslagen i delbetänkandet finns i bilaga 1. Förslagen i delbetänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. Remissvaren och en remissammanställning finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr Ju96/4105). Eftersom de organisatoriska konsekvenserna av förslaget inte behandlades i betänkandet, fick Domstolsverket och Riksskatteverket i uppdrag av regeringen att genomföra en sådan analys. Uppdraget redovisades den 1 juni 1999 genom rapporten Registrering och skattläggning av bouppteckningar – Förslag till framtida organisation (DV Rapport 1999:1 och RSV Rapport 1999:10). Lagförslagen i rapporten finns i bilaga 3. Förslagen i rapporten har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4. Remissvaren och en remissammanställning finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr Ju99/2692).

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2000 (prop. 1999/2000:1 Utgiftsområde 4 avsnitt 6.5.2) att bouppteckningsverksamheten förs över från domstolsväsendet till skatteförvaltningen. Riksdagen godkände förslaget (bet. 1999/2000:JuU1 s. 59, rskr. 1999/2000:78).

Ärvdabalksutredningens slutbetänkande Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring (SOU 1998:110) innehåller vissa förslag som gäller bouppteckningsverksamheten. I detta ärende behandlas två av förslagen i slutbetänkandet, nämligen att personnummer för den avlidne skall vara en obligatorisk uppgift i bouppteckning och att kravet på att den avlidnes yrke anges skall tas bort. Förslagen har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 5. Remissvaren finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr Ju 98/3047).

Hur skicka bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?

En bouppteckning innehåller huvudsakligen en sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Men den innehåller även information om bland annat arvingar, vilka som är bouppgivare, ingivare och förrättningsmän. I vissa fall kan man även behöva lämna övriga upplysningar i en bouppteckning. Det kan t ex vara att sambo begär bodelning, efterlevande make/maka/partner begär jämkning, att det finns ett testamente, m.m.  Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. En registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller makarnas gemensamma konton mm. 

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

När betalas pengar ut efter bouppteckning?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs. Att man har ansvar för att bouppteckningen innebär inte att man måste utföra allt själv. Personen som har ansvaret har rätt att beställa bouppteckningstjänster för att bli klar med bouppteckningen. Dessa kostnader bekostas av dödsboet och behöver inte godkännas av övriga dödsbodelägare. Om det saknas dödsbodelägare, kan Skatteverket utse en särskild bouppteckningsförrättare. Den utsedda förrättaren får då betalt av dödsboet för sitt uppdrag.

Kan man se om bouppteckningen är klar?

Juridik vid dödsfall

Hej Har varit på bouppteckning då min exman avlidit (har en 17 årig son därför var jag på den). Undrar om man kan "fuska" med den? Jag frågade om man kunde få kopior av bankutdrag och ett privat lån han tagit av en person. Boupptecknaren sa att man inte fick det nu, men jag förstod inte om man kunde få det sen när det var inskickat till skatteverket? Undrar även om huset dem ägde ska värderas inför en bouppt. Det var endast taxeringsvärdet som togs upp?

Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Hej, tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga kommer vi behöva använda oss av ärvdabalken (ÄB). Där framgår det att en bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Det är vidare dödsbodelägare som förvaltar och företräder dödsboet (18 kap. 1 § ÄB). Dödsbodelägare är exempelvis efterlevande make, legala arvingar och universella testamentstagare.

Måste man ange lösöre i bouppteckning?

En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen kan förklaras som en förteckning över den avlidnas tillgångar och skulder som denne hade/ägde när den avled. Bouppteckningen blir senare underlag för det arv som så småningom ska gå ut till arvingarna, efter det att bouppteckningen har registrerats av Skatteverket.

Exempel på tillgångar som ska antecknas i en bouppteckning kan vara allt ifrån fastigheter till fordon, lösöre (möbler, inredning, husgeråd etc.), kontanter, banktillgångar och värdepapper. Som skuld i ett dödsbo ska exempelvis begravningskostnader och obetalda fakturor som förelåg på dödsdagen tas upp. Skulder som uppkommer efter dödsfallet tas inte upp om de inte är direkt hänförliga till dödsfallet. Det kan exempelvis handla om en faktura för palliativ vård, en ambulansresa i samband med dödsfallet eller liknande.

Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan dem som har del i dödsboet. Utöver det reglerar arvskiftet även andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter som skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning ska ske och vem som ska utses som aktförvarare. Det är viktigt att allt faktiskt beslutas och då också uttrycks på rätt sätt.  

Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare.  

Ett arvskifte ska upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Rent tidsmässigt görs det efter det att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Först efter det kan arvet kan betalas ut. Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas.  

Vad händer när Skatteverket godkänt bouppteckningen?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.