:

Var kan man få kopia på bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Var kan man få kopia på bouppteckning?
 2. Vem ska ha kopia på bouppteckningen?
 3. Hur vidimera kopia bouppteckning?
 4. Hur hittar man bouppteckningar?
 5. Vad gör Skatteverket med bouppteckningen?
 6. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 7. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 8. Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?
 9. Hur bevittnar man en kopia?
 10. Vem får vidimera en kopia?
 11. Varför saknas bouppteckning?
 12. Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?
 13. Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?
 14. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 15. Får vem som helst vara med på bouppteckning?

Var kan man få kopia på bouppteckning?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du inte har en kopia av bouppteckningen och kan få ledning därifrån till vilken byrå som upprättade bouppteckningen så kan du vända dig till Skatteverket och se om den finns registrerad där. Bouppteckningar som är upprättade från och med juli 2001 förvaras hos Skatteverket och du kan på begäran få en kopia skickad till dig.

Vem ska ha kopia på bouppteckningen?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Hur vidimera kopia bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Hej! Jag vill ge en bestyrkt kopia av mitt testamente och gåvobrev till mina barn. Kan jag kopiera originalen, skriva att kopian överensstämmer med originalet, sedan lägga till en underskrift av mig och 2 personer som inte är släkt?

Hur hittar man bouppteckningar?

Det är ingen sekretess på bouppteckningar, så du kan beställa även nyare bouppteckningar. Det enklaste sättet att beställa en kopia av en bouppteckning är att använda det särskilda formuläret på Riksarkivets webbplats. Då behöver du inte själv ta reda på vilket landsarkiv/stadsarkiv som förvarar just den bouppteckning som du söker. Du hittar formuläret på Riksarkivets webbplats för beställning av bouppteckningar. Fyll i de uppgifter du har om var och när en person avled, som du har t.ex. från dvd:n Sveriges dödbok 1901-2009.

Bouppteckningar finns även med i abonnemangen både hos ArkivDigital (ADOnline) och SVAR/Riksarkivet, medan Ancestry/Genline inte har gått in på detta källmaterial. För att se omfattningen på respektive aktörs material, så är det lättast att se i ArkivDigitals informationsblad, respektive hos SVAR via sökvägen från startsidan se Databaser och välj Bouppteckningar.

SVAR har i sitt abonnemang även sökbara register till bouppteckningar som finns hos landsarkiven i Härnösand, Uppsala, Vadstena och Östersund. Men det är inte alltid de har själva bouppteckningen i abonnemanget, om det materialet inte är skannat ännu. ArkivDigital har också register för bouppteckningarna, men det är skannade alfabetiska register, de är alltså inte sökbara, utan du får bläddra dig fram. Registren kan alltså hjälpa dig att hitta bouppteckningen men du kan som sagt även be arkiven söka fram den åt dig.

Vad gör Skatteverket med bouppteckningen?

När en person har dött behöver man göra en bouppteckning. Bouppteckning är den handling som visar vilka tillgångar och skulder som en avlidna har och vilka som är efterarvingar och testamentstagare. Det är en offentlig handling som används för arvskiftet och som redogör vem som kommer ärva vad. En bouppteckning ska som regel alltid göras, den ska vara påbörjad senast 3 månader från dödsdagen för att senast 4 månader skickas till Skatteverket. Det är viktigt att den görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden.

Alla kan upprätta en bouppteckning. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att upprätta handlingen. I regel faller ansvaret på den som har bäst insikt i dödsboet. Som dödsbodelägare får ni inte göra den helt på egen hand. Eftersom det är en offentlig handling måste den verifieras av två utomstående förrättningsmän. Innan den skickas till Skatteverket ska den nämligen skrivas under av dödsbodelägarna, och två förrättningsmän bevittnar och skriver under handlingen.

Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

Om en uppgift inte kan lämnas ska det antecknas i bouppteckningen (20 kap. 3 § första stycket ÄB).

Om en uppgift saknas i bouppteckningen kan Skatteverket inte utan vidare registrera bouppteckningen. Skatteverket kan behöva kontakta ingivaren för kompletterande uppgifter.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?

Du har rätt till ett skriftligt anställningsavtal. Avtalet ska innehålla

 • arbetsgivarens namn och organisationsnummer
 • ditt namn och personnummer
 • anställningens längd med datum både för start och slut
 • om din tjänst är heltid, deltid eller endast vid behov
 • vad du ska få för lön
 • vilka arbetsuppgifter du ska ha
 • vad du har för yrkesbenämning.

Hur bevittnar man en kopia?

Ett exempel på en vidimering

Vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet.[1] Ordet innebär även, i ett allmännare sammanhang, att bekräfta riktigheten i något. När det gäller exempelvis kopierade betygshandlingar, så innebär vidimeringen att två personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet. Ordet vidimera härstammar från latinets vidi, som betyder jag har sett.

Vem får vidimera en kopia?

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs. när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet. Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand skriva "vidimeras". Exempelvis kan det göras följande: "Kopian överensstämmer med originalet" med en signatur, namnförtydligande samt kontaktuppgifter.

Varför saknas bouppteckning?

Du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift i dessa situationer:

 • Du lämnar bouppteckningen högst 60 dagar för sent.
 • Du har lämnat en bouppteckning som är felaktig eller bristfällig men du korrigerar uppgifterna på eget initiativ och till din egen nackdel inom 60 dagar från det utsatta datumet.

Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?

En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment som för­kla­rar vilka skul­der och till­gång­ar den av­lid­ne hade och vem eller vilka som ska ärva dem. Boupp­teck­ning­en är viktig för att allt ska gå rätt till för er som arv­ta­ga­re men också för att Skat­te­ver­ket ska kunna kon­trol­le­ra att den av­lid­nes egen­dom blir re­do­vi­sad som den ska.

Att göra boupp­teck­ning in­ne­bär dels att sam­man­stäl­la upp­gif­ter­na som krävs, och dels att pre­sen­te­ra boupp­teck­ning vid ett för­rätt­nings­mö­te. Två för­rätt­nings­män ska sedan grans­ka och skriva under innan du kan skicka den till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.

Hur lång tid det tar beror helt på dig eller den som gör boupp­teck­ning­en. Ibland kan du också behöva extra tid för att ex­em­pel­vis låta mäk­la­re vär­de­ra ett hus. Är det fler än en döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du också ge tid för att de andra ar­ving­ar­na ska hinna komma till för­rätt­nings­mö­tet.  

Boupp­teck­ning­en ska vara av­slu­tad senast tre må­na­der efter döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en är av­slu­tad när den för­rät­tats, alltså när del­ta­gar­na på boupp­teck­nings­mö­tet god­känt in­ne­hål­let.

Det finns ingen for­mell tids­frist för när ni måste börja med boupp­teck­ning­en. Det är dock en bra idé att starta så snart ni har möj­lig­het om något ovän­tat skulle dyka upp.

💡 Om du be­hö­ver en ti­di­ga­re boupp­teck­ning kan du be­stäl­la en kopia hos Skat­te­ver­ket. 

Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?

Verksamt.se är en samling av e-tjänster från olika myndigheter, bland andra Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket, som kan komma till användning för dig som vill starta eget företag eller som redan är företagare.

Här finns också mängder av information, så som tips, råd, intervjuer, checklistor och en riktigt matig databas med svar på vanliga frågor.

Men viktigast av allt och antagligen varför du ens har klickat fram den här artikeln från första början: Det är hit du vänder dig för att registrera företag!

För att göra guiden så lättförståelig som möjligt har vi tagit hjälp av ett äkta Verksamt-proffs som har spenderat otaliga timmar i processen! Längs vägen kommer hon att flika in med sina tips kring hur du ska tänka.

– Jag är egen företagare sedan 20 år tillbaka och arbetar med verksamhets- och affärsutveckling samt som rådgivare på NyföretagarCentrum Jönköping. Jag är civilekonom och har arbetat med ekonomi och som controller men gillar att även få arbeta med människor och hjälpa dem utveckla sina idéer och sitt företagande.

Måste man ange lösöre i bouppteckning?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register. De nummertilldelande myndigheterna framgår av följande uppställning.

 • Aktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering – EEIG
 • Europeisk gruppering för territoriellt samarbete – EGTS
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Kooperativa Hyresrättsföreningar
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Utländska företags filialer
 • Bankaktiebolag
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Sparbanker
 • Medlemsbanker
 • Bankfilial
 • Utländska bankers filialer
 • Ömsesidiga försäkringsbolag

Får vem som helst vara med på bouppteckning?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.