:

Är skadestånd en inkomst?

Innehållsförteckning:

 1. Är skadestånd en inkomst?
 2. Är allmänt skadestånd skattepliktigt?
 3. Vilka skadestånd är avdragsgilla?
 4. Vad är allmänt skadestånd?
 5. Är skadestånd pensionsgrundande?
 6. Vad gäller för betalning av skadestånd?
 7. Hur betalar brottslingar skadestånd?
 8. Vad gäller betalning av skadestånd?
 9. Hur bokför man lämnade skadestånd?
 10. Är skadestånd ett straff?
 11. Var går gränsen för pensionsgrundande inkomst?
 12. Får socialtjänsten ta skadestånd?
 13. Kan Kronofogden mäta ut skadestånd?
 14. Hur snabbt betalas skadestånd ut?
 15. Kan man slippa betala skadestånd?

Är skadestånd en inkomst?

Inom arbetslivet kan det ibland uppstå situationer där en arbetstagare drabbas av en skada i tjänsten och följaktligen har rätt till ersättning, ett skadestånd, från sin arbetsgivare. Frågan som många arbetsgivare ställer sig är då hur ersättningen ska betraktas rent skattemässigt och om arbetstagaren ska ta upp ersättningen i sin deklaration och bli beskattad för den. Enligt praxis ska beloppen tas upp till beskattning, men för arbetsgivaren har det viss betydelse ifall beloppet är ett rent ekonomiskt skadestånd på grund av till exempel inkomstbortfall eller ett så kallat ideellt skadestånd för sveda och värk.

Huvudregeln är att ekonomiskt skadestånd som erhålls från arbetsgivare, och som har ett samband med anställningen, är skattepliktiga. Arbetstagaren ska ta upp ersättningen i deklarationen som vilken annan inkomst som helst och blir beskattad på motsvarande vis. Arbetsgivaren å sin sida betalar arbetsgivaravgifter på beloppet och får göra avdrag för sina kostnader precis som vanligt. Ersättningen är även pensionsgrundande.

Är allmänt skadestånd skattepliktigt?

Enligt de skadeståndsrättsliga principerna kan ersättningsskyldigheten grunda sig på avtalsansvar eller deliktansvar, om vilket stadgas i skadeståndslagen (472/74). Skador som ersätts enligt skadeståndslagen är bl.a. personskada, sakskada samt annan ekonomisk skada som t.ex. kan ha vållats av en grundlös tidningsnotis. Vid sakskada ska ersättas kostnaderna för reparation av saken och andra omkostnader till följd av skadan samt värdeminskning eller värdet av förstört eller förskingrat gods och därtill minskning i inkomst eller uppehälle.

Skadeståndslagen gäller ersättande av skada som vållats såväl genom ett brott som genom en annan gärning, såvida inte annat har stadgats eller avtalats. För att trygga att rätten till skadestånd förverkligas har en brottsskadelag (1204/05) stadgats. Med stöd av lagen erhåller den som lidit skada ersättning för person- eller sakskador, såvida inte dessa ersätts på basis av en annan lag eller en eventuell försäkring.

I praktiken betalas skadeståndet vanligtvis av ansvarsförsäkringen. En ansvarsförsäkring ger skydd i händelse av en sådan skadeståndsskyldighet som skadevållaren eller någon annan ansvarig kan bli föremål för på grund av skada som förorsakats annan.

Vilka skadestånd är avdragsgilla?

Vi är ett konsultbolag som arbetar med utveckling av elektroniska produkter. Det är så att en av våra anställda har utan företagets vetskap laddat ned en programvara som han ville titta på och bekanta sig med.   Den typen av programvara använder vi inte på företaget eftersom detta inte är vårt arbetsområde. Nu är det så att det företag som säljer programvaran har spårat nedladdningen och kräver företaget på en stor summa pengar (93 000 kr).Är företaget ansvarigt för detta? Har andra företag råkat ut för liknande fall och hur ska jag agera?

Vad är allmänt skadestånd?

En arbetstagare som bryter mot sitt anställningsavtal och därigenom orsakar sin arbetsgivare skada kan bli skadeståndsskyldig för brott mot anställningsavtalet. Skadan kan exempelvis bestå i en affärsmässig skada. Skadeståndet som arbetstagaren kan bli skyldig att betala är ett ekonomiskt skadestånd, enligt skadeståndslagen. Allmänt skadestånd kan utgå vid brott mot lag om företagshemligheter eller upphovsrättslagen. Allmänt skadestånd kan arbetsgivaren också ha rätt till om det framgår av kollektivavtal d.v.s. att brottet arbetstagaren har begått är ett brott mot kollektivavtalet.

För att en arbetsgivare ska vinna en process som handlar om rätt till ersättning för ekonomisk skada krävs att arbetsgivaren kan bevisa en mätbar skada. I många fall har ekonomiska skadestånd dömts ut när illojaliteten tagit uttryck i att de anställda under anställningstiden har bedrivit en konkurrerande verksamhet och där arbetsgivaren kan bevisa att denna illojalitet orsakat en ekonomisk mätbar skada hos arbetsgivaren. Denna skada har alltså inte inträffat vid utförande av arbetsuppgifter, utan genom ageranden utanför anställningen.

Är skadestånd pensionsgrundande?

Nej, inkomstförsäkring är inte pensionsgrundande. Eftersom den ersättning du får från din inkomstförsäkring inte är skattepliktig och du inte måste deklarera inkomstförsäkringen är den inte heller pensionsgrundande. Ersättning som du får från a-kassan är däremot skattepliktig inkomst och ger därmed framtida pension.

Tänk på! För att du ska ha rätt till ersättning måste du ha varit medlem i en inkomstförsäkring under en viss tid innan det att du blir arbetslös, så kallad kvalifikationstid. För att du ska känna dig trygg kan det därför vara en bra idé att ta reda på vilken inkomstförsäkring som passar bäst för dig. 

Vad gäller för betalning av skadestånd?

Den som har begått ett brott kan dömas att betala ett skadestånd till offret.

Ett skadestånd ska ersätta de skador som brottet orsakar. Det kan till exempel vara ersättning för förstörda kläder eller en utslagen tand, kostnader för sjukvård eller inkomstbortfall på grund av sjukskrivning, sveda och värk eller kränkning.

Hur betalar brottslingar skadestånd?

Du får ingen räkning eller inbetalnings­kort, utan måste själv ta reda på hur och till vem du ska betala. Betalar du inte riskerar du att skulden lämnas till oss.

Har du betalat direkt till brottsoffret, men ändå fått ett krav från oss? I så fall ska du skriva till oss och skicka med ett bevis på att du har betalat skulden. Det kan exempelvis vara ett kontoutdrag som tydligt visar att brottsoffret redan har fått betalt från dig.

Vad gäller betalning av skadestånd?

Den som har begått ett brott kan dömas att betala ett skadestånd till offret.

Ett skadestånd ska ersätta de skador som brottet orsakar. Det kan till exempel vara ersättning för förstörda kläder eller en utslagen tand, kostnader för sjukvård eller inkomstbortfall på grund av sjukskrivning, sveda och värk eller kränkning.

Hur bokför man lämnade skadestånd?

När skadestånd betalas som engångsbelopp får frågan om avdragsrätt bedömas med hänsyn till om skadeståndet kan anses vara en kostnad i näringsverksamheten eller inte. Skadestånd i form av engångsbelopp som kan anses utgöra kostnad i näringsverksamhet är:

 • skadestånd på grund av avtalsbrott
 • utomobligatoriskt skadestånd i näringsverksamheten

Är skadestånd ett straff?

Polisen vill veta vad du vill ha i skadestånd av gärningspersonen. Här får du reda på vad du kan få ersättning för och exempel på olika belopp.

Om du är osäker på vilket belopp du ska begära räcker det med att säga till polisen att du vill ha skadestånd. Du kan sedan återkomma om vilket belopp så länge du gör det före rättegången. Polisen skickar vidare dina krav till åklagaren som hjälper dig att begära skadestånd av gärningspersonen.

Var går gränsen för pensionsgrundande inkomst?

Det här kapitlet beskriver det svenska pensionssystemet, olika typer av pension, villkoren för att få del av dem och regler i EU. Det förklarar också hur du kan göra för att ta reda på hur stor din framtida svenska pension kommer bli, vilket beror på många olika faktorer, samt hur du ansöker om pension.

I Sverige får du olika typer av pension. Från Pensionsmyndigheten får du allmän pension som grundas på din pensionsgrundande inkomst. De allra flesta får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Utöver det kan du ha ett frivilligt privat pensionssparande.

Normalt får du högre pension ju högre lön du har och ju senare du går i pension. Men det beror också på utvecklingen i de fonder som delar av pensionen placeras i.

Det finns en gräns för den inkomstbaserade pensionen som används för att räkna ut den allmänna pensionen. Gränsen, som sätt en gång per år, är 7,5 gånger inkomstbasbeloppet. Det finns också en garantipension om du har låg eller ingen inkomstpension, vilket är ett artikel 58-stöd. Garantipensionen baseras på de perioder som du har bott i Sverige och storleken på din totala inkomstbaserade pension.

Får socialtjänsten ta skadestånd?

Publicerat torsdag 16 april 2015 kl 06.17

En person som utsatts för brott och fått ideellt skadestånd har inte rätt till försörjningsstöd. Trots att kronofogden inte får utmäta skadeståndet får socialen räkna pengarna som inkomst.

Kan Kronofogden mäta ut skadestånd?

Sista september löper det centrala kollektivavtalet för myndighetsanställda ut. Enligt STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar pågår intensiva förhandlingar för att ett nytt avtal ska vara klart första oktober. ”Vi jobbar dygnet runt för att få det på plats” säger hon.

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen ändrar formerna för sitt samarbete kring klienterna. I fortsättningen ska arbetsförmedlarna utgå från frivårdskontoren, och inte längre arbeta på anstalterna.

Kvinnor har gått om män när det gäller ledande befattningar i staten, om man räknar bort Försvarsmakten.

Myndighetschefer bör kunna vara kvar på sin post lika länge som andra anställda, det vill säga till 69 års ålder. Det skriver regeringen i budgetpropositionen. 

Trots kriget i Ukraina fortsätter STs samarbete med sin systerorganisation i landet. Nyligen genomfördes en utbildning för unga fackliga ledare i Uzhgorod, på gränsen till Slovakien och Ungern.

Av de drygt hundra lokförare på MTR som stämts inför Arbetsdomstolen för sin vilda strejk i våras blir det bara tio som får stå till svars. MTR drog tillbaka stämningar för att hålla trafiken igång. ”Att man väljer ut personer slumpmässigt på det här sättet och att det bygger på att de råkar vara lediga väcker frågor kring rättssäkerhet”, säger STs ombudsman Christian Camitz till Arbetsvärlden.

Hur snabbt betalas skadestånd ut?

Den som har begått ett brott kan dömas att betala ett skadestånd till offret.

Ett skadestånd ska ersätta de skador som brottet orsakar. Det kan till exempel vara ersättning för förstörda kläder eller en utslagen tand, kostnader för sjukvård eller inkomstbortfall på grund av sjukskrivning, sveda och värk eller kränkning.

Kan man slippa betala skadestånd?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter att domen vunnit laga kraft (tre veckor efter domslutet) skickas en kopia till kronofogden. Då frågar kronofogden den som ska få skadeståndet om han/hon vill ha hjälp att få betalt. Om skadelidande vill det fyller denne i en blankett och lämnar in den till kronofogden. Då skickas ett brev ut till den skadeståndsskyldige.