:

Kan man återkalla ett testamente?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man återkalla ett testamente?
 2. Hur kan man få ett testamente ogiltigförklaras?
 3. Hur mycket kostar det att klandra ett testamente?
 4. Hur bestrider jag ett testamente?
 5. När upphör ett testamente att gälla?
 6. När testamentet är ogiltigt?
 7. I vilka fall kan ett testamente vara ogiltigt?
 8. Vad krävs för att klandra ett testamente?
 9. På vilka grunder kan man klandra ett testamente?
 10. På vilka grunder kan ett testamente klandras?
 11. Kan man skriva ett nytt testamente?
 12. Kan man testamentera bort sina barn?
 13. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 14. Vem betalar klander av testamente?
 15. Hur vet man om någon har skrivit testamente?

Kan man återkalla ett testamente?

Ja, om man ändrar sig kan man alltid återkalla testamente. Man kan antingen återkalla testamentet genom att skriva ett nytt som upphäver det gamla eller genom att förstöra det gamla. Man bör undvika att skriva ett nytt testamente utan att återkalla eller förstöra det gamla eftersom testamentena då kan komma att gälla parallellt och tolkas vid sidan om varandra.

Det nya testamentet ersätter endast det äldre i de delar det nya inte stämmer överens med det gamla. Huvudregeln när man tolkar ett testamente är att försöka få reda på den avlidnes vilja men med två olika testamenten är det stor risk att viljan inte framgår på ett korrekt sätt. Det är därför alltid en god idé att återkalla det gamla testamentet när du skriver ett nytt för att din vilja ska framgå på ett riktigt sätt.

Hur kan man få ett testamente ogiltigförklaras?

Är du arvinge kan du i vissa fall invända mot ett testamente. Det heter att du klandrar testamentet. En klandertala kan användas för att helt eller delvis ogiltigförklara ett testamente. 

I vissa fall kan ett klandrat testamente fortsätta gälla för andra arvingar. Huruvida testamentet ogiltighetsförklaras i sin helhet eller bara delvis beror på hur många av arvingarna som har klandrat det. Klandertalan är personlig och samtliga arvingar som vill klandra testamentet måste göra det personligen.

En klandertalan ska väckas vid tingsrätten på den ort där den avlidne bodde och den som ska bevisa att testamentet är ogiltigt är den som startar processen för klandertalan. För att ogiltigförklara ett testamente krävs att en klandergrund föreligger, exempelvis att personen som upprättat testamentet hade en psykisk störning vid tillfället eller tvingades skriva testamentet.

Hur mycket kostar det att klandra ett testamente?

Ibland händer det att testamenten är felaktigt utformade eller att utformningen skedde i en situation som strider mot lagen. Då kan det vara möjligt att överklaga (på juristspråk “klandra”) ett testamente som man anser borde ogiltigförklaras. Att klandra testamenten kan ha många olika syften, men vanligt är att man vill falla tillbaka på den lagstadgade ordningen. Genom att göra så kan barn till den avlidne få hela arvet och på så vis slippa dela med sig av arvet med en annan person eller organisation.

Arvskiften är ofta mycket laddade situationer. Nära och kära är samlade och är i sorg efter en närståendes bortgång. Dessutom ska man skifta dennes tillgångar som har både emotionellt och ekonomiskt värde. Det kan ofta uppstå otrevliga situationer som kan sätta stora spår långt efter arvskiftet. För att se till att det går så bra som möjligt, försök att vara öppna med vad ni känner tycker, samtidigt som ni tar hänsyn till situationens beskaffenhet.

Hur bestrider jag ett testamente?

Juridik vid dödsfall

Min fru och hennes syskon ärver sin moster som testamenterat hela sin kvarlåtenskap till dem. Deras kusin, som också är syskonbarn till mostern, finns inte med i testamentet. Kusinen väljer därför att inte godkänna testamentet. Han hotar med att överklaga. Kan han lyckas med det? Kan min fru och hennes syskon göra något i nuläget för att snabba på processen? Hur går processen till?

När upphör ett testamente att gälla?

Ett testamente som har upprättats enligt lagens form är som regel gällande. Det finns inte något krav på att handlingen ska registreras. Det är den som har upprättat testamentet, den s.k. testatorn, ansvar att säkert förvara handlingen på en plats där den kan återfinnas efter dödsfallet. Ett testamente upphör inte att gälla efter viss tid. Vid ett dödsfall kan därför ett testamente som upprättats långt tillbaka i tiden bli gällande. Om testatorns livssituation har förändrats kan det vara oklart vad som har avsetts med förordnandet, t.ex. om testatorn har separerat eller sålt egendom som nämns i testamentet. Ett testamente ska då tolkas på det sätt som kan antas stämma överens med den avlidnes vilja. Eftersom testatorn inte finns kvar i livet och kan redogöra för sin avsikt blir det fråga om att tolka testatorns verkliga vilja, vilket av naturliga skäl kan medföra stora svårigheter. Det kan också uppstå situationer där det tydligt framgår hur arvet ska fördelas men som på grund av ändrade förhållanden kan medföra oväntade konsekvenser. Om testatorn vid sin bortgång var bosatt i annat land kan t.ex. det nya hemvistlandets lag bli tillämplig på arvet.

Ett testamente kan när som helst återkallas. En person som vill återkalla sitt testamente ska på ett otvetydigt sätt ge till känna att testamentet inte längre är ett uttryck för den yttersta viljan. Det kan ske genom att t.ex. testamentshandlingen förstörs eller ett nytt testamente upprättas genom vilket det tidigare uttryckligen återkallas. Om ett förordnande har återkallats och något nytt testamente inte har upprättats fördelas arvet enligt lag. Återfinns ett testamente endast i kopia kan fråga uppstå om testamentet har återkallats eller om det endast av misstag har kommit bort. Det är därför viktigt att även kopior förstörs när ett testamente återkallas. Av samma skäl är det bra att inte göra för många kopior när ett testamente upprättas och behålla eventuella kopior inom egen kontroll.

När testamentet är ogiltigt?

Trygga min framtid

Hej, jag har en mamma som nyss gått bort och hon hade tydligen ett testamente. Vi är tre syskon och i testamentet står det att jag och min bror skall tilldelas våra laglotter samt att återstående skall tillfalla min lillasyster... Kan vi överklaga om orättvisor? Vi är deras biologiska barn, pappan dog för tre år sedan.

I vilka fall kan ett testamente vara ogiltigt?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett testamente kan bli ogiltigt under ett antal förutsättningar som anges i ärvdabalken (ÄB), jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på dig fråga.

Vad krävs för att klandra ett testamente?

Trygga min framtid

Hej Ett par (släktingar till mig) som varit gifta och inte har några barn har skrivit ett gemensamt testamente. I samband med bouppteckningen för ett år sedan då hustrun dog, delgavs hustruns syster testamentet (systern kommer inte att ärva enligt testamentet). Jag har förstått att systern därmed har 6 månader på sig väcka talan mot testamentet. Behöver Mannen (till den avlidne) vidta någon åtgärd för att försäkra sig att gått rätt till? Är systern till hustrun därmed inte del av bouppteckningen när mannen avlider? Tacksam för Svar

På vilka grunder kan man klandra ett testamente?

Ifall en misstanke finns om att något är fel med ett testamente kan en arvinge använda sig av klander. På så vis kan testamentet bli ogiltigt till viss del eller i dess helhet. 

Ifall testamentet ogiltigförklaras i sin helhet sker fördelning av den avlidnes arv enligt lag. Klanderreglerna är till för att skydda det den avlidne uttryckt i sitt testamentet som sin sista vilja.

En talan om klander måste därför grunda sig på något av de krav för ogiltighet som lagen, ärvdabalken ställer upp för att vinna laga kraft. Det är dessutom viktigt att inledningsvis påpeka att en arvinge som godkänner testamentet förlorar sin rätt att väcka klandertalan.

På vilka grunder kan ett testamente klandras?

Innan ett testamente fått laga kraft anses både legala arvingar och universella testamentstagare vara dödsbodelägare (18 kap. 1 § fjärde stycket ÄB).

Ett testamente kan få laga kraft mot respektive legala arvinge på tre olika sätt:

 • Den legala arvingen godkänner testamentet.
 • Den legala arvingen delges testamentet och klandrar det inte inom sex månader.
 • Domstolen ogillar den legala arvingens klandertalan av testamentet.

Kan man skriva ett nytt testamente?

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamenten hittas i ärvdabalken.

Kan man testamentera bort sina barn?

Trygga min framtid

Min fråga gäller testamente och hur mycket man kan testamentera bort. Jag och min fru tänker köper en bostadsrättslägenhet som vi betalar i lika delar. Vi är gifta och undrar hur vi kan skriver ett testamente där vi får enskilt så mycket som möjligt. Vi har särkullebarn.

Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

När min mamma dog visade det sig att hon skrivit ett testamente och i testamentet hade hon skrivit att allt hon ägde skulle ärvas av sin nye man som inte är min pappa. Jag och min bror skulle därför inte ärva någonting överhuvudtaget efter vår mamma. Detta verkar vara hur konstigt som helst då vi läst att barn alltid har rätt till arv från sina föräldrar. Vad kan vi göra? Hälsningar Lena

Vem betalar klander av testamente?

Att kland­ra ett tes­ta­men­te be­ty­der samma sak som att över­kla­ga ett tes­ta­men­te. Att kland­ra ett tes­ta­men­te in­ne­bär alltså att du säger att något är fel med det. Låt oss titta på vad dessa fel kan vara.

I lagen finns det en del regler för hur ett tes­ta­men­te ska vara ut­for­mat för att vara gil­tigt. Det är de reg­ler­na som kallas för form­krav. Alltså hur man ut­for­mar tes­ta­men­tet. Där­ut­ö­ver finns också ma­te­ri­el­la regler. De är till för att skydda den som har skri­vit tes­ta­men­tet (tes­ta­tor) och hens önskan. 

Nedan har vi sam­man­ställt de ge­ne­rel­la grun­der­na för att kland­ra tes­ta­men­te:

 • Tes­ta­men­tet är ogil­tigt på grund av att det inte upp­fyl­ler form­kra­ven
 • Den som har skri­vet tes­ta­men­tet eller vittne är obe­hö­ri­ga
 • Hur vet man om någon har skrivit testamente?

  Som framgått av inledningen är det endast testamentet i original som är gällande. Hittar de efterlevande inte originalet men finner en kopia är detta inte till någon hjälp. En kopia av ett testamente är inte gällande som testamente.

  Tyvärr förekommer det att personer som finner ett testamente och som ”förlorar” arv genom testamentet, då  förstör eller gömmer testamentet av det enkla skälet att de erhåller mer i arv om något testamente inte finns.

  Har t ex en testamentsgivare i sitt testamente angett att en viss person som inte är bröstarvinge ska erhålla viss egendom i arv innebär detta att arvet i motsvarande minskas för eventuella bröstarvingar. En bröstarvinge erhåller mer i arv om något testamente inte finns. Den bröstarvinge som finner testamentet skulle därför rent ekonomiskt “vinna” på om testamentet “försvann” eller förstördes.