:

Vad är en redovisningsprincip?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en redovisningsprincip?
 2. Vilka redovisningsprinciper finns det?
 3. Vad innebär försiktighetsprincipen redovisning?
 4. Vad är Periodiseringsprincipen?
 5. Vad är det för skillnad mellan bokföring och redovisning?
 6. Vad ska en redovisning innehålla?
 7. När används Matchningsprincipen?
 8. Vad är Väsentlighetsprincipen?
 9. När gäller försiktighetsprincipen?
 10. När används Realisationsprincipen?
 11. Hur mycket tjänar en redovisningskonsult?
 12. Vad är syftet med redovisningen?
 13. Vad är det för skillnad på bokföring och redovisning?
 14. Hur gör man bokslut steg för steg?
 15. Varför försiktighetsprincipen?

Vad är en redovisningsprincip?

När ett företag upprättar balansräkning, resultaträkning och noter ska ett antal uppräknade grundläggande principer i ÅRL följas (2 kap. 4 § första stycket ÅRL). Att just dessa principer listas i lagen innebär inte att andra principer, som t.ex. kongruensprincipen, är mindre viktiga. I förarbe­ten till ÅRL framhåller regeringen dock att om principerna framgår av lagen, så får de ”ett tydligare innehåll och en stark­are ställning i frågor och situationer som inte regleras av lagen” (prop. 1995/96:10 del 2 s. 15 f).

De grundläggande redovisningsprinciperna i 2 kap. 3 § ÅRL ska även tillämpas när ett årsbokslut upprättas (6 kap. 4 § BFL).

Vilka redovisningsprinciper finns det?

Redovisningsprinciperna finns reglerade i lag och har betydelse för samtliga företags bild utåt; exempelvis i Årsredovisningslagen (ÅRL). Principerna har betydelse för de lagstiftare som planerar eventuell lagförändring eller hur olika remissinstanser resonerar. Som egenföretagare gäller det att inte vara något undantag, utan tillgodose intressenternas intresse av att principerna fullgörs.

En fördjupning av de olika redovisningsprinciperna hittar du på Skatteverkets hemsida i sektionen Rättslig vägledning. Gå till Skatteverket.se (rättslig vägledning) och sök efter redovisningsprinciper för att läsa skatteverkets vägledning om redovisningsprinciper.

Med försiktighetsprincipen avses att ett företag beaktar god försiktighet vid redovisning av företagets tillgångar och skulder; med detta menas att tillgångar ska värderas lågt och skulder ska värderas högt.

”värdering av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet”.

Det gäller alltså enligt försiktighetsprincipen att tillgångar redovisas lågt (försiktigt) och skulder högt (också försiktigt).

När ett företag tillämpar försiktighetsprincipen och ska göra värderingar av exempelvis tillgångar är det därmed viktigt att inte chansa för mycket i sina antaganden, utan hellre som sagt vara försiktig i bedömningen av värdet.

Vad innebär försiktighetsprincipen redovisning?

Redovisningsprinciperna finns reglerade i lag och har betydelse för samtliga företags bild utåt; exempelvis i Årsredovisningslagen (ÅRL). Principerna har betydelse för de lagstiftare som planerar eventuell lagförändring eller hur olika remissinstanser resonerar. Som egenföretagare gäller det att inte vara något undantag, utan tillgodose intressenternas intresse av att principerna fullgörs.

En fördjupning av de olika redovisningsprinciperna hittar du på Skatteverkets hemsida i sektionen Rättslig vägledning. Gå till Skatteverket.se (rättslig vägledning) och sök efter redovisningsprinciper för att läsa skatteverkets vägledning om redovisningsprinciper.

Med försiktighetsprincipen avses att ett företag beaktar god försiktighet vid redovisning av företagets tillgångar och skulder; med detta menas att tillgångar ska värderas lågt och skulder ska värderas högt.

”värdering av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet”.

Det gäller alltså enligt försiktighetsprincipen att tillgångar redovisas lågt (försiktigt) och skulder högt (också försiktigt).

När ett företag tillämpar försiktighetsprincipen och ska göra värderingar av exempelvis tillgångar är det därmed viktigt att inte chansa för mycket i sina antaganden, utan hellre som sagt vara försiktig i bedömningen av värdet.

Vad är Periodiseringsprincipen?

Den löpande bokföringen ska framför allt spegla verksamhetens förlopp. Detta kräver ofta inte att periodisering görs i månadsboksluten. Större engångsbetalningar av exempelvis företagsförsäkring och lokalhyra samt större avskrivningar kan dock behöva perioderas för att kunna följa utveckling av resultat och ställning under året.

Vad är det för skillnad mellan bokföring och redovisning?

Bokföring är i korta drag en sammanställning av de inkomster (intäkter) och utgifter (kostnader) som finns i en verksamhet. I bokföringen kan dessa intäkter och kostnader utgöras av exempelvis pengar, varor, utfört arbete, skatter m.m.

Att bokföra innebär alltså att man ordnar och rapporterar alla bolagets affärshändelser på ett systematiskt och överskådligt sätt. En affärshändelse är en in- eller utbetalning som direkt påverkar bolagets resultat, till exempel ett inköp eller när en kund betalar din faktura.

Varje affärshändelse som bokförs ska kunna styrkas i form av dokumentation, en så kallad verifikation, vilken kan utgöras av exempelvis ett kvitto eller en faktura.‍

Hittills har vi alltså lärt oss att affärshändelser ska bokföras i kronologisk ordning och fördelas ut på bokföringskonton som representerar vad händelsen avser. Detta förfarande följer en internationell standard som kallas dubbel bokföring. 

Dubbel bokföring innebär att varje transaktion ska bokföras på minst två olika konton. Man kan säga att bokföringen är uppdelad i två delar som alltid ska spegla varandra. På ena sidan – debet-sidan – bokförs resurser som tillförs verksamheten och på andra sidan – kredit-sidan – bokförs var verksamheten tar resurser från.

Låt säga att du fakturerat 20 000 kr och har fått betalt från din kund. Då ska inbetalningen på 20 000 kr bokföras på tillgångskontot i debet och sedan ska samma belopp föras in på ett intäktskonto för försäljning i kredit. Vid försäljning ökar alltså beloppet på debet och minskar i kredit och tvärtom vid inköp.

När du bildade ditt bolag fick du med stor sannolikhet välja om du ville bokföra enligt kontantmetoden eller fakturametoden – två olika sätt att bokföra som ger samma resultat i slutänden, men ger olika goda möjligheter att följa ekonomin i den löpande bokföringen.

Kontantmetoden – som också brukar kallas boklsutsmetoden – innebär att man bokför sina inkomster och utgifter enbart när in- och utbetalningarna sker. Fakturametoden innebär istället att alla affärshändelser bokförs två gånger. En faktura från en kund bokförs till exempel som en skuld när fakturan kommer in och sedan som en kostnad när fakturan är betald.

Alla verksamheter med en årsomsättning på över tre miljoner måste använda fakturametoden eftersom det är ett lite mer grundligt sätt att bokföra medan verksamheter som omsätter under tre miljoner kan välja kontantmetoden istället. Den är extra vanlig i verksamheter som inte har särskilt många transaktioner om året.‍

Vad ska en redovisning innehålla?

Det är flera delar som ingår i den redovisning ett företag ska göra. Redovisning innefattar exempelvis den löpande bokföringen, det vill säga alla ingående och utgående transaktioner som görs på vardaglig basis, men även bokslut och årsredovisning. 

En välgjord redovisning är viktig eftersom många beslut som fattas i verksamheten grundar sig på den. Dessutom är redovisningen ett sätt för företaget att ge upplysningar till andra som är intresserade av verksamheten, samtidigt som den är viktig för att företaget själv ska hålla koll på ekonomin. Kort sagt är redovisningen mycket mer än bara pappersarbete som är lagstadgat. Man kan dela in redovisningen i intern och extern redovisning, och skillnaden mellan dessa ska vi gå igenom nu.

De externa redovisningen har som syfte att ge en rättvis bild av företagets ekonomi, resultat och ställning. Genom redovisningen är det möjligt att göra en bedömning av hur man tror att framtiden kommer se ut för företaget. 

Redovisningen är även det som fungerar som underlag när Skatteverket räknar ut hur mycket skatt ett företag ska betala. 

När används Matchningsprincipen?

Ibland kan det uppstå periodiseringsproblem när man försöker fastställa i vilken period en intäkt eller kostnad ska tas upp. Det finns dock en smart och relativt enkel lösning på detta problem, och det är genom att ställa följande två frågor:

 • Vilka intäkter har företaget haft under den aktuella perioden?
 • Vilka kostnader har företaget tagit för att generera dessa intäkter?
 • Vad är Väsentlighetsprincipen?

  We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

  Always Active

  När gäller försiktighetsprincipen?

  Hänsynsreglerna i 2 kap. utgör en central del av miljöbalken och reglerar all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § miljöbalken. Dessa regler gäller parallellt med annan lagstiftning om det inte anges särskilt att de inte ska tillämpas.

  De allmänna hänsynsreglerna innehåller följande grundläggande bestämmelser:

  När används Realisationsprincipen?

  Enhetssynsättet betraktar istället företaget som en egen enhet, som har separat existens jämte ägare och andra intressenter, varför det råder strikt skillnad mellan ägare och företag (tänk dig aktiebolag).

  Ägarsynsättet ser man redovisningsenheten som ägarens förlängda arm som ett verktyg för att generera vinst åt ägaren. Här råder det inte heller någon skillnad på ägare och företaget utan dessa är de samma (tänk dig egen firma).

  Hur mycket tjänar en redovisningskonsult?

  Arbetsuppgifterna innefattar vanligen att göra sammanställningar, analyser, utvärderingar, beräkningar och prognoser. De kan även innefatta bedömningar av interna och externa faktorers påverkan och betydelse. Alternativt kan arbetsuppgifterna innefatta att åt klienter utföra ekonomisk rådgivning, göra budget, sköta redovisning, årsbokslut och deklarationer.

  Detta är det normala löneintervallet. Det kan finnas orsaker till att du ligger både under och över intervallet. Nedan har vi listat saker som påverkar, både negativt och positivt, var du hamnar i lönenivå.

  Vad är syftet med redovisningen?

  Det är flera delar som ingår i den redovisning ett företag ska göra. Redovisning innefattar exempelvis den löpande bokföringen, det vill säga alla ingående och utgående transaktioner som görs på vardaglig basis, men även bokslut och årsredovisning. 

  En välgjord redovisning är viktig eftersom många beslut som fattas i verksamheten grundar sig på den. Dessutom är redovisningen ett sätt för företaget att ge upplysningar till andra som är intresserade av verksamheten, samtidigt som den är viktig för att företaget själv ska hålla koll på ekonomin. Kort sagt är redovisningen mycket mer än bara pappersarbete som är lagstadgat. Man kan dela in redovisningen i intern och extern redovisning, och skillnaden mellan dessa ska vi gå igenom nu.

  De externa redovisningen har som syfte att ge en rättvis bild av företagets ekonomi, resultat och ställning. Genom redovisningen är det möjligt att göra en bedömning av hur man tror att framtiden kommer se ut för företaget. 

  Redovisningen är även det som fungerar som underlag när Skatteverket räknar ut hur mycket skatt ett företag ska betala. 

  Vad är det för skillnad på bokföring och redovisning?

  Den externa redovisningen ingår normalt som en del i ett företags ekonomisystem, där andra komponenter exempelvis kan vara budgetering, produkt– och projektkalkylering eller efterkalkylering. De sistnämnda delarna kallas intern redovisning.

  Redovisning innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, se även bokföring.

  Vad är ekonomisk redovisning? Den ekonomiska redovisningen ska visa vilka intäkter som erhålls och hur de används samt den ekonomiska ställningen vid ett visst tillfälle. För detta syfte är redovisningen indelad i en resultaträkning och en balansräkning.

  I bokföringslagen finns krav angivna att företagare har skyldighet att hantera kvitton, fakturor och andra underlag så att utomstående kan kontrollera giltighet och resultat i bokföringen. Vad gäller redovisning är det bredare.

  Använd istället ett försystem som hanterar tidregistrering och avvikelser. Detta kommer inte bara spara administrativ tid, utan även minska felinmatningar som sker vid manuellt arbete. Försystemet hjälper både chefer och personal att hålla koll på regelverk som lag- och kollektivavtal.

  Hur gör man bokslut steg för steg?

  • Betala och fakturera allt som har med året att göra
  • Bokför allt som har med året att göra, inbetalningar och utbetalningar och eventuella andra saker som ännu inte bokförts

  Vad som behövs göras i bokslutet beror på verksamheten och dess bokföring. En balansrapport är en väldigt bra utgångspunkt för bokslutsarbetet.

  Att ha koll på och förstå dessa saldon är en viktig del i bokslutet.

  Varför försiktighetsprincipen?

  Försiktighetsprincipen innebär att företagets värderingar i redovisningen görs med rimlig försiktighet.

  Försiktighetsprincipen är en redovisningsprincip som enligt god redovisningssed innebär att alla delar av företagets redovisning ska bedömas med rimlig försiktighet. Med andra ord får inte tillgångar och intäkter överskattas och skulder och kostnader får inte underskattas. Värdering av tillgångar och skulder ska alltså inte bygga på osäkra antaganden och finns det en osäkerhet ska man välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder. Syftet med försiktighetsprincipen är att den ska hjälpa till att ge en så rättvis och verklig bild av företagets ställning och resultat som möjligt. I försiktighetsprincipen används lägsta värdets princip, förkortas LVP. Det betyder att en omsättningstillgång ska värderas till lägsta av anskaffningsvärdet, alltså priset som betalades för varan, och marknadsvärdet. Försiktighetsprincipen säger också att endast intäkter som är konstaterade får tas med i räkenskaperna och om ett företag exempelvis äger aktier ska en värdeökning i aktierna tas upp när aktierna säljs medan en värdeminskning ska tas upp när den befaras.