:

Hur länge kan man få uppskov med deklarationen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge kan man få uppskov med deklarationen?
 2. Vad händer om man inte deklarerar inkomst?
 3. Vad händer om man lämnar in deklarationen för sent?
 4. Kan man deklarera i efterhand?
 5. Vad händer om man ljuger i deklarationen?
 6. När behöver man inte deklarera?
 7. Kan man lämna in deklarationen senare?
 8. Måste man deklarera uppskov varje år?
 9. Vad är straffet för skattebrott?
 10. Vem kan dömas för skattebrott?
 11. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 12. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 13. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 14. Kan man deklarera för tidigare år?
 15. Vad är gränsen för att betala skatt?

Hur länge kan man få uppskov med deklarationen?

Du kan ansöka om uppskov så sent som på sista ordinarie deklarationsdagen (Maj 2, 2023). Det är nog dock att föredra att försöka skicka ansökan åtminstone ett par veckor innan sista datumet. Så det är alltid säkrast att ansöka så tidigt som möjligt om du misstänker att du inte kommer hinna klart i tid.

Vad händer om man inte deklarerar inkomst?

Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter.

Jämfört med andra länder betalar vi ganska mycket i skatt i Sverige. Att skatten är hög beror på att staten, kommuner och regioner i Sverige har stora ansvarsområden. Områden som utbildning, sjukvård och infrastruktur finansieras genom skatt.

Vad händer om man lämnar in deklarationen för sent?

Du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du

 • deklarerar för sent
 • lämnar skattedeklarationen för sent
 • inte alls lämnar din skattedeklaration
 • inte korrigerar fel på skattedeklarationen 
 • inte deklarerar en skattepliktig inkomst
 • deklarerar en kostnad som avdrag som inte kan dras av i beskattningen.

Observera att den elektroniska skattedeklarationen eller pappersblanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen!

Kan man deklarera i efterhand?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

Vad händer om man ljuger i deklarationen?

Om du har fått ett beslut om återkrav och inbetalningskort ska du betala tillbaka detta på en gång. Beslutet och inbetalningskortet kan skickas vid olika tillfällen.

I vissa fall kan du få en betalningsplan och dela upp betalningen. Om du vill diskutera möjligheten till en betalningsplan vill vi att du ringer oss när du har fått ditt inbetalningskort.

När behöver man inte deklarera?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Kan man lämna in deklarationen senare?

Skattedeklarationen ska lämnas om bolaget haft inkomster, utgifter, tillgångar, skulder eller annat sådant under skatteåret som påverkar beskattningen – även när ingen verksamhet förekommit, verksamheten har avbrutits eller bolaget har försatts i konkurs.

Observera dock att deklarationen alltid ska lämnas om Skatteförvaltningen ber om det exempelvis i ett anvisningsbrev.

Om du lämnar skattedeklarationen eller uppgifter i den för sent kan det leda till förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Skattedeklarationen och dess bilagor ska lämnas elektroniskt. Deklarationen kan lämnas antingen i MinSkatt, som en fil via Ilmoitin.fi eller via programmeringsgränssnittet. Skicka elektroniskt även alla bilageblanketter och bifogade filer (t.ex. bokslut) till skattedeklarationen. Kontrollera vilka bokslutsuppgifter ett bolag ska lämna.

Skatteförvaltningen förmedlar automatiskt alla de bokslutsuppgifter till handelsregistret som du lämnat i e-tjänsten och namngett enligt de bilagetyper som reserverats för bokslutsuppgifter. Du kan också skicka bokslutsuppgifterna elektroniskt efter att du lämnat skattedeklarationen.

Måste man deklarera uppskov varje år?

EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) består av de 27 EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan inte få bostadsuppskov om du säljer eller köper en bostad i Storbritannien efter utgången av år 2020.

Vad är straffet för skattebrott?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

Vem kan dömas för skattebrott?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Ett befintligt högvärdekonto är ett konto som innehas av en eller flera fysiska personer och där saldot eller värdet på kontot översteg 1 000 000 US-dollar den 31 december 2015 eller vid utgången av ett senare kalenderår (2 kap. 22 § IDKAL). Vid beräkning av gränsvärden ska som huvudregel saldo eller värde för samtliga konton som personen har hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller hos närstående finansiella institut läggas samman.

Även vid granskning av ett befintligt högvärdekonto ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet börja med att granska den information som finns i de elektroniskt sökbara databaserna som institutet har (4 kap. 5 § IDKAL). Om informationen i dessa databaser inte är tillräckliga för att bedöma om det finns indicier enligt 4 kap. 2 § första stycket 1–6 IDKAL ska institutet även söka efter sådan information i huvudkundregistret och i pappersarkiv (prop. 2015/16:29 s. 184). Den elektroniskt sökbara informationen anses vara tillräcklig om institutets databaser innehåller fält för och fångar upp de indicier som framgår av 4 kap. 2 § första stycket IDKAL (prop. 2015/16:29 s. 184–185).

Om informationen inte heller finns i huvudkundregistret ska institutet även söka efter uppgifter bland följande handlingar som har kopplingar till kontot:

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Normalt ställs frågorna skriftligt till företaget i en förfrågan. Ett beslut om revision och begäran att lämna in handlingar meddelas också skriftligen. Efter att Skatteverket har fått svar på sina frågor eller genomfört sin revision, meddelas ett förslag till beslut (även kallat övervägande). Företaget har möjlighet att svara på detta övervägande innan ett beslut fattas.

Det är viktigt att svara rätt från början då det kan vara avgörande för utfallet.

Det är viktigt att svara rätt från början då det kan vara avgörande för utfallet. Ett otydligt svar som ger Skatteverket en felaktig bild kan komma att läggas till grund för ett beslut till nackdel för företaget. Redan från första skriftväxlingen kan det vara bra att inte bara svara på Skatteverkets frågor utan även argumentera för att företagets skattemässiga hantering är korrekt.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tror det är Skatteförfarandelagen (2011:1244) 66 kap. 27§ som du eftersöker. I den står att Skatteverket får ompröva ett tidigare beslut om skatt till nackdel för den som beslutet gäller (efterbeskattning), om

Kan man deklarera för tidigare år?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Vad är gränsen för att betala skatt?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning