:

Vad menas med byggnadsvärde?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med byggnadsvärde?
  2. Vad är skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?
  3. Hur får jag reda på taxeringsvärdet på mitt hus?
  4. Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?
  5. Vad ingår i anskaffningsvärdet för en byggnad?
  6. Är det bra att ha högt taxeringsvärde?
  7. Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?
  8. Vad är bäst högt eller lågt taxeringsvärde?
  9. Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?
  10. Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?
  11. Vad tittar en mäklare på vid värdering?
  12. Måste man städa inför en värdering?
  13. Hur beräknar man anskaffningsvärdet?
  14. Hur räknar man ut anskaffningsvärde?
  15. Kan man sänka taxeringsvärdet?

Vad menas med byggnadsvärde?

Taxeringsvärdet är det samlade beräknade värdet av en fastighet. Det är Skatteverket som beräknar taxeringsvärdet utifrån prisnivån i området tillsammans med fastighetens andra värdefaktorer.

Ett taxeringsvärde är tänkt att spegla det samlade värdet av en fastighet. Det ska inte ses som ett förväntat slutpris.

Vad är skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?

Det är Skatteverket som räknar ut din fastighets taxeringsvärde, men du kan också göra det på egen hand. När man räknar ut en fastighets taxeringsvärde finns det dock många olika variabler att ha i åtanke.

Taxeringsvärdet räknas ut var tredje år och därmed är det inte så konstigt om din bostad kan hinna få ett nytt taxeringsvärde innan Skatteverket beräknar det på nytt.  Allt på grund av den föränderliga bostadsmarknaden.

När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet så baseras det på din fastighets uppskattade marknadsvärde. Här tar man bland annat byggnadens ålder i åtanke, något som går under begreppet värdeår. Det uppskattade marknadsvärdet baseras i sin tur på den prisutveckling som skett under de två första åren sen den senaste beräkningen av ditt taxeringsvärde. Det baseras även på andra bostäders värde i samma område.

Hur får jag reda på taxeringsvärdet på mitt hus?

Allt du behöver för att hitta ett taxeringsvärde är att gå till den aktuella sidan på skatteverket.se och fylla i årtal, kommun och fastighetsbeteckning. Varken BankID eller annan identifiering behövs.

– Ärligt talat har jag svårt att tänka mig att detta kan göras enklare. Dessutom ser man delvärden, vilket är av intresse när man tittar på en jordbruksfastighet. Man ser bland annat tomtmarknadsvärdet, jordbruksvärdet och skogsbruksvärdet, säger Leif Hagström och fortsätter:

Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?

Marknadsvärde är det pris som din bostad för tillfället förväntas kunna säljas för. Det finns flera gratis värderingsverktyg online men för att få en mer pålitlig bedömning av marknadsvärdet behöver värdering göras av en fastighetsmäklare. 

Genom att följa marknadsvärdet går det att se hur mycket din bostad är värd samt när det är gynnsamt att lägga om bolånet.

Det finns flera vägar för att se marknadsvärdet på din bostad. Här presenteras digitala tjänster som kan användas samt hur värdering sker av mäklare. 

Vad ingår i anskaffningsvärdet för en byggnad?

Utgifter för inköp av byggnad debiteras konto 1110 Byggnader. Om byggnaden anskaffats tillsammans med marken debiteras proportionell andel av anskaffningsvärdet för marken på konto 1130 Mark. Även lagfartskostnaden proportioneras mellan byggnad och mark. Anskaffningsvärdet för obebyggd tomtmark debiteras konto 1140 Tomter och obebyggda markområden och för markanläggningar på konto 1150 Markanläggningar.

Är det bra att ha högt taxeringsvärde?

Utgifter för inköp av byggnad debiteras konto 1110 Byggnader. Om byggnaden anskaffats tillsammans med marken debiteras proportionell andel av anskaffningsvärdet för marken på konto 1130 Mark. Även lagfartskostnaden proportioneras mellan byggnad och mark. Anskaffningsvärdet för obebyggd tomtmark debiteras konto 1140 Tomter och obebyggda markområden och för markanläggningar på konto 1150 Markanläggningar.

Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?

Min frus morföräldrar (“X”) har blivit till åren och känner inte att de mäktar med att ha kvar sin sommarstuga (äganderätt med tillhörande tomt). De planerar istället att sälja den för att få in kapital och kunna sätta en guldkant på tillvaron. De har inga lån på sommarstugan.

X har två barn (min frus pappa och ett annat barn). Ingen av släktingarna är intresserade av att köpa sommarstugan och X vill gärna att stugan behålls inom släkten och jag och min fru har fått frågan om vi är intresserade av att köpa stugan till ett pris som understiger taxeringsvärdet. Sommarstugan är ca 50 år gammal och skicket därefter.

Vad är bäst högt eller lågt taxeringsvärde?

Det är Skatteverket som räknar ut din fastighets taxeringsvärde, men du kan också göra det på egen hand. När man räknar ut en fastighets taxeringsvärde finns det dock många olika variabler att ha i åtanke.

Taxeringsvärdet räknas ut var tredje år och därmed är det inte så konstigt om din bostad kan hinna få ett nytt taxeringsvärde innan Skatteverket beräknar det på nytt.  Allt på grund av den föränderliga bostadsmarknaden.

När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet så baseras det på din fastighets uppskattade marknadsvärde. Här tar man bland annat byggnadens ålder i åtanke, något som går under begreppet värdeår. Det uppskattade marknadsvärdet baseras i sin tur på den prisutveckling som skett under de två första åren sen den senaste beräkningen av ditt taxeringsvärde. Det baseras även på andra bostäders värde i samma område.

Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?

Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. Andra exempel på sådana överlåtelser är apport, expropriation, upplåtelse av nyttjanderätt på obegränsad tid och marköverföring genom fastighetsreglering om ersättning utgår i pengar (44 kap. 3 § IL, 45 kap. 5–6 §§ IL).

Gåva av fastighet mot ersättning i form av en annan fastighet kan för gåvotagare anses vara byte av fastighet och föranleder kapitalvinstbeskattning (RÅ 1991 ref. 98).

Skatteverket anser att kontinuitetsmetoden ska användas vid byte av tillgångar med olika marknadsvärden. Detta gäller vid byten där det inte finns något inslag av gåva och skillnaden i ersättning inte avser något annat, såsom t.ex. en arbetsinsats eller en utdelning etc. Marknadsvärdet (det allmänna saluvärdet) på den tillgång en person får vid bytet tas därmed upp som ersättning för den bortbytta tillgången. Detta marknadsvärde får också anses vara den förvärvade tillgångens anskaffningsutgift. Hänsyn ska även tas till eventuell kontant ersättning som ingått i bytet (Skatteverkets ställningstagande Byten av tillgångar med olika marknadsvärden utan gåvoavsikt eller inslag av något annat).

För att en gåva ska föreligga ska tre kriterier vara uppfyllda:

  • den ska bygga på frivillighet
  • det ska finnas en gåvoavsikt
  • det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.

En gåva ses som en benefik överlåtelse. En gåva utlöser inte kapitalvinstbeskattning.

Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är samlat värde av en fastighet. Detta ligger till grund för vad du får betala i fastighetsavgift. Om fastigheten är obebyggd består taxeringsvärdet endast av det eventuellt tomtvärde. För en fastighet med byggnad på ofri grund får markägaren ett taxeringsvärde som består av tomtvärdet – och den som äger byggande på ofri grund får då istället ett taxeringsvärde som består av byggnadsvärdet på fastigheten.

Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxeringen och ska motsvara 75% av fastighetens marknadsvärde.

Att tänka på: När du letar efter en ny bostad kan det vara bra att ta reda på vad taxeringsvärdet är på det hus eller den fastighet du planerar att köpa. Taxeringsvärdet kan ha en betydelse om du skall låna pengar hos en bank med fastigheten som säkerhet eller få försäkringsersättning för skador på fastigheten

Skatteverket som justerar taxeringsvärdet och det görs var tredje år baserat på ett genomsnitt av tidigare års försäljningspriser. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheten i värdeområdet, två år före taxeringsåret som det avser. Vid småhustaxeringen 2018 är det försäljningar under åren 2014-2016 som avgör om taxeringsvärdet gått upp eller ned sedan förra taxering gjordes.

Inför taxeringen tar Skatteverket, tillsammans med Lantmäteriet och oberoende fastighetsvärderare, fram försäljningsstatistik för olika områden som används som underlag vid taxeringen. Det är alltså var en fastighet ligger, Skatteverket använder sig av värdeområden, som till stor del bestämmer taxeringsvärdet.

Exempel: Om vi ska ta fram ett taxeringsvärde för 2018 används försäljningsstatistiken under 2014–2016 för att utreda marknadspriserna. Därefter räknas marknadspriset om till 2016-års prisnivå. Sedan blir taxeringsvärdet 75 % av det uppskattade marknadsvärdet.

Vad tittar en mäklare på vid värdering?

Om du funderar på att sälja din villa, hus, bostadsrätt eller fritidshus vill du självklart veta vad den är värd. Men även för dig som planerar att sälja lite längre fram, är en värdering intressant. Genom att låta oss göra en värdering av din bostad förbinder du dig inte att låta oss sälja om eller när det är dags för det. Om du vill kan vi också koppla på Värdeindikatorn så att du kontinuerligt får uppdateringar om hur värdet utvecklas på din bostad.

Boka in en fri värdering av din bostad idag – fyll i dina uppgifter här ovan. Alla våra mäklare ä specialicerade på sin områden för att ge dig som kunde en trygg försäljing och de bästa tänkbara förutsättningarna för ett högt slutpris och en lyckad bostadsaffär. 

En värdering av en mäklare som kommer till din bostad är en kvalificerad bedömning. I mötet ger mäklaren direkt en uppskattning om vilket pris du i dagsläget kan förvänta dig om du säljer. På plats ger mäklaren även ge förslag på åtgärder som kan höja värdet på bostaden. Samtidigt kan du självklart passa på att ställa alla dina frågor inför en eventuell försäljning.

Värderingen är baserad på bostadens läge, utformning och skick samt efterfrågan av bostäder i ditt område vid rådande tidpunkt. Vi ser även till marknadsfaktorer som t.ex. ränteläge, lånesituation och aktuellt utbud på marknaden. Med tusentals värderingar och bostadsförsäljningar bakom oss vet vi att våra värderingar ger dig en rättvis bild av vad din bostad är värd idag.

Måste man städa inför en värdering?

En muntlig värdering innebär att en mäklare kommer på hembesök och bedömer ditt hus eller din bostadsrätts marknadsvärde. Värderingen får du muntligt av mäklaren och denna typ av värdering är helt gratis.

Mäklarna tjänar på dessa värderingar eftersom de får nya kundkontakter. Dessa kundkontakter är livsviktiga för mäklarnas arbete.

Mäklaren hoppas på att få sälja din bostad någon gång i framtiden. Det gör inget om det är flera år kvar till du skall sälja, mäklarna tänker långsiktigt. Kostnadsfria muntliga värderingar är en grundsten i mäkleriet.

Om du skall lägga om lånen eller utöka ditt bolån så vill banken oftast ha en skriftlig värdering som är utfärdad av en mäklare. En skriftlig värdering innebär att mäklaren skriver ett så kallat värderingsintyg. Intyget signeras av mäklaren.

Banken använder detta intyg som underlag för omläggningen eller utökningen av lånet. Eftersom mäklaren signerar värderingen så innebär det ett visst ansvar för mäklaren och därför tar många mäklare betalt för skriftliga värderingar.

Priset för en skriftlig värdering är normalt mellan 1 500 – 2 500 kr

Hur beräknar man anskaffningsvärdet?

Först och främst behöver du veta ditt inköpspris eftersom det är en del av anskaffningsvärdet. Du kan läsa vår artikel om inköpspris där vi går igenom hur du letar fram ditt inköpspris, hur du beräknar ditt inköpspris vid skilsmässa, arv och så vidare.

Hur räknar man ut anskaffningsvärde?

Först och främst behöver du veta ditt inköpspris eftersom det är en del av anskaffningsvärdet. Du kan läsa vår artikel om inköpspris där vi går igenom hur du letar fram ditt inköpspris, hur du beräknar ditt inköpspris vid skilsmässa, arv och så vidare.

Kan man sänka taxeringsvärdet?

- Det vi har upptäckt är att många av dessa fastigheter har för höga taxeringsvärden och därmed betalar fastighetsägaren en för hög fastighetsskatt. Vår uppfattning är att det av gällande rätt tydligt framgår att detta förhållande ska föranleda justering av taxeringsvärdet och därmed en nedsättning av fastighetsskatten, säger Rebaz Wahab.

Skattverket har inställningen att justering med anledning av markföroreningar kan bli aktuell endast om det föreligger ett myndighetsbeslut som begränsar fastighetsägarens användning av fastigheten. Taxeringsvärden ska enligt verket inte justeras utan sådana myndighetsbeslut.