:

Är det skatt på gåvobrev?

Innehållsförteckning:

 1. Är det skatt på gåvobrev?
 2. Hur mycket pengar i gåva utan att betala skatt?
 3. När måste man skatta för en gåva?
 4. Måste gåvobrev registreras hos Skatteverket?
 5. Måste man skriva gåvobrev pengar?
 6. Hur undviker man gåvoskatt?
 7. Är det skatt på gåva till barn?
 8. Vilka gåvor är skattefria?
 9. Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?
 10. Hur mycket pengar kan man ge bort utan gåvobrev?
 11. Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?
 12. Vem betalar skatt vid gåva?
 13. Finns det kvar gåvoskatt?
 14. Hur många procent är gåvoskatt?
 15. Kan man ge bort pengar utan gåvobrev?

Är det skatt på gåvobrev?

19 december, 2016

Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.

Hur mycket pengar i gåva utan att betala skatt?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).

När måste man skatta för en gåva?

I Sverige beskattas inte gåvor, men när det kommer till fastigheter är det inte glasklart vad som ska räknas som gåva eller köp. En ren gåva är en gåva som gåvotagaren får helt gratis, men fastigheter kan faktiskt ges i gåva mot viss betalning. 

Ibland kan en fastighet säljas till ett pris under marknadsvärdet. I andra fall kan fastigheten ges bort gratis eller säljas till ett underpris, i utbyte mot att gåvotagaren tar över betalningsansvaret för fastighetens lån. Både köp till underpris och övertagande av lån är en typ av betalning, men ändå kan fastigheten betraktas som en gåva. Hur kommer det sig?

För att avgöra om överlåtelsen av en fastighet är en gåva eller ett köp används huvudsaklighetsprincipen: Om priset som den nya ägaren betalar för fastigheten är mindre än fastighetens taxeringsvärde, behandlas hela överlåtelsen som en gåva. Om priset motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som ett köp. 

Måste gåvobrev registreras hos Skatteverket?

Ni som är gifta kan ge varandra gåvor som vilka andra personer som helst. Ibland kan det dock vara svårt att uppfylla de formella krav som ställs för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Då kan det vara bra om ni registrerar gåvan hos Skatteverket.

En annan orsak att registrera en gåva är att den ska bli giltig i förhållande till givarens borgenärer (långivare).

Måste man skriva gåvobrev pengar?

När du ger bort värdefull egendom såsom pengar, men även fastigheter, bostadsrätter, bilar, aktier eller annan lös egendom, är det en god idé att skriva ett gåvobrev som bevisar att du har gett en annan person en gåva. Beviset blir en säkerhet för gåvotagaren (den som tar emot gåvan). Till exempel kan gåvogivaren (den som ger bort gåvan) inte ändra sig och senare påstå att gåvan var ett lån. På så vis säkerställer gåvobrevet att gåvan inte längre tillhör gåvogivaren. 

Klicka här för att snabbt, enkelt och prisvärt upprätta ett gåvobrev med Jurio.

Ett gåvobrev kan innehålla flera olika villkor. Ett vanligt gåvovillkor är att gåvan ska anses vara gåvotagarens enskilda egendom, vilket innebär att gåvotagaren inte behöver dela gåvan med sin partner om de skulle skilja sig. Andra vanliga villkor är att gåvan inte ska vara förskott på arv, och att gåvotagaren inte får ge bort, byta eller sälja gåvan till en annan person. Ett sådant överlåtelseförbud kan förhindra att gåvan används vid utmätning av Kronofogden om gåvotagaren i framtiden skulle bli skuldsatt.

Hur undviker man gåvoskatt?

Att blanda köp och gåva ger krångliga skatteeffekter och är något man ska undvika. Ett alternativ i aktieexemplet ovan är att givaren avstår från ersättning eller att lämnar ersättningen i form av en fordran, om givaren vill redovisa överlåtelsen som ett köp, för att exempelvis utnyttja ett förlustavdrag. Denna fordran kan sedan lämnas som gåva eller ingå som tillgång i ett framtida arvskifte. Gåva är oftast bäst om det är vinstaktier, eftersom man flyttar över skatten i sin helhet på mottagaren.

Är det skatt på gåva till barn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvoskatten är avskaffad i Sverige och gåvor är därmed skattefria (se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Något "tak" finns således inte, utan oavsett gåvans värde sker ingen beskattning. Däremot finns det en del arvsrättsliga regler att ta hänsyn till i fall där gåvogivaren har barn, detta för att hindra att bröstarvingarnas rätt till laglott går förlorad för att den avlidne har gett bort stora delar av sin egendom.

Vilka gåvor är skattefria?

En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.

Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?

Man behöver inte alltid krångla till det. Gåvor av lägre värde såsom julklappar och födelsedagspresenter behöver man inte skriva gåvobrev på. Om du däremot ger bort gåvor av större värden bör du fundera på om du bör upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev förklarar inte enbart gåvoöverlåtelsen utan kan även ange villkor kopplade till gåvan såsom förskott på arv, att gåvan ska vara enskild egendom eller att gåvan kräver en motprestation som övertagande av lån eller liknande.

Hur mycket pengar kan man ge bort utan gåvobrev?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till en början vill jag säga att jag beklagar det du gått igenom och hoppas att du mår bättre idag! Vad gäller just att ge bort pengar till barn är detta något som skulle kunna göras genom gåva. För att en överföring ska betraktas som gåva måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?

Huvudregeln är att alla de gåvor som en person ger till sina bröstarvingar ska avräknas från mottagarnas arv. Bröstarvingar är de arvingar som står på tur att ärva i nedåtstigande led. Det vanligaste är att barnen är bröstarvingar, men om ett barn har avlidit kan också barnbarn träda in som bröstarvingar.

Undantagna är kostnader som föräldrarna har haft för barns uppehälle och utbildning om de kostnaderna ryms inom föräldrarnas underhållsskyldighet. Undantagna är också sedvanliga gåvor som barn och barnbarn får på t.ex. födelsedagar och julafton.

Det absolut viktigaste undantaget är dock att givaren själv kan välja att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv. Reglerna om arvsförkott är dispositiva, vilket innebär att de bara gäller om inget annat framgår i det specifika fallet.

Regeln om att gåvor till bröstarvingar ska avvräkas som förskott på arv bygger på antagandet att föräldrar vill att barnen ska få lika mycket, totalt sett. Men det står faktiskt föräldrarna fritt att genom gåvor göra skillnad mellan barnen. Huvudregeln att gåvor till bröstarvinge ska vara arvsförskott kan brytas på två sätt:

Vem betalar skatt vid gåva?

Hur det än ligger till så kan det vara på sin plats att ta en titt i back­spe­geln för att förstå varför saker och ting numera är som de är. Men vi börjar med idag.

Början på slutet för den svens­ka gå­voskat­ten kom i mitten av 2002. Den då­va­ran­de re­ge­ring­en gav den så kal­la­de Egen­doms­skat­te­kom­mit­tén i upp­drag att göra en hel­hets­gransk­ning av det svens­ka skat­te­sy­ste­met. Det re­sul­te­ra­de i flera för­slag om för­änd­ring­ar. Mest upp­märk­sam­mat blev för­mod­li­gen den suc­ces­si­va av­veck­ling­en av fas­tig­hets­skat­ten och av­skaf­fan­det av arvs­skatt och gå­voskatt.

En av de främs­ta an­led­ning­ar­na till att man bör­ja­de över­vä­ga för­änd­ring­ar i skat­te­sy­ste­met var att man ansåg det leda till skat­te­följ­der som var både svåra att för­ut­spå och ojämna be­ro­en­de på vilka till­gång­ar det hand­la­de om. Sy­ste­met ansågs även vara så pass kom­pli­ce­rat att det krävde om­fat­tan­de ad­mi­nist­ra­tion för att fak­tiskt räkna ut när skat­te­plik­ten gällde.

Som ett första steg av­skaf­fa­des gå­voskat­ten mellan makar och sambor. Det skedde 1 ja­nu­a­ri 2004. Ett år senare för­svann gå­voskat­ten helt.

Finns det kvar gåvoskatt?

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Precis som du nämner finns ingen gåvoskatt i Sverige, men gåvoskatten finns kvar i Danmark. Det betyder att om du tar emot gåvan i Danmark kommer du att behöva betala en gåvoskatt på detta. Vi på Lawline är inte insatta i andra länders lagstiftning, därför kan jag inte svara på hur mycket gåvoskatt du kan behöva betala. Däremot kan du nog hitta lite information på den danska skatteverkets hemsida https://www.skat.dk/.

Hur många procent är gåvoskatt?

I USA tas en federal arvsskatt, kallad estate tax, ut med 40 % för arv över 11,2 miljoner dollar.[5] Flera delstater tar dessutom ut olika former av arvsskatt utöver den federala skatten.[4]

Tidigare har arvsskatten i USA varit högre, från början av 1940-talet till mitten av 1970-talet uppgick den högsta federala arvsskatten till 78 % för de största ärvda förmögenheterna.[2]

I Storbritannien tas arvsskatt, kallad inheritance tax, ut på ärvda tillgångar som överstiger 325 000 pund. Skattesatsen är i normalfallet 40 %.[6]

Tidigare har Storbritannien haft betydligt högre arvsskatt och som mest låg den högsta skattesatsen på 85 % i början av 1970-talet.[2]

Kan man ge bort pengar utan gåvobrev?

Penninggåvor är vanligt förekommande i Sverige, framförallt ger svensken pengar i gåva till sina barn och anhöriga men givandet till välgörenhet av olika slag är också stort. Den som ger bort pengar som gåva behöver inte betala någon skatt under förutsättning att man skänker beloppet utan förbehåll eller förväntan på motprestation.

Att man kan ge bort en kapitaltillgång är skattefritt för både givare och mottagare och kräver inte gåvobrev. Mindre summor kan alltid ges bort utan gåvobrev. Vid större penninggåvor kan ett gåvobrev upprättas, men det är inte ett krav, såvida du inte vill ställa upp något villkor för gåvan. Ett sådant villkor kan exempelvis vara att man vill att gåvan skall räknas som enskilda egendom i ett äktenskap. I regel behöver inte gåvor registeras hos skatteverket, men i vissa fall skall överlåtanden inom äktenskap registeras som gåva mellan makar för att vinna juridisk giltighet.