:

Vad innebär sexmånaders regeln?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär sexmånaders regeln?
 2. Vad är 183 dagars regeln?
 3. Vad menas med väsentlig anknytning?
 4. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 5. Vad innebär 72 dagars regeln?
 6. Vilka är de tre viktigaste lagarna för dig som konsument?
 7. Hur länge kan man vara i Sverige utan att betala skatt?
 8. Vad händer om man inte skriver ut sig från Sverige?
 9. När lönar det sig att ha SINK skatt?
 10. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 11. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 12. Vad är Ettårsregeln?
 13. Får man jobba 70 timmar på en vecka?
 14. När är Konsumenttjänstlagen inte tillämplig?
 15. När gäller inte konsumentköplagen?

Vad innebär sexmånaders regeln?

Huvudregeln är att personer som är bosatta i Sverige ska beskattas i Sverige för arbete utomlands. Om den anställde uppfyller villkoren för sexmånaders- eller ettårsregeln är däremot inkomsten skattefri i Sverige. Detta är alltså regler som anger om inkomster som en person tjänar in vid arbete utomlands ska undantas från beskattning i Sverige.

Reglerna gäller oavsett om lönen betalas ut i Sverige eller utomlands. Det spelar inte heller någon roll om arbetsgivaren är svensk eller utländsk. Reglerna kan exempelvis bli aktuella när en svensk arbetsgivare sänder ut en anställd för arbete utomlands eller när någon åker utomlands och arbetar för en utländsk arbetsgivare.

Vad är 183 dagars regeln?

Riksdagen har idag den 4 november antagit ett lagförslag om införande av ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp som redan vid årsskiftet kommer att leda till förändringar av de skatterättsliga förutsättningarna för utländsk arbetskraft som tillfälligt arbetar i Sverige. De nya reglerna innebär bland annat att den så kallade 183 dagars-regeln, som hittills inneburit ett undantag för beskattning av t.ex. inhyrd arbetskraft från utländska företag som utför arbete i Sverige, inte längre kommer vara tillämplig i samma utsträckning som tidigare. Lagändringen kommer att påverka såväl de utländska arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige som de svenska företag vilka utnyttjar inhyrd personal från utländska företag liksom de utländska företagen. 

BakgrundMed nuvarande lagstiftning har begränsat skatteskyldiga arbetstagare endast beskattats för tillfälligt arbete i Sverige om de varit anställda vid ett företag i Sverige. Om de däremot varit inhyrda från en arbetsgivare som saknar hemvist i Sverige har den så kallade 183-dagarsregeln, även kallad Montörregeln, tillämpats. Regeln innebär att så länge som vistelseperioden inte överskrider 183 dagar under en tolvmånadersperiod så beskattas arbetstagaren inte enligt svenska skatteregler utan efter skattereglerna i sitt hemland. Vidare finns ytterligare krav på att ersättningen inte får belasta något fast driftställe som arbetsgivaren har i Sverige.

Vad menas med väsentlig anknytning?

Det räcker inte att bara flytta utomlands om du vill sänka skatten på din pension. Du måste även se till att följa andra regler och därmed ”klippa banden” med Sverige. Om du gör detta på rätt sätt kommer du inte längre att ha väsentlig anknytning till Sverige.

Om du som pensionär bosätter dig utomlands och samtidigt vill erhålla en lägre skatt på pensionen måste du därmed tillse att:

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Reglerna om efterbeskattning när en oriktig uppgift har lämnats innebär att Skatteverket även efter de ordinarie omprövningsfristerna (66 kap. 21 SFL och 66 kap. 22 §§ SFL) får ompröva ett beslut om skatt eller sådan avgift som avses i 2 kap. 2 § SFL och meddela ett beslut som är till nackel för den som beslutet gäller.

En förutsättning för ett sådant efterbeskattningsbeslut är att den uppgiftsskyldiga har lämnat en oriktig uppgift till ledning för den egna beskattningen och att ett tidigare beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av den oriktiga uppgiften (orsakssamband).

Skatteverket får även meddela ett efterbeskattningsbeslut om den uppgiftsskyldiga har lämnat en oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning.

Ett efterbeskattningsbeslut ska avse ett beslut om skatt eller sådan avgift som avses i 2 kap. 2 § SFL (66 kap. 27 § SFL).

Det innebär att beslut om t.ex. inkomstskatt, mervärdesskatt och punktskatt kan omprövas genom efterbeskattning.

Vad gäller avgifter så görs det i lagtexten en direkt hänvisning till 2 kap. 2 § SFL, vilket innebär att det endast är avgifter enligt denna paragraf som kan efterbeskattas. Efterbeskattning kan därmed beslutas för avgifter som arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980), avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och sådana avgifter vars storlek bestäms i ett beslut om slutlig skatt, enligt 56 kap. 6 § SFL (prop. 2010/11:165 s. 1108).

Vad innebär 72 dagars regeln?

Givet de upphörda restriktionerna, och det slopade inreseförbudet avseende resenärer från EU/EES, kan det förväntas att tjänsteresandet kommer öka, även om det sannolikt ej kommer uppgå i samma volymer som innan pandemin, till följd av ökat hemarbete.

Men vad gäller egentligen vid tjänsteresor till Sverige? Är det bara att sätta sig på planet och luta sig tillbaka, eller finns det skatt- och socialförsäkringsmässiga regler att förhålla sig till? I denna kortfattade artikel tar vi på Skeppsbron Skatt upp några enkla tumregler att ha i åtanke för tjänsteresor.

Vilka är de tre viktigaste lagarna för dig som konsument?

 • Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv.
 • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten.
 • Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt.
 • Behandling av personer eller levande djur. Till exempel hos frisör eller veterinär.
 • Tillverkning av saker.
 • Försäljning av en sak, till exempel en hushållsmaskin, och den monteras eller installeras i samband med köpet.
 • Arbete som du utför för att rätta till fel i en såld sak eller fastighet.
 • Transportuppdrag. Till exempel möbelflyttning.
 • Fristående konsultuppdrag. Till exempel när en arkitekt gör en byggnadsritning.

Hur länge kan man vara i Sverige utan att betala skatt?

I en dom som vi tidigare skrivit om från Högsta förvaltningsdomstolen under 2018 har det klargjorts att en sammanhängande vistelse om fem månader per år i Sverige innebär stadigvarande vistelse och därmed full beskattning i Sverige. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked nu bedömt att en vistelse om fyra månader under sommaren och ytterligare cirka tre veckor per år inte ska innebära stadigvarande vistelse. Är det ett klargörande eller innebär beskedet ett än mer osäkert rättsläge?

Sökanden var en pensionär som är bosatt i utlandet. Hon avsåg att vistas i Sverige varje år under mitten av maj till mitten av september och därutöver besöka släkt och vänner under maximalt tre veckor årligen. Då rättsläget var oklart så frågade hon Skatterättsnämnden om dessa vistelser skulle innebära att hon stadigvarande vistas i Sverige eller inte.

Vad händer om man inte skriver ut sig från Sverige?

Foto: VisitSweden/Tina Stafrén

När du flyttar utomlands ska du, enligt skatteverket, skriva ut dig från Sverige. Det är långt ifrån alla arbetande utlandssvenskar som gör detta. Läs vidare för att lära dig hur du går till väga och vilka för- och nackdelar det finns med att avskriva dig.  

När lönar det sig att ha SINK skatt?

Om du flyttat från Sverige till Danmark antas du vara obegränsat skattskyldig i Sverige i fem år från att du flyttat. Det betyder bl a att du ska göra en svensk inkomstdeklaration varje år. Om du uppfyller vissa krav kan du dock begära att bli begränsat skattskyldig redan tidigare. Som begränsat skattskyldig beskattas din lön, pension mm med SINK-skatt. SINK-skatten är 25%. 

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Jag vet att det är svårt att säga exakt men pratar vi liksom om 10% 50% eller 80% av alla, på ett ungefär?

Vem blir granskad i år? Skatteverket har särskilda kontrollinsatser varje år och i år kommer verket att granska de som:

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska granska befintliga och nya konton för att identifiera vilka konton som är rapporteringspliktiga konton. Om granskningen visar att kontot är ett rapporteringspliktigt konto ska det anses vara ett sådant ända tills kontohavaren inte längre har skatterättslig hemvist i något annat land (4 kap. 12 § IDKAL). Till skillnad från FATCA-reglerna finns här inte några beloppsgränser för när ett konto ska granskas. Detta gäller oavsett om kontot är befintligt eller nytt.

Vissa konton anses dock inte vara rapporteringspliktiga konton trots att de har identifierats som sådana (2 kap. 20 § IDKAL). Vissa andra konton har undantagits från definitionen av finansiella konton (3 kap. 2 § IDKAL). Detta innebär att de varken behöver granskas eller rapporteras.

I SFL och IDKAL används uttrycket ”annan stat eller jurisdiktion”. Med det menas en annan stat eller jurisdiktion än Sverige eller USA (2 kap. 22 § IDKAL). I stället för begreppet ”annan stat eller jurisdiktion” används här begreppet ”annat land”.

Ett befintligt lågvärdekonto är ett konto som innehas av en eller flera fysiska personer och där saldot eller värdet på kontot inte översteg 1 000 000 US-dollar den 31 december 2015 (2 kap. 22 § IDKAL). Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut har två möjligheter att genomföra granskningen av dessa konton, antingen genom

Vad är Ettårsregeln?

Ska ansökan prövas?

Enligt 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Får man jobba 70 timmar på en vecka?

Vad har ni för upplägg och strategier för att klara långa arbetsveckor och samtidigt hinna med resten av livet?

Vad för tidsspill har ni trimmat bort och vilka regler samt principer följer ni?

När är Konsumenttjänstlagen inte tillämplig?

SFS nr: 2022:260 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2022-04-07 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:820 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om skydd för konsumenter vid köp av varor där köparen är konsument och säljaren är näringsidkare (2-8 kap.). I lagen finns även bestämmelser om konsumentskydd vid avtal där en näringsidkare tillhandahåller en konsument digitalt innehåll eller digitala tjänster (9 kap.).

När gäller inte konsumentköplagen?

SFS nr: 1990:932 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1990-09-06 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:167 Upphävd: 2022-05-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2022:260 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument.