:

Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?
 2. Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?
 3. Vad ska stå med på en faktura?
 4. Vad gäller vid omvänd skattskyldighet?
 5. Hur bokför man inköp med omvänd skattskyldighet?
 6. Vilka tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet?
 7. Vad ska en faktura innehålla Skatteverket?
 8. Måste man ha F-skatt för att fakturera?
 9. Hur bokför man omvänd moms EU?
 10. Hur vet man om ett företag har omvänd moms?
 11. Får man dra av moms utan kvitto?
 12. Måste momsen stå på kvittot?
 13. Hur mycket skattar man på faktura?
 14. Hur bokför man faktura med omvänd moms?
 15. Hur bokför man försäljning med omvänd skattskyldighet?

Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?

Du ska bara använda omvänd betalningsskyldighet i vissa bestämda fall. Som säljare kan du alltså inte välja om du ska låta köparen redovisa momsen eller inte. Omvänt måste du som köpare redovisa momsen när omvänd betalningsskyldighet gäller.

Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?

Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet.

Omvänd moms kallas även för omvänd skattskyldighet och är något som förekommer inom byggbranschen. Normalt är det företaget som skickar ut fakturan som lägger på momsen, men inom byggbranschen finns det alltså undantag. Det här undantaget gäller endast vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Försäljningen är fortfarande momspliktig men momsredovisningsskyldigheten förs över till köparen istället för säljaren. Syftet med omvänd moms är att motverka skattefusk, enligt Skatteverket.

Vad ska stå med på en faktura?

En faktura är ett dokument i antingen pappers- eller elektronisk form som som uppfyller vissa villkor som du antingen tar emot eller skickar till dina kunder. En kreditnota kan också vara en faktura. En faktura räknas som ett juridiskt dokument (om ni inte har avtalat  någonting annat) som visar när fakturan skall vara betald. Oavsett hur stort belopp du skall fakturera (det finns vissa undantag) behöver du skapa en faktura när du är näringsidkare. 

Som näringsidkare måste du utfärda en faktura, till exempel när du säljer varor eller tjänster till en näringsidkare eller någon annan juridisk person. Det spelar ingen roll hur stort beloppet är, och det är krav på att du skall skicka en faktura enligt bokföringslagen.

Du kan låta någon annan utfärda den i ditt namn men du är alltid själv ansvarig för faktureringen.

Många tror att fakturan behöver skapas i ett faktureringsprogram, men så är inte fallet. Så länge du får med dig de delar som vi nämner nedan så kan du skapa din faktura på valfritt sätt.

Däremot finns det såklart fördelar med att skapa fakturorna i ett faktureringsprogram. Då kommer dina fakturor alltid se likadana ut, och det är ofta lätt att ladda upp en logotyp så att dina kunder kan känna igen att fakturan kommer från dig. Det blir också lättare att använda kund – och artikelregister eftersom många program har detta inbyggt. Fakturorna sparas även på samma ställe, och du sparar tid genom att skapa fakturamallar.

Vad gäller vid omvänd skattskyldighet?

Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

Hur bokför man inköp med omvänd skattskyldighet?

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

Vilka tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet?

Vissa tjänster med anknytning till byggsektorn klassificeras inte som tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning. Här nedanför ges exempel på några sådana tjänster. Du ska således inte använda omvänd betalningsskyldighet för

 • plantering och skötsel av grönytor
 • fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer
 • arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning
 • uthyrning av byggmaskiner utan förare

SNI 2002 (Standard för svensk näringsindelning) kan vara vägledande för att avgöra vilka tjänster som omfattas av reglerna om omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn.

Vad ska en faktura innehålla Skatteverket?

Syftet med att en faktura ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter är att Skatteverket ska ha möjlighet att kontrollera och avgöra om de materiella kraven för skattskyldighet och avdragsrätt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är uppfyllda. Skatteverket ska alltså med ledning av uppgifterna i fakturan kunna säkerställa att säljaren redovisar och betalar en korrekt mervärdesskatt och bedöma om och i vilken utsträckning köparen har avdragsrätt.

Det kan förekomma att en eller flera uppgifter som ska finnas i fakturan saknas eller är felaktiga. Det innebär att Skatteverket inte har tillgång till samtliga uppgifter som är nödvändiga för att bedöma om de materiella kraven i ML är uppfyllda. Skatteverket anser att brister i en faktura normalt kan läkas genom att den ursprungliga handlingen kompletteras eller rättas. Den saknade uppgiften kan t.ex. framgå av en annan handling som kan komplettera den ursprungliga handlingen. Skatteverket anser att en faktura kan bestå av flera separata handlingar som tillsammans uppfyller kraven på innehållet i en faktura enligt ML. Det gäller oavsett om uppgifterna finns i pappersform eller i elektronisk form eller som en kombination av dessa båda former. Det väsentliga är att både säljaren och köparen har tillgång till samtliga handlingar som i mervärdesskattesammanhang tillsammans bildar en faktura. Vidare måste det utan svårighet gå att fastställa sambandet mellan handlingarna.

Om den saknade uppgiften inte framgår av annan handling får köparen vända sig till säljaren för rättelse av den bristfälliga fakturan. Skatteverket anser att säljaren då är skyldig att rätta bristerna i fakturan, eftersom det är säljaren som är ansvarig för fakturan.

Måste man ha F-skatt för att fakturera?

Enligt nuvarande regler ska ett företag som betalar ut ersättning för arbete till ett annat företag göra skatteavdrag med 30 procent. Det finns dock ett antal undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för arbete. Skyldigheten att göra skatteavdrag föreligger bl. a. inte om:

 • det är fråga om ersättning för arbete som betalas ut till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige om ersättningen inte betalas ut för näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe i Sverige, eller
 • om den som tar emot ersättningen för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut

Hur bokför man omvänd moms EU?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

Hur vet man om ett företag har omvänd moms?

Vanligtvis är det säljaren av tjänster eller varor som ska ta ut moms och betala in denna till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som ska betala in momsen till staten.

Det är bara i vissa fall som omvänd skattskyldighet kan användas. Dessa fall skiljer sig åt beroende på om handeln gäller Sverige, EU eller länder som inte tillhör EU.

Får man dra av moms utan kvitto?

Vanligtvis är det säljaren av tjänster eller varor som ska ta ut moms och betala in denna till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som ska betala in momsen till staten.

Det är bara i vissa fall som omvänd skattskyldighet kan användas. Dessa fall skiljer sig åt beroende på om handeln gäller Sverige, EU eller länder som inte tillhör EU.

Måste momsen stå på kvittot?

Genom att alltid ta ett kvitto när du handlar vet du att försäljningen har slagits in i kassan och att säljaren betalar skatt på köpet. Då bidrar du till konkurrens på lika villkor bland företagen. Företag som gör rätt ska inte konkurreras ut av företag som fuskar.

De företag som inte betalar skatt för sin försäljning kan sätta lägre priser och på så sätt konkurrera ut seriösa företag som gör rätt för sig.

Hur mycket skattar man på faktura?

Det som styr om du ska dra av skatt och betala arbetsgivaravgifter är om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt eller inte.

Om betalningsmottagaren är en juridisk person, till exempel ett aktie-, handels- eller kommanditbolag som inte är godkänd för F-skatt, ska du dra av 30 procent skatt från ersättningen för arbetet (exklusive moms). Du ska inte betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt för juridiska personer.

Hur bokför man faktura med omvänd moms?

Om reglerna för omvänd skattskyldighet skall tillämpas vid en försäljning av varor och tjänster till en momsregistrerad person i Sverige så skall säljaren inte ta ut någon moms på fakturan.

Omvänd skattskyldighet inom Sverige tillämpas bland annat vid försäljning av byggtjänster, mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

Hur bokför man försäljning med omvänd skattskyldighet?

Du ska bara använda omvänd betalningsskyldighet i vissa bestämda fall. Som säljare kan du alltså inte välja om du ska låta köparen redovisa momsen eller inte. Omvänt måste du som köpare redovisa momsen när omvänd betalningsskyldighet gäller.