:

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 2. Hur lång tid tar det innan man får pengar efter bouppteckning?
 3. Vad är det för skillnad på dödsbo och bouppteckning?
 4. Hur länge kan ett dödsbo betala räkningar?
 5. Är man skyldig att städa ett dödsbo?
 6. Vad händer om det inte finns pengar i dödsboet?
 7. När betalar banken ut arv?
 8. När ska ett dödsbo vara klart?
 9. Vem gör bouppteckning eller dödsboanmälan?
 10. Vad innebär en dödsboanmälan?
 11. Vem får betala dödsboets räkningar?
 12. Vad får man röra i ett dödsbo?
 13. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 14. Hur får man ut pengar från dödsbo?
 15. Måste man betala skatt för arv?

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. 

Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­ligt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv. 

För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et. 

Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara. 

Hur lång tid tar det innan man får pengar efter bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Vad är det för skillnad på dödsbo och bouppteckning?

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Hur länge kan ett dödsbo betala räkningar?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Är man skyldig att städa ett dödsbo?

Städning och tömning av dödsbo ska bekostas av dödsboet. Vid de tillfällen då de ekonomiska tillgångarna är sparsamma kan man ansöka om dödsboanmälan hos kommunen för att få ekonomisk hjälp. Notera att då ska dödsboet vara orört!

Det kan kännas tryggt att kunna magasinera hela, eller delar av ett dödsbo. Då sparar man tid, och behöver inte fatta snabba beslut om vad som ska göras med bohaget. Vi hjälper dig med magasinering av dödsbo.

Vad händer om det inte finns pengar i dödsboet?

Ibland saknar den döda personen tillgångar och det finns inga pengar till begravningen. Om det helt saknas medel kan man ansöka om begravningshjälp hos kommunen där den avlidne är folkbokförd. Ungefär 7 % av begravningarna i Sverige bekostas helt eller delvis med hjälp av bistånd från kommunerna.

Begravningshjälp är ett ekonomiskt bistånd som man ansöker om hos socialkontoret genom att göra en sk dödsboanmälan. Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp och hur mycket som ersätts skiljer sig åt från kommun till kommun. I Uppsala är summan för närvarande 13950 kr till begravningen samt 9300 kr till gravstenen (2019).

När betalar banken ut arv?

Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

När ska ett dödsbo vara klart?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

Vem gör bouppteckning eller dödsboanmälan?

 • En dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning som är möjlig att göra om de tillgångar som den avlidne lämnar efter sig inte är tillräckliga för att täcka begravningskostnaderna och andra kostnader som har direkt anknytning till dödsfallet. En dödsboanmälan måste göras inom två månader efter dödsfallet.
 • För att en dödsboanmälan ska vara möjlig krävs att det skett ett hembesök i den avlidnes bostad av en tjänsteman från kommunen, om socialförvaltningen i kommunen kräver det. Det är därför viktigt att all egendom som förvaras i bostaden är orörd när besöket äger rum.
 • De ekonomiska tillgångar som finns ska i första hand användas för att täcka begravningskostnader. Dessa kostnader är prioriterade i förhållande till andra kostnader som dödsboet ansvarar för. Autogiron, abonnemang, hyreskontrakt och liknande ska därför sägas upp snarast möjligt efter dödsfallet.
 • Vad innebär en dödsboanmälan?

  Det är personen som har ansvaret för att se till att en bouppteckning förrättas som kan ta initiativ till att en dödsboanmälan upprättas.

  Det finns ingen skyldighet att utnyttja möjligheten. Man kan alltid välja att förrätta en bouppteckning i stället för att göra en dödsboanmälan.

  Vem får betala dödsboets räkningar?

  Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

  Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

  Vad får man röra i ett dödsbo?

  När en person avlider lämnar den i regel en del tillgångar och skulder efter sig. Det kan röra sig om miljonbelopp, eller enklare ägodelar och mindre skulder. I både dessa fall finns det en del regler att tänka på och tidsfrister att hålla. Det är därför väsentligt att efterlevande närstående har en uppfattning om reglerna härom.

  Kvarlämnade tillgångar och skulder kallas för ett dödsbo. En smidig och komplikationsfri hantering av dödsboet är många gånger en lättnad i ett annars känslomässigt skede. I den följande texten förklarar vi vad ett dödsbo är, vilka regler som du som närstående bör ha i åtanke samt vad som annars gäller för att ett dödsbo ska avvecklas, förvaltas m.m.

  Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

  Tillgångarna som finns på dödsboets konton ska i första hand användas till att betala begravningen och kostnader som tillkommer med den. Därför bör du först göra en beräkning för att se att tillgångarna räcker till begravningskostnaderna, bouppteckning och eventuella banklån innan du betalar några andra räkningar. 

  Dödsboet kan betala följande räkningar, förutsatt att det finns pengar på konto utan bankbok:

  • begravningskostnader
  • löpande räkningar utställda i den avlidnes eller dödsboets namn (t ex hyra, el, telefon)

  Checklista för dödsbo (pdf, 67 KB)Öppnas i nytt fönster

  Betaltjänst för dödsbo (pdf, 96 KB)Öppnas i nytt fönster

  Så betalar du dödsboets räkningar digitalt (pdf, 201 KB)Öppnas i nytt fönster

  • Räkningar som inte kan betraktas som löpande kostnader eller som inte är utställda i dödsboets namn
  • Räkningar utställda till efterlevande make/maka
  • Utlägg mot kvitto för insättning på eget konto
  • Betalningar till utlandet

  Vid frågor om betalningar för dödsbo, kontakta vår support för dödsbo på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster.

  Hur får man ut pengar från dödsbo?

  De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

  Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

  Måste man betala skatt för arv?

  Hej Lawline

  Min far har gått bort och efterlämnat ett arv, min syster har fått fullmakt som hon har lämnad över till banken.