:

Hur stor är energiskatten på diesel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur stor är energiskatten på diesel?
 2. Hur stor är energiskatten på bränsle?
 3. Vad blir energiskatten 2023?
 4. Hur mycket får man tillbaka på energiskatten?
 5. Hur mycket betalar bönder för diesel?
 6. Varför är diesel så dyrt i Sverige?
 7. Varför är diesel så mycket dyrare än bensin?
 8. Hur mycket skatt får staten in på bensin och diesel?
 9. Hur mycket får man tillbaka på dieselskatten?
 10. Vem tjänar på att elen är dyr?
 11. Varför har vi energiskatt?
 12. Vad kostar en liter diesel utan skatt?
 13. Vilket land har dyrast diesel i världen?
 14. Vilket land i Europa har dyrast diesel?
 15. När kommer dieseln bli billigare?

Hur stor är energiskatten på diesel?

Möjligheten för Sverige att sänka punktskatten temporärt på bensin och diesel har kommit ett steg närmare. EU-kommission har, i enlighet med den svenska regeringens begäran, föreslagit för rådet att Sveriges under en tremånadersperiod ska få tillämpa nedsatta punktskattesatser under de tillämpliga miniminivåerna som finns för bensin, omärkt dieselbrännolja och likvärdiga bränslen som används som motorbränsle.  

Bakgrunden är att den svenska regeringen i skrivelse från den 16 maj 2022 har begärt att Sverige ska få tillstånd att sänka energiskattesatsen i punktskatten för aktuella drivmedel till noll, samtidigt som CO2-komponenten behålls i enlighet med den svenska riksdagens begäran. Nedsättningen av energiskattesatsen, motsvarande 3,41 kronor/liter bensin och 1,32 kronor/liter för diesel vid pump (inklusive moms), skulle leda till lägre skattesatser än EU:s miniminivåer.

Hur stor är energiskatten på bränsle?

Regeringen har beslutat om förordningar gällande indexuppräkningar utifrån KPI av energiskatterna på el respektive bränslen med mera för 2023, som blir relativt stora på grund av den höga inflationen.

Vad blir energiskatten 2023?

Det pris som du som elkund betalar för din el (ibland kallat konsumentpriset) består av tre delar: elnät, elhandel samt skatter och avgifter. Halva den kostnad som typisk elkund i Sverige betalar för sin el består av skatter och avgifter. Med “skatter och avgifter” menas energiskatten, moms på denna samt vissa myndighetsavgifter.

Energiskatten är en svensk punktskatt. Punktskatter är skatter som historiskt har lagts på vissa typer av varor, för att bland annat öka statens inkomster och styra konsumtionen i en riktning som staten bedömer vara önskvärd. Energiskatten infördes i Sverige 1951 och kostade då 1 öre per kWh. Sedan 1981 är skatten differentierad, vilket innebär att den kostar olika mycket beroende på vem som konsumerar elen och var i Sverige konsumenten bor. I och med skattereformen 1990-1991 tillkom också moms på el som hushållen förbrukar. Momssatsen ligger idag på 25 procent.

Hur mycket får man tillbaka på energiskatten?

Riksdagen har beslutat att höja energiskatten på el för 2023 till 39,2 öre/kWh exklusive moms. För kunder som har rätt till reducerad skatt gäller 29,6 öre/kWh exklusive moms.

Hur mycket betalar bönder för diesel?

En skattenedsättning för diesel som används inom jord- och skogsbruk. Det föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för att stötta det svenska jordbruket.

Den stödmiljard som tidigare utlovats av regeringen föreslås att utökas i vårändringsbudgeten – genom en skattenedsättning på diesel riktat till jord-, skogs- och vattenbruk. Det är en tillfällig lösning som i praktiken innebär att jord- och skogsbrukare under tolv månader i princip inte kommer betala någon skatt på sin dieselanvändning.

Varför är diesel så dyrt i Sverige?

Med SÅ Index kan både säljare och köpare av transporter på ett enkelt sätt reglera kostnadsförändringar vid lastbilstransporter med underlag från SCB, Statistiska Centralbyrån. Det är när förhållandet mellan kostnader och priser bibehålls över tid, som förutsättningar för en hållbar och långsiktig affär skapas för båda parter. Tänk på att det inte bara är dieseln som ökar i pris och ska indexeras. Läs mer på transportindex.se

Metod för veckovis avläsning Sveriges Åkeriföretag har tagit fram ett förslag på hur en veckovis justering av drivmedelskostnader kan göras. Läs mer.

 • Vi får ofta frågor om avtal och förslag på avtalsklausuler. Vi förordar alltid skriftliga avtal och har därför satt ihop en ”checklista – avtal” med instruktioner, som ett hjälpmedel för er inför och under en avtalsförhandling. Läs mer. 
 • Många av våra medlemmar har kunder som kräver förnybara drivmedel under en längre tid i sina transportupphandlingar. Det finns en osäkerhet i tillgången på rena biodrivmedel i Sverige framöver vilket bör tas med i avtalet. Hänvisa gärna till vår skrivning om detta till dina kunder. Ni hittar denna här. 

Varför är diesel så mycket dyrare än bensin?

“Svängningarna har blivit väldigt mycket högre sedan Rysslands invasion av Ukraina”, säger Viktor Gunnarsson som ansvarar för konkurrenskraftsfrågor på branschorganisationen Drivkraft Sverige till Dagens Nyheter.

Efter Rysslands invasion stack priset på diesel i väg till över 28 kronor litern på macken i Sverige.

Hur mycket skatt får staten in på bensin och diesel?

Diesel

Enligt SCB säljs i snitt 555 miljoner liter diesel i månaden.Priset på diesel i mars 2021 hos OKQ8 var drygt 16 kr. Uppskattat försäljningsvärde 8,9 miljarder varav moms (25 %) 1,8 miljarder.I mitten av mars 2022 har priset legat på drygt 25 kr. Försäljningsvärdet 13,9 miljarder varav moms 2,8 miljarder.

Hur mycket får man tillbaka på dieselskatten?

 • Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk (pdf 299 kB)

Skattenedsättningen utökas med 2 000 kronor per kubikmeter till en sammanlagd nedsättning av energi- och koldioxidskatt på 3 930 kronor per kubikmeter från 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023. Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och upphör att gälla vid utgången av juni 2023.

Vem tjänar på att elen är dyr?

Elproducenterna är elkrisens klara vinnare. Det är inte konstig när timpriset på elbörsen Nordpool var sju gånger högre i december 2021 än samma månad året innan. Under hela 2021 steg det så kallade systempriset med 550 procent jämfört med året innan.

– Generellt skulle jag säga att det är elproducenterna som är de största vinnarna på det höga elpriset. Sedan har de ju en del av sin elproduktion prissäkrad, så vinsten blir inte lika stor som om de kunnat sälja all sin el till rörligt pris, säger elanalytikern Christian Holtz på energikonsultbolaget Merlin & Metis.

Elproducenterna är elkrisens klara vinnare. Det är inte konstig när timpriset på elbörsen Nordpool var sju gånger högre i december 2021 än samma månad året innan. Under hela 2021 steg det så kallade systempriset med 550 procent jämfört med året innan.

– Generellt skulle jag säga att det är elproducenterna som är de största vinnarna på det höga elpriset. Sedan har de ju en del av sin elproduktion prissäkrad, så vinsten blir inte lika stor som om de kunnat sälja all sin el till rörligt pris, säger elanalytikern Christian Holtz på energikonsultbolaget Merlin & Metis.

Alla tjänar dock inte lika mycket på de skenande priserna. Kraftbolagens ersättning varierar beroende på var i landet kraftverket finns samt tid på dygnet och när på året de producerar.

Statliga Svenska kraftnät (SvK) äger det svenska stamnätet som transporterar el mellan olika delar av landet. SvK tjänar pengar på avgifter för överföringen som tas ut av kraftbolagen och av ägare av region- och lokalnät. Men det affärsdrivande verket får också intäkter när det är prisskillnader mellan olika elområden. Om billig vindkraft produceras i norr och transporteras i kraftledningar till södra Sverige, där priset är högre, tar SvK mellanskillnaden.

Det kallas flaskhalsintäkter eller kapacitetsavgifter och öronmörks för att bygga ut kraftnätet men också för åtgärder som behövs för att på kort sikt hantera problem som uppstår på grund av just flaskhalsarna i nätet.

Varför har vi energiskatt?

Energiskatten 2023 kan du läsa om här

Energiskatten som företag är skyldiga att betala kan variera kraftigt. Dels beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, men även var någonstans i landet som företaget utövar sina tjänster. Viss typ av verksamhet har dessutom rätt till lägre eller ingen energiskatt, men det är inte alltid helt enkelt att veta vad som gäller.

Vad kostar en liter diesel utan skatt?

Det var ett kärnfullt uttryck som näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson hittade. I måndags sa han att ”vi ser att det har blivit Putin-pris på våra drivmedel, det kostar ju 25 spänn att köpa en liter diesel”.

Men halva Putin-priset är skatt.

Vilket land har dyrast diesel i världen?

Det var ett kärnfullt uttryck som näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson hittade. I måndags sa han att ”vi ser att det har blivit Putin-pris på våra drivmedel, det kostar ju 25 spänn att köpa en liter diesel”.

Men halva Putin-priset är skatt.

Vilket land i Europa har dyrast diesel?

Prisvariationerna på drivmedel, bensin och diesel, är större utomlands jämfört med i Sverige. Somliga tankställen är betydligt dyrare än andra.

De priser som anges i nedan dokuments tabell är genomsnittspriset i respektive land. Se tabellen i första hand som en jämförelse av bensin och dieselpriser mellan olika länder - snarare än som ett besked om det exakta priset i ett visst land. Saknar du ett lands genomsnittspriser beror det på att vi saknar tillförlitlig källa för detta land. 

Europeisk standarddiesel fungerar utan problem i svenska bilar. Den är något kraftfullare jämfört med svensk diesel, men miljömässigt likvärdig. Renaste varianten kallas Citydiesel. 

I Italien och Frankrike heter diesel gazole eller gasoil, i Spanien gasóleo.

Det som kallas Biodiesel 100 är ren rapsolja. Se upp så du inte tankar fel!  

När kommer dieseln bli billigare?

Med risk för att låta som en trasig skiva, är det alltså ingen slump att Sverigedemokraterna höjer rösten om precis allt annat än det faktum att de tvingar fram kraftiga nedskärningar ute i kommuner och regioner.

Hur? Genom att hellre lägga pengar på exempelvis bensin- och dieselsubventioner och skattesänkningar för rika än på statsbidrag för att mildra konsekvenserna av inflationen på vård, skola och omsorg.