:

Hur kvittar man vinst mot förlust?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kvittar man vinst mot förlust?
 2. Kan man kvitta aktieförlust mot inkomst?
 3. Måste man deklarera om man gått med förlust?
 4. Hur mycket minskar din skatt om du säljer en aktie med förlust på 100 000 kr?
 5. Vad göra med vinst i AB?
 6. Vad gör man med vinsten i ett aktiebolag?
 7. Får ett aktiebolag gå med förlust?
 8. Kan man göra uppskov vid förlust?
 9. Vad händer om ett företag går med förlust?
 10. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 11. Får man tillbaka på skatten vid förlust?
 12. Måste man ta ut vinst i aktiebolag?
 13. Vad händer om mitt företag går med förlust?
 14. Vad händer om ett företag inte går med vinst?
 15. Vad händer om man säljer med förlust?

Hur kvittar man vinst mot förlust?

Som företagare och arbetsgivare har du möjlighet att erbjuda dina anställda friskvårdsbidrag som en skattefri personalförmån, men det finns regler som du måste följa.

Friskvårdsbidraget är exempel på en personalvårdsförmån. Sådana kännetecknas av att vara av mindre värde och ha till syfte att skapa trivsel i arbetet.

Kan man kvitta aktieförlust mot inkomst?

Inför årsskiftet 2017/2018 kan det vara bra att se över sina värdepappersaffärer. Om du realiserat vinster under 2017 och har orealiserade förluster kan du, genom att realisera förluster, kvitta förluster mot vinster. Har du istället en realiserad förlust, kan du realisera vinster för att helt eller delvis kvitta bort förlusten. Tänk på att alla slags värdepapper inte är fullt ut kvittningsbara mot varandra.

Uppskov vid försäljning av aktier, t ex AstraZeneca och ABB Ltd, kan lyftas f ram till beskattning för att möta förluster trots att ingen försäljning görs av uppskovsaktien. Även uppskov vid bostadsbyte kan tas fram till beskattning, dock minst 20 000 kr, för att kvitta en realiserad aktieförlust.

För onoterade aktier och aktier som är kvalificerade gäller andra kvoteringsregler vid vinst eller förlust. Vad gäller onoterade aktierelaterade värdepapper, till exempel onoterade fonder, är kvittning inte tillåten. Vinst redovisas till 100 procent och förlust redovisas till 70 procent. Samma sak gäller för premieobligationer.

För tillgångar som finns på ett investeringssparkonto ska den som kontoför investeringssparkontot fastställa ett kapitalunderlag och beräkna en schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med 1,25 % för inkomståret 2017 (räntan kan inte bli lägre än 1,25 %). Schablonintäkten beskattas som inkomst av kapital med 30 %. Kontoföraren av investeringsk ontot lämnar kontrolluppgift till Skatteverket på schablonintäkten och den blir då förtryckt i kommande inkomstdeklaration. Avdrag för preliminärskatt görs inte. För inkomståret 2018 är regeringens förslag att schablonintäkten beräknas genom att kapitalund erlaget multipliceras med statslåneräntan 30 november 2017 ökat med 1 procentenhet.

För fondandelar beräknas schablonintäkten genom att värdet av fondandelarna vid beskattningsårets början multipliceras med 0,4 %. Schablonintäkten blir förtryckt i inkomst deklarationen och skatten är 30 % av schablonintäkten. Inget preliminärskatteavdrag görs.

För kapitalförsäkringar fastställs också ett kapitalunderlag som för inkomståret 2017 multipliceras med 1,25 %. Skatten, som betecknas som avkastningsskatt, beräknas med 30 % av kapitalunderlaget. Kontrolluppgift ska lämnas till Skatteverket på kapitalunderlaget och det blir då förtryckt i kommande inkomstdeklaration. För utländska kapitalförsäkringar blir i vissa fall inte kapitalunderlaget förtryckt i inkomstdeklarationen. Du måste då själv ta upp kapitalunderlaget i din inkomstdeklaration.

Måste man deklarera om man gått med förlust?

Hur dina aktier beskattas beror på vilket konto du har dina aktier i. På ett aktie- & fondkonto betalar du 30 % i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt), medan på ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

Läs om beskattning för respektive konto i följande avsnitt:

 • 1 Beskattning för VP-konto, depå och aktie- och fondkonto
 • 2 Beskattning för ISK
 • 3 Beskattning för kapitalförsäkring

Hur mycket minskar din skatt om du säljer en aktie med förlust på 100 000 kr?

Har företaget köpt inventarier under 2021 kan du få en skattereduktion med 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde. För att få reduktionen ställs det krav på innehavstid och att det finns tillräckligt mycket skatt att göra avdraget från.

Mer information om skattereduktion om inventarieköp

Vad göra med vinst i AB?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Vad gör man med vinsten i ett aktiebolag?

15 januari, 2015

Så, vad gäller? Först och främst så gäller det ju att ha i åtanke vad man betalar skatt på. Så klart är detta årets resultat. Det finns med andra ord inga magiska trick att ta till. Utan man skattar på skillnaden i årets intäkter och årets kostnader. Överlag är det alltså en smart utgångspunkt att försöka minska detta gap, dvs vinsten. Intuitivt kan det alltså innebär att öka årets kostnader, eller minska dess intäkter.

Får ett aktiebolag gå med förlust?

Det går att sälja bolag som går med förlust till en person som ser potentialen. Bara för att det hela inte fungerar som tänkt just nu så betyder det ju inte att verksamheten är dömd för evigt. Om du själv inte känner dig motiverad att göra det som krävs för att börja gå på plus kanske du kan hitta en köpare som är redo att ta krafttagen som krävs.

Kan man göra uppskov vid förlust?

Här ser du bankernas aktuella bolåneräntor. Jämför listräntor och snitträntor för bolån.

Bindningstid

Vad händer om ett företag går med förlust?

När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

Varje räkenskapsår upprättar ett företag en resultaträkning. Om kostnaderna överstiger intäkterna har företaget ett negativt resultat och således gått med förlust för perioden. Vid omvänt förhållande, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna, har företaget istället ett positivt resultat och har då gått med vinst. Efter räkenskapsårets slut överförs resultatet, alltså vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansräkningen. Ett företag kan gå med förlust så länge företaget inte hamnar i obestånd, alltså ett läge där de inte kan betala sina skulder och ekonomiska åtaganden. Ett aktiebolag måste upprätta en så kallad kontrollbalansräkning när halva aktiekapitalet är förbrukat. I samband med detta ska styrelsen kallas till en extra bolagsstämma och besluta om företaget ska försöka återställa aktiekapitalet igen eller om företaget ska likvideras.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Får man tillbaka på skatten vid förlust?

Utdelningsdag – den roligaste dagen på året för många företagare. För att inte glädjebägaren ska smolkas är det dock viktigt att hålla koll på några punkter så att allt går som det ska utan problem.

Första och viktigaste punkten är att bolaget faktiskt har vinstmedel att dela ut. Aktiebolag har inte möjlighet att löpande betala ut sina vinster i form av aktieutdelning, utan det är först efter fastställande av en årsredovisning där bolaget har balanserade vinstmedel som det blir möjligt att plocka ut en utdelning.

Måste man ta ut vinst i aktiebolag?

Utdelningsdag – den roligaste dagen på året för många företagare. För att inte glädjebägaren ska smolkas är det dock viktigt att hålla koll på några punkter så att allt går som det ska utan problem.

Första och viktigaste punkten är att bolaget faktiskt har vinstmedel att dela ut. Aktiebolag har inte möjlighet att löpande betala ut sina vinster i form av aktieutdelning, utan det är först efter fastställande av en årsredovisning där bolaget har balanserade vinstmedel som det blir möjligt att plocka ut en utdelning.

Vad händer om mitt företag går med förlust?

Mitt aktiebolag har ett dotterbolag där verksamheten gått dåligt de senaste åren. Nu har jag hittat en köpare till dotterbolaget men kommer att sälja dotterbolaget med förlust. Nu säger min revisor att mitt aktiebolag inte får göra avdrag för förlusten som blir när det säljer dotterbolaget. Stämmer det?

Vad händer om ett företag inte går med vinst?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Vad händer om man säljer med förlust?

Denna smidiga kalkylator räknar ut vilken vinst eller förlust du gjort på din bostad. Den räknar även ut vilken vinstskatt du skall betala eller hur mycket skatt du skall få tillbaka vid förlust.

Planerar du att sälja eller köpa en bostad inom det närmaste året?Då kan vi rekommendera dessa två gratistjänster:1. Hittamäklare.se – få hjälp med att samla in offerter & att jämföra mäklarna i det område där du bor. Offerterna kan du använda för att undvika att betala onödigt mycket för mäklaren.2. Lånekoll.se – jämför räntor på lånelöften, bolån & privatlån hos ett stort antal banker med en enda ansökan.

Tjänsterna ovan är helt gratis att använda och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Nedan följer ett exempel på hur man räknar ut vinsten eller förlusten när man sålt sin bostadsrätt. Du kan byta ut siffrorna mot dina egna eller så kan du använda vår smidiga kalkylator som räknar ut allt åt dig. Under räkneexemplet länkar vi till kalkylatorn som hjälper dig att räkna.