:

Hur får man bort underskott av kapital?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man bort underskott av kapital?
 2. Vad är underskott aktiebolag?
 3. Hur fungerar underskottsavdrag?
 4. Får man tillbaka underskott av kapital?
 5. Vad är outnyttjat underskott från föregående är?
 6. Hur länge kan man spara underskott?
 7. Vad menas med outnyttjat underskott?
 8. Hur kan man täcka underskott?
 9. Hur vet jag om jag har underskott av kapital?
 10. Hur bokför man underskott?
 11. Vad är outnyttjat underskott från föregående år?
 12. Hur beskattas underskott av kapital?
 13. Vad betyder outnyttjat underskott från föregående beskattningsår?
 14. Vad gör man med vinsten i ett aktiebolag?
 15. Vad göra med överskott i aktiebolag?

Hur får man bort underskott av kapital?

Den som har ett underskott av kapital kan få en skattereduktion.

Om det uppkommer ett underskott av kapital får man avdrag i form av en skattereduktion för underskottet (67 kap. 10 § IL). Skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr och med 21 procent av det återstående underskottet.

Vad är underskott aktiebolag?

En utomstående köpare får endast behålla 200% av köpesumman för aktierna i ditt bolag. Om du har 200 000 kronor i sparat underskott måste köparen betala minst 100 000 kronor för att få behålla hela underskottet. 

Hur fungerar underskottsavdrag?

I 40 kap. IL finns bestämmelser om tidigare års underskott. Reglerna infördes ursprungligen genom lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet, LAU. Ändringarna som infördes genom LAU syftar till att systemet för förlustutjämning ska vara neutralt med avseende på ägarförändringar. Bestämmelserna ska också förhindra handel med underskottsföretag.

Huvudregeln är enligt 40 kap. 2 § att avdrag ska göras för underskott av näringsverksamhet som kvarstår från det föregående beskattningsåret.

Får man tillbaka underskott av kapital?

När man ser på inkomstslaget kapital så lägger man först och främst samman alla kostnader och inkomster som man har haft och på så vis så ser man om det blir ett överskott eller underskott. När man ska räkna ihop saker som kostnader för ränta så rör det ju sig om en löpande utgift som man måste lägga ihop till en enda helhet. Detsamma gäller intäkter som också kan vara löpande.

Vad är outnyttjat underskott från föregående är?

Bolaget Exempelbolaget AB ska göra bokslut för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

 • Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är 85 438 kr
 • Sedan tidigare har bolaget avsatt totalt 50 000 kr till periodiseringsfonder.
 • Bolaget har haft 1 740 kr i ej avdragsgill representation
 • Bolaget betalar en sjukvårdsförsäkring som endast är avdragsgill med 20%. Den icke avdragsgilla delen uppgår till 5 320 kr
 • Bolaget har fått intäktsränta på skattekontot på totalt 96 kr.
 • Slutligen gör bolaget en ny avsättning till periodiseringsfond på 20 000 kr

Givet ovanstående förutsättningar räknar man ut bolagsskatten enligt följande.

Hur länge kan man spara underskott?

Ett underskott i ett aktiebolag kan sparas och användas som avdrag för framtida överskott. Regelmässigt får underskottet dras av i nästa års deklaration. Om aktiebolaget fortfarande har underskott efter avdrag för tidigare underskott, så kan detta fortsätta att rullas över så länge bolaget finns kvar. Det finns ingen tidsbegränsning för underskottsavdrag.

Men i vissa fall kan rätten att dra av underskott begränsas, till exempel vid en ägarförändring eller en verksamhetsavyttring. Beloppsspärrar och tidsbegränsade spärrar kan tillämpas, liksom vid en konkurs, ackord eller när underskottet är den övervägande orsaken till en ägarförändring.

Vad menas med outnyttjat underskott?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Hur kan man täcka underskott?

Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag av tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år och så vidare. Någon tidsbegränsning för underskotts­avdrag finns inte. Underskottet kan tas med så länge närings­verksam­heten finns kvar. Underskottet kan inte övertas av någon annan person. Vid dödsfall övertar dödsboet underskottet.

Från huvudregeln finns fyra undantag då du kan få avdrag tidigare.

Hur vet jag om jag har underskott av kapital?

Adam är 70 år och äger en fastighet med ett taxeringsvärde på 3 000 000 kr. Han har en beskattningsbar inkomst på 100 000 kr och ett överskott av kapital på 5 000 kr. Fastighetsavgiften är 8 524 kr.

Spärrbeloppet blir 105 000 kr x 0,04 = 4 200 kr. Skattereduktionen blir 8 524 kr - 4 200 kr = 4 324 kr och han får betala 4 200 kr i fastighetsavgift.

Hur bokför man underskott?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Vad är outnyttjat underskott från föregående år?

Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag av tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år och så vidare. Någon tidsbegränsning för underskotts­avdrag finns inte. Underskottet kan tas med så länge närings­verksam­heten finns kvar. Underskottet kan inte övertas av någon annan person. Vid dödsfall övertar dödsboet underskottet.

Från huvudregeln finns fyra undantag då du kan få avdrag tidigare.

Hur beskattas underskott av kapital?

Om du har betalat räntor, sålt en fastighet eller hyrt ut, kanske gjort en vinst på kapital eller renoverat har du fortfarande chansen att göra några förändringar som kan sänka din skatt vid nästa deklaration. Här kommer tipsen du bör ha koll på.

Har du fått in kapital under året? Har du exempelvis:

Vad betyder outnyttjat underskott från föregående beskattningsår?

Med ägarförändring i ett underskottsföretag menas att ett företag får bestämmande inflytande över ett företag som har underskott beskattningsåret före ägarförändrings­året. Med bestämmande inflytande menas att underskottsföretaget blir ett dotterföretag enligt civilrättsliga bestämmelser. Som exempel kan nämnas att ett företag köper andelar i ett underskottsföretag som gör att de får mer än 50 procent av rösterna i företaget.

Spärrar som skjuter upp rätten till avdrag för kvar­varande underskott under en viss tid finns även enligt bestämmelserna om verksamhetsavyttring, partiella fissioner samt om kvalificerade fusioner och fissioner.

 • Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.

Vad gör man med vinsten i ett aktiebolag?

Det naturliga förstahandsvalet är att återinvestera vinsten i företaget. Eventuellt kan vinsten ”toppas upp” med ett företagslån för att företaget ska kunna satsa på det som verkligen behövs för verksamheten och för att göra investeringarna mer effektiva.

Genom att investera läggs grunden för fortsatt tillväxt i företaget. Att investera i verksamheten kan innebära mycket. Det kan handla om att anställa nya medarbetare, skapa ekonomiska incitament för nuvarande personal eller utbildning. Det kan också handla om att investera i maskiner, utrustning eller nya lokaler. Kanske kan företaget etablera sig på en ny marknad. Varje företag har sina specifika behov och det är upp till företagsledningen att bedöma var den återinvesterade vinsten gör bäst nytta.

Vad göra med överskott i aktiebolag?

ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. De uppgifter som du anger i ansökan ligger till grund för hur mycket preliminär skatt företaget ska betala per månad. I tjänsten kan du också registrera bolaget för moms och som arbetsgivare.

bolag fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Särskilda regler gäller för fåmansföretag. En ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier. Bolagsskatten på 20,6 % (från 1 januari 2021) är den skatt som aktiebolaget betalar för sin vinst.