:

När gäller inte äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. När gäller inte äktenskapsförord?
 2. Måste man ha äktenskapsförord?
 3. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?
 4. Vad kan man reglera i ett äktenskapsförord?
 5. Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?
 6. Vem registrerar äktenskapsförord?
 7. Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?
 8. Vem skriver äktenskapsförord?
 9. Vem får huset när man skiljer sig?
 10. Har man rätt till hälften när man skiljer sig?
 11. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
 12. Vad kostar det att skriva ett äktenskapsförord?
 13. Hur vet man om man har äktenskapsförord?
 14. Vill inte skriva äktenskapsförord?
 15. Måste man dela allt vid skilsmässa?

När gäller inte äktenskapsförord?

Att skriva ett äktenskapsförord betyder inte att ni inte tror att ert äktenskap ska hålla – men livet innebär ibland överraskningar som gör att saker förändras, och med ett äktenskapsförord minskar ni risken att bli ovänner om ni skulle behöva gå skilda vägar.

Måste man ha äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan två makar, eller blivande makar, där makarna kommer överens om att viss egendom ska vara enskild egendom och inte giftorättsgods. Att egendomen är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning om äktenskapet upphör på grund av dödsfall eller äktenskapsskillnad.

En äktenskapsförord ingås för att makarna önskar att viss eller alla egendom inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider.

Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om bodelning vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) och det regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad kan man reglera i ett äktenskapsförord?

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?

Enligt äktenskapsbalken är utgångspunkten att all egendom blir giftorättsgods vid giftermål, och giftorättsgods är sådant som ska delas lika vid en separation. Med ett äktenskapsförord kan ni undanta viss eller all egendom genom att göra den enskild. Här informerar vi om tio viktiga saker att tänka på när ni ska skriva äktenskapsförord.

Ett äktenskapsord ska vara skriftligt, daterat och underskrivet. Vittnen behövs inte.

Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. I och med registreringen blir äktenskapsförordet en offentlig handling.

Många tror att registreringen fungerar som en garanti för att äktenskapsförordet är korrekt. Det är tyvärr fel; Skatteverket kontrollerar endast att vissa formkrav är uppfyllda. Konstiga och svårtolkade formuleringar är däremot inget Skatteverket bryr sig om, ni ansvarar själva för att äktenskapsförordet är korrekt.

Vem registrerar äktenskapsförord?

Är ett äktenskapsförord en offentlig handling som vem som helst kan läsa?  

Äktenskapsregistret är ett offentligt register och alla äktenskapsförord som registreras kan läsas av vem som helst. Det är möjligt att begära ut en kopia av ett äktenskapsförord om man har tillgång till i vart fall en av makarnas personnummer. Det är möjligt att begära ut en kopia av ett äktenskapsförord anonymt, dock registreras den adress som kopian skickas till.  

Nej, det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord reglera vem som ska ta över lån eller andra skulder. Ett äktenskapsförord kan endast omfatta tillgångar och hur dessa ska klassificeras, det vill säga om egendomen ska vara enskild egendom eller...

Nej, det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord ange vem som ska ha vilken egendom vid en eventuell bodelning. En sådan överenskommelse måste göras i form av ett bodelningsavtal och ett sådant kan upprättas först om makarna har skiljt sig eller någon av dem har...

Nej, ett äktenskapsförord mellan två sambor är inte gällande, i vart fall inte så länge de är sambor. Vill sambor reglera vad som sker vid en bodelning måste de skriva ett samboavtal. Däremot är det fullt möjligt för två sambor som avser att gifta sig att skriva ett...

Ja, ett äktenskapsförord kan vara ogiltigt trots att det har registrerats. Att ett äktenskapsförord har registrerats innebär endast att makarna har undertecknat äktenskapsförordet och att det är daterat. Makarnas överenskommelse i äktenskapsförordet kan emellertid...

Ja, det är fullt möjligt att i ett äktenskapsförord göra egendom som finns i utlandet till enskild egendom. Utgångspunkten är att all makarnas egendom, oavsett var den befinner sig, omfattas av bodelningsreglerna i äktenskapsbalken. Därmed är det även möjligt att i...

Ett äktenskapsförord börjar att gälla när det har registrerats. Ett äktenskapsförord som ingås under äktenskapet börjar att gälla den dag som det har registrerats i Äktenskapsregistret. Har äktenskapsförordet ingåtts före äktenskapet börjar det att gälla på dagen för...

Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?

Är ett äktenskapsförord en offentlig handling som vem som helst kan läsa?  

Äktenskapsregistret är ett offentligt register och alla äktenskapsförord som registreras kan läsas av vem som helst. Det är möjligt att begära ut en kopia av ett äktenskapsförord om man har tillgång till i vart fall en av makarnas personnummer. Det är möjligt att begära ut en kopia av ett äktenskapsförord anonymt, dock registreras den adress som kopian skickas till.  

Nej, det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord reglera vem som ska ta över lån eller andra skulder. Ett äktenskapsförord kan endast omfatta tillgångar och hur dessa ska klassificeras, det vill säga om egendomen ska vara enskild egendom eller...

Nej, det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord ange vem som ska ha vilken egendom vid en eventuell bodelning. En sådan överenskommelse måste göras i form av ett bodelningsavtal och ett sådant kan upprättas först om makarna har skiljt sig eller någon av dem har...

Nej, ett äktenskapsförord mellan två sambor är inte gällande, i vart fall inte så länge de är sambor. Vill sambor reglera vad som sker vid en bodelning måste de skriva ett samboavtal. Däremot är det fullt möjligt för två sambor som avser att gifta sig att skriva ett...

Ja, ett äktenskapsförord kan vara ogiltigt trots att det har registrerats. Att ett äktenskapsförord har registrerats innebär endast att makarna har undertecknat äktenskapsförordet och att det är daterat. Makarnas överenskommelse i äktenskapsförordet kan emellertid...

Ja, det är fullt möjligt att i ett äktenskapsförord göra egendom som finns i utlandet till enskild egendom. Utgångspunkten är att all makarnas egendom, oavsett var den befinner sig, omfattas av bodelningsreglerna i äktenskapsbalken. Därmed är det även möjligt att i...

Ett äktenskapsförord börjar att gälla när det har registrerats. Ett äktenskapsförord som ingås under äktenskapet börjar att gälla den dag som det har registrerats i Äktenskapsregistret. Har äktenskapsförordet ingåtts före äktenskapet börjar det att gälla på dagen för...

Vem skriver äktenskapsförord?

Med vår digitala tjänst kan ni enkelt skriva äktenskapsförordet själva. Ni börjar med att skapa ett konto och betalar först för dokumentet när ni har slutfört alla steg. Ert avtal sparas sedan på ”Mina sidor”. Tänk på att det måste vara underskrivet av er båda och registrerat hos Skatteverket för att vara giltigt. Skatteverket gör ingen kontroll av innehållet.

Vem får huset när man skiljer sig?

Vi som jobbar med familjerätt och ekonomisk familjerätt i synnerhet får ofta höra den vanliga missuppfattningen att en person som är gift automatiskt också äger allt gemensamt med sin äkta hälft, men det stämmer alltså inte. Under äktenskapet äger ni fortfarande era tillgångar men vid exempelvis en skilsmässa kan era tillgångar komma att delas mellan er genom en bodelning. 

I en bodelning beräknas makarnas andelar i boet och efter att eventuella skulder har dragits av är huvudregeln att värdet av det sammanlagda giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna. Vanligen är giftorättsgodset alla era tillgångar, oavsett om det är fastigheter, fordon, pengar eller värdepapper men det kan också finnas enskild egendom och sådan egendom ska inte vara med i bodelningen. För att något ska bli enskild egendom krävs att makarna avtalar om det i ett så kallat äktenskapsförord eller att maken som äger egendomen har fått den i gåva eller ärvt den med villkor om att det ska vara hans eller hennes enskilda. Det finns alltså en del undantag och omständigheter att beakta och för att veta vad som gäller i just din bodelning rekommenderar vi dig att ta kontakt med en advokat eller en jurist för rådgivning. 

Har man rätt till hälften när man skiljer sig?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, du har rätt till värdet av halva huset. Nedan kommer en förklaring.

Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Ett Äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar, och reglerar vad som ska vara så kallad enskild egendom i ett äktenskap. 

Inom ett äktenskap räknas nästan all egendom som giftorättsgods, och lite förenklat ska det delas lika mellan makarna ifall äktenskapet tar slut. Det spelar mindre roll vem som egentligen äger vad. Undantag görs för så kallad enskild egendom, som bara tillhör en av makarna oavsett vad som händer. Det kan röra sig om egendom man fått genom exempelvis testamente, gåvobrev – eller genom att skriva ett äktenskapsförord. Med ett äktenskapsförord kan ni nämligen själva påverka fördelningen av egendom som annars skulle klassas som giftorättsgods. 

Det kan kännas cyniskt att planera för att äktenskapet en dag ska ta slut, men med ett äktenskapsförord kan du och din make säkerställa att äktenskapet känns och kommer fortsätta kännas tryggt och rättvist.

För många blir det en olustig överraskning när de inser att det inte bara är sådant de äger gemensamt som räknas till giftorättsgods och delas lika. All den egendom som makarna har köpt, ärvt eller fått i gåva är som utgångspunkt giftorättsgods – även sådant som en make äger på egen hand, exempelvis ett sparkonto. Det spelar inte heller någon roll att maken hade pengar på sparkontot redan innan äktenskapet. 

Genom att redan nu enas om vad som ska hända med ert privata sparande och det gemensamma huset vid skilsmässa eller dödsfall kan ni undvika både orosmoln och olustiga överraskningar längre fram. Om och när en sådan situation uppstår har ni, med äktenskapsförordets hjälp, minskat risken för gräl och ekonomiska tvister i bodelningen.

Vad kostar det att skriva ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar som reglerar hur egendom ska fördelas mellan makarna vid händelse av skilsmässa eller dödsfall. Ni som vill skapa ett äktenskapsförord kan enkelt göra det genom Jurios smarta tjänst, men när äktenskapsförordet är klart måste det registreras hos skatteverket för att bli giltigt. Detta görs i tre steg.

Hur vet man om man har äktenskapsförord?

Vi sparar uppgifter om äktenskapsförord i registret över äktenskapsförordsärenden. Du kan begära ett utdrag ur registret och en kopia av det registrerade äktenskapsförordet om du till exempel har tappat bort det. 

Om äktenskapsförordet har registrerats före 1.3.2003 ska en kopia begäras hos den tingsrätt som har registrerat äktenskapsförordet. Kontaktuppgifterna till tingsrätterna hittar du härLänk till en annan webbplats.

Information om äktenskapsförord behövs i allmänhet vid boutredning i samband med bouppteckning eller vid avvittring i samband med äktenskapsskillnad. 

Vill inte skriva äktenskapsförord?

Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies