:

Är personaloptioner bra?

Innehållsförteckning:

 1. Är personaloptioner bra?
 2. Vad innebär personaloptioner?
 3. Vad är kvalificerade personaloptioner?
 4. Hur bokför man personaloptioner?
 5. Vad händer med optioner vid uppsägning?
 6. Hur tjänar man pengar på optioner?
 7. Hur mycket kan man förlora på optioner?
 8. Hur mycket kan man förlora när man köper optioner?
 9. Hur fungerar en option?
 10. Kan man förlora mer än insatsen i optioner?
 11. Är det bra att köpa optioner?
 12. Vad betyder ordet option?
 13. Hur löser man in optioner?
 14. Hur mycket kan man tjäna på optioner?
 15. Hur funkar en option?

Är personaloptioner bra?

Ett problem för många företag i tillväxt är att hitta och behålla kompetenta medarbetare. Är du ett relativt nytt bolag i en start-up-fas är det dessutom ofta utmanande att erbjuda en marknadsmässig lön.

Ett relativt vanligt upplägg är att medarbetare erbjuds delägarskap i företaget. Det är dock ofta problematiskt att värdera bolaget och genererar ofta komplexa skattefrågor.

Vad innebär personaloptioner?

När Anna blir anställd i bolaget har det 5 miljoner aktier och en värdering på 50 miljoner kronor, d.v.s. 10 kronor per aktie.

Anna får ett erbjudande om 50 000 optioner som var och en ger henne rätt att köpa 1 aktie för 10 kronor om tre år.

Tre år senare har bolaget höjt sin värdering och den senaste nyemissionen värderar bolaget till 20 kronor per aktie, vilket innebär att hela bolaget är värt drygt 100 miljoner (det blir lite mer än dubbla värdet, eftersom antalet aktier ökat genom nyemissionen).

Vad är kvalificerade personaloptioner?

En option innebär en rätt att i framtiden köpa en aktie för ett i förväg bestämt pris. Om du får optionen i samband med en anställning klassas det i vanliga fall som en personaloption, vilket medför särskilda skatteregler. Skattemässigt finns det två olika typer av optioner, de som klassificeras som personaloptioner respektive värdepapper. En personaloption definieras genom att den är villkorad. Definitionen är inte glasklar, utan en bedömning görs från fall till fall. Skatteverket har uttalat att dessa villkor är typiska för en personaloption:

 • Den anställde kan inte sälja optionen
 • Optionen har en viss intjänandetid 
 • Optionsmöjligheten försvinner eller begränsas om anställningen upphör

Optioner som inte kan bedömas vara personaloptioner klassificeras som värdepapper. Till exempel teckningsoptioner, ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid. Den största skillnaden mellan personaloption och värdepapper ligger i beskattningstidpunkten för arbetsgivaren och dig som anställd. Personaloptioner beskattas när du utnyttjar optionens möjlighet att köpa aktier.

Hur bokför man personaloptioner?

Optioner är avtal mellan köpare och utfärdare där köparen har en rättighet att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris innan ett visst datum och där utfärdaren har en skyldighet att slutföra affären om köparen vill det.

Optioner är derivatinstrument som härleder sitt värde från de underliggande tillgångar som de avser. En option kan vara en köpoption med rättighet att köpa eller en säljoption med rättighet att sälja en underliggande tillgång. Den som utfärdar en köpoption/säljoption erhåller en premie från köparen och är skyldig att sälja/köpa den underliggande tillgången om köparen av optionen vill köpa/sälja den underliggande tillgången.

Vad händer med optioner vid uppsägning?

Vad händer med mina RSU:er om jag säger upp anställningen innan de intjänas? Behandlingen av dina RSU:er vid uppsägning av din anställning före utgången av intjänandeperioden beror på orsaken till din uppsägning. ... De intjänade RSU:erna kommer att betalas ut så snart som administrativt möjligt efter uppsägning av sysselsättning.

Mandat av amerikanska skatteregler, outnyttjade personaloptioner löper ut 10 år från tilldelningsdatum och absorberas tillbaka i företaget. Historiskt sett var detta aldrig ett problem eftersom incitamentsmodellen som är bekant för alla utformades när företag strävade efter att bli börsnoterade så snart de kunde.

En säljoption, som ger innehavaren rätt att sälja en aktie till ett specificerat pris, har inget värde om det underliggande värdepapperet handlas över strejken vid utgången. I båda fallen förfaller alternativet värdelöst. När ett alternativ finns i pengarna och utgången närmar sig kan du göra ett av flera drag.

Ibland ger en aktie en stor utdelning och utövar en köpoption att fånga utdelningen kan vara värt besväret. Eller, om du äger en option som ligger djupt i pengarna, kanske du inte kan sälja den till verkligt värde. Om buden är för låga kan det dock vara att föredra att utnyttja möjligheten att köpa eller sälja aktien.

Det är bara vettigt att utnyttja dina optioner om de har värde. Om de gör det kallas de "in-the-money". Detta händer när lösenpriset (eller lösenpriset) på dina aktieoptioner är lägre än marknadspriset för dina företagsaktier som handlas på börsen.

Hur tjänar man pengar på optioner?

Optioner ger dig möjlighet att tjäna pengar oavsett om börsen stiger, faller eller står stilla. Du kan både öka och minska risken, allt beror på vilken strategi du väljer och hur du tror att marknaden ska röra sig.

Hos Nordnet kan du köpa (inneha) och sälja (utfärda) index- och aktieoptioner. Du kan också köpa och sälja terminer. Optionshandel är möjligt inom aktie- och fonddepå samt investeringssparkonto.

Aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Hur mycket kan man förlora på optioner?

 • Priset på optionen / premien = det pris köparen betalar till utfärdaren för optionen
 • Lösendatum = det datum då optionen går till lösen
 • Lösenpris = det pris som som köparen har rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till

Exempel 1: Köpa en köpoptionVolvos aktie står i 115 kr i detta exempel. Du köper 1 st köpoption med Volvo-aktien som underliggande tillgång. – Optionens pris (premien) är 6 kr – Optionen har ett lösenpris 120 kr – Optionens lösendatum är om 1 månad

När du köper optionen dras premien (6 kr x 100 st = 600) kr från ditt konto. Du har alltså satsat totalt 600 kr på denna affär. Du kan inte förlora mer än så, oavsett utfall.

Att köpa optioner är inte särskilt riskfyllt, du vet då exakt hur mycket du kan förlora. Att utfärda optioner är däremot väldigt riskfyllt eftersom förlusterna kan bli oändligt stora. Du riskerar till och med att bli skuldsatt om förlusterna blir så stora så att de överstiger pengarna du har på ditt konto.

Hur mycket kan man förlora när man köper optioner?

En option är ett finansiellt instrument där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd framtida tidpunkt (slutdagen) till ett bestämt pris (lösenpriset) köpa något från, eller sälja något till, den som innehar optionen (innehavaren).

Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullföljs. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet före avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla. Om innehavaren vill fullfölja optionsavtalet är utfärdaren förpliktigad att fullfölja avtalet. 

Hur fungerar en option?

En option är en ensidig rättighet för den som innehar optionen, innehavaren, att inom en viss tid få köpa eller sälja en viss egendom till ett visst pris av den andra parten, utfärdaren. I stället för att köpa eller sälja den underliggande egendomen kan optionen innebära en rätt till kontantavräkning (44 kap. 12 § IL). Innehavaren utnyttjar optionen eller får pengar vid en kontantavräkning, om värdeförändringen går i den riktning som hen tror. Om värdeförändringen däremot går åt andra hållet får hen ingenting. Innehavaren väljer om hen vill utnyttja optionen. Utfärdaren däremot är bunden av sitt åtagande. Eftersom en sådan rättighet har ett värde betalar innehavaren en ersättning, en premie, till utfärdaren när de ingår optionsavtalet.

Innehavaren skaffar sig en köpoption om hen vill ha en rätt att köpa den underliggande egendomen eller tror att priset ska stiga. Vill innehavaren i stället ha en rätt att sälja den underliggande egendomen eller tror att priset ska sjunka ska hen skaffa en säljoption.

Kan man förlora mer än insatsen i optioner?

Om du köper köpoptioner på aktier erhåller du rättighet, men inte skyldighet, att köpa de underliggande aktierna till ett valt lösenpris till och med slutdagen. Köp av köpoptioner är en lämplig strategi när du tror att en aktie kommer att stiga kraftigt. Ju mer aktiekursen stiger, desto mer kan köpoptionen öka i värde. Om du förväntar dig en generell uppgång på aktiemarknaden som helhet, snarare än i ett enskilt bolag, är det ett bättre alternativ att köpa en köpoption på ett bredare aktieindex.

Genom att köpa köpoptioner i stället för att köpa aktierna direkt kan du uppnå många fördelar:

> Lägre kapitalbindning Du binder mindre kapital genom att köpa köpoptioner än motsvarande mängd aktier.

> Begränsad risk Har du fel i din marknadstro kan du aldrig förlora mer än den premie du betalat för köpoptionen.

Är det bra att köpa optioner?

Hör du till dem som inte tittat närmare på optioner ännu – eller som omedelbart associerar optioner med något riskfyllt och komplicerat? I så fall har du all anledning att läsa vidare, för min erfarenhet säger mig att det är få som känner till helheten och möjligheterna som faktiskt finns med dessa instrument – eller vad sägs om att exempelvis kunna:

 • Skapa en avkastning inte bara i en uppåtgående marknad utan även att ha möjlighet att göra det i en nedåtgående eller i en stillastående marknad.
 • Skydda ett innehav, det vill säga att minska sin risk och försäkra sig mot nedgångar.
 • Skapa smarta kombinationer av optioner som passar just din uppfattning och därigenom ha möjlighet att maximera avkastningen vid rätt marknadstro.
 • Skapa en hävstångseffekt, som innebär att en liten insats kan leda till en mycket hög procentuell avkastning.
 • Planera aktieköp eller aktieförsäljningar med hjälp av optioner och därigenom ha en möjlighet till mer fördelaktiga priser eller till en extra avkastning.

En option är synonymt med en rättighet, så den som äger en aktieoption har en rättighet som är knuten till en speciell aktie. Det finns två typer av optioner, köpoptioner och säljoptioner, så det handlar alltså om rättigheten att få köpa – eller att få sälja – en underliggande aktie till ett förutbestämt pris och under en förutbestämd tidsperiod.

Det här förutbestämda priset kallas för lösenpris (det finns många olika lösenpriser att välja bland) och den förutbestämda tiden kallas för optionens löptid. Även här finns det mycket att välja bland, allt ifrån en vecka till upp till flera år.

En option är med andra ord ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms men bytet av aktier (affären) görs i framtiden. Detta påminner mycket om terminer, med skillnaden att i optioner så finns det en premie. Köparen (den som köper en köpoption eller köper en säljoption) betalar en premie och har därmed en rättighet att eventuellt nyttja optionens villkor.

Vad betyder ordet option?

In the Email Options settings reached by selecting Tools > Options > Preferences:

expand_more Öppna E-postalternativ via Verktyg > Alternativ > Inställningar:

Do not argue for more effective military options, but only for peaceful solutions.

Hur löser man in optioner?

Att utnyttja dina innehavda aktieoptioner genom att begära att få köpa (köpoptioner) eller sälja (säljoptioner) aktier kallas att begära lösen. Lösen av aktieoptioner kan ske när som helst under löptiden men är vanligast på eller omedelbart före slutdagen, det vill säga den sista dagen optionen existerar. I praktiken kontaktar du din mäklare och säger att du vill utnyttja dina optioner. Din mäklare genomför då transaktionen för din räkning enligt optionens villkor.

Optioner som kan lösas när som helst under löptiden brukar benämnas att de är av amerikansk typ, till skillnad från den andra typen av optioner – europeiska, som endast kan lösas på slutdagen. De aktieoptioner som handlas på NASDAQ OMX Stockholm är av amerikansk typ och indexoptionerna av europeisk typ.

Hur mycket kan man tjäna på optioner?

Även långsiktiga investerare kan arbeta med derivat. Med standardiserade optioner kan risken minskas och avkastningen ökas. Här är grunderna för att lyckas. 

/

Hur funkar en option?

En option är en ensidig rättighet för den som innehar optionen, innehavaren, att inom en viss tid få köpa eller sälja en viss egendom till ett visst pris av den andra parten, utfärdaren. I stället för att köpa eller sälja den underliggande egendomen kan optionen innebära en rätt till kontantavräkning (44 kap. 12 § IL). Innehavaren utnyttjar optionen eller får pengar vid en kontantavräkning, om värdeförändringen går i den riktning som hen tror. Om värdeförändringen däremot går åt andra hållet får hen ingenting. Innehavaren väljer om hen vill utnyttja optionen. Utfärdaren däremot är bunden av sitt åtagande. Eftersom en sådan rättighet har ett värde betalar innehavaren en ersättning, en premie, till utfärdaren när de ingår optionsavtalet.

Innehavaren skaffar sig en köpoption om hen vill ha en rätt att köpa den underliggande egendomen eller tror att priset ska stiga. Vill innehavaren i stället ha en rätt att sälja den underliggande egendomen eller tror att priset ska sjunka ska hen skaffa en säljoption.