:

Vad innebär avyttring av aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär avyttring av aktier?
 2. När anses en aktie avyttrad?
 3. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 4. Hur mycket får man tillbaka vid förlust av aktier?
 5. Vad menas med avyttring?
 6. Hur mycket skatt betalar man vid försäljning av aktier?
 7. Hur länge ska man behålla en aktie?
 8. Vilka aktier ska man satsa på 2023?
 9. Får man ge bort aktier gratis?
 10. Hur mycket skatt vid försäljning av aktier?
 11. När ska man sälja aktier som går dåligt?
 12. Kan man förlora allt på aktier?
 13. Vad är 22 30?
 14. När ska beskattning ske?
 15. Hur undviker man skatt på aktier?

Vad innebär avyttring av aktier?

Försäljning, byte, konkurs och likvidation är exempel på avyttringar av aktier som ofta innebär att aktieägaren ska göra en kapitalvinstberäkning.

När anses en aktie avyttrad?

Om det företag som du äger aktier i försätts i konkurs eller går i likvidation betraktas det som om du avyttrat (gjort dig av med) aktierna. En aktie anses avyttrad den dag det företag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor. Detta gäller oavsett vilket land företaget kommer ifrån.

Om företaget blivit likviderat får du normalt inte avdrag för förlusten förrän likvidationen är avslutad. Om du får utdelning i likvidationen, tar du upp det beloppet som försäljningspris.

Banker och kreditinstitut lämnar normalt en kontrolluppgift till Skatteverket när du sålt eller löst in aktier. På kontrolluppgiften får du information om försäljningspris för aktierna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många aktier du sålt och namnet på aktierna.

Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

Står du inför en försäljning av aktier i ett fåmansbolag, ett generationsskifte eller en försäljning till externpart eller en kompanjon? Det finns flertalet skattemässiga överväganden som behöver göras för en lyckad ägarförändring.  Detta behöver du ha koll på!

Om det finns ett sparat lågbeskattat utdelningsutrymme, det s k gränsbeloppet, så kan detta vid en försäljning även utnyttjas för beskattning av en kapitalvinst på aktierna. Gör därför en översyn av ditt beräknade gränsbelopp och se till att din K10 blankett är uppdaterad. Om du saknar gränsbelopp så kan det i vissa fall vara möjligt att lägga en plan framåt för att tillgodoräkna sig gränsbelopp inför en försäljning. Om det finns ägare som inte är familjemedlemmar och verksamma i bolaget så behöver du stämma av om du möjlighet att ta upp kapitalvinsten till 20 procent beskattning. Om inte 3:12-reglerna är tillämpliga så blir skatten i stället 25 procent.

Hur mycket får man tillbaka vid förlust av aktier?

Vårens deklaration kan kännas långt borta, men det är innan 2012 tar slut som du måste agera för att göra bästa möjliga av din deklaration i vår. Vi guidar dig genom djungeln av regler för kvittning så att du vet exakt vad du bör sälja av och inte innan klockan slår tolv på måndag.

Observera att du endast kan använda dig av kvittning i vårens deklaration om du har dina värdepapper på aktie- eller fondkonto, det vill säga direktsparar i dem. Har du dina aktier och fonder i en kapitalförsäkring eller på ISK, där skatten dras schablonmässigt, kan du inte kvitta.

Vad menas med avyttring?

Vad betyder avyttra? Min fråga innebär, närmare formulerad: betyder ordet avyttra i lagspråket alltid blott överlåta mot vederlag, aldrig jämväl bortgiva? Det, som föranlett frågan, är ett uttalande av Lagrådet angående 6 kap. 4 § i det nu antagna förslaget till ny giftermålsbalk (enligt Lagberedningens avfattning: "Make må ej avyttra eller med inteckning för gäld belasta fast egendom" o. s. v.). Lagrådet anmärker härom i sitt utlåtande den 30 maj 1919, att förbudet bör naturligtvis gälla även gåva, men "ordet avyttra, som i förevarande § användes, kan dock här lika litet som i 5 kap. 14 § anses omfatta även ett bortgivande".    Det är uppenbart, att i 5 kap. 14 §, där fråga är om avyttrande av egendom för anskaffande av medel till familjens underhåll, icke har tänkts på bortgivande; däremot tror jag ej att Lagrådet har rätt i att ordet avyttra också i annat sammanhang skulle vara att förstå så, att det omöjligen kunde omfatta även bortgivandet. Väl har ordet icke i allmänhet en så vidsträckt betydelse. Svenska akademiens ordbok upptar den ej, och i lagspråket avses oftast med avyttrande försäljning eller byte. Men det finns åtminstone två ställen i vår lag, där avyttra måste betyda även bortgiva:    1) K. F. om urarvagörelse m. m. 18/9 1862, § 2, 2 st.: "Avyttras av sterbhusdelägare boet tillhörig fast egendom" o. s. v. Frågan gäller här återvinning i urarvakonkurs, och uppenbarligen skall bortgiven fast egendom kunna återvinnas lika väl som bortsåld. WINROTH (Svensk Civilrätt II s. 679) uttyder också ordet på detta sätt, och i 1911 och 1919 års konkurslagsförslag har det fått stå kvar i samma betydelse.    2) Lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m. 30/5 1916, § 7, 1 st.: "Fast egendom, som förvärvats enligt vad i 6 § sägs, skall åter avyttras inom sådan tid" o. s. v. Antag att en utlänning, som inropat egendomen på exekutiv auktion, skänker bort den inom den i lagrummet angivna tiden. Nog är då lagens bud att anse uppfyllt: K. B. skall säkert inte behöva ta egendomen från gåvotagaren och låta sälja den. Men det skulle K. B. varit nödsakad att göra, om bortskänkandet icke varit ett sätt att fullgöra skyldigheten att avyttra.    När för övrigt också vår rättsvetenskapliga litteratur erbjuder

exempel på att ordet avyttra användes i vidsträcktare betydelse än onerös avhändelse (Just.-R. HERSLOW i Nya Lagberedningens förslag om äkta makars inbördes egendomsförhållanden, 1886, s. 75);    när ordet, rent språkligt sett, icke innehåller något, som talar emot denna vidsträcktare betydelse;    när det rätt närstående ordet föryttra emellanåt användes jämväl om benefik avhändelse;    så tyckes för ordet avyttra betydelsen överlåta, även om det skulle vara utan vederlag, böra erkännas såsom för vårt lagspråk ej främmande.

Hur mycket skatt betalar man vid försäljning av aktier?

Hur dina aktier beskattas beror på vilket konto du har dina aktier i. På ett aktie- & fondkonto betalar du 30 % i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt), medan på ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

Läs om beskattning för respektive konto i följande avsnitt:

 • 1 Beskattning för VP-konto, depå och aktie- och fondkonto
 • 2 Beskattning för ISK
 • 3 Beskattning för kapitalförsäkring

Hur länge ska man behålla en aktie?

För den som vill lägga lite mindre tid på sina investeringar är fonder ett bra alternativ. En fond kan enkelt förklaras som en korg av investeringar. Du köper själva fonden medan en professionell förvaltare sätter ihop en samling av tillgångar åt dig. Denna samling beror i sin tur på vad det är för typ av fond, om du exempelvis köper en Sverigefond så kommer fonden bestå av investeringar i svenska aktier.

Allt du behöver göra är att fundera över var du vill spara mot, exempelvis Sverige, globalt eller kanske tillväxtmarknader – sen sköter en expert resten av jobbet med att hitta bra investeringar inom dessa områden.

Vilka aktier ska man satsa på 2023?

Microsoft satsar på att utveckla, tillverka och designa olika programprodukter. Här finns både hård- och mjukvara och verksamheten drivs med flera affärssegment.

Specialiseringen ligger på operativsystem, men också på produktivitetsverktyg, samt videospel. Företaget har sitt huvudkontor i Washington.

Får man ge bort aktier gratis?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur mycket skatt vid försäljning av aktier?

Jag har sålt marknadsnoterade aktier. När och hur ska jag deklarera försäljningen?

Kapitalvinster beskattas och kapitalförluster dras av vid försäljningstidpunkten, vanligtvis fondnotans (avräkningsnotans) affärsdatum/avslutsdatum.

När ska man sälja aktier som går dåligt?

Precis som namnet säger anger du en fast kurs som är ditt stopp (“går den under 60 så säljer jag”). Du kommer ur en affär utan större förlust men du låser inte in en uppnådd vinst.

Ett bättre sätt är en släpande stop loss baserat på en procentsats. Vi säljer till exempel om aktien faller mer än 6% från den högsta kurs den haft under vårt innehav. Nu tar vi inte större risk än 6% och då aktien gått bättre än 6% låser vi inne vår uppnådda vinst. Till skillnad från den fasta stoppen följer vi med aktien uppåt med automatik.

Lär dig mer om släpande stop loss baserat på procent

Kan man förlora allt på aktier?

När man startar ett företag väljer man på vilket sätt företaget ska ägas och drivas, man väljer företagsform. Företagsformen avgör vilken sorts ansvar ägarna har, vem som ska ta beslut om företagets framtid, hur skatten ska betalas och hur redovisningen sker. Det finns ett antal olika företagsformer i Sverige; enskild firma, ekonomisk förening och så vidare.

Aktiebolag är en företagsform som styrs av de regler som finns i aktiebolagslagen. Aktiebolag känner man igen på att deras företagsnamn avslutas med AB, förkortningen för aktiebolag.

Aktiebolagens viktigaste karaktärsdrag är att ingen ägare behöver riskera sin privata ekonomi genom en investering i företaget. Det innebär att aktieägarna kan bli av med alla de pengar de betalat in om företaget går dåligt, men i princip aldrig mer än så.

Vad är 22 30?

Kapitalvinstskatten är vanligtvis 30% och procentsatsen multipliceras med vinsten. Vinsten är försäljningspriset - inköpspriset, du betalar alltså inte kapitalvinstskatt på hela beloppet utan endast vinsten.

Om du har sålt en privatbostad och gjort en vinst på affären ska du kvotera kapitalvinsten enligt 22/30 metoden. Det innebär att du beräknar skatten genom att multiplicera vinsten med 22/30 och sedan tar 30% av produkten.

När ska beskattning ske?

Publicerat 15 december 2017 i kategorin Artiklar

När fastighetsägaren upprättar årsbokslut och inte tillämpar betalningsplan ska, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, inkomst av avverkningsuppdrag redovisas som intäkt först det år då inmätning av det sålda viket har skett.

Hur undviker man skatt på aktier?

Om du funderar på att sälja ditt företag är det klokt att tänka igenom hur du vill att din skattesituation ska se ut. Beroende på vad du planerar att göra efter försäljningen och hur du vill använda det kapital du får ut så kan nämligen olika skattekonsekvenser uppstå. Här går Tobias Lundstedt, skatterådgivare på PwC, igenom transaktionsprocessen ur ett skatteperspektiv.

Fundera vad du vill uppnå med försäljningen och om den ska ske privat eller genom bolag och ta sedan reda på vilka skattekonsekvenser som kan uppstå.