:

Hur deklarerar man fastighetsskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man fastighetsskatt?
 2. När ska man deklarera fastighet?
 3. Vem ska deklarera fastighet?
 4. När ska fastighetsskatten betalas 2023?
 5. Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?
 6. När ska man börja betala fastighetsskatt?
 7. Hur deklarerar jag husköp?
 8. När behöver man inte betala fastighetsskatt?
 9. Är fastighetsskatten på väg tillbaka?
 10. Var kan jag se min Fastighetsdeklaration?
 11. Måste man lämna in Fastighetsdeklaration?
 12. Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 13. Hur vet jag taxeringsvärdet på mitt hus?
 14. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 15. Kan man slippa fastighetsskatt?

Hur deklarerar man fastighetsskatt?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Här hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för alla övriga fastighetstyper.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.

För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalar du varken fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

När ska man deklarera fastighet?

Vart tredje år räknar Skatteverket om taxeringsvärdet på alla fastigheter. Det nya taxeringsvärdet används sedan som underlag för att beräkna fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. För att kunna räkna ut det nya taxeringsvärdet behöver Skatteverket ha aktuella uppgifter om varje fastighet. Därför får alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar en fastighetsdeklaration att fylla i.

Med tanke på de senaste årens värdehöjningar på fastigheter i storstadsområdena kan det vara bra att ta hjälp för att undvika att lämna in fel uppgifter.

Vem ska deklarera fastighet?

Alla som äger ett småhus ska du alltså deklarera. Hur detta ska gå till skiljer sig däremot mellan om du 1) bara fått ett nytt taxeringsvärde, vilket är det vanliga, eller 2) om du fått en fastighetsdeklaration.

Som småhus räknas alla friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus. Det gäller även kolonilotter och fritidsboenden.

När ska fastighetsskatten betalas 2023?

Fastighetsskatten för 2023 betalar den som äger fastigheten den 1 januari 2023. Information om förändringar och oklarheter i ägande och besittning.

Om du korrigerade fastighetsuppgifterna på våren ska du vänta på ett nytt beslut innan du betalar skatten. Förfallodagarna för och skattebeloppet av fastighetsskatten kan ändras från det ursprungliga. Du får ett nytt beslut senast före utgången av oktober. Det nya beslutet kan alltså komma efter den ursprungliga förfallodagen.

Beställ en e-faktura. E- fakturan är det lättaste sättet att betala fastighetsskatten. Gör en e-fakturabeställning i din nätbank senast tre veckor före förfallodagen för fastighetsskatten. Du får e-fakturan i din nätbank cirka två veckor före förfallodagen. Läs mer om e-fakturan.

Betala via MinSkatt. Då överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. Beloppet dras från ditt konto på betalningsdagen.

Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?

Regeringen beslutade den 1 december 2005 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå reformerade förfaranderegler på såväl det direkta som det indirekta beskattningsområdet (dir. 2005:129). Samma dag förordnades regeringsrådet Carl Gustav Fernlund som särskild utredare.

Som experter förordnades från den 23 januari 2006 departementssekreteraren Jacqueline Deniz-Kiviharju, departementsrådet Stefan Holgersson, språkexperten Stina Malmberg, docenten Christina Moëll, ämnesrådet Kjell Olsson, skattejuristen Kerstin Nyquist, skattedirektören Roland Åkerblom och projektledaren Birgitta Österberg. Hovrättsassessorn Clara Ahlqvist förordnades som expert från den 27 februari 2006.

Som sekreterare anställdes från den 1 februari 2006 kammarrättsassessorn Cecilia Mauritzon, från den 1 april 2006 kammarrättsassessorn Åsa Ståhl och från den 26 april 2006 kanslirådet Petter Classon.

a. anförd, anfört bet. betänkande dir. direktiv Ds departementsserien f. följande sida/-or Fi Finansdepartementet FSK förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter IT informationsteknik KU konstitutionsutskottet LSK lagen (2001:1227) om självdeklarationer och

Skatteverket skickar i dag ut förtryckta blanketter för allmän självdeklaration till alla fysiska personer som kan antas vara skyldiga att lämna en sådan deklaration. De uppgifter som förtrycks i blanketten grundar sig på arbetsgivares och andras kontrolluppgifter samt de uppgifter i övrigt som finns tillgängliga hos Skatteverket. För en betydande del av de deklarationsskyldiga är de förtryckta uppgifterna de enda uppgifter som behövs för att bestämma en riktig taxering samt besluta om pensionsgrundande inkomst och debitering av skatter och avgifter. De deklarationsskyldiga som kan taxeras endast efter de förtryckta uppgifterna behöver således inte lämna några kompletterande uppgifter till deklarationen.

Formerna för att deklarera har under senare år ändrat karaktär. De deklarationsskyldiga som inte behöver göra några ändringar i eller tillägg till de förtryckta uppgifterna i deklarationsblanketten kan, i stället för att skriva under blanketten och skicka in den, godkänna uppgifterna via Internet, telefon eller SMS.

När ska man börja betala fastighetsskatt?

Den som står som ägare till fastigheten på lagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

Hur deklarerar jag husköp?

– När du har sålt en bostad ska du deklarera försäljningen. Det här gäller alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Försäljningen av en villa redovisas på blankett K5 i deklarationen och försäljning av bostadsrätt på blankett K6. Har du gjort en vinst är skatten alltid 22 procent av vinsten. Har du sålt bostaden med förlust kan det vara bra att veta att 50 procent av förlusten är avdragsgill.

Om försäljningen avser en bostadsrätt i en så kallad oäkta bostadsrättsförening redovisas försäljningen istället på blankett K9 och skatten på vinsten är då 25 procent.

Läs också: Dags att deklarera – 6 saker att ha koll på

När behöver man inte betala fastighetsskatt?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Är fastighetsskatten på väg tillbaka?

Här har vi samlat sidor, artiklar och annat matrial som vi hittat online som handlar om fastighetsskatt.

För bostäder gäller regler om fastighetsavgift medan regler om fastighetsskatt gäller för övriga fastigheter. Här går vi igenom allt du behöver veta om skatte- och avgiftersnivåer, maxbelopp, undantag, mm.

Var kan jag se min Fastighetsdeklaration?

Runt den 15 juni börjar Skatteverket skicka ut fastighetsdeklarationen till dig som har småhus. Fastighetsdeklarationen ska vara klar och skickas in senast den 2 november. Det kan vara bra att redan nu börja samla de uppgifter som krävs och undersöka om det skett någon ändring i fastigheten som kan ha utslag på taxeringsvärdet. Ta gärna hjälp av oss på Nabo så säkerställer vi att det blir rätt. 

Föreningar med småhus deklarerar vanligen sina småhus var tredje år, om inte större förändringar gjorts i fastigheten. Efter att fastighetsdeklarationen skickats in kommer din förening få nya taxeringsvärden. Det är Skatteverket som beslutar om fastighetstaxering för alla fastigheter i Sverige. Det värde som fastställs, taxeringsvärdet, utgör bland annat grunden för fastighetsskatten, alltså den skatt som utgår på dig och din förening som ägare av fastigheten.

Måste man lämna in Fastighetsdeklaration?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Den 1 januari 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten för bostäder av en kommunal fastighetsavgift. Många har svårt att skilja mellan fastighetsskatt och fastighetsavgift, och begreppen blandas ofta ihop. Mattias Larsson, VD på Bjurfors i Skåne, förklarar skillnaden:  

– Vi vet att det finns en förvirring kring fastighetsavgift och fastighetsskatt, men regelverket är tydligt. Kommunal fastighetsavgift betalas för fastighet med bostäder och statlig fastighetsskatt betalas för fastighet som inte är bostäder, förklarar Mattias Larsson.

Hur vet jag taxeringsvärdet på mitt hus?

Vi genomför inte några värderingar utanför den egna förrättningsverksamheten. För beställning av värderingsuppdrag hänvisar vi till externa aktörer.

Två situationer kan särskiljas: Värdering av hela fastigheter till exempel inför fastighetsöverlåtelser, samt ersättning vid intrång i skogs- och jordbruksmark i samband med dragning av till exempel ledningar, vägar och järnvägar.

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

Även om du går plus på en försäljning får du även räkna med en del nödvändiga utgifter i samband med bostadsförsäljningen, bland annat mäklararvodet för bostadsförsäljningen. Förbättringsutgifter och försäljningsutgifter, så som mäklararvode, får du göra avdrag för vid försäljningen av bostaden.

När du sålt en bostad behöver du deklarera detta hos Skatteverket. Innan du skickar iväg din deklaration bör du dock gå igenom vad du har möjlighet att göra avdrag för avseende bostadsförsäljningen. Det är flera kostnader som är avdragsgilla, bland annat många delar som rör mäklaren. Till exempel får du dra av kostnader som:

Kan man slippa fastighetsskatt?

Fastighetsskatt är en typ av skatt som ska betalas av ägare till fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder.

Sedan den 1 januari inkomståret 2008 är det kommunal fastighetsavgift på bostäder som gäller i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift .

Statlig fastighetsskatt betalas dock fortfarande för obebyggd tomtmark och för bostadsbyggnader som är under byggnation.

LÄS MER: Stora guiden till att köpa villa eller lägenhet 2018