:

Kan man skilja sig digitalt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man skilja sig digitalt?
 2. Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?
 3. Kan man fullfölja skilsmässa online?
 4. Hur vet jag om min skilsmässa gått igenom?
 5. Kan man skilja sig utan att den andra skriver på?
 6. Kan man skilja sig utan betänketid?
 7. Vad delas inte vid skilsmässa?
 8. Kan man neka att gå med på skilsmässa?
 9. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 10. Hur lång tid tar det att fullfölja skilsmässa?
 11. När syns skilsmässa på Skatteverket?
 12. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 13. Kan man bli nekad skilsmässa?
 14. Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?
 15. Vem är det oftast som initiativ till skilsmässa?

Kan man skilja sig digitalt?

Såhär ser tur­ord­ning­en ut för skils­mäs­sa.

Det första steget mot att skilja sig är att göra en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. An­sö­kan kan du enkelt skapa online med Aatos skils­mäs­so­tjänst. An­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad går också att göra med blan­kett som skrivs ut och postas eller genom dom­sto­lens e-tjänst.

Till­sam­mans med an­sö­kan ska per­son­be­vis bi­fo­gas. När du skil­jer dig online med hjälp av Aatos be­stäl­ler vi per­son­be­vis åt dig. Det sker au­to­ma­tiskt och du be­hö­ver då inte själv gå in och be­stäl­la med e-le­gi­ti­ma­tion från Skat­te­ver­ket. 

Skils­mäs­so­an­sö­kan gör du till­sam­mans med din part­ner, men det går också att ansöka om skils­mäs­sa på egen hand. När du gör det själv dröjer det oftast lite längre tills att skils­mäs­san går igenom. En an­sök­nings­av­gift ska be­ta­las till tings­rät­ten innan hand­lägg­ning­en kan på­bör­jas.

Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?

Från vilket datum är jag skild?

Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft, alltså normalt tre veckor efter domens datum, då tiden för överklagandet har gått ut. Tingsrätten skickar då ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket som registrerar den.

Kan man fullfölja skilsmässa online?

I Sverige bygger äktenskapet på frivillighet. Det innebär att makarna inte behöver vara överens om skilsmässa. En make kan alltså ensidigt begära skilsmässa utan att den andra maken är med på det. Frivilligheten innebär också att den som vill skiljas inte behöver redovisa några skäl för det.

Nedanstående regler om skilsmässa gäller för såväl äktenskap som registrerade partnerskap.

Den som vill avsluta äktenskapet ska först lämna in en ansökan om skilsmässa. Det gör man till tingsrätten på den ort där någon av makarna var folkbokförd den 1 november året innan ansökan. En ansökan om äktenskapsskillnad kostar 900 kr. Den som ansöker om skilsmässa ska också bifoga personbevis för båda makarna.

Hur vet jag om min skilsmässa gått igenom?

I vissa situationer måste en skilsmässa föregås av betänketid. Betänketiden är minst sex månader och under denna tid är det inte möjligt för domstolen att bevilja din ansökan om skilsmässa. Måste en skilsmässa föregås av betänketid kommer det därför att ta minst sex månader innan skilsmässan kommer att beviljas.

En skilsmässa måste föregås av betänketid i följande situationer:

Kan man skilja sig utan att den andra skriver på?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att dina frågor handlar om äktenskapsskillnad (skilsmässa) och bodelning vid skilsmässa.

Kan man skilja sig utan betänketid?

Skils­mäs­sa börjar med en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. Detta kan du enkelt göra genom Aatos online tjänst eller via tings­rät­tens blan­kett eller webb­si­da. Du ska också bifoga per­son­be­vis.

Dom­sto­len tar sedan beslut om huruvi­da ni får be­tän­ke­tid eller skils­mäs­sa direkt. Om det blir be­tän­ke­tid ska den vara minst 6 må­na­der, men kan vara upp till ett år.

När be­tän­ke­ti­den går ut så be­hö­ver ni sedan be­kräf­ta eller full­gö­ra skils­mäs­san genom att skicka in en andra skils­mäs­so­an­sö­kan. För att skynda på skils­mäs­san kan ni göra detta så snart dom sex må­na­der­na har pas­se­rat.  

Vad delas inte vid skilsmässa?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  Kan man neka att gå med på skilsmässa?

  En skilsmässa är vanligtvis en känslomässig berg- och dalbana där de negativa känslorna ofta tar överhand. Även om det självfallet inte är enkelt att hålla känslorna i styr är det viktigt att du försöker hålla huvudet någorlunda kallt för att kunna bedöma situationen och ta rätt beslut. D v s beslut som först och främst gynnar dig. Det är viktigt att du tänker på dig själv och vad som är bäst för dig. Din make är vuxen nog att själv ta tillvara sin rätt i samband med skilsmässan. Gör din make inte det är det hens problem. Inte ditt.

  Vill du därefter vara tillmötesgående i diskussionerna och förhandlingarna med din make och ge hen något som hen egentligen inte har rätt till behöver detta inte vara fel. Tvärtom kan det vara ett sätt för att komma fram till lösningar. Men du ska vara medveten om att du ger bort något som du egentligen har rätt till.

  Den första praktiska åtgärden som du bör vidta är, och om möjligt dessutom i god tid innan du lämnar in ansökan om skilsmässa, att göra en sammanställning över de olika avtal och andra juridiska förbindelser där du eller din make på något sätt är involverade.

  Här följer ett par exempel på några av de vanligaste avtalen och andra juridiska dokument som ofta påverkar eller påverkas av en skilsmässa:

  • äktenskapsförord,
  • testamente,
  • banklån och andra krediter,
  • borgensåtaganden,
  • avtal eller andra dokument avseende bostaden (vem som är ägare, vem som är hyregäst etc),
  • hyres- och leasingavtal avseende lös egendom som t ex bil, TV osv,
  • liv- och pensionsförsäkringar,
  • olycksfallsförsäkringar,
  • alla andra avtal och förbindelser där ni båda är parter eller ni båda i vart fall nyttjar det som avtalet avser.

  Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Hej, och tack för din fråga!

  Kort sagt är det som du säger med bodelning, att det mesta av egendomens värde delas lika. Det gäller all egendom som är giftorättsgods. Aktuellt är som du säger främst sådant man har undantagit i äktenskapsförordet eller som man ärvt eller fått (Se främst 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230).

  Hur lång tid tar det att fullfölja skilsmässa?

  Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Efter betänketiden på antingen minst 6 månader eller högst 12 månader måste en begära fullföljd om en fortfarande vill skiljas. När minst 6 månader gått kan du alltså, antingen tillsammans med din f.d make/maka eller var för sig, begära fullföljd av skilsmässan. Exakt datum när detta är möjligt står på tingsrättens beslut om betänketid.

  När syns skilsmässa på Skatteverket?

  I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

  Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

  Hur många ångrar sin skilsmässa?

  Kan jag ångra en ansökan om skilsmässa?

  Ja, så länge som tingsrätten inte har dömt till skilsmässa kan du ångra din ansökan och återkalla din ansökan. Din make kan emellertid motsätta sig att målet återkallas och begära att handläggningen fortsätter och att domstolen dömer till skilsmässa.

  Kan man bli nekad skilsmässa?

  Hur lång tid en skilsmässas juridiska aspekter tar beror på en rad olika saker. Den största skillnaden ligger i om skilsmässan ska föregås av betänketid eller ej.

  Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej! Jag och min man ska separera och ev skilja oss. Efter att vi gifte oss tog jag ett billån i mitt namn och bilen är registrerad på mig. Värdet på bilen är 100.000 men lånet som finns kvar är strax över den summan. Som jag förstått det blir bilen min lott och jag kan behålla den och fortsätta betala av på den, det finns ju inget värde att köpa ut min man av. När vi sen ska fördela möbler och annat som vi köpt gemensamt, vad gäller då med tanke på min skuld för bilen? Behåller jag bilen själv och övriga tillgångar som exempelvis möbler delas 50/50 då vi gemensamt köpt dessa?

  Vem är det oftast som initiativ till skilsmässa?

  De flesta undersökningar som gjorts i Sverige tyder på att kvinnan blomstrar efter skilsmässan. Hon byter jobb till ett med högre status och får bättre betalt.

  - En anledning till att det ser olika ut om man jämför med andra länder är att vi i Sverige har det väldigt förspänt för ensamstående med barn. Vi har barnomsorg och barnbidrag som underlättar för kvinnorna att göra en karriär, säger Michael Gähler. Hon mår bättre, tjänar mer, och får statusjobb efter skilsmässan

  I avhandlingen Life after divorce – som bygger på statistik från Levnadsnivåprojektet – har Michael Gähler intervjuat människor om sina levnadsvillkor med ett tidsintervall på tio år. Man återkommer alltid till samma personer och kan därför jämföra villkoren över tiden.