:

Hur gör man successiv vinstavräkning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man successiv vinstavräkning?
 2. Hur bokför man successiv vinstavräkning?
 3. När får man använda successiv vinstavräkning?
 4. Hur beräknas pågående arbeten?
 5. Hur bokföra man upparbetad ej fakturerad intäkt?
 6. Vad menas med löpande räkning?
 7. När används konto 1620?
 8. Vad ska man tänka på när man bokför?
 9. Hur redovisas pågående arbeten?
 10. Hur räknar man ut Färdigställandegrad?
 11. Vad är skillnad mellan upplupen intäkt och upparbetad ej fakturerad?
 12. När används konto 2990?
 13. Vad är skillnaden mellan fast pris och löpande räkning?
 14. Hur mycket får hantverkare lägga på?
 15. När används konto 1220?

Hur gör man successiv vinstavräkning?

Huvudregeln vid värdering av omsättningstillgångar är att de ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen (4 kap. 9 § ÅRL). För tjänsteuppdrag och entreprenadavtal, som i ÅRL benämns pågående arbeten, ger detta uttryck för den s.k. färdigställandemetoden. Ett undantag finns dock i 4 kap. 10 § ÅRL som anger att pågående arbeten för någon annans räkning får värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§ ÅRL. Regeln möjliggör en redovisning av pågående arbeten med successiv vinstavräkning. Successiv resultatavräkning, d.v.s. intäktsföring av pågående arbeten till en andel som inte överstiger projektets färdigställandegrad, är tillåten under förutsättning att försiktighetsprincipen beaktas (prop. 1995/96:10 del 2 sid. 207).

Varken i BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut eller i BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut finns det några särskilda regler om tjänste- och entreprenadavtal. Alla uppdrag ska redovisas enligt samma principer som uppdrag på löpande räkning. Intäkten ska tas upp i takt med att arbetet faktureras eller av affärsmässiga skäl borde ha fakturerats (BFNAR 2006:1 punkt 7.1 respektive BFNAR 2010:1 punkt 7.5).

Hur bokför man successiv vinstavräkning?

Huvudregeln vid värdering av omsättningstillgångar är att de ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen (4 kap. 9 § ÅRL). För tjänsteuppdrag och entreprenadavtal, som i ÅRL benämns pågående arbeten, ger detta uttryck för den s.k. färdigställandemetoden. Ett undantag finns dock i 4 kap. 10 § ÅRL som anger att pågående arbeten för någon annans räkning får värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§ ÅRL. Regeln möjliggör en redovisning av pågående arbeten med successiv vinstavräkning. Successiv resultatavräkning, d.v.s. intäktsföring av pågående arbeten till en andel som inte överstiger projektets färdigställandegrad, är tillåten under förutsättning att försiktighetsprincipen beaktas (prop. 1995/96:10 del 2 sid. 207).

Varken i BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut eller i BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut finns det några särskilda regler om tjänste- och entreprenadavtal. Alla uppdrag ska redovisas enligt samma principer som uppdrag på löpande räkning. Intäkten ska tas upp i takt med att arbetet faktureras eller av affärsmässiga skäl borde ha fakturerats (BFNAR 2006:1 punkt 7.1 respektive BFNAR 2010:1 punkt 7.5).

När får man använda successiv vinstavräkning?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur beräknas pågående arbeten?

Inom redovisning innebär pågående arbeten påbörjade, men vid räkenskapsårets utgång inte avslutade och slutfakturerade uppdrag.

Pågående arbeten ska värderas enligt lägsta värdets princip. Detta gäller redovisningsmässigt. Varje pågående projekt ska värderas för sig. Som alternativ till huvudregeln får pågående arbeten skattemässigt värderas till lägst 97% av summan av de pågående arbetenas anskaffningsvärde. Detta gäller inte värdering av pågående arbeten i konsultrörelse.

Hur bokföra man upparbetad ej fakturerad intäkt?

Hej

Jag säljer massage mot kontantförsäljning med kvitto som verifikation. Normalt bokför jag den ökade tillgången mot "1911 Huvudkassa". Nu har det hänt att jag kommit överens med kunden att fakturera istället. Men min tolkning är att det ändå inträffar en affärstransaktion i det ögonblick tjänsten utförs (det kan ta några dagar innan jag fakturerar) och jag ska bokföra det mot "1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt". Vid fakurering inträfar en ny affärshändelse och även vid betalning. Mina frågor är två

Vad menas med löpande räkning?

Att ett entreprenadavtal ingås enligt löpande räkning innebär att något på förhand bestämt slutpris på entreprenaden inte är överenskommet. Istället brukar avtalsparterna avtala om á-priser, i form av exempelvis pris per timme. När parterna avtalat om löpande räkning så sker redovisningen och betalningen för det utförda arbetet oftast i efterhand.

När används konto 1620?

Hej

Jag säljer massage mot kontantförsäljning med kvitto som verifikation. Normalt bokför jag den ökade tillgången mot "1911 Huvudkassa". Nu har det hänt att jag kommit överens med kunden att fakturera istället. Men min tolkning är att det ändå inträffar en affärstransaktion i det ögonblick tjänsten utförs (det kan ta några dagar innan jag fakturerar) och jag ska bokföra det mot "1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt". Vid fakurering inträfar en ny affärshändelse och även vid betalning. Mina frågor är två

Vad ska man tänka på när man bokför?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Hur redovisas pågående arbeten?

Intäkter från uppdrag på löpande räkning ska redovisas i takt med att arbete utförs. Det gäller även leverans och förbrukning av material. Det redovisade värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden. Anvisningen är förändrad i förhållande till tidigare. Då rådde en allmän uppfattning att man som alternativ kunde redovisa enligt inkomstskattelagens alternativregel, d. v. s i takt med faktureringen. I normalfallet uppstår inga förluster vid arbete på löpande räkning men skulle det ske, ska kostnaden tas direkt. Det kan handla om en oförutsedd kostnad eller att uppdragsgivaren inte förväntas kunna betala. En sådan förlust ska redovisas som kostnad i posten Övriga externa kostnader. Detta följer av försiktighetsprincipen.

I resultaträkningen kan följande poster beröras:

Hur räknar man ut Färdigställandegrad?

Nej. Mervärdesskatt är ingen intäkt som tillfaller företaget utan endast en skuld som företaget har till staten. Då nettoomsättningen utgör företagets försäljning (intäkt) kan mervärdesskatten inte vara inkluderad i nettoomsättningen.

Om installationen utgör en väsentlig del av det totala priset och den totala intäkten så ska intäkten för försäljningen redovisas när installationen är helt färdigställd.

Vad är skillnad mellan upplupen intäkt och upparbetad ej fakturerad?

Nej. Mervärdesskatt är ingen intäkt som tillfaller företaget utan endast en skuld som företaget har till staten. Då nettoomsättningen utgör företagets försäljning (intäkt) kan mervärdesskatten inte vara inkluderad i nettoomsättningen.

Om installationen utgör en väsentlig del av det totala priset och den totala intäkten så ska intäkten för försäljningen redovisas när installationen är helt färdigställd.

När används konto 2990?

Det viktigaste ekonomiska dokumentet i din verksamhet är årsbokslutet. Det visar bland annat alla kostnader och intäkter som har genererats under räkenskapsåret.

Därför är det av avgörande betydelse att bokföra varje transaktion på rätt period, vilket kallas periodisering. Med andra ord ska du bokföra så att varje kostnad eller intäkt hamnar i perioden den avser. 

Kort sagt ska kostnader bokföras i den period då de förbrukas (oavsett när de betalas) och intäkter i den period då de har intjänats. 

Vad är skillnaden mellan fast pris och löpande räkning?

När du är beställare av en entreprenad, är det bra att det framgår av avtalet mellan dig och din anlitade entreprenör hur betalningen ska ske. De två vanliga ersättningsformerna som du kan välja mellan är fast pris eller löpande räkning. Fast pris är förenklat en förbestämd klumpsumma som du betalar entreprenören för samtliga arbeten som entreprenören utför. Den andra ersättningsformen benämns löpande räkning, vilket är den ersättningsform som vi kommer redogöra för i den här artikeln.

Löpande räkning kan man säga är en ersättningsform som är motsatsen till fast pris. Om du och entreprenören avtalar om att arbetet ska ske på löpande räkning, kommer du som beställare att betala allt eftersom. Historiskt har ersättningsformen benämnts som ”bok och räkning”. För det fall att löpanderäkningsavtalet skulle vara av traditionell karaktär brukar det finnas inslag av ett halvfast pris. Detta eftersom din entreprenörs räntor, risk och vinst tas upp som en fastslagen procentsats av andra kostnader.

Hur mycket får hantverkare lägga på?

 • När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Hantverkaren ska enligt lagen utföra sitt arbete på ett fackmässigt sätt.

 • För vissa arbeten i din bostad har du rätt att klaga på fel i upp till tio år. 

 • En del arbeten får du enligt lag inte göra själv. Om du utför el- och VVS-arbeten själv kan det bli försäkringsproblem om det uppstår en skada. 

 • Det är viktigt med skriftliga avtal. Se till att pris, vad som ska göras och när arbetet ska vara klart finns i skrift. Länk till färdiga mallar och avtal hittar du längre ned på sidan. 

 • Har du fått ett fast pris gäller det priset och får inte överstigas. Har du fått ett ungefärligt pris får det max överstigas med 15 procent om inte annat framgår av avtalet.  

När används konto 1220?

Som inventarier räknas de anläggningstillgångar som anses ha en lång livslängd och som kommer behövas i företaget under ett antal år. Häribland finner man diverse maskiner, datorer och andra saker som kan behövas i företaget under en längre tid.

Om du köper in inventarier i företaget så ska dessa bokföras som tillgångar. Dessa i sin tur brukar bokföras under olika konton beroende på vad det är för något som exempelvis: