:

Vad medför en positiv räntefördelning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad medför en positiv räntefördelning?
 2. Hur räknar man ut positiv räntefördelning?
 3. Vem kan utnyttja Räntefördelning?
 4. På vilket sätt påverkar en positiv räntefördelning?
 5. När får man göra positiv räntefördelning?
 6. Hur använder man positivt Fördelningsbelopp?
 7. Hur mycket underskott kan man ha i enskild firma?
 8. Vad menas med positiv Fördelningsbelopp?
 9. Vad är positivt Fördelningsbelopp?
 10. Vad menas med positivt Fördelningsbelopp?
 11. Vad händer med positivt Fördelningsbelopp?
 12. Vad betyder positivt Fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår?

Vad medför en positiv räntefördelning?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

Hur räknar man ut positiv räntefördelning?

Även positiv räntefördelning förekommer. Den ger en egenföretagare möjlighet att få en del av inkomsten från verksamheten beskattad som inkomst av kapital, om företagaren låter intjänad vinst stanna i företaget eller satsar av sitt privata kapital i verksamheten. Även för positiv räntefördelning gäller att underlaget måste uppgå till mer än 50 000 kr för att beräkning av fördelningsbelopp ska få ske.

Enligt Skatteverkets uppfattning numera får räntefördelning aldrig ske i deklarationen för det år då man startat en firma. Programmet följer Skatteverkets tolkning av lagen och beräknar aldrig positiv räntefördelning för startåret.

Vem kan utnyttja Räntefördelning?

Genom positiv räntefördelning kan du lägga den del av vinsten i din enskilda firma som anses bero på kapitalet du har satsat som kapitalinkomst istället för som näringsinkomst. Positiv räntefördelning får göras om det finns ett positivt kapital i verksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor. 

För den som väljer att utnyttja positiv räntefördelning är det en fördel att kapitalunderlaget är så stort som möjligt. Räntefördelningsbeloppet beräknas till fördelningsräntan multiplicerat med kapitalunderlaget vid årets början.

På vilket sätt påverkar en positiv räntefördelning?

Åsa Willén tvekar inte en sekund:

– Positiv räntefördelning är det billigaste sättet att plocka ut vinster ur ett skogsföretag. Men trots att det infördes 1994 är det är fortfarande väldigt många som missar det.

När får man göra positiv räntefördelning?

Genom positiv räntefördelning kan du lägga den del av vinsten i din enskilda firma som anses bero på kapitalet du har satsat som kapitalinkomst istället för som näringsinkomst. Positiv räntefördelning får göras om det finns ett positivt kapital i verksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor. 

För den som väljer att utnyttja positiv räntefördelning är det en fördel att kapitalunderlaget är så stort som möjligt. Räntefördelningsbeloppet beräknas till fördelningsräntan multiplicerat med kapitalunderlaget vid årets början.

Hur använder man positivt Fördelningsbelopp?

Här lämnas först uppgifter om kapitalunderlaget för räntefördelning

Om du använt import från föregående års kalkyl har alla uppgifter hämtats från denna. Annars kan du själv skriva in värden eller använda funktionen Hämta på sidan Hämta uppgifter.

Här anges den på sidan angivna andelen av den totala avsättningen för expansionsfond vid årets ingång. Den totala avsättningen framgår av kod 866 på beräkningsbilagan för expansionsfond (f d blankett N6).

Om skulderna översteg tillgångarna vid deklarationen för inkomståret 1994 beräknades skillnaden som en övergångspost. Det beloppet räknas alltid som en tillgång i underlaget för räntefördelning. Beloppet kan dock ha räknats om vid deklarationen för år 1998. Värdet finns vid kod 947 på förra årets beräkningsbilaga för räntefördelning och expansionsfond (f d N6-blanketten).

Positivt fördelningsbelopp som inte utnyttjades för räntefördelning i förra årets deklaration angavs vid kod 867 på förra årets beräkningsbilaga för räntefördelning och expansionsfond (f d N6-blanketten). Beloppet räknas nu som en tillgång vid beräkning av nytt fördelningsbelopp för räntefördelning.

Hur mycket underskott kan man ha i enskild firma?

Om du däremot har enskild näringsverksamhet eller är delägare i ett handelsbolag har du rätt att kvitta underskott av aktiv näringsverksamhet mot övriga förvärvsinkomster så som inkomst av tjänst. Det här är ett avdrag som du får göra under startåret och de följande fyra åren efter att företaget bildats.

Låt som exempel säga att du startat ett företag under 2022. Då kan du kvitta underskott från verksamheten i deklarationerna under åren 2023-2027, det vill säga för beskattningsåren 2022-2026. Avdrag får göras med högst 100 000 kr per år. Om ett underskott överstiger 100 000 kr får överskjutande del sparas och i stället dras av nästkommande år eller utnyttjas mot framtida överskott i näringsverksamheten.

Om du någon gång under de senaste fem beskattningsåren före verksamhetens startår, direkt eller indirekt bedrivit en likartad verksamhet, får du inte kvitta underskott av den nystartade verksamheten mot övriga förvärvsinkomster.

Vad menas med positiv Fördelningsbelopp?

Åsa Willén tvekar inte en sekund:

– Positiv räntefördelning är det billigaste sättet att plocka ut vinster ur ett skogsföretag. Men trots att det infördes 1994 är det är fortfarande väldigt många som missar det.

Vad är positivt Fördelningsbelopp?

Räntefördelning kan sägas vara ett sätt att få avkastningen på sitt investerade kapital beskattat som en ränta. Beskattningen flyttas från inkomst av näringsverksamhet till inkomst av kapital.

På detta sätt sänks skatteuttaget från den progressiva skalans 48-68 procent (beroende på inkomstnivå) till 30 procent. Ett lägre skatteuttag är naturligtvis i de flesta fall positivt, men man måste vara medveten om att den inkomst som beskattas via räntefördelning inte ger något tillbaka i form av sociala förmåner som pension eller sjukpenning. För den passive skogsägaren är detta dock inget stort problem då han eller hon ofta har tjänsteinkomst och via den redan har de sociala förmåner man kan få.

Vad menas med positivt Fördelningsbelopp?

Räntefördelning kan sägas vara ett sätt att få avkastningen på sitt investerade kapital beskattat som en ränta. Beskattningen flyttas från inkomst av näringsverksamhet till inkomst av kapital.

På detta sätt sänks skatteuttaget från den progressiva skalans 48-68 procent (beroende på inkomstnivå) till 30 procent. Ett lägre skatteuttag är naturligtvis i de flesta fall positivt, men man måste vara medveten om att den inkomst som beskattas via räntefördelning inte ger något tillbaka i form av sociala förmåner som pension eller sjukpenning. För den passive skogsägaren är detta dock inget stort problem då han eller hon ofta har tjänsteinkomst och via den redan har de sociala förmåner man kan få.

Vad händer med positivt Fördelningsbelopp?

Den som inte kan utnyttja den positiva räntefördelningen därför att resultatet av näringsverksamheten inte räcker till, eller som av någon anledning inte vill utnyttja räntefördelningen, kan spara hela eller delar av fördelningsbeloppet till ett senare år. Beloppet kallas sparat fördelningsbelopp (33 kap. 7 § IL).

Anledningen till att man frivilligt avstår från räntefördelningen och i stället sparar hela eller delar av räntefördelningsbeloppet kan vara flera. Man kan avstå från räntefördelning för att man exempelvis vill höja den sjukpenning- och pensionsgrundande inkomsten, för att man vill kunna utnyttja ett grundavdrag eller för att man vill reglera inkomsten de år man annars skulle betala statlig inkomstskatt.

Den skattskyldige bestämmer normalt själv när han eller hon ska utnyttja det sparade fördelningsbeloppet. Beloppet kan användas på en gång, delas upp på flera år eller sparas under ett obegränsat antal år.

Vad betyder positivt Fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår?

Att göra en positiv räntefördelning är frivilligt. Utrymmet för fördelningen beräknas på det positiva kapitalunderlaget som multipliceras med statslåneräntan. Det positiva kapitalunderlaget motsvarar ungefär det egna kapitalet i näringsverksamheten vid utgången av det förra räkenskapsåret. För delägare i handelsbolag är motsvarar det den justerade anskaffningsutgiften för andelen i bolaget med vissa justeringar.