:

Måste man ha Inkuransavdrag på lager?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ha Inkuransavdrag på lager?
 2. Hur värdera lagret?
 3. Hur beskattas lager?
 4. Hur värderar man varulager?
 5. Hur påverkas resultatet av lagret?
 6. När får man använda Inkuransavdrag?
 7. Måste man bokföra lager?
 8. Är varulager en tillgång?
 9. Måste man göra inventering?
 10. Hur bokför jag lager?
 11. Vad räknas som lager?
 12. Vilka lagar gäller vid inventering?
 13. Är det lag på att inventera?
 14. Vilka måste inventera?
 15. När måste man göra inventering?

Måste man ha Inkuransavdrag på lager?

Inkurans i lager uppstår när en artikel börjar närma sig slutet av sin produktlivscykel. Det som händer är att efterfrågan på en artikel sjunker för att slutligen inte längre finnas. När en lagerartikel inte har haft någon efterfrågan under en tid kan man fastställa att produkten övergått till att bli inkurant.

Enkelt sagt kan man säga att inkurans i lagret innebär en värdeminskning då det finns kvar artiklar i lager som inte längre efterfrågas vilket ni behöver ta hänsyn till när lagret värderas.

Inkuranta varor i lagret kan medföra många problem för distribuerande företag. Förutom den direkta huvudvärken att ni kommer behöva ta beslut om vad som ska göras med artiklarna, så är konsekvenser av inkurans i varulager även att;

 • det kostar pengar att ha kvar dessa artiklar i lager i form av lagerhyra, försäkringar och andra relaterade lagerhållningskostnader.
 • det visar sig i balansräkningen i form av bundet kapital som annars skulle kunna användas till investeringar i tillväxt.
 • inkuranta artiklar behöver ofta säljas av till underpris, eller skrivas av helt, vilket påverkar vinstmarginalen negativt och kan även påverka varumärket att rea ut produkter.

Hur värdera lagret?

Att olika företag kräver olika stora lagerytor kan vi säkert vara överens om. Är det till exempel en stortillverkare av möbler eller maskiner krävs det med all sannolikhet en väldigt stor lagerlokal, och förmodligen flera. Är det däremot ett företag som utför olika tjänster, utan att producera några egentliga produkter, krävs förmodligen inget lager alls.

Generellt sett innehåller ett lager produkter, material och varor som producerats av tillverkaren och som ska säljas vidare till konsument alternativt till andra företag. I ett lager ingår därmed färdigproducerade varor samt produkter som ska vara en del av en färdig produkt. Även råvaror, liksom osålda varor som väntar på att bli sålda direkt till kund, tillhör lagret.

Hur beskattas lager?

Bestämmelser om hur man värderar lager vid inkomstbeskattningen finns i 17 kap. IL. Bestämmelserna hänvisar i flera fall till redovisningsreglerna i ÅRL.

Med anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och återanskaffningsvärde avses detsamma som i 4 kap. 9 § andra–fjärde styckena ÅRL eller i förekommande fall någon av de övriga årsredovisningslagarna (ÅRKL och ÅRFL) (17 kap. 2 § IL). Det innebär att beräkningen av anskaffningsvärdet, nettoförsäljningsvärdet och återanskaffningsvärdet beror på vilken redovisningsnormgivning som företaget tillämpar. Läs mer om värdering av lager enligt god redovisningssed.

Huvudregeln när företaget skattemässigt värderar en lagertillgång är att den inte får tas upp till ett lägre värde än det som är lägst av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (17 kap. 3 § IL).

Hur värderar man varulager?

Ett varulager är ett företags tillgångar som är avsedda för försäljning i verksamheten.

Ett varulager är något som ska förbrukas eller omsättas. Inom bokföring ska varulager redovisas som omsättningstillgångar och finnas med i balansräkningen. Man behöver regelbundet utföra värderingar av sitt varulager för att veta om det finns vinster eller förluster som ska realiseras. Lagertillgångar kan vara allt från råvaror och förbrukningsvaror till färdigvaror. Om ett företag bedriver handel med värdepapper, såsom aktier och obligationer, räknas även dessa som lagertillgångar. Vanligtvis delar man in varulager i undergrupper, bland annat:

Hur påverkas resultatet av lagret?

Enkelt beskrivet är lagervärde det bokförda värdet av varulagret i en balansräkning. En verksamhets varulager är en omsättningstillgång och påvisar vilket värde det osålda lagret har i slutet av ett företagets redovisningsperiod.

Ett varulager är materiella tillgångar som har för avsikt att säljas, som är under tillverkning eller som ska användas i produktionen av varor eller tjänster.

Enligt svensk skattelag får företag enbart göra skattemässiga avdrag för utgifter som är förbrukade, det vill säga använda eller sålda. Införskaffade men osålda produkter ska därför flyttas vid årets periodisering från företagets resultaträkning till deras balansräkning.

När får man använda Inkuransavdrag?

 • Lägsta värdets princip (LVP)
 • Först in - först ut (FIFU), vägda genomsnittspriser eller annan jämförbar princip

Lägsta värdets princip innebär att du värderar lagret till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Först in - först ut innebär att de först inköpta varorna räknas som de först sålda.

Måste man bokföra lager?

För att kunna fastställa lagervärde vid årets slut är det viktigt att föra bok under hela inkomståret. Att föra bok är helt enkelt att bokföra, och att bokföra är att registrera inkomster och utgifter som rör verksamheten.

Alla inköp (varor, material et cetera) som lagerförs innan de säljs ska normalt sett redovisas i kategorin “Varor och material”, eftersom de räknas som utgifter och påverkar årets resultat. Eventuella varor som finns kvar i lager vid årsslutet får räknas som en kostnad det år de säljs. Därför är det extra viktigt att göra en noggrann inventering (förteckning) över företagets lagerstatus inför varje årsbokslut, då det är enda sättet att göra en korrekt värdering och för att eventuella justeringar ska kunna spegla verkligheten.

I den löpande bokföringen ska man alltid ange inköpspriset på en vara, alltså anskaffningsvärdet. Detta gäller även halvfabrikat och råvaror samt egentillverkade produkter. Saknas utgifter ska inget värde alls anges i bokföringen. Exempel på företagare/producenter som generellt sett inte omfattas av materialinköp för att producera är bi- och grönsaksodlare. Företagare som har ett lager som består av djur (exempelvis vid jordbruk) eller bedriver renskötsel får värdera sitt lager enligt Skatteverkets anvisningar samt inkomstlagen.

Är varulager en tillgång?

Om du driver en butik eller säljer varor i någon form har du som regel ett lager av produkter. En eller ett par gånger per år brukar en inventering av lagret göras. Detta för att bokföra upp värdet av de produkter man har i lagret som en tillgång i företaget. Lagret måste redovisas i ditt bokslut/deklaration.

Har du däremot lager under 5000kr och bokför enligt K1-regelverket behöver det inte finnas med i ditt bokslut. 

Måste man göra inventering?

En vanlig fråga till oss på Revideco är varför man måste inventera sitt varulager? Det är lätt att svara på eftersom det finns ett lagkrav på att det ska ske. Men det finns fler skäl till varför du bör inventera. Varulagret är ofta en av de viktigaste posterna i balansräkningen och om du inventerar oftare får du en bättre uppföljning av bruttovinsten löpande under året. Du får också bättre koll på när det är dags att beställa nya eller vilka varor som börjar bli gamla och därmed kanske är inkuranta och som måste skrivas bort.

Hur bokför jag lager?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Vad räknas som lager?

I ett företag kan det finnas väldigt varierande storlek på lager. Om du exempelvis tillverkar varor kan lagret var omfattande, medan du som driver ett tjänsteföretag kanske inte har något lager alls. Ett lager innehåller varor och material som är avsedda att säljas vidare. Där ingår färdiga varor som tillverkats i firman, men också råvaror eller halvfärdiga produkter som ska ingå i en färdig produkt som företaget tillverkar säljer. Osålda varor som är inköpta för att direkt säljas vidare till kund tillhör också lagret.

Ett lager ska antingen redovisas hos köparen eller säljaren. När en vara är lämnad för transport till köparen ingår den inte längre i säljarens lager, även om försäljningen inte är fakturerad vid årets slut.

Vilka lagar gäller vid inventering?

I stort sett alla företagare som har ett lager måste göra en lagerinventering. Om du har ett mindre lager, som är av ringa värde och varierar lite mellan olika år, kan det räcka med att ange en bestämd mängd och ett fast värde. Men om ditt lager är större måste du göra en riktig inventering. Min kollega Lisa Albertsson har i ett tidigare inlägg beskrivit varför inventering är nödvändig, men också utvecklande för ett företags ekonomi. Jag själv har jag skrivit om varför revisorn ibland gör en kontrollinventering. I det här blogginlägget kan du läsa mina tips på vilka saker du ska tänka på för att lagerinventeringen ska bli så smidig som möjligt.  

När i tiden inventeringen ska ske är inte fastställt i lagen, där anges bara att inventering ska ske minst en gång per år. Om du inte har rullande inventering och/eller lagersystem finns dock egentligen bara ett tillfälle som är mest lämpligt, nämligen sista dagen av räkenskapsåret. Om du inte har någon rörelse i lagerartiklarna under mellandagarna, och kan säkerställa eventuella händelser däremellan, kan du givetvis inventera lite innan eller lite efter den sista i månaden. Nyårsafton kan vara räddad, även om du inte satt igång ännu! Det är viktigt att du planerar din inventering så att du gör ditt yttersta för att allt blir så rätt som möjligt. Ett korrekt lagervärde är inte bara ett krav för rättvisande bild av ekonomin, men du behöver också veta vad som finns och i vilket skick det är. 

Är det lag på att inventera?

I stort sett alla företagare som har ett lager måste göra en lagerinventering. Om du har ett mindre lager, som är av ringa värde och varierar lite mellan olika år, kan det räcka med att ange en bestämd mängd och ett fast värde. Men om ditt lager är större måste du göra en riktig inventering. Min kollega Lisa Albertsson har i ett tidigare inlägg beskrivit varför inventering är nödvändig, men också utvecklande för ett företags ekonomi. Jag själv har jag skrivit om varför revisorn ibland gör en kontrollinventering. I det här blogginlägget kan du läsa mina tips på vilka saker du ska tänka på för att lagerinventeringen ska bli så smidig som möjligt.  

När i tiden inventeringen ska ske är inte fastställt i lagen, där anges bara att inventering ska ske minst en gång per år. Om du inte har rullande inventering och/eller lagersystem finns dock egentligen bara ett tillfälle som är mest lämpligt, nämligen sista dagen av räkenskapsåret. Om du inte har någon rörelse i lagerartiklarna under mellandagarna, och kan säkerställa eventuella händelser däremellan, kan du givetvis inventera lite innan eller lite efter den sista i månaden. Nyårsafton kan vara räddad, även om du inte satt igång ännu! Det är viktigt att du planerar din inventering så att du gör ditt yttersta för att allt blir så rätt som möjligt. Ett korrekt lagervärde är inte bara ett krav för rättvisande bild av ekonomin, men du behöver också veta vad som finns och i vilket skick det är. 

Vilka måste inventera?

I stort sett alla företagare som har ett lager måste göra en lagerinventering. Om du har ett mindre lager, som är av ringa värde och varierar lite mellan olika år, kan det räcka med att ange en bestämd mängd och ett fast värde. Men om ditt lager är större måste du göra en riktig inventering. Min kollega Lisa Albertsson har i ett tidigare inlägg beskrivit varför inventering är nödvändig, men också utvecklande för ett företags ekonomi. Jag själv har jag skrivit om varför revisorn ibland gör en kontrollinventering. I det här blogginlägget kan du läsa mina tips på vilka saker du ska tänka på för att lagerinventeringen ska bli så smidig som möjligt.  

När i tiden inventeringen ska ske är inte fastställt i lagen, där anges bara att inventering ska ske minst en gång per år. Om du inte har rullande inventering och/eller lagersystem finns dock egentligen bara ett tillfälle som är mest lämpligt, nämligen sista dagen av räkenskapsåret. Om du inte har någon rörelse i lagerartiklarna under mellandagarna, och kan säkerställa eventuella händelser däremellan, kan du givetvis inventera lite innan eller lite efter den sista i månaden. Nyårsafton kan vara räddad, även om du inte satt igång ännu! Det är viktigt att du planerar din inventering så att du gör ditt yttersta för att allt blir så rätt som möjligt. Ett korrekt lagervärde är inte bara ett krav för rättvisande bild av ekonomin, men du behöver också veta vad som finns och i vilket skick det är. 

När måste man göra inventering?

Skatteåterbäring är de pengar du får tillbaka av staten om du har betalat in för mycket skatt under året. Om du har betalat mer skatt än vad du är skyldig att betala, får du helt enkelt tillbaka den överskjutande summan som skatteåterbäring.