:

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?
  2. Måste man betala moms inom EU?
  3. Hur mycket är EU momsen?
  4. Vad ska stå på en faktura till EU?
  5. Hur fungerar moms inom EU?
  6. Är det moms mellan EU-länder?
  7. Hur fungerar det med moms inom EU?
  8. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
  9. Är det moms på tjänster inom EU?
  10. Kan man dra av moms från utlandet?

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Försäljning av varor till EU-länderVid leverans till ett annat EU-land ska inte svensk moms debiteras under förutsättning att kunden har ett VAT-nr. Detta nummer måste anges på fakturan. Om kunden saknar VAT-nummer ska således svensk moms ingå på fakturan.

För att få sälja varor momsfritt till annat EU-land krävs att följande kriterier är uppfyllda:

Måste man betala moms inom EU?

Varuhandel mellan momsskyldiga näringsidkare inom EU:s inre marknad (EU:s momsområde) grundar sig i regel på principen om destinationsland. Detta genomförs genom tillämpning av bestämmelser om gemenskapsintern försäljning (försäljning av varor till EU-länder) och gemenskapsinternt förvärv (köp av varor från EU-länder) tillämpas på försäljning av varor mellan skattskyldiga och vissa varutransporter från ett EU-land till ett annat.

Gemenskapsintern försäljning som skett i det i land i vilket transporten inleddes är under vissa förutsättningar momsfri. Gemenskapsintern försäljning leder till momspliktigt gemenskapsinternt förvärv i transportens destinationsstat. Köparen betalar moms på det gemenskapsinterna förvärvet enligt bestämmelserna i sitt hemlands mervärdesskattelag. Om köparen har gjort det gemenskapsinterna förvärvet för ett ändamål som berättigar till avdrag kan hen även dra av den moms som hen betalat på det gemenskapsinterna förvärvet.

Mervärdesskattenumret (momsnummer/VAT number) är kännetecknet för momsskyldighet och viktigt i den gemenskapsinterna handeln. Momsnumret består av landskoden FI och en nummerserie som är densamma som FO-numret (företags- och organisationsnumret) utan strecket mellan de två sista siffrorna. Om en näringsidkares FO-nummer är 0765432-1, blir momsnumret alltså FI07654321.

Momsnumret är nödvändigt även för näringsidkare som bedriver momsfri verksamhet (t.ex. försäljare av momsfria sjuk- och hälsovårdstjänster). Dessa näringsidkare är skyldiga att deklarera och betala moms på inköp av varor från EU-länder (gemenskapsinterna förvärv). Detta gäller även juridiska personer som inte är näringsidkare (t.ex. allmännyttiga samfund). De som blir momsskyldiga för gemenskapsinterna förvärv ska anmäla sig i registret över mervärdesskattskyldiga med en Y-blankett (se även kapitel 6.8 Icke-momsskyldiga köpare).

Formatet av momsnummer från andra EU-länder varierar från land till land. Momsnummer inkluderar dock alltid en landskod med två bokstäver. Slutdelen består av 5–12 tecken.

Enligt mervärdesskattelagen avses med vara materiella föremål samt elektricitet, gas, värme, kyla och andra med dem jämförbara energinyttigheter.  Med tjänst avses allt annat som kan säljas i form av rörelse. Tjänster omfattar till exempel servering, byggarbete, uthyrning av varor, överlåtelse av patent, överlåtelse av rätt till grustäkt, skyldighet att avhålla sig från en viss gärning eller tolerera något tillstånd samt förmedling av varor i någon annans namn och för någon annans räkning.

Reparationsarbete utgör försäljning av tjänst.  Då reparationsarbetet är så omfattande att reparationskostnaderna överstiger varans tidigare värde, dvs. varan förnyas, är det oftast fråga om försäljning av vara.

Förpackningsarbete utgör försäljning av tjänst även då den som utför förpackningsarbetet tillverkar de förpackningar som behövs för transport. Uthyrning av varor betraktas i regel som försäljning av tjänst.  Om hyresföremålet t.ex. enligt hyresavtalet övergår i hyrestagarens ägo efter utgången av hyresperioden då den sista hyresposten har betalats eller om hyrestagaren påförts skyldigheten att lösa in föremålet, kan det emellertid vara fråga om försäljning av vara.

Hur mycket är EU momsen?

Om du säljer och skickar varor till en näringsidkare i ett annat EU-land, ska du inte ta ut någon moms – förutsatt att kunden har ett giltigt momsregistreringsnummer i EU.

Vid distansförsäljning till kunder i EU är tröskelvärdet för moms 10 000 euro. Försäljning av telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster samt distansförsäljning av varor i EU som säljs under detta belopp omfattas eventuellt av moms i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

Om du säljer varor eller tjänster på nätet, vilket även omfattar digitala plattformar och marknadsplatser, behöver du bara registrera dig i ett EU-land för att deklarera och betala moms för all distansförsäljning av varor och tjänster till kunder i andra EU-länder.

Vad ska stå på en faktura till EU?

Försäljning av varor till EU-länderVid leverans till ett annat EU-land ska inte svensk moms debiteras under förutsättning att kunden har ett VAT-nr. Detta nummer måste anges på fakturan. Om kunden saknar VAT-nummer ska således svensk moms ingå på fakturan.

För att få sälja varor momsfritt till annat EU-land krävs att följande kriterier är uppfyllda:

Hur fungerar moms inom EU?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Är det moms mellan EU-länder?

Momsreglerna i Europa beror på var du befinner dig, vad du säljer, var din kund är baserad och om din kund är ett företag eller en individ. Även om reglerna skiljer sig i de olika länderna är följande steg för momsefterlevnad konsekventa om du säljer i EU.

Hur fungerar det med moms inom EU?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

Fakturor från andra EU-länder som avser varuleverans till Sverige ska aldrig inkludera moms, förutsatt att företaget uppger ett giltigt VAT-nr. Vid beställning av varor från andra EU-länder ska universitetets VAT-nr uppges, SE202100315301, för att leverantören ej ska debitera utländsk moms. Utöver VAT-nr krävs för momsfrihet att varan levereras från annat land till Sverige. Om leverantören inte har kännedom om vårt VAT-nr kommer denne att debitera utländsk moms. Om ni felaktigt blivit debiterade för sådan moms bör felet korrigeras i samråd med leverantören innan betalning sker. Be att denne ställer ut en ny faktura utan moms, eller be att få en kreditfaktura på momsbeloppet - sänd i så fall fakturan till betalning tillsammans med kreditfakturan.

I normalfallet ska både ingående och utgående moms (så kallad förvärvsmoms) bokföras av köparen vid betalning av varor från momsregistrerade leverantörer i andra EU-länder. Denna bokning av förvärvsmoms sker av den centrala ekonomifunktionen och deklareras tillsammans med svensk moms varje månad. Momsdeklarationen sköts av den centrala ekonomifunktionen.

Är det moms på tjänster inom EU?

Om du säljer och skickar varor till en näringsidkare i ett annat EU-land, ska du inte ta ut någon moms – förutsatt att kunden har ett giltigt momsregistreringsnummer i EU.

Vid distansförsäljning till kunder i EU är tröskelvärdet för moms 10 000 euro. Försäljning av telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster samt distansförsäljning av varor i EU som säljs under detta belopp omfattas eventuellt av moms i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

Om du säljer varor eller tjänster på nätet, vilket även omfattar digitala plattformar och marknadsplatser, behöver du bara registrera dig i ett EU-land för att deklarera och betala moms för all distansförsäljning av varor och tjänster till kunder i andra EU-länder.

Kan man dra av moms från utlandet?

Du kan i MinSkatt ansöka om momsåterbäring från ett annat EU-land. Du behöver fakturor och andra verifikationer på de varor och tjänster för vilka du ansöker om momsåterbäring.