:

Hur förkortas Handelsbolagslagen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur förkortas Handelsbolagslagen?
 2. Är konkurslagen tvingande?
 3. Var finns konkurslagen?
 4. Vad ska en konkursansökan innehålla?
 5. Vad är Hbl för lag?
 6. Vad står Hbl för?
 7. Är konkurser offentliga?
 8. När är ett företag konkursmässigt?
 9. Vad innebär konkurslagen?
 10. Hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?
 11. Vad kostar Hbl?
 12. Vilken lag reglerar enkelt bolag?
 13. Vad står HB för företag?
 14. Vad är ett Hb företag?
 15. Hur mycket tjänar en konkursförvaltare?

Hur förkortas Handelsbolagslagen?

Om du inte har fått någon utbetalning kan det bero på att du tidigare har anmält ett konto till Swedbanks kontoregister, till exempel ett lönekonto. Det kan också vara ett konto som du tidigare har anmält till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Kontrollera om fått en utbetalning märkt ”elstöd” eller ”insättning” till ett sådant konto.

Att du inte fått någon utbetalning kan också bero på att elnätsföretaget inte har lämnat de uppgifter om dig som vi behöver för att betala ut elstödet. Kontrollera med elnätsföretaget vilka uppgifter de har lämnat till oss, (namn, adress, personnummer eller samordningsnummer och elförbrukning). Om något saknas måste de skicka nya uppgifter till oss.

Vi har skickat en förfrågan till dig som bor utomlands om vi inte hittat något konto att betala elstödet till. Om du inte har fått något brev kan du behöva kontakta oss.

Det förekommer misstänkta bedrägeriförsök via brev, mejl, sms och telefon i syfte att komma åt privatpersoners inloggningsuppgifter, till exempel genom att be personen logga in med sitt bank-id eller klicka på en länk.

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet är det ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Försäkringskassan har ett system på plats för att minska risken för felaktiga kommande utbetalningar för den som har samma elnätsavtal för hushållet och firman.

Är konkurslagen tvingande?

Av doktoranderna Jonatan Schytzer och Olof Wadell[1]

Inom EU är en första omfattande harmonisering av den materiella insolvensrätten nu på väg. I juni 2019 antogs rekonstruktionsdirektivet. I regeringens utredningsdirektiv har det givits mandat att ta ett samlat grepp om (konkurs)gäldenärens avtal; frågan ska inte bara utredas avseende rekonstruktion utan också beträffande konkurs. Gäldenärens avtal har varit före­mål för ett antal utredningar. Det har föreslagits att konkursboet ska ges en tvingande inträdesrätt i gäldenärens avtal. Utredningarna utgår från en viss syn på parternas relation och beaktar endast vissa av de inblandades intressen. I den här artikeln vill vi påvisa att diskussionen kan breddas genom att företagsekonomisk forskning om affärsrelationer beaktas.

Var finns konkurslagen?

1 §  Gäldenär som är på obestånd skall på egen eller borgenärs ansökan försättas i konkurs, om ej annat är föreskrivet.

Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären icke kan rätteligen betala sina skulder och denna oförmåga ej är endast tillfällig. Lag (1975:244).

27 §  Till konkursbo räknas, i den mån ej annat följer av 21 §, all egendom, som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen och som är av beskaffenhet att kunna utmätas. Till konkursbo räknas även den egendom som kan tillföras boet genom återvinning.

Avlöning eller därmed vid utmätning jämställd arbetsinkomst som inne står vid konkursens början och arbetsinkomst som gäldenären därefter förvärvar får dock behållas av honom, i den mån den ej, sedan skatte avdrag skett enligt vad därom är föreskrivet, uppenbart överstiger vad som åtgår för hans och hans familjs försörjning samt till fullgörande av underhållsskyldighet som i övrigt åvilar honom. Vad som sagts om avlöning äger motsvarande tillämpning i fråga om periodiskt utgående vederlag för utnyttjande av rätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annat sådant och beträffande belopp vilka utgå som pension eller livränta. Om rättigheten till pension eller livränta är av be skaffenhet att kunna utmätas, får dock konkursboet förfoga över den.

41 §  Konkursbo skall förvaltas av en eller flera förvaltare. Antalet förvaltare bestämmes av konkursdomaren. Ej må mer än en förvaltare finnas, där ej konkursdomaren med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhet anser det erforderligt att förvaltningen delas eller att den handhas odelad av flera förvaltare.

Då fråga är om utseende av förvaltare enligt 46 eller 47 §, må kon kursdomaren ej fatta beslut rörande antalet förvaltare innan tillsyns myndigheten och borgenärerna erhållit tillfälle att yttra sig därom. Lag (1979:340).

42 §  Förvaltning av konkursbo skall stå under tillsyn av tillsyns myndighet.

88 §  Gäldenären får ej efter det beslut om hans försättande i konkurs meddelats och innan ed enligt 91 § har avlagts begiva sig från riket utan samtycke av konkursdomaren. Om det senare under konkursen skäligen kan befaras att gäldenären genom att begiva sig från riket undandrager sig skyldighet som föreskrives i denna lag, får förbud meddelas honom att lämna riket.

Kan det skäligen befaras att gäldenären åsidosätter förbud att begiva sig från riket, får han åläggas att lämna ifrån sig sitt pass till tillsynsmyndigheten.

Kan det skäligen befaras att gäldenären genom att begiva sig från den ort där han är bosatt undandrager sig skyldighet som föreskrives i denna lag, får förbud meddelas honom att lämna orten.

100 §  I konkurs får endast fordran som uppkommit innan konkursbe slutet meddelades göras gällande, om ej annat följer av 21 § eller annan bestämmelse.

Fordran må i konkurs göras gällande, ändå att den är beroende av vill kor eller ej förfallen till betalning.

Pensionsfordran må icke göras gällande till den del den gäldas av pensionsstiftelse. Lag (1975:244).

125 §  Sedan den jämlikt 103 § utsatta tid för framställande av an märkningar mot bevakade fordringar gått till ända och, där anmärkning gjorts, det i 108 § omförmälda borgenärssammanträde hållits, skall av boets penningmedel, i den mån de ej åtgå till bestridande av konkurs kostnaderna eller till betalning av gäld, som boet eljest åsamkat sig, utdelning till borgenärerna äga rum enligt vad nedan närmare bestäm mes.

126 §  På förvaltaren ankomme att bestämma, när utdelning skall äga rum.

Finnes tillgång till gäldande av tio för hundra av bevakade ford ringar, som ej utgå med förmånsrätt, må dock förvaltaren ej låta med utdelning för dessa fordringar anstå, med mindre särskilda skäl före ligga.

149 §  Har gäldenären om betalningen av sin gäld träffat skriftlig överenskommelse med alla borgenärer, som bevakat fordran i konkursen, eller har han andra bevis, att nämnda borgenärer blivit förnöjda, varde, sedan den för bevakning av fordringar utsatta tid gått till ända, konkursen nedlagd, om gäldenären gör ansökning därom hos kon kursdomaren. Innan konkursdomaren meddelar beslut i anledning av ansökningen, skall han höra förvaltaren.

Är sådan ansökning gjord, äge konkursdomaren, om han finner skäl därtill, förordna, att medan ansökningen är beroende på prövning boets egendom ej må säljas, så vitt det ej påkallas av anledning, som avses i 63 § andra stycket andra och tredje meningarna.

Varder konkursen nedlagd, låte konkursdomaren införa tillkännagivande därom en gång i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstid ningar, som bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen. Lag (1979:340).

185 §  Konkurs skall handläggas som mindre konkurs, om det finns anledning antaga

 • att gäldenärens bo ej räcker till betalning av de konkurskostnader som annars skulle följa, eller
 • att boet med hänsyn till dess omfattning och övriga förhållanden är av enkel beskaffenhet och att konkursen med fördel kan genomföras utan att bevakningsförfarande enligt 5 kap. anordnas.
 • 189 §  Avgår förvaltare som har utsetts enligt 45 eller 46 § före kon kursens avslutande, skall redovisning för förvaltningen, evad denna handhafts av den avgående ensam eller av honom jämte annan, ofördröj ligen avgivas till tillsynsmyndigheten. Har förvaltningen varit delad, såsom i 50 § första stycket är stadgat, skall redovisningen avse alle nast den del av förvaltningen, som varit åt den avgående förvaltaren uppdragen.

  Då förslag till slututdelning framlägges enligt 129 § eller, där ackord kommit till stånd, egendomen i boet återställes till gälde nären, skall ock redovisning för förvaltningen av boet avgivas till tillsynsmyndigheten.

  Tillsynsmyndigheten har att granska redovisning, varom ovan förmäles, och däröver avgiva utlåtande. Redovisningen och nämnda utlåtande skola därefter hållas tillgängliga för dem, som önska taga del av handling arna. Avgives redovisning i sammanhang med framläggande av förslag till slututdelning, skola redovisningshandlingarna vara att tillgå för granskning från och med samma dag och å samma ställe som utdelnings förslaget; och varde underrättelse därom intagen i den kungörelse, som omförmäles i 129 §. Då redovisning eljest avgives, äge tillsynsmyndig heten efter samråd med förvaltaren bestämma ställe, där redovisnings handlingarna skola hållas tillgängliga; låte ock en gång i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar, som bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen, kungöra, från och med vilken dag samt var handlingarna komma att hållas tillgängliga.

  193 §  Konkursbo, som är på obestånd, kan försättas i konkurs. Vad som är föreskrivet i denna lag om gäldenär skall i sådant fall gälla kon kursboet. Lag (1979:340).

  194 §  Om kommittents rätt att, då kommissionär, som för kommittentens räkning i eget namn ingått avtal, försatts i konkurs, mot tredje man göra gällande fordringsrätt på grund av avtalet, så ock om kommittents rätt till redovisning för belopp, som till kommissionärens konkursbo influtit för avyttrat gods, är särskilt stadgat.

  Har i annat fall än som avses i första stycket gäldenären innan beslu tet om konkurs meddelades föryttrat annans egendom, äge den, vars egendom föryttrats, rätt att, om betalningen helt eller delvis efter sagda besluts meddelande influtit till konkursboet, av förvaltaren erhålla redovisning för vad sålunda influtit samt att, i den mån betalningen utestår ogulden hos köparen, själv göra fordringsrätten gällande gent emot denne; dock skall vad sålunda stadgats icke äga tillämpning, så vitt köparens rätt därigenom skulle förnärmas.

  Vad ska en konkursansökan innehålla?

  Kostar det något att gå i konkurs?

  Själva ansökan är avgiftsfri, men om man vill ha hjälp med att se över bolagets situation och eventuellt vidta åtgärder för att konkursen inleds under ordnade former så kan man behöva ta in hjälp.

  Vad är Hbl för lag?

  We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

  Always Active

  Vad står Hbl för?

  1 §  Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i ett bolag och bolaget har förts in i handelsregistret.

  Bestämmelser om företagsnamn för handelsbolag finns i lagen (2018:1653) om företagsnamn och handelsregisterlagen (1974:157). Lag (2018:1662).

  2 §  Ett kommanditbolag är ett handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera än han har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas komplementär.

  1 §  Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets bestånd bestäms genom avtal.

  I den mån bolagsmännen inte har träffat avtal om något annat skall 2-4 och 6-16 §§ tillämpas. Oavsett vad bolagsmännen har avtalat skall 5 § tillämpas.

  2 §  För att en ny bolagsman skall få inträda i bolaget fordras samtycke av samtliga bolagsmän.

  17 §  Var och en av bolagsmännen företräder bolaget, om inte något annat har avtalats eller följer av 31 §.

  En bolagsman som har visat trolöshet i bolagets angelägenheter kan på talan av någon annan bolagsman av domstol skiljas från rätten att företräda bolaget. Domstolens avgörande får verkställas utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft.

  24 §  Ett bolagsavtal kan träffas för bestämd eller obestämd tid eller för en bolagsmans livstid.

  Har ett bolagsavtal slutits för obestämd tid, kan en bolagsman säga upp avtalet när som helst. Bolaget skall då träda i likvidation sex månader efter uppsägningen, om inte någon annan uppsägningstid har avtalats.

  Har ett bolagsavtal slutits för bestämd tid och fortsätts bolagets rörelse efter utgången av den tiden, anses avtal därefter slutet för obestämd tid.

  Är konkurser offentliga?

  Konkursmyndigheten för England och Wales har enligt lag i uppgift att föra register över personliga konkurser, begränsningar vid konkurs respektive begränsningar vid skuldsanering. Registret över personliga konkurser (Individual Insolvency Register), som samlar alla dessa tre register, innehåller uppgifter om

  • konkurser som är pågående eller har avslutats under de senaste tre månaderna,
  • skuldsanering som är pågående eller har avslutats under de senaste tre månaderna,
  • pågående individuella frivilliga överenskommelser och påskyndade förfaranden för frivilliga överenskommelser, inklusive sådana som har avslutats under de senaste tre månaderna,
  • pågående beslut om begränsningar vid konkurs (bankruptcy restrictions orders) eller åtaganden från konkursgäldenärens sida om detta samt interimistiska beslut om begränsningar vid konkurs,
  • pågående skuldsaneringsbeslut eller åtaganden från den som är föremål för skuldsanering samt interimistiska skuldsaneringsbeslut.

  När är ett företag konkursmässigt?

  Frågor rörande betalningssvårigheter och konkurser har i och med pandemin ökat allt mer i aktualitet, detta trots att antalet konkurser varit förhållandevis lågt under denna tid. Att ha kunskap kring möjliga åtgärder i en situation där betalningssvårigheter kommer att uppstå eller har uppstått är alltid bra att ha med sig när man driver företag. Vad finns det till exempel för varningstecken att en konkurs närmar sig och vilka är de viktigaste åtgärderna att ta, för att i största möjliga mån undvika att det händer ditt företag? Detta och andra viktiga aspekter förklarar Martin Gynnerstedt, en av Trade Partners Swedens nya juridiska experter, i denna artikel.

  Konkurssituationen i Sverige idag I början av pandemin fanns det en stor oro för att denna skulle utlösa en omfattande ekonomisk kris och att ett stort antal konkurser skulle följa. Till följd av statens åtgärdspaket, innehållande ett flertal stöd och anstånd med skatter, har antalet konkurser varit lågt under pandemin. Enligt senast publicerad statistik har konkurserna gått upp något procentuellt i förhållande till samma period förra året, men mot bakgrund av det låga antalet under hösten 2020 är det fortfarande relativt få konkurser över hela landet. Även i förhållande till tiden före pandemin har antalet konkurser varit relativt lågt.

  Vad innebär konkurslagen?

  Fysiska och juridiska personer kan försättas i konkurs om de inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra det under en längre tid. I konkursen används i princip alla tillgångar för att betala av skulder.

  En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan. Den gäldenären har en skuld till kallas borgenär. I en konkurs ska gäldenärens tillgångar säljas. För fysiska personer gör man undantag för viss egendom som gäldenären och dennas familj använder och behöver, d.v.s. egendom som utgör gäldenärens beneficium.

  Den betalning som kommer in från försäljningen delas mellan de konkurrerande anspråken på betalning, efter ett visst inbördes företräde enligt förmånsrättslagen.

  Hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?

  Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare. Förvaltaren sammanställer företagets eller personens tillgångar och skulder. Tillgångarna ska säljas och omvandlas till pengar som sedan ska fördelas mellan borgenärerna, det vill säga, de som har betalningskrav mot den som försatts i konkurs.

  Nu kan du som konkursförvaltare skicka in din underrättelse enligt 7 kap. 16 § konkurslagen digitalt direkt till Ekobrottsmyndigheten genom Aktörsportalen. Aktörsportalen är en säker och snabb kommunikationsväg som är kostnadsfri.

  Vad kostar Hbl?

  Dessa prenumerations- och distributionsvillkor ("Prenumerationsvillkor") tillämpas på Hufvudstadsbladet Ab:s leverans av nedan nämnda tryckta tidningar till sina prenumeranter ("Prenumerant(er)"). För närvarande gäller dessa Prenumerationsvillkor följande tidningar:

  Vilken lag reglerar enkelt bolag?

  I propositionen föreslås en ändrad,gränsdragning mellan handelsbolag och enkla bolag. Den nya gränsdragningen innebär att ett handelsbolag uppkommer först genom registrering i handelsregistret och att närings- verksamhet kan utövas även i ett enkelt bolag.

  Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 1995.

  Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 3 55 lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall ha följande lydelse.

  Vad står HB för företag?

  Ett handelsbolag drivs och ägs av två eller flera delägare. Dessa kan vara både juridiska och fysiska personer och kallas för bolagsmän. Bolagsmännen driver företaget under gemensamt namn och är personligt ansvariga för alla företagets förbindelser med sina egna förmögenheter. De som driver handelsbolag får inte vara i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare.

  Handelsbolag är juridiska personer och när bolaget antar en firma, alltså skaffar sig det namn under vilket de arbetar, måste firman innehålla handelsbolag (HB) i namnet. Handelsbolag är bokföringsskyldiga men inga skattesubjekt, vilket innebär att det är ägarna som beskattas för sina andelar av bolagets vinst.

  Handelsbolag styrs av Handelsbolagslagen (1980:1102) som omfattar handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag. Lagen är till stor del dispositiv, vilket innebär att den mest bidrar med riktlinjer och att det finns stor frihet för ägarna att bedriva sin verksamhet så som de vill, så länge ägarna har skrivit ett bolagsavtal.

  Vad är ett Hb företag?

  Handelsbolag är en företagsform där två eller fler bolagsmän väljer att starta ett företag tillsammans. Bolagsmännen kan vara antingen juridiska personer eller fysiska personer. Handelsbolaget blir i sin tur en egen juridisk person med ett eget organisationsnummer.

  Handelsbolaget är som juridisk person bokföringsskyldig. Ett handelsbolag behöver oftast inte ha en revisor men de behöver lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Bolaget är skyldigt att deklarera. Men handelsbolag betalar inte inkomstskatt utan resultatet beskattas hos bolagsmännen.

  Hur mycket tjänar en konkursförvaltare?

  Ett handelsbolag drivs och ägs av två eller flera delägare. Dessa kan vara både juridiska och fysiska personer och kallas för bolagsmän. Bolagsmännen driver företaget under gemensamt namn och är personligt ansvariga för alla företagets förbindelser med sina egna förmögenheter. De som driver handelsbolag får inte vara i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare.

  Handelsbolag är juridiska personer och när bolaget antar en firma, alltså skaffar sig det namn under vilket de arbetar, måste firman innehålla handelsbolag (HB) i namnet. Handelsbolag är bokföringsskyldiga men inga skattesubjekt, vilket innebär att det är ägarna som beskattas för sina andelar av bolagets vinst.

  Handelsbolag styrs av Handelsbolagslagen (1980:1102) som omfattar handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag. Lagen är till stor del dispositiv, vilket innebär att den mest bidrar med riktlinjer och att det finns stor frihet för ägarna att bedriva sin verksamhet så som de vill, så länge ägarna har skrivit ett bolagsavtal.