:

Hur beskattas en samfällighetsförening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas en samfällighetsförening?
 2. Måste man deklarera en samfällighetsförening?
 3. När blir samfälligheter momspliktiga?
 4. Måste samfällighet betala moms?
 5. Måste en samfällighet ha en årsredovisning?
 6. Vem äger marken i en samfällighet?
 7. Vad får en samfällighet inte göra?
 8. Kan samfällighet dra av moms?
 9. Hur momsregistrera samfällighetsförening?
 10. Får man bada på samfällighet?
 11. Vem äger vägen i en samfällighet?

Hur beskattas en samfällighetsförening?

Enligt tidigare svensk praxis ska en samfällighetsförening normalt inte ta ut moms på ersättningar från sina medlemmar när föreningens varor eller tjänster avser medlemsfastigheternas egna behov, och det sker inom ramen för föreningens tillskapade ändamål. Däremot ska samfällighetsföreningen ta ut moms när momspliktiga varor eller tjänster säljs till icke medlemmar. Denna praxis har i princip gällt sedan momslagen infördes.

EU-domstolen har i december 2020 ansett att en tysk samfällighetsförening var skyldig att redovisa moms på leveranser av värme till sina medlemmar enligt individuell mätning och debitering (C-449/19, WEG Tevesstraße).

Mot bakgrund av detta avgörande från EU-domstolen och EU-rätten anser Skatteverket att tidigare svensk praxis avseende samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar inte längre är tillämplig.

Måste man deklarera en samfällighetsförening?

Begreppet samfällighet används för att bunta ihop de fastigheter som har andel i en viss egendom. Exempelvis i en by där tolv fastigheter har andel i en gemensam väg. Det är då dessa tolv fastigheter som samfälligheten består av. Samfälligheten har andel i en gemensamhetsanläggning (till exempel en väg eller avloppsanläggning) eller ett markområde (till exempel ett grönområde).

Samfälligheten kan förvaltas antingen via en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning) eller direkt av delägarna (delägarförvaltning). I stort sett alla större samfälligheter förvaltas genom föreningsförvaltning. 

När blir samfälligheter momspliktiga?

Skatterättsnämnden slog den 21 februari fast att samfällighetsföreningar är momspliktiga när den tillhandahåller tjänster till sina medlemmar mot ersättning. Beslutet ändrar en äldre praxis som hittills varit gällande sedan urminnes tider.

Skatterättsnämnden delar därmed Skatteverkets ställningstagande från den 15 februari 2022 om att en samfällighetsförening som tillhandahåller tjänster mot ersättning är en ekonomisk person som är momspliktig. Skatteverkets omprövning av praxis skedde efter en vägledande dom i Europa-domstolen (WEG Tevesstraße, C‑449/19, EU:C:2020:1038).

Måste samfällighet betala moms?

I mitten av februari publicerade Skatteverket ett ställningstagande baserat på en EU-dom där de gjort bedömningen att en samfällighetsförening kan anses tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina medlemmar. Detta är ett nytt synsätt som leder till att många samfällighetsföreningar måste momsregistrera sig och redovisa moms.

Domen som Skatteverkets ställningstagande baseras på är från december 2020 (mål C-449/19, WEG Tevestrasse) där domstolen fann att en samfällighetsförenings tillhandahållande av värme till sina medlemmar utgjorde en momspliktig leverans av vara.

Måste en samfällighet ha en årsredovisning?

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För samfälligheter gäller Lagen om förvaltning av samfälligheter, den kan du se i sin helhet (här).

Vem äger marken i en samfällighet?

När du köper din bostad ska det framgå av avtalet om fastigheten ingår i en samfällighet. Det är främst vanligt i radhusområden eller i områden med fritidshus där de boende delar gemensamma ytor och anläggningar som lekplatser, parkeringar och vägar.

När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet blir du som fastighetsägare automatiskt medlem i en samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för förvaltningen av samfällighetens gemensamma ytor och anläggningar.

Medlemmar i en samfällighetsförening betalar en avgift till föreningen. Denna så kallade uttaxering sker vanligtvis årsvis. Ta reda på hur stor avgiften är så att du kan ta med denna kostnad i budgeten för ditt nya boende. Fråga också säljaren eller kontakta styrelsen och fråga om några större investeringar är beslutade eller är på gång och hur de ska finansieras. Sådana beslut kan innebära att alla fastighetsägare i området måste betala ett större belopp i en extra betalning för investeringen i fråga.

Vad får en samfällighet inte göra?

Samfälligheter är egendom som gemensamt tillhör flera fastigheter. Syftet med en samfällighet är att ta hand om och underhålla den gemensamma egendomen. Det finns olika typer av samfälligheter, de vanligaste är:

Det finns två sätt att förvalta en samfällighet, med en samfällighetsförening eller genom delägarförvaltning. Det är inte tillåtet att låta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att stå för förvaltningen.

Kan samfällighet dra av moms?

En samfällighetsförening kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och är således en självständig juridisk person med egen rättskapacitet som kan vara ett skattesubjekt i momshänseende.

En samfällighetsförening kan till exempel förvalta en parkeringsanläggning, en lekplats, en småbåtshamn eller en väg. Ändamålet ska vara av stadigvarande betydelse för ägarfastigheterna.

Hur momsregistrera samfällighetsförening?

En samfällighetsförening ska vara momsregistrerad om föreningen uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen. En samfällighetsförening kan till exempel förvalta en parkeringsplats, lekplats, småbåtshamn eller en väg. Föreningen omsätter då varor och tjänster och bedriver ekonomisk verksamhet.

Medlemmarna ska betala sin andel av samfällighetens kostnader. Andelen finns angiven i samfällighetens debiteringslängd. Beloppet som varje medlem ska betala beslutas på årsstämman och kallas uttaxerade belopp eller debiterade belopp. Föreningen ska sedan ta ut moms med utgångspunkt från det totala uttaxerade eller debiterade beloppet. I beloppen ingår till exempel löpande driftskostnader för anläggningen, räntor, amorteringar och arvoden.

Föreningen ska även ta ut moms på andra ersättningar. Det kan till exempel vara:

 • separata betalningar som görs av medlemmarna för föreningens förvaltning
 • betalningar för varor och tjänster som föreningen köper in och säljer vidare till medlemmarna, till exempel försäljning av vatten.

Får man bada på samfällighet?

Att köra med motordrivet fordon på is ingår inte i allemansrätten.

Isbelagda vattenområden räknas som en form av terräng och omfattas därför av terrängkörningslagen. Terrängkörning är bara förbjuden på barmark, varför man får köra med motordrivna fordon på väl snötäckt mark som inte riskerar att skadas av körningen. Is likställs med snötäckt terräng och körning på is med motordrivna fordon är därför inte förbjuden enligt terrängkörningslagen.

Vem äger vägen i en samfällighet?

I Sverige har vi dels enskilda vägar och dels allmänna vägar som tas hand om av staten eller kommuner. Enskilda vägar är alltså vägar som staten eller kommunerna inte ansvarar för och som istället sköts av till exempel en samfällighetsförening eller enskilda markägare. En enskild väg kan även vara samfälld. Termen samfälld väg stöter vi sällan på i vardagslivet men är mer vanligt förekommande än man kanske tror. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad som gäller vid samfälld väg och särskilt vem det är som faktiskt äger en samfälld väg. Vi kommer även att förklara hur en samfällighet kan lösas upp. Om du vill få bättre koll på vad som gäller vid samfälligheter kommer du att ha glädje av att läsa denna artikel.

För det första bör vi klargöra vad samfällt egentligen är. Ordet samfälld är en synonym till samstämmig och enhällig. I en juridisk kontext innebär samfällt att något ägs gemensamt, såsom i detta fall t.ex. en väg. En samfällighet är egendom som tillhör flera fastigheter vilket innebär att en väg är en samfällighet om den ägs gemensamt av ägarna till de fastigheter som har en andel i samfälligheten. Samfälligheten ska även höra till fastigheterna i fråga. När dessa punkter är uppfyllda utgör det en samfälld väg. Det jag nu listat om vad en samfällighet innebär framgår av fastighetsbildningslagens 1 kapitel 3 §. Om din fastighet är en av de gemensamma ägarna till den samfällda vägen uttrycks din del i samfälligheten i ett andelstal som i normalfallet bestäms av Lantmäteriet när myndigheten bildar samfälligheten. Andelstalen ligger till grund för hur kostnader för drift och underhåll ska fördelas mellan ägarna.