:

Hur gör man en Förkortningslista?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en Förkortningslista?
 2. Vilka lagrum finns det?
 3. Vad finns det för förkortningar?
 4. När ska man använda förkortningar?
 5. Hur skrivs förkortningen på grund av?
 6. Vad står förkortningen IM för?
 7. Hur skriver man ut lagrum?
 8. Vad är SFS förkortning för?
 9. Vad är ff förkortning för?
 10. Vad är FTW förkortning för?
 11. Vad säger reglerna om att använda förkortningar i dokumentationen?
 12. Hur använda förkortningar?
 13. Hur förkortas och dylikt?
 14. Hur förkortar man vecka?
 15. Vad är en BBF?

Hur gör man en Förkortningslista?

Uppsaten ska skrivas i en särskild word-mall. Uppsatsen när den laddas upp i DIVA (frivilligt) så ska den se bra ut och ha en god grafisk formgivning. Om man som student väljer att ladda upp sitt arbete i DIVA så läses uppsatsen av praktiskt verksamma jurister och även där finns ett intresse av att den ser bra ut. Man måste använda mallen, det är inte frivilligt. Mallen är en del av kursplanen.

Mallen börjar med en titelsida där man kan börja med att fylla i uppsatsens titel, eventuell undertitel samt författarnamn. Mn fyller även i ämnesinriktning, termin, grupphndledare och engelsk titel till uppsatsen. Viktigt när man laddar ner mallen som den ligger i Athena, då har den formatet .docex vilket står för att det är en mall. Man behöver då spara dokumentet och spara det som ett worddokument om man arbetar i word. Annars kan man spara det som ett annat dokument, om man t. använder apples ordbehandlingsprogram men då kan man behöva konvertera den till det filformatet som används. Utgår man ifrån word så sparar man den som ett dokument (”spara som”).

Vilka lagrum finns det?

 • Hur ska jag förstå vad som sägs i lagen?
 • Vem beslutar om lagar?
 • Hur blir en lag till, från förslag till beslut?
 • Vilka är våra grundlagar?
 • Vad är skillnaden mellan författning, lag, förordning och föreskrift?
 • Vad är det för skillnad mellan de olika versionerna av lagtext?
 • Var hittar jag hyreslagen?
 • Vad betyder offentlig rätt?
 • Vad betyder civilrätt?
 • Var hittar jag lagboken?
 • Vad är en remiss?
 • Vad betyder följande förkortningar?
 • Vad betyder förkortningarna HSL, LAS och LOA?

Vad finns det för förkortningar?

Om du ska använda bokstäver eller siffror i en punktuppställning, sätt punkt efter siffror och högerparentes efter gemena bokstäver.

Observera att valet mellan exempelvis siffror eller bokstäver i en punktuppställning är betydelsebärande. En sifferuppställning innebär en rangordning, punkter rangordnar inte alternativen och en lista med gemena bokstäver visar alternativ.  

När ska man använda förkortningar?

Undvik att förkorta. I TT:s texter skriver vi ut uttrycken bland annat, bland andra, cirka, med flera, det vill säga, etcetera, med mera, och dylikt och så vidare.

Se även avsnittet om distinktion mellan beteckningar och förkortningar i kapitel Versal eller gemen.

Hur skrivs förkortningen på grund av?

Flera uttryck är så vedertagna i förkortad form att man utan närmare eftertanke kan undvika att skriva ut dem i dess fulla prakt. Vinsten är att texten blir kortare.

Man bör dock vara försiktig med att använda förkortningar som inte är allmängiltiga. Så stor är helt enkelt inte vinningen. Särskilt inte om det ställs mot risken att läsaren missuppfattar eller inte förstår vad som menas.

Begränsa därför helst användningen av förkortningar till följande:

I relevant sammanhang kan man dessutom använda andra förkortningar när man kan utgå från att det är uppenbart för textens publik och kontext att de kommer förstås. Exempel på detta är:

 • Org.nr (organisationsnummer)
 • Pers.nr (personnummer)
 • Publ. (publikt) – om skrivet i ett företagsnamn för att indikera att det är ett svenskt publikt aktiebolag
 • LEI (legal entity identifier) – särskilt i finansiella sammanhang
 • ISIN (international securities identification number) – särskilt i finansiella sammanhang

Vad står förkortningen IM för?

Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.

Hur skriver man ut lagrum?

För att underlätta produktionen av Förvaltningsrättslig tidskrift bör följande regler följas.

Normalt bör inte fler än tre rubriknivåer nyttjas. Dessa bör anges med siffror och ord enligt nedanstående exempel. Siffrorna ska följas av punkt. Numrering och text ska avskiljas åt med tabb.

Vad är SFS förkortning för?

I Svensk författningssamling (SFS) kungörs lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Även meddelanden, s.k. tillkännagivanden, får införas om de bör komma till allmän kännedom och om de inte lämpligen kan lämnas i någon annan form.

Författningarna på denna webbplats anses kungjorda i och med publiceringen. Författningarna presenteras som de ser ut vid tidpunkten för publicering, dvs. i sin ursprungsversion. Om en författning har rättats finns också den eller de rättade sidorna här. Mer information om en författning finns i Regeringskansliets rättsdatabaser.

Vad är ff förkortning för?

Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.

Topp 20 populära sökningar

Vad är FTW förkortning för?

Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.

Topp 20 populära sökningar

Vad säger reglerna om att använda förkortningar i dokumentationen?

Senast ändrad: 23 februari 2023

Ett konsekvent språkbruk underlättar kommunikation och tydliggör SLU som avsändare. Precis som vi har en grafisk profil som anger vilka färger och teckensnitt vi ska använda har vi därför en språklig profil i form av denna stilguide. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om språkval och stil.

Hur använda förkortningar?

Grunden är att de texter som Uppsala universitet och dess anställda skriver ska vara så lättlästa som möjligt. Du ska ha läsaren i fokus. Krångla inte till det. Underlätta för läsaren genom klarspråk. På så vis kan läsaren få ett jämnt läsflöde som inte stoppas upp i onödan.

Det finns en del att tänka på för oss som jobbar vid en myndighet. Hur ska jag skriva? Och hur ska jag inte skriva? Nedan finns länkar som ger dig svar på detta.

Hur förkortas och dylikt?

Eller dylikt förkortas e.d.

E.d. är en avbrytningsförkortning, där man har brutit av orden efter de första bokstäverna. Vi rekommenderar då att man sätter ut en punkt för att visa läsaren att orden är avbrutna.

Hur förkortar man vecka?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Vad är en BBF?

Följande bild presenterar de mest använda betydelserna av BBF. Du kan ner bildfilen i PNG-format för offline användning eller skicka det till dina vänner via e-post.Om du är webbansvarig för icke-kommersiell webbplats, var god och publicera bilden av BBF-definitioner på din webbplats.