:

Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?
 2. Måste ett utländskt företag betala skatt i Sverige?
 3. Har utländska företag organisationsnummer?
 4. Vem betalar vanligen preliminär skatt för anställda i utländska företag som saknar fast driftställe?
 5. Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?
 6. Vilka företag betalar inte skatt i Sverige?
 7. Vad händer om jag inte deklarerar utländsk inkomst?
 8. Kan man registrera ett företag utomlands?
 9. Måste man ha organisationsnummer?
 10. Måste jag deklarera inkomst från utlandet?
 11. Måste man deklarera inkomst från utlandet?
 12. När behöver man inte betala skatt i Sverige?
 13. Kan man bo i Sverige utan att betala skatt?
 14. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 15. Kan utländsk medborgare starta företag i Sverige?

Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?

En svensk medborgare ska vid kortare tids arbete utomlands beskattas för inkomsten

i Sverige. Om arbetet utomlands pågår sex månader eller längre kan inkomsten vara skattefri i Sverige enligt sexmånadersregeln eller ettårsregeln

Måste ett utländskt företag betala skatt i Sverige?

Från och med den 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som saknar ett fast driftställe i Sverige och som betalar ut lön till anställda som arbetar i Sverige och för utländska företag som fakturerar ett annat företag för arbete här.

Vissa utländska företag som inte har fast driftställe i Sverige ska lämna särskilda uppgifter till Skatteverket. Företagen ska lämna de särskilda uppgifterna årligen från och med år 2022.

Har utländska företag organisationsnummer?

SFS nr: 1992:160 Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN Utfärdad: 1992-04-09 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:341 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller formerna för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare.

Vem betalar vanligen preliminär skatt för anställda i utländska företag som saknar fast driftställe?

En begränsat skattskyldig arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige beskattas här vid tillfälligt arbete i landet. Om arbetstagaren i stället är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige och vistelsen här inte överstiger 183 dagar under en tolvmånaders- period, beskattas dock arbetstagaren inte i Sverige enligt dagens regler. I propositionen föreslås att arbetstagaren i den sistnämnda situationen ska beskattas i Sverige när han eller hon utför arbete för en verksamhet här. Innebörden av förslaget är att den s.k. 183-dagarsregeln inte ska kunna tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. Vissa mycket korta arbetstillfällen ska dock inte anses utgöra sådan uthyrning av arbetskraft.

Dessutom föreslås ändrade regler när det gäller skyldigheten att göra skatteavdrag för ersättning som betalas ut till någon som utför arbete i Sverige. Förslagen innebär bl.a. att en utbetalare som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska göra skatteavdrag från den ersättning som betalas ut för arbete i Sverige. En svensk utbetalare som betalar ersättning till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige ska dock bara göra skatteavdrag om ersättningen avser arbete som mottagaren utför i Sverige.

En fysisk eller juridisk person som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska i vissa fall vara skyldig att lämna särskilda uppgifter till Skatteverket.

Skatteverket överlämnade i juni 2017 promemorian Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige till Finansdepartementet. I promemorian föreslås bl.a. en ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, förkortad SINK, på så sätt att en arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige i en svensk verksamhet ska betala skatt i landet även om anställningen sker via uthyrning från ett utländskt företag. Det föreslås också att utländska företag som bedriver viss verksamhet i Sverige ska göra skatteavdrag och omfattas av reglerna för registrering, F-skatt och uppgiftsskyldighet på liknande sätt som svenska företag. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remiss- behandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissvaren finns tillgängliga hos Finansdepartementet (Fi2017/02786/S3).

Finansdepartementet har tagit fram promemorian Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige. I promemorian lämnas förslag för att förtydliga att vissa mycket korta arbetstillfällen i Sverige per definition inte ska anses utgöra uthyrning av arbetskraft. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 4. Promemorians lagförslag finns i bilaga 5. I bilaga 6 finns en förteckning över de remissinstanser som fått tillfälle att lämna synpunkter på det kompletterande förslaget. Remissvaren finns tillgängliga hos Finansdepartementet (Fi2018/02823/S3).

I denna proposition behandlas förslagen i promemoriorna. Svenska Bankföreningen har i en skrivelse till Finansdepartementet begärt att det införs ett undantag från beskattning i SINK för personal anställd i en utländsk filial till ett företag med hemvist i Sverige (Fi2016/04416/S1). Svenska Bankföreningens skrivelse behandlas i avsnitt 6.3.

Utländska juridiska personer och inkomster från ett fast driftställe i Sverige

En utländsk juridisk person är begränsat skattskyldig i Sverige, dvs. skatt- skyldigheten omfattar enbart vissa inkomster. Sådan skattskyldighet omfattar bl.a. inkomst från ett fast driftställe i Sverige (6 kap. 7 § och 11 § första stycket 1 inkomstskattelagen [1999:1229], förkortad IL).

I detta avsnitt redovisas en jämförelse mellan de tre nordiska länderna Danmark, Finland och Norge.

Danmark, Finland och Norge skiljer, liksom Sverige, mellan obegränsat och begränsat skattskyldiga fysiska personer. Begränsat skattskyldiga fysiska personer beskattas normalt för inkomst med källa i landet.

Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?

Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter.

Jämfört med andra länder betalar vi ganska mycket i skatt i Sverige. Att skatten är hög beror på att staten, kommuner och regioner i Sverige har stora ansvarsområden. Områden som utbildning, sjukvård och infrastruktur finansieras genom skatt.

Vilka företag betalar inte skatt i Sverige?

I topp finns klädjätten Hennes & Mauritz som betalade hela 2,7 miljarder kronor och Nordea där staten fick in 1,7 miljarder kronor i bolagsskatt för år 2014. I botten finns åtta bolag som inte betalade någonting eller mycket lite i bolagsskatt i Sverige trots att de redovisade stora vinster för sina aktieägare. Nolltaxerarna är SCA, AB Volvo och Volvo Personvagnar, Electrolux, Sandvik, Securitas, SKF och Skanska. 

Dessa bolag är några av Sveriges största och mäktigaste företag som står för en stor del av svensk export och har hundratusentals anställda runt om i världen. Och så här reagerar några personer i Farsta centrum: 

– Det är horribelt och väldigt tråkigt, säger Britta Ohlsson. De hade inte varit stora företag om de inte tjänar pengar. Då måste de betala skatt också för det är inte bara de små människorna som ska betala. För det är de som måste dra det största lasset för de kommer inte undan med skatterna. 

Vad händer om jag inte deklarerar utländsk inkomst?

I tjänsten för att räkna om utländska tjänsteinkomster kan du som fått pension från Finland, Norge eller Danmark, få hjälp med att räkna om dina utländska inkomster till svenska kronor och se om du kan få avräkning. Tjänsten hjälper dig även med om du ska deklarera pensionen och hur du ska fylla i den i inkomstdeklarationen

Tjänsten för att räkna om utländska kapitalinkomster kan just nu bara hjälpa dig som har ränteinkomster eller utdelningar.

Fyll i den utländska inkomsten i rätt ruta på deklarationen. Tänk på att alla belopp ska vara omräknade till svenska kronor. Om det redan finns ett belopp tryckt i rutan ska du fylla i det nya totalbeloppet.

Kan man registrera ett företag utomlands?

Att vara egenföretagare, eller att arbeta som konsult, ger inte den tryggheten som en anställning gör. Du bör observera vad som händer med din socialförsäkring och hur och vilka skatter som ska betalas. Är du frilansare som fakturerar behöver du starta egen firma i ditt nya hemland. Som utflyttad kan du inte ha enskild firma kvar i Sverige. Proceduren med att registrera verksamhet i utlandet skiljer sig från land till land. Ta kontakt med det nya landets konsulat och en revisionsfirma som kan lotsa dig rätt. Hör även med Bolagsverket och föreningen Företagarna. Hos Verksamt.se finns det information om att starta eget.

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt

Måste man ha organisationsnummer?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-18

När ni startar en ideell förening behöver ni inte registrera den. Men om ni vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer ska ni anmäla den till Skatteverket.

Måste jag deklarera inkomst från utlandet?

Här hittar du information om när du ska betala skatt i Finland. Du kan läsa om beskattning av arbetstagare i olika situationer, om beskattning av studerande och pensionärer samt om beskattning i andra situationer. Dessutom kan du läsa om hur man ansöker om skattekort och lämnar in sin skattedeklaration.

I regel ska skatten betalas i det land där du arbetar eller får inkomst. Om du bor i ett annat land kan din inkomst även påverka beskattningen i ditt bosättningsland. Därför ska inkomsterna deklareras i både bosättningslandet och arbetslandet. I bosättningslandets beskattning ser man till att du inte tvingas betala dubbel skatt för samma inkomst.

Måste man deklarera inkomst från utlandet?

Här hittar du information om när du ska betala skatt i Finland. Du kan läsa om beskattning av arbetstagare i olika situationer, om beskattning av studerande och pensionärer samt om beskattning i andra situationer. Dessutom kan du läsa om hur man ansöker om skattekort och lämnar in sin skattedeklaration.

I regel ska skatten betalas i det land där du arbetar eller får inkomst. Om du bor i ett annat land kan din inkomst även påverka beskattningen i ditt bosättningsland. Därför ska inkomsterna deklareras i både bosättningslandet och arbetslandet. I bosättningslandets beskattning ser man till att du inte tvingas betala dubbel skatt för samma inkomst.

När behöver man inte betala skatt i Sverige?

Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter.

Jämfört med andra länder betalar vi ganska mycket i skatt i Sverige. Att skatten är hög beror på att staten, kommuner och regioner i Sverige har stora ansvarsområden. Områden som utbildning, sjukvård och infrastruktur finansieras genom skatt.

Kan man bo i Sverige utan att betala skatt?

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på uppehållstillstånd. Du behöver bara folkbokföra dig hos Skatteverket.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror och behöver rätta en inkomstdeklaration för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, vi kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som ska innehålla namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Ofta önskar skatteverket också att du bifogar sidan S samt förstasidan av den rättade inkomstdeklarationen. Blanketten eller brevet med underlag skickar du sedan till ditt skattekontor.

Kan utländsk medborgare starta företag i Sverige?

Om du är utländsk medborgare och vill starta företag i Sverige gäller olika regler beroende på om du är medborgare i annat EU/EES-land eller medborgare i ett land utanför EU/EES.