:

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Innehållsförteckning:

 1. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 2. Var kan jag se mina deklarationer?
 3. Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?
 4. Får man deklarationen i pappersform?
 5. Kan man rätta gamla deklarationer?
 6. Hur noga kollar Skatteverket min deklaration?
 7. Kan man slänga gamla deklarationer?
 8. Måste man spara gamla deklarationer?
 9. Vad händer om man ljuger i deklarationen?
 10. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 11. Vad händer om man inte fått deklarationen?
 12. Vad händer om jag skriver fel i deklarationen?
 13. Vad händer om man gör fel i deklarationen?
 14. Vilka deklarationer granskas?
 15. Kan man ändra tidigare deklarationer?
 16. När ska deklarationen komma digitalt?
 17. Hur ska du spara underlag för deklarationen?
 18. När ska deklarationer lämnas in på papper?

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Reglerna om efterbeskattning när en oriktig uppgift har lämnats innebär att Skatteverket även efter de ordinarie omprövningsfristerna (66 kap. 21 SFL och 66 kap. 22 §§ SFL) får ompröva ett beslut om skatt eller sådan avgift som avses i 2 kap. 2 § SFL och meddela ett beslut som är till nackel för den som beslutet gäller.

En förutsättning för ett sådant efterbeskattningsbeslut är att den uppgiftsskyldiga har lämnat en oriktig uppgift till ledning för den egna beskattningen och att ett tidigare beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av den oriktiga uppgiften (orsakssamband).

Skatteverket får även meddela ett efterbeskattningsbeslut om den uppgiftsskyldiga har lämnat en oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning.

Ett efterbeskattningsbeslut ska avse ett beslut om skatt eller sådan avgift som avses i 2 kap. 2 § SFL (66 kap. 27 § SFL).

Det innebär att beslut om t.ex. inkomstskatt, mervärdesskatt och punktskatt kan omprövas genom efterbeskattning.

Vad gäller avgifter så görs det i lagtexten en direkt hänvisning till 2 kap. 2 § SFL, vilket innebär att det endast är avgifter enligt denna paragraf som kan efterbeskattas. Efterbeskattning kan därmed beslutas för avgifter som arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980), avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och sådana avgifter vars storlek bestäms i ett beslut om slutlig skatt, enligt 56 kap. 6 § SFL (prop. 2010/11:165 s. 1108).

Var kan jag se mina deklarationer?

 • När kommer min deklaration?
 • Jag har inte fått min inkomstdeklaration. Vad ska jag göra?
 • Var kan jag få tag på min deklaration som pdf?
 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, bilagor, skatteuträkning och kvittens?
 • Hur får jag en pappersdeklaration?
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
 • Hur gör jag om det saknas eller finns en felaktig uppgift i min deklaration?
 • Jag har inte fått någon uppgift om min inkomst från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag?
 • Vad innebär en schablonintäkt?
 • Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag?
 • Kan jag deklarera digitalt från utlandet?
 • Varför kan jag inte deklarera i e-tjänsten med min e-legitimation?
 • Varför har jag inte fått några koder?
 • Mina koder fungerar inte att deklarera med, vad ska jag göra?
 • Kan jag låta någon annan lämna digital inkomstdeklaration åt mig?
 • Ska mitt barn lämna in en deklaration?
 • Vem ska skriva under deklarationen för barn under 18 år och hur lämnar man in den?
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade försäljningen förra året?  
 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket?
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration efter att jag lämnat in den?
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?

Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?

 • När kommer min deklaration?
 • Jag har inte fått min inkomstdeklaration. Vad ska jag göra?
 • Var kan jag få tag på min deklaration som pdf?
 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, bilagor, skatteuträkning och kvittens?
 • Hur får jag en pappersdeklaration?
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
 • Hur gör jag om det saknas eller finns en felaktig uppgift i min deklaration?
 • Jag har inte fått någon uppgift om min inkomst från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag?
 • Vad innebär en schablonintäkt?
 • Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag?
 • Kan jag deklarera digitalt från utlandet?
 • Varför kan jag inte deklarera i e-tjänsten med min e-legitimation?
 • Varför har jag inte fått några koder?
 • Mina koder fungerar inte att deklarera med, vad ska jag göra?
 • Kan jag låta någon annan lämna digital inkomstdeklaration åt mig?
 • Ska mitt barn lämna in en deklaration?
 • Vem ska skriva under deklarationen för barn under 18 år och hur lämnar man in den?
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade försäljningen förra året?  
 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket?
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration efter att jag lämnat in den?
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?

Får man deklarationen i pappersform?

Drygt 4 miljoner personer får deklarationen skickad till sig digitalt från och med i dag och en vecka framöver. Användare av de digitala brevlådorna har ökat med ungefär en halv miljon sedan förra året, enligt Skatteverket.

”Det är lite av en milstolpe att vi i år skickar ut fler digitala deklarationer än pappersdeklarationer. Vi har sett en stor ökning av digitala brevlådor under flera år”, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Kan man rätta gamla deklarationer?

En självrättelse innebär att du korrigerar felaktiga uppgifter i din inkomstdeklaration i efterhand för att undvika att bli upptaxerad och behöva betala skattetillägg. Det kan exempelvis handla om att du glömt att redovisa en viss inkomst i din deklaration eller liknande förbiseenden som innebär att din deklaration är ofullständig och att du följaktligen inte betalar rätt mängd skatt. Genom en självrättelse ändrar du de felaktiga uppgifterna så att Skatteverket kan fatta ett korrekt beslut om vilken slutlig skatt som ska debiteras för ett visst inkomstår.

Som privatperson ska du ta fram underlag för alla dina inkomster i din inkomstdeklaration – exempelvis kontanter, tjänsteinkomster, fonder, aktier och andra värdepapper. Efter att du har tagit fram underlagen ska du därefter göra en sammanställning över dina inkomster och utgifter, eftersom vissa utgifter kan vara avdragsgilla. Dessa delas upp efter år och inkomsttyp, såsom utdelning, ränta, tjänsteinkomst eller hyresinkomst. Därefter skickar du in en begäran om omprövning till Skatteverket där du bifogar nämnda underlag.

Hur noga kollar Skatteverket min deklaration?

Enligt 9 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) finns det två skattskyldighetsställningar i Finland, allmän och begränsad skattskyldighet. Både skattskyldighetens omfattning och beskattningsförfarandet skiljer sig mellan allmänt och begränsat skattskyldiga.

Enligt inkomstskattelagen är personer som bor i Finland, dvs. allmänt skattskyldiga, skyldiga att betala skatt till Finland för inkomster som förvärvats i Finland och annorstädes (ISkL 9 § 1 mom. 1 punkten). Skyldigheten att betala skatt till Finland är således global. Beskattningen verkställs i allmänhet på basis av en skattedeklaration från vilken olika avdrag kan göras. Beskattningen av allmänt skattskyldiga är i regel progressiv och baserar sig på de totala inkomsterna enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995, BFL). Ett undantag utgörs av vissa specialgrupper, såsom nyckelpersoner som definieras i lagen om källskatt för löntagare från utlandet och Nordiska investeringsbankens personal.

Personer som enligt inkomstskattelagen är bosatta utomlands dvs. begränsat skattskyldiga är skattskyldiga i Finland endast för inkomst från Finland. Exempel på olika slag av inkomster som förvärvats i Finland räknas upp i ISkL 10 §. Förteckningen innehåller endast exempel och också andra inkomster än de som nämnts i den kan anses vara erhållna från Finland. Som inkomst som förvärvats i Finland i förteckningen betraktas dock endast inkomst enligt den aktuella punktens ordalydelse. I rätts- och beskattningspraxis har man som inkomst från Finland också betraktat inkomster som inte nämnts separat i förteckningen, exempelvis sådana förmåner enligt lagstiftningen om social trygghet som betalas i Finland, såsom moderskaps-/faderskapspenning, studiepenning osv., prestationer som betalas på basis av olycksfalls- och trafikförsäkring, delägarlån från ett finländskt aktiebolag och prestationer på basis av kapitaliseringsavtal eller livförsäkring.

De bestämmelser som fastställer skattskyldighetens omfattning i Finland finns främst i ISkL 9–13 §. Enligt ISkL 9 § 1 mom. 1 punkten är allmänt skattskyldiga i inkomstbeskattningen i Finland personer som under skatteåret har varit bosatta i Finland, inhemska samfund, samfällda förmåner och dödsbon. Allmänt skattskyldiga är också samfund som grundats eller registrerats i utlandet och vars verkliga ledning finns i Finland. Närmare information om samfundens ställning som skattskyldiga finns i Skatteförvaltningens anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet för samfund.

En fysisk person är allmänt skattskyldig i Finland om hen bor i Finland. Enligt ISkL 11 § En person anses vara bosatt i Finland, om han har sitt stadigvarande bo och hemvist här. Även en person som kontinuerligt vistas i Finland i över sex månader i följd anses vara bosatt i Finland. En allmänt skattskyldig beskattas i Finland för inkomster som hen förvärvat i Finland eller utomlands (ISkL 9 § 1 mom. 1 punkten).

Kan man slänga gamla deklarationer?

Varje vecka rensar vi någon del av hemmet. Häng med varje vecka! Den här veckan rensar vi PAPPER. Vi sparar ofta alldeles för mycket papper. Det är väldigt vanligt att vi lägger dem på hög och har svårt att slänga sådant som egentligen är helt ointressant. Här kommer mina bästa tips (och du, om du har sparat papper i många år så är det här en process som kommer ta lång tid - och får göra det..!)

Måste man spara gamla deklarationer?

HejsanHur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mmOch kvitton?Hälsningar Johan

Hej! Räkningar eller fakturor visar ju inte att man gjort någon betalning. Jag antar att de kan kastas, eller finns det situationer när räkningar och fakturor bör sparas?

Vad händer om man ljuger i deklarationen?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

I svensk beskattningsrätt finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medföra att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Kammarrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att insättningarna rör sig om ersättning för någon form av prestation. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.

Vad händer om man inte fått deklarationen?

5 mars: Sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen elektroniskt.

6-10 mars: Du som har digital brevlåda får din deklaration som en pdf-fil dit.

14 mars: Den digitala deklarationen öppnar. Kräver e-legitimation och inloggning på Skatteverkets sajt.

Det viktigaste att tänka på är att vara ute i god tid. Vissa uppgifter, som försäljning av bostad, går att förebereda redan innan Skatteverkets e-tjänster öppnar. Då sparas de på ”mina sidor” och kan hämtas in när det är dags att deklarera.

Det kan vara krångligt att själv räkna ut hur mycket man ska deklarera och vilka avdrag man ska göra.

– Då rekommenderar jag våra e-tjänster, säger Emelie Köhn på Skatteverket.

Det vanligaste avdraget är resor till och från arbetet. I inkomstdeklarationen för 2021 gjorde cirka 780 000 människor reseavdrag med över 21 miljarder kronor, uppger Skatteverket.

– Vi vet att det ofta blir fel när man gör det avdraget, säger Emelie Köhn. 

Viktigt att komma ihåg är att man bara kan göra avdrag om man har resekostnader över 11 000. Ska man göra avdrag för resor med egen bil måste avståndet vara minst fem kilometer och man behöver också göra en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt.

– Om man har fått en deklaration så ska man deklarera, säger Emelie Köhn.

Om man skulle glömma att deklarera skickas det ut en påminnelse om att man ska skicka in en deklaration.

Kommer det ändå inte in någon deklaration till Skatteverket kommer de att besluta om skatten ändå, enligt uppgifter myndigheten fått in från exempelvis banken och arbetsgivaren.

Huruvida man får pengar tillbaka eller inte beror på bland annat på hur mycket skatteavdrag som har gjorts från inkomsterna under året. Ibland är det så enkelt som att den avdragna skatten under året är större än den skatt man slutligen ska betala.

Det kan också vara så att man till exempel redovisar kapitalförluster eller har stora ränteutgifter som man får dra av i kapital.

Vad händer om jag skriver fel i deklarationen?

Under pandemiåren fick Skatteverket många frågor om vad som kunde deklareras för hemmakontoret. Många ville ha ersättning för möbler, bredbandskostnader eller ökade kaffe och- fruktinköp.

Vad händer om man gör fel i deklarationen?

Genom att låna ut pengar till företag har du möjlighet att tjäna passiv inkomst på ränteintäkter. Idag, när räntan på storbankernas sparkonton för privatpersoner är lika med noll eller möjligen någon enstaka procent, blir det allt vanligare att investera sparkapitalet i företag istället. 

Via Crowdlending-plattformar – där privatpersoner går samman och lånar ut pengar till olika företag – kan du få betydligt bättre avkastning än hos banken.

Den traditionella modellen där banken agerar mellanhand mellan privatpersoner och företag gynnar egentligen mest banken. När du väljer att placera dina pengar på ett sparkonto och banken i sin tur lånar ut pengarna till företag, blir det mindre tillbaka till dig och dyrare för företagen.  

Ny teknologi möjliggör alternativ till detta. Via digitala plattformar kan du inte bara låna ut dina pengar till företag, utan också direkt till andra privatpersoner.

Vilka deklarationer granskas?

Att deklarera en bostadsförsäljning eller aktieförsäljning kan vara knepigt. Det är här det oftast blir fel och det är också kring bostäder och aktier som Skatteverket får flest frågor nu i deklarationstider.

Kan man ändra tidigare deklarationer?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

När ska deklarationen komma digitalt?

Deklarationen kommer i mars eller april Du som har en digital brevlåda ska ha fått deklarationen digitalt den 4–11 mars. Om du inte har en digital brevlåda, ska du ha fått deklarationen med posten senast den 15 april. Du ska ha haft en viss inkomst

Hur ska du spara underlag för deklarationen?

Alla som ska deklarera måste se till att alla underlag finns, bland annat för kontrollen av deklarationen. Du kan till exempel spara kvitton, anteckningar eller räkenskaper. Spara sådana underlag för deklarationen i sex år. Om du till exempel har sålt ett småhus under 2019, ska du spara underlagen till och med utgången av 2025.

När ska deklarationer lämnas in på papper?

På Mina sidor kan du se om din deklaration har kommit in till Skatteverket. Deklarationer som lämnas digitalt visas vanligtvis inom två dagar. För deklarationer som lämnas in på papper kan det vid hög belastning ta upp till 14 dagar innan de visas. Mina sidor. Dölj text.