:

Hur räknar man ut förmånsbeskattning sjukvårdsförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut förmånsbeskattning sjukvårdsförsäkring?
 2. Hur stor del av sjukvårdsförsäkringen är avdragsgill?
 3. Vad är Sjukvårdsförmån?
 4. Vilka försäkringar ska förmånsbeskattas?
 5. Hur många procent är förmånsbeskattning?
 6. Hur undviker man förmånsbeskattning?
 7. Hur deklarera förmån sjukvårdsförsäkring?
 8. Vad är skillnad mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring?
 9. När ska man Förmånsbeskattas?
 10. Är det bra med en sjukvårdsförsäkring som Förmånsbeskattas?
 11. Hur mycket ska jag Förmånsbeskattas?
 12. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 13. Hur mycket ska jag betala i förmånsvärde?
 14. När behöver man inte betala förmånsvärde?
 15. Var går gränsen för förmånsbeskattning?

Hur räknar man ut förmånsbeskattning sjukvårdsförsäkring?

Det har sedan sommaren 2018 varit oklart hur stor andel av premien till en sjukvårdsförsäkring som ska anses skattepliktig. Egentligen har detta behövts bedömas för varje enskild försäkring. Skatteverket har nu i ett ställningstagande angett att man kan använda en schablonuppdelning där 60 procent av premien är en skattepliktig förmån.

Privat sjukvård blev generellt en skattepliktig förmån efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2018. Emellertid är vissa vårdrelaterade förmåner, framför allt förebyggande vård, fortfarande skattefria. Erhåller en anställd en sjukvårdsförsäkring så avser den ofta både skattepliktiga och skattefria förmåner.

Hur stor del av sjukvårdsförsäkringen är avdragsgill?

Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien.

Procentsatsen har bedömts representera den genomsnittliga andel av försäkringsföretagens utbetalningar inom sjukvårdsförsäkringarna som avser insatser som är skattepliktiga.

Om en försäkringsgivare eller arbetsgivare anser att den skattepliktiga delen av premien är lägre än 60 procent, ska den beräknade fördelningen dokumenteras och vid förfrågan kunna visas upp för Skatteverket.

Vad är Sjukvårdsförmån?

Förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som arbetsgivaren har betalat för den anställdes räkning har till och med den 30 juni 2018 varit en skattefri förmån för anställda.

Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten slopats och den som får fri hälso- och sjukvård ska i princip beskattas för förmånen enligt vanliga regler. Från och med detta datum är såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård en skattepliktig förmån.

Vilka försäkringar ska förmånsbeskattas?

Om en skada vållas av ett aktiebolag, en förening eller en annan juridisk person, riktas ansvaret mot den som formellt företräder den juridiska personen, ställföreträdaren. Om en person i ansvarig ställning har överskridit sin behörighet och befogenhet, ska bolaget däremot inte ansvara - då ansvarar den eller de personerna för sina egna handlingar. En skadelidande ska i normalfallet rikta sitt skadeståndsanspråk mot bolaget som sådant. Så länge handlingen som orsakat skadan skett inom bolagets verksamhet, kan alltså handlandet tillskrivas bolaget.

Bakgrunden till att juridiska personer åläggs ett skadeståndsansvar för sina företrädares handlande är att det bäst tillgodoser de skadelidandes intressen.

Om bolaget betalar en premie som avser exempelvis en VD eller en styrelseledamot är det en skatte- och avgiftspliktig förmån.

Hur många procent är förmånsbeskattning?

En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Hur undviker man förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattning är när en anställd får en eller flera förmåner genom sitt jobb som han eller hon måste betala skatt för.

 Lästips: Bilförmån, vad är det? Förmånsbeskattning av bil

All form av ersättning för arbete som den anställde får i annat än kontanter och som bekostar en privat levnadskostnad, utgör enligt Skatteverket förmåner (på engelska benefits). Exempel på sådana förmåner kan vara jobbmobil, tjänstebil eller motionsförmåner. Förmåner på jobbet är som huvudregel skattepliktiga, men en del viktiga undantag finns.

En skattepliktig förmån ska normalt värderas till sitt marknadsvärde, vilket ska motsvara vad den anställde hade fått betala om den köpt förmånen på den lokala orten. Detta kallas förmånsgrundande pris eller förmånsgrundande belopp. I vissa fall beräknas den skattepliktiga förmånens storlek efter schabloner, till exempel för kost- och bilförmån.

Om den anställde betalar med sina beskattade pengar till arbetsgivaren för att få en skattepliktig förmån, ska förmånens värde sättas ned med det belopp som den anställde betalat.

Förenklat kan man säga ett förmånsvärde motsvarar den besparing den anställde gör genom att få förmånen genom jobbet jämfört med att köpa den privat. Det är denna mellanskillnad som kan bli skattepliktig. Vi brukar kalla det för den uteblivna privata levnadskostnaden.

Fastän det är den anställde som förmånsbeskattas, är det arbetsgivaren som betalar in förmånsskatten åt den anställde till Skatteverket. Förmånen registreras på den anställdes lönespecifikation och ökar den anställdes skatt. Dessutom ökar underlaget för arbetsgivaravgiften, som ju är arbetsgivarens kostnad.

Hur deklarera förmån sjukvårdsförsäkring?

Om du som arbetsgivare betalar premie för en tjänstepensionsförsäkring är det ingen skattepliktig förmån för den anställda. Den anställda beskattas i stället vid den framtida utbetalningen av pensionen från försäkringen. Du som arbetsgivare ska därför inte ta med värdet av förmånen (premien) i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Du ska däremot ta med försäkringspremien i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) i inkomstdeklarationen.

Om du betalar en premie för en anställds privata pensionsförsäkring är premien en skattepliktig förmån för den anställda som ska tas med i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Vad är skillnad mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring?

En sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till rådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering. Den kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Antingen din arbetsgivare eller du själv kan teckna en sjukvårdsförsäkring. Många förväxlar sjukvårdsförsäkring med sjukförsäkring. Skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring ersätter vården du får om du blir sjuk och exempelvis behöver opereras. En sjukförsäkring däremot ersätter ditt inkomstbortfall när du blir sjukskriven, så att du får upp till 90 procent av din inkomst. Här kan du läsa mer om inkomstförsäkring vid sjukdom. 

När ska man Förmånsbeskattas?

Förmåner värderas i regel enligt sitt marknadsvärde, alltså till det pris som den anställda skulle fått betala på orten om denne köpt varan eller tjänsten för egna pengar.

Det finns vissa förmåner som värderas schablonmässigt, till exempel bilförmån och kostförmån, och andra som är skattefria, till exempel friskvårdsförmån.

Är det bra med en sjukvårdsförsäkring som Förmånsbeskattas?

Sedan 1 juli förmånsbeskattas alla som har en sjukvårdsförsäkring via jobbet. För den enskilde medarbetaren innebär det med dagens villkor en kostnad på högst ett par hundralappar i månaden, men osäkerheten inför framtiden är stor. Max Matthiessens experter ser en risk att premierna går upp om många väljer att avstå från försäkringen.

Arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar är en förmån som de senaste åren erbjudits på bred front och som cirka en halv miljon arbetstagare omfattas av i dag. Till fördelarna hör bland annat snabb och effektiv vård, råd och hjälp vid bokning av behandling samt möjlighet att undvika långa sjukskrivningstider som påverkar ekonomin.

Hur mycket ska jag Förmånsbeskattas?

 • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.
 • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.
 • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är 

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

När en anställd tar del av en förmånsbil uppstår det alltså en beskattningsbar förmån. Det betyder att du är skyldig att betala inkomstskatt på det värde som bilen representerar, det vill säga dess förmånsvärde. Förmånsvärdet räknas ut schablonmässigt, alltså enligt en fast mall med förutbestämda belopp. Det hela är ordentligt krångligt, men mer om det längre ner.

Hur mycket ska jag betala i förmånsvärde?

När en anställd tar del av en förmånsbil uppstår det alltså en beskattningsbar förmån. Det betyder att du är skyldig att betala inkomstskatt på det värde som bilen representerar, det vill säga dess förmånsvärde. Förmånsvärdet räknas ut schablonmässigt, alltså enligt en fast mall med förutbestämda belopp. Det hela är ordentligt krångligt, men mer om det längre ner.

När behöver man inte betala förmånsvärde?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Var går gränsen för förmånsbeskattning?

 • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.
 • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.
 • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är