:

Hur blir man beskattad på hyresfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur blir man beskattad på hyresfastighet?
 2. Hur beskattas uthyrning av Näringsfastighet?
 3. Hur mycket skatt betalar man på hyresintäkter?
 4. När räknas en fastighet som Näringsfastighet?
 5. När räknas uthyrning som näringsverksamhet?
 6. Måste man skatta på hyresintäkter?
 7. Hur beskattas försäljning av hyresfastighet?
 8. Måste man betala skatt på hyresintäkter?
 9. Vad räknas som hyresfastighet?
 10. När behöver man skatta för uthyrning?
 11. När måste man skatta för uthyrning?
 12. Vad händer om man inte betalar skatt på uthyrning?
 13. Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?
 14. Hur mycket skatt på försäljning av Näringsfastighet?
 15. Hur deklarerar man försäljning av Näringsfastighet?

Hur blir man beskattad på hyresfastighet?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Hur beskattas uthyrning av Näringsfastighet?

Vid inkomstbeskattningen klassificeras en fastighet antingen som privatbostadsfastighet eller som näringsfastighet. Vad som kan klassificeras som privatbostadsfastighet framgår av 2 kap. 13 § IL. Alla fastigheter som inte uppfyller kraven på att vara privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter (2 kap. 14 § IL).

För att en fastighet ska klassificeras som privatbostadsfastighet ska två förutsättningar vara uppfyllda.

 • Det ska vara fråga om ett småhus, en ägarlägenhet eller tomtmark.
 • Småhuset eller ägarlägenheten ska vara en privatbostad. För att tomtmark ska utgöra privatbostadsfastighet ska avsikten vara att marken ska bebyggas med en privatbostad.

Hur mycket skatt betalar man på hyresintäkter?

Om du hyr ut din bostad skall du ta upp hyresintäkterna i din deklaration och betala skatt på en del av dem. I denna artikel går vi igenom hur man räknar ut sin skatt och erbjuder enkla kalkylatorer som räknar ut skatten åt dig.

När räknas en fastighet som Näringsfastighet?

En skattemässig definition som säger att alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter.

Alla fastigheter som en juridisk person äger räknas som näringsfastigheter medan fysiska personer och dödsbon kan inneha både näringsfastigheter och privatbostadsfastigheter.

När räknas uthyrning som näringsverksamhet?

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga juristen med din fråga! 

Näringsfastighet och dess motsats, privatbostadsfastighet Näringsfastighet och privatbostadsfastighet är skatterättsliga begrepp och aktualiseras enbart i skatterättsliga situationer. För att ta reda på skillnaden mellan dessa begrepp måste vi vända oss till inskomtskattelagen (IL). Initialt kan sägas att näringsfastighet är allt som inte är privatbostadsfastighet. 

Måste man skatta på hyresintäkter?

När du hyr ut din bostad får du ett schablonavdrag på 40 000 kr per kalenderår. Du får dessutom göra avdrag för den avgift som du betalar för den del du hyr ut om det är en bostadsrätt. Vid uthyrning av småhus får du göra avdrag med 20 % av hyresintäkten utöver det schablonmässiga avdraget på 40 000 kr per år. Överskottet på hyresinkomsten minus avdragen beskattas som inkomst av kapital vilket i dagsläget är 30 %. Det här är något som man själv tar upp i sin deklaration och inget som vi rapporterar till skatteverket.

Här kommer ett exempel:

Hur beskattas försäljning av hyresfastighet?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Måste man betala skatt på hyresintäkter?

Vid uthyrning av en privatbostad eller en hyreslägenhet ska hyran beskattas som inkomst av kapital. Med privatbostad menas ett småhus, en bostadsrätt eller ägarlägenhet som till övervägande del (mer än 50 %) används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller för fritidsboende. Ett småhus definieras som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller flera familjer. Till en sådan byggnad kan det även ingå garage, förråd och andra mindre byggnader. Alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter räknas som näringsfastigheter.

Från hyresintäkterna får de faktiska utgifterna för uthyrningen i bostaden inte dras av. Istället får man dra av ett fast schablonavdrag med 40 000 kr. Vid uthyrning av småhus får man även dra av ett rörligt belopp som motsvarar 20 % av hyresintäkten. Det betyder att om man hyr ut sin privatbostadsfastighet är de första 50 000 kr skattefria. Vid uthyrning av en bostadsrätt eller hyr­es­­­lägenhet får man utöver det fasta beloppet dra av den del av hyran/avgiften som hör till den uthyrda delen av bostaden. Avdraget får dock inte överstiga hyresintäkten.

Vad räknas som hyresfastighet?

Om du hyr ut din bostad skall du ta upp hyresintäkterna i din deklaration och betala skatt på en del av dem. I denna artikel går vi igenom hur man räknar ut sin skatt och erbjuder enkla kalkylatorer som räknar ut skatten åt dig.

När du räknar ut skatten vid uthyrning av hus skall du räkna bort en del av hyresintäkterna för att få fram summan du skall betala skatt på. Du får räkna bort schablonavdraget på 40 000 kr + 20% av hyresintäkterna. Den summa som blir kvar är summan som skall beskattas med 30%.

Exempel: Du hyr ut ditt hus för 120 000 kr under året.

Hyresintäkter: 120 000 kr – 40 000 kr (schablonavdraget) – 24 000 (20% av 120 000 kr) = 56 000 kr Skatt att betala: 16 800 kr

När behöver man skatta för uthyrning?

Om du hyr ut din bostad skall du ta upp hyresintäkterna i din deklaration och betala skatt på en del av dem. I denna artikel går vi igenom hur man räknar ut sin skatt och erbjuder enkla kalkylatorer som räknar ut skatten åt dig.

När du räknar ut skatten vid uthyrning av hus skall du räkna bort en del av hyresintäkterna för att få fram summan du skall betala skatt på. Du får räkna bort schablonavdraget på 40 000 kr + 20% av hyresintäkterna. Den summa som blir kvar är summan som skall beskattas med 30%.

Exempel: Du hyr ut ditt hus för 120 000 kr under året.

Hyresintäkter: 120 000 kr – 40 000 kr (schablonavdraget) – 24 000 (20% av 120 000 kr) = 56 000 kr Skatt att betala: 16 800 kr

När måste man skatta för uthyrning?

Skatteregler för uthyrning varierar beroende på bostadsform. Det finns olika skatteregler som påverkar din uthyrning beroende om det är ett privatbostad, en bostadsrätt eller hyreslägenhet. Du kan dock göra ett schablonavdrag på alla typer av boenden vid uthyrning när du deklarerar. På denna sida förklarar vi vad skatteregler innebär för din bostadsuthyrning. Har du en bostad som du vill hyra ut? Hos oss är det gratis att annonsera din bostad.

Vad händer om man inte betalar skatt på uthyrning?

1 september 2022 kl 13:00

Nyheter Trots generösa avdragsregler för inkomster via andrahandsuthyrning misstänker Skatteverket utbrett skattefusk. Ingen vet hur stort svinnet är och mycket av uthyrningen sker via forum där kontrollen bygger på människors ärlighet. "Vi har inte resurser att kontrollera", säger en expert på Skatteverket.

Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

Sedan 2013 finns ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Det innebär att om du hyr ut för mer än 40 000 kronor sammanlagt under året, kommer du endast behöva skatta för de hyresintäkter som överstiger det beloppet. Hyr du däremot ut för mindre än 40 000 kronor, kommer din uthyrning vara helt skattefri! Här är några saker som kan vara bra att tänka på:

Detta innefattar t.ex. villa och radhus, ovservera att en bostadsrättslägenhet inte är en ägarlägenhet.

Förutom schablonavdraget får du göra ett avdrag med 20 procent av hyresintäkten. Detta avdrag är tänkt att täcka dina driftskostnader, till exempel sophämtning, vatten och el.

Hur mycket skatt på försäljning av Näringsfastighet?

En näringsfastighet kan vara en kapitaltillgång eller en lagertillgång i näringsverksamheten. Det är nyttjandet av den aktuella fastigheten och syftet med förvärvet som avgör. Vid en försäljning skiljer sig beskattningen, och hur du redovisar resultatet, beroende på vilken typ av tillgång fastigheten är.

 • Läs mer om i vilka situationer en fastighet räknas som kapitaltillgång respektive lagertillgång.

Hur deklarerar man försäljning av Näringsfastighet?

En näringsfastighet kan vara en kapitaltillgång eller en lagertillgång i näringsverksamheten. Det är nyttjandet av den aktuella fastigheten och syftet med förvärvet som avgör. Vid en försäljning skiljer sig beskattningen, och hur du redovisar resultatet, beroende på vilken typ av tillgång fastigheten är.

 • Läs mer om i vilka situationer en fastighet räknas som kapitaltillgång respektive lagertillgång.