:

Hur avslutar man ett bolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avslutar man ett bolag?
 2. Vad kostar det att avveckla ett bolag?
 3. Hur gör jag för att lägga ner mitt företag?
 4. Hur stänger man ner sitt aktiebolag?
 5. Hur snabbt kan man avsluta ett aktiebolag?
 6. Hur lång tid tar det att avveckla företag?
 7. Vad händer med kapitalet vid en avveckling av AB?
 8. Hur lång tid tar det att lägga ner ett aktiebolag?
 9. Får man ta ut pengar från aktiebolag?
 10. Kan jag ta ut pengar från mitt aktiebolag?
 11. Kan ett aktiebolag äga sig själv?
 12. Kan man likvidera ett bolag själv?
 13. Vad händer om aktiebolag går minus?
 14. Får man tillbaka 25000 aktiebolag?
 15. Vad menas med 3 12 regeln?

Hur avslutar man ett bolag?

Det är aktiebolagets bolagsstämma som ska ta beslutet om en eventuell likvidering för att företaget ska kunna upphöra med sin verksamhet. De ska även ta beslut om när denna likvidering ska träda i kraft samt ge förslag på en likvidator (förvaltare).

När det kommer till att lägga ner ett aktiebolag är det oftast en sk frivillig likvidation det handlar om. En frivillig likvidation av aktiebolag görs när ägaren/ägarna inte längre vill driva företaget vidare, men en försäljning inte är aktuell. Det är alltså inte heller detsamma som en konkurs, där en konkursförvaltare och fordringsägare är inblandade. 

En frivillig likvidation innebär kortfattat att Bolagsverket utser en likvidator som ska gå igenom företagets ekonomi och betala skulder samt fördela ett eventuellt överskott mellan aktieägarna.

Vad kostar det att avveckla ett bolag?

När aktiebolaget inte är aktivt så går det under benämningen vilande aktiebolag. Det här är en form som man kan ha då man inte tänker bedriva verksamhet men heller inte är säker på att man vill avveckla. Det kan finnas anledningar till att låta bolaget vila men man måste komma ihåg att det här inte är gratis. När man har ett vilande bolag så måste man ta hand om saker som bokslut och då kanske man också måste betala en revisor för att fortsatt sköta sitt jobb om än i en mycket mindre skala.

Om man istället väljer att avveckla aktiebolag så får man en kostnad för detta men sedan så har man inga mer kostnader för företaget. Om man skulle komma på att man faktiskt vill ta upp verksamheten igen så är det ju inte svårare än att man köper att lagerbolag som gör att man genast kan sätta igång. Kostnaden för detta är så pass liten att man inte kan se det som en besparing att låta bolaget vila bara för att slippa köpa nytt.

Hur gör jag för att lägga ner mitt företag?

När du frivilligt vill lägga ned din företagsverksamhet, måste du upplösa ditt företag. Om du har ett aktiebolag upplöser du det genom likvidationsförfarande. Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan upplösas genom ett avtal mellan bolagsmännen eller vid konflikt genom likvidationsförfarande. Du behöver inga officiella förfaranden för att lägga ned en enskild näringsidkare.

Aktiebolag ska upplösas genom ett lagstadgat förfarande. Om du frivilligt vill avsluta ett aktiebolag ska du upplösa det genom likvidationsförfarande.

Hur stänger man ner sitt aktiebolag?

Det finns flera olika sätt att avveckla ett aktiebolag. Oftast när man pratar om avveckling av aktiebolag så menar man frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation så upplöses aktiebolaget helt och sedan finns det inte mer. En frivillig likvidation tar normalt omkring ett år att slutföra och kräver en speciell likvidator som sköter bolaget under nedläggningen.

Ett annat alternativ kan vara att fusionera in bolaget i ett annat aktiebolag. Denna variant bygger självklart på att man har fler aktiebolag. Det är också viktigt att komma ihåg att det övertagande bolaget i fusionen övertar det fusionerade bolagets alla åtaganden och skulder, vilket kan innebära en risk för det kvarvarande bolaget.

Om ett aktiebolag har större skulder än tillgångar kan det vara aktuellt med konkurs. Då tar en konkursförvaltare över bolaget tills det att det är helt upplöst.

En snabbavveckling av aktiebolag ligger normalt runt 10 000 kr. Om du väljer ett annat sätt att avveckla bolag kan priset variera. Exempelvis tar Bolagsverket 1100 kr för att dra igång en frivillig likvidation och 1000 kr tillkommer för kallelse på okända borgenärer som måste göras. Dessutom tillkommer normalt kostnaden för en likvidator som företräder bolaget under det knappa år som likvidationen tar.

Hur snabbt kan man avsluta ett aktiebolag?

Ta hjälp av oss när du behöver avveckla ditt aktiebolag. Vi är ledande inom branschen och har sedan 1992 avvecklat mer än 38 000 aktiebolag.

Med snabbavveckling får du en snabb, trygg och enkel process. Du får betalt omgående och vi genomför avvecklingen genom likvidation i vår ägo. Du slipper hantering/administration under avvecklingstiden.

Gör offertförfrågan enkelt online! Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Med snabbavveckling avvecklas ditt aktiebolag snabbt och smidigt. Vi köper bolaget av dig - Du får betalt direkt och slipper all administration. Bolaget avslutas sedan genom likvidation på ett tryggt och korrekt sätt. 

Hur lång tid tar det att avveckla företag?

Innan du kan likvidera aktiebolag ska det vara i vilande form. Det här innebär att du måste lägga ner verksamheten och ta hand om eventuellt skulder samt driva in räkningar som inte har betalts. När du driver firman tillsammans med någon annan kan det också finnas delade meningar. Om din affärspartner inte går med på likvidation kan det krävas en hel del medling innan det blir möjligt att lägga ner.

Vad händer med kapitalet vid en avveckling av AB?

Hej och tack för din fråga!

Din situation och det du vill göra aktualiserar frivillig likvidation. Jag kommer nedan övergripande berätta hu en sådan likvidation går till, närmare information som du behöver ges av Bolagsverket på följande länk: http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/likvidation/frivilliglikvidation-1.8189.

Hur lång tid tar det att lägga ner ett aktiebolag?

Många företagare väljer att avsluta sitt aktiebolag genom frivillig likvidation. Beslutet fattas på en bolagsstämma och innebär att en likvidator ersätter styrelsen och får till uppgift att genomföra likvidationen.

Kom ihåg! Likvidatorn har även som uppdrag att upprätta och lämna in årsredovisningar under likvidationsperioden. Reglerna om förseningsavgift tillämpas även för bolag som ska likvideras.

Får man ta ut pengar från aktiebolag?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Kan jag ta ut pengar från mitt aktiebolag?

De regler som styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget kallas 3:12-reglerna. Reglerna bestämmer hur stor del av en utdelning, som får tas upp som kapitalinkomst och hur mycket som måste tas upp som tjänsteinkomst. Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen, eftersom skattesatsen för fåmansföretagare varierar mellan 36,5 och 62,3 procent inklusive bolagsskatt.

När du tar ut lön från bolaget kan du göra både jobbskatteavdrag och grundavdrag i deklarationen. Dessutom är lönen både pensionsgrundande och sjukpenningsgrundande, samt ligger till grund för eventuell föräldrapenning. Så är icke fallet vid utdelning. För att premierna för avtalspension ska vara avdragsgilla, krävs det att du tagit ut lön. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt aktiebolag och för att du ska kunna använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln.

Kan ett aktiebolag äga sig själv?

En årsredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och ett antal noter. Om företaget har revisor ingår också en revisionsberättelse. Resultat- och balansräkningen motsvarar det som sammanställs i ett vanligt bokslut, men vissa av raderna kan ha hänvisningar till noter som ger extra information, t.ex. om hur en viss typ av tillgång har skrivits av. Vilka noter som måste finnas med styrs av K2- eller K3-regelverken. Förvaltningsberättelsen är en översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat.

När årsredovisningen är färdig ska den skrivas under av samtliga styrelseledamöter, och den verkställande direktören om företaget har sådan. Årsredovisning Online har stöd för elektroniska underskrifter som uppfyller gällande krav.

Kan man likvidera ett bolag själv?

Har du tröttnat på livet som företagare? Kanske har du fått ett bra erbjudande om anställning i ett spännande bolag? Eller kanske att driva aktiebolag inte passade dig av en eller annan orsak? Oavsett anledningen till att du inte vill ha kvar ditt bolag så är det sannolikt värt att överväga att likvidera aktiebolaget genom s.k. frivillig likvidation.

Man kan gå till väga på ett par olika sätt:

Vad händer om aktiebolag går minus?

Att ha koll på sitt bolags ekonomi är viktigt – speciellt i tider när företaget kanske går lite sämre. Du vill nämligen till varje pris undvika att hamna i ett läge som kallas “förbrukat eget kapital”. Men vad är eget kapital, när är det förbrukat och vad innebär ett sånt läge för ditt företag?

Du som driver aktiebolag har säkert vid något tillfälle – kanske i samband med att du startade ditt första bolag, kanske senare – fått höra att du ska undvika att förbruka det egna kapitalet. Och det stämmer. Men varför? I den här artikeln går vi till botten med den frågan. Men vi börjar från början.‍

Får man tillbaka 25000 aktiebolag?

Hej och tack för din fråga!

Din situation och det du vill göra aktualiserar frivillig likvidation. Jag kommer nedan övergripande berätta hu en sådan likvidation går till, närmare information som du behöver ges av Bolagsverket på följande länk: http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/likvidation/frivilliglikvidation-1.8189.

Vad menas med 3 12 regeln?

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.