:

Vad är det för skillnad på A-skatt och F-skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för skillnad på A-skatt och F-skatt?
 2. Hur mycket är FA-skatt?
 3. Måste man ha FA-skatt?
 4. Vem ska betala F-skatt?
 5. När får man betala 50 procent skatt?
 6. Vad krävs för att bli godkänd för F-skatt?
 7. Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?
 8. Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?
 9. Kan man driva företag utan F-skatt?
 10. Vad är de 3 kraven för att bli godkänd för F-skatt?
 11. Kan man starta enskild firma utan F-skatt?
 12. Hur många tjänar över 40000 i månaden?
 13. Vad är en höginkomsttagare 2023?
 14. Kan man skicka faktura utan F-skatt?
 15. Kan man sälja utan F-skatt?

Vad är det för skillnad på A-skatt och F-skatt?

En person som både driver egen näringsverksamhet och är anställd ska vara godkänd för både A- och F-skatt. Den kombinerade skattesedeln blir FA-skatt.

FA-skatt är en kombination av F-skatt och A-skatt. F-skatt är den skatt man betalar om man driver egen näringsverksamhet. Om du endast är anställd ska du betala A-skatt på din inkomst. Det är din arbetsgivare som drar av A-skatten på din inkomst. För dig som både är företagare och anställd ska du vara godkänd för både A- och F-skatt. Det korrekta sättet att uttrycka det på är att man har F-skatt med villkor. I vardagligt tal kallas det FA-skatt.

Hur mycket är FA-skatt?

FA-skatt, eller kombinerade skattesedel för F-skatt och A-skatt, innebär att man är skatteskyldig för att man bedriver egen näringsverksamhet samtidigt som man har inkomst från anställning.

Måste man ha FA-skatt?

Skatteverket ska, efter ansökan, godkänna den som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt om övriga förutsättningar för godkännande är uppfyllda (9 kap. 1 § första stycket SFL).

För att verksamheten ska anses vara bedriven i Sverige krävs det att näringsverksamheten fysiskt bedrivs i Sverige. Den som enbart bedriver en näringsverksamhet från utlandet kan inte godkännas för F-skatt även om verksamheten riktas mot personer som befinner sig i Sverige. Däremot finns inget krav på skattskyldighet i Sverige. Oavsett om en fysisk eller juridisk person är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige kan personen bli godkänd för F-skatt under förutsättning att villkoren för godkännande är uppfyllda.

Det är bara om Skatteverket har skälig anledning att anta att den verksamhet som beskrivs i ansökan inte utgör eller kommer att utgöra näringsverksamhet bedriven i Sverige som en ansökan om godkännande för F-skatt ska avslås (9 kap. 1 § andra stycket SFL). Det kan inträffa när den verksamhet som anges i ansökan inte kan betraktas som näringsverksamhet, verksamheten kan anses bedriven av annan person eller att den som ansökt inte har lämnat föreskrivna uppgifter.

En fysisk person som både bedriver näringsverksamhet och har arbetsinkomster som ska beskattas i inkomstslaget tjänst exempelvis inkomst av anställning kan både vara godkänd för F-skatt och ha A-skatt, F-skatt med villkor eller så kallad FA-skatt En F-skatt med villkor innebär att godkännandet för F-skatt förenats med villkoret att godkännandet för F-skatt bara får åberopas i personens näringsverksamhet (9 kap. 3 § första stycket SFL). Godkännandet för F-skatt får alltså inte åberopas i anställningen, utan där gäller vanliga regler för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter vid A-skatt. Till skillnad från ett godkännande för F-skatt utan villkor måste en F-skatt med villkor åberopas skriftligt för att gälla.

Den som missbrukar sin FA-skatt kan få sitt godkännande för F-skatt återkallat.

Juridiska personer, till exempel aktiebolag och handelsbolag, kan aldrig ha FA-skatt.

Vem ska betala F-skatt?

F-skatt är en företagsskatt som betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet. För en företagare innebär ett godkännande för F-skatt att det är företagaren själv som betalar sin preliminära skatt och socialavgifter (egenavgifter). F-skatten är preliminär och företagaren betalar in en debiterad preliminärskatt varje månad.

Även juridiska personer som aktiebolag och ekonomiska föreningar har normalt F-skatt.

När får man betala 50 procent skatt?

Sedan 2018 har lönsamheten i norsk privata förskola urholkats. Den konservativa politikern  Mathilde Tybring-Gjedde sammanfattar anledningen så här till en norsk näringslivstidning. “Marginalen har minskat kraftigt genom att ställa hårda kvalitetskrav. Två av tre privata förskolor går nu jämnt upp eller med förlust.“

De senaste åren har vardagen för norska privata förskolor kantats av ökade regleringar, minskade bidrag och strejker.

När SBB köper lokalerna till nästan 300 förskolor spelar det stor roll hur företaget ser på den norska förskolemarknaden. Det är ju just norska förskolor som ska hyra lokalerna SBB köper. Om det går bra för de som hyr lokalerna kommer det också gå bra för hyresvärden och då blir lokalerna mer värda.

Vad krävs för att bli godkänd för F-skatt?

Skatteverket ska, efter ansökan, godkänna den som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt om övriga förutsättningar för godkännande är uppfyllda (9 kap. 1 § första stycket SFL).

För att verksamheten ska anses vara bedriven i Sverige krävs det att näringsverksamheten fysiskt bedrivs i Sverige. Med fysiskt bedrivs i Sverige menas att verksamheten drivs på plats i Sverige antingen genom att företrädare för det utländska företaget, anställd personal eller av det utländska företaget anlitade underentreprenörer fysiskt arbetar i Sverige.

Den som enbart bedriver en näringsverksamhet från utlandet och inte på plats i Sverige kan inte godkännas för F-skatt även om verksamheten riktas mot personer som befinner sig i Sverige.

Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?

Om hantverkaren du vill köpa tjänster av inte har F-skattesedel utan istället bara har vanlig A-skatt räknas du som beställer och betalar tjänsten som arbetsgivare. Då måste du både betala arbetsgivaravgifter och försäkringar för arbetet samt dra av skatt på beloppet du betalar. Mer jobb och krångligare med andra ord.

Att hantverkaren inte har F-skatt kan också göra att dina egna försäkringar om något går fel, förändras eller upphör att gälla. Detta kan givetvis vara väldigt allvarligt, kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?

Om du är företagare kan Skatteverket efter ansökan godkänna dig för F‑skatt. Om du är godkänd för F-skatt betalar du själv din preliminärskatt och dina socialavgifter. 

Du som har enskild näringsverksamhet eller som är behörig företrädare för de vanligast förekommande typerna av juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller bostadsrättsförening) kan ansöka om godkännande för F-skatt via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se.

Kan man driva företag utan F-skatt?

F-skatt är en företagsskatt som betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet. För en företagare innebär ett godkännande för F-skatt att det är företagaren själv som betalar sin preliminära skatt och socialavgifter (egenavgifter). F-skatten är preliminär och företagaren betalar in en debiterad preliminärskatt varje månad.

Även juridiska personer som aktiebolag och ekonomiska föreningar har normalt F-skatt.

Vad är de 3 kraven för att bli godkänd för F-skatt?

Skatteverket ska, efter ansökan, godkänna den som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt om övriga förutsättningar för godkännande är uppfyllda (9 kap. 1 § första stycket SFL).

För att verksamheten ska anses vara bedriven i Sverige krävs det att näringsverksamheten fysiskt bedrivs i Sverige. Med fysiskt bedrivs i Sverige menas att verksamheten drivs på plats i Sverige antingen genom att företrädare för det utländska företaget, anställd personal eller av det utländska företaget anlitade underentreprenörer fysiskt arbetar i Sverige.

Den som enbart bedriver en näringsverksamhet från utlandet och inte på plats i Sverige kan inte godkännas för F-skatt även om verksamheten riktas mot personer som befinner sig i Sverige.

Kan man starta enskild firma utan F-skatt?

När du direktsparar i fonder, alltså sparar på ett fondkonto, beräknas en schablonintäkt på innehaven som sedan beskattas. Schablonskatten gäller både för innehav i svenska och utländska investeringsfonder.

Du som fondandelsägare ska i din självdeklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på dina fondandelar vid kalenderårets början, alltså värdet den 1 januari för det år som du deklarerar för.

Hur många tjänar över 40000 i månaden?

För inkomståret 2023 är skiktgränsen 598 500 kronor. Det innebär att du betalar statlig inkomstskatt med 20 procent på dina inkomster över 598 500 kronor. Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

Vad är en höginkomsttagare 2023?

En höginkomsttagare i Sverige är som regel en person som tjänar minst 50 000 kronor per månad. Men det är mycket mer än så som påverkar hur mycket du faktiskt tjänar, skatten som dras och vad som till sist blir över.

För att ta reda på om du ligger under gränsen för höginkomsttagare ska du räkna ut brytpunkten. Den här punkten är skiljelinjen mellan att betala statlig inkomstskatt eller inte. Det finns 2 brytpunkter:

 • Brytpunkt för dig som har fyllt 65 år. Då kan du ha en total inkomst för året på 618 700 kronor. Detta är alltså 540 700 + 78 000 kronor. Brytpunkten för dig är högre än för de som inte fyllt 65 eftersom grundavdraget är högre. Belopp över detta ska beskattas med statlig inkomstskatt.
 • Brytpunkt för dig som inte har fyllt 65 år. Du kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor. Då räknar vi på 540 700 + 14 200 kronor.
 • Kan man skicka faktura utan F-skatt?

  Man måste inte ha F-skatt som företagare, men de är fördelaktigt för ditt företag att ha det. Till exempel har man lättare att få beviljat lån som F-skattare då det bevisar att du hanterar dina skatteinbetalningar. Företag med F-skatt är även mer attraktivt för företag att anlita än de som inte har det. Detta då du inte behöver betala alla avgifter som hade behövts ifall du inte hade F-skatt.

  • Driver du en enskild firma men även har inkomst från en arbetsgivare så behöver du vara godkänd för både F- och A skatt även, kallat FA-skatt.

  • Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du endast F-skatt under de månader som du har en inkomst.

  En ansökan om F-skatt sker via en e-tjänst på verksamt.se när du har bestämt dig för att starta en näringsverksamhet. Man kan även gå in på Skatteverket.se och skriva ut blanketten “Skatte- och avgiftsanmälan” (SKV 4620) och skicka in den via posten.

  Kan man sälja utan F-skatt?

  Om man vill sälja något egentillverkat (ren allmän fundering) hur blir det med skatt och ex egenavgifter då?

  Som jag förstår så behöver man inte ha F-skatt för att enbart sälja, men momsregistrera sig ska man göra. Sociala avgifter ska ju in?