:

Hur beskattas försäljning av Näringsfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas försäljning av Näringsfastighet?
 2. Vad gäller vid försäljning av Näringsfastighet?
 3. I vilket inkomstslag deklarerar AB försäljning av Näringsfastighet?
 4. Hur beskattas försäljning av fastighet i aktiebolag?
 5. Hur deklarerar man försäljning av Näringsfastighet?
 6. Vilken skyldighet har säljaren vid en försäljning?
 7. När räknas en fastighet som Näringsfastighet?
 8. När måste man skatta på försäljning?
 9. Hur bokför man försäljning av Näringsfastighet?
 10. Hur mycket skatt vid försäljning av AB?
 11. Vad gäller vid försäljning av aktiebolag?
 12. Vilka avdrag får man göra vid fastighetsförsäljning?
 13. Har en säljare upplysningsplikt?
 14. Vad är säljarens upplysningsplikt?
 15. Kan man äga en näringsfastighet privat?

Hur beskattas försäljning av Näringsfastighet?

Skattepliktig kapitalvinst/avdragsgill kapitalförlust vid en försäljning beräknas och dessutom inkomstbelopp för återföring i näringsverksamhet.

Programmets skatteberäkning för privatpersoner och aktiebolag kan ta hänsyn till såväl kapitalvinst/kapitalförlust som till återföring.

När uppgifter om försäljningen skrivits in kan samtliga deklarationsblanketter för försäljningen av näringsfastigheten inklusive deklaration av återföring automatiskt fyllas i av programmet.

Vad gäller vid försäljning av Näringsfastighet?

Har du sålt en fastighet under året? Då måste du beräkna och deklarera fastighetsförsäljningens vinst eller förlust, den så kallade kapitalvinst- eller förlusten.

En fastighet ses som en kapitaltillgång och den eventuella vinsten du gör på en försäljning av fastigheten ska beskattas i inkomstslaget kapital. Oavsett vilken typ av fastighet du säljer exempelvis näringsfastighet eller småhus är vinstberäkningen i grunden densamma; du ska beräkna vinst och förlust utifrån försäljningspriset med avdrag för kostnader.

I vilket inkomstslag deklarerar AB försäljning av Näringsfastighet?

Skattepliktig kapitalvinst/avdragsgill kapitalförlust vid en försäljning beräknas och dessutom inkomstbelopp för återföring i näringsverksamhet.

Programmets skatteberäkning för privatpersoner och aktiebolag kan ta hänsyn till såväl kapitalvinst/kapitalförlust som till återföring.

När uppgifter om försäljningen skrivits in kan samtliga deklarationsblanketter för försäljningen av näringsfastigheten inklusive deklaration av återföring automatiskt fyllas i av programmet.

Hur beskattas försäljning av fastighet i aktiebolag?

Realisationsvinster  Realisationsvinster på fastigheter är i allmänhet skattepliktiga med 22 % (27 % för kommersiella fastigheter). Anskaffningsvärde och förbättringskostnader är avdragsgilla.

Moms/Stämpelskatt  Försäljning av fastigheter är inte momspliktig. Stämpelskatten baseras på det högsta av inköpspriset och taxeringsvärdet. Skattesatsen för enskilda är 1,5 %.

Hur deklarerar man försäljning av Näringsfastighet?

år 2019 ska de flesta arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå i sin arbetsgivardeklaration. Redovisningen ska göras varje månad och innebär att du inte längre behöver lämna en årlig kontrolluppgift för dessa utbetalningar.

i din inkomstdeklaration i maj året efter att du gjort ditt sista bokslut.

Vilken skyldighet har säljaren vid en försäljning?

Köparen har en undersökningsplikt som är mycket långtgående. Det innebär att köparen måste undersöka bostaden noggrant innan köpet. Allt som går att upptäcka vid en undersökning faller under köparens undersökningsplikt vilket gör att köparen inte kan kräva ersättning för sådant som gick att upptäcka i efterhand. Som säljare behöver du alltså inte upplysa om att lampan i badrummet inte fungerar eller att det är en repa i parkettgolvet om du inte vill. Det skall köparen upptäcka själv. Det är däremot väldigt viktigt att du ger rätt uppgifter till köparen och att du inte undanhåller sådant som köparen bör veta om men som inte är lätt att upptäcka, till exempel att det ska byggas ett dagis på granntomten eller att bostadsrättsföreningen planerat att höja månadsavgifterna. Generellt talar man om att det faktiskt finns en upplysningsskyldighet. Man ska upplysa om sådant man kan förstå kan vara av betydelse för en köpare. Det är klokt att tänka efter noga och ta upp allt man kan anta kan vara av vikt för köparen. På så sätt skapar du den mest smidiga och trygga bostadsaffären.

När räknas en fastighet som Näringsfastighet?

Bara småhus med tomtmark, småhus på annans mark, småhus på lantbruksenhet, ägarlägenhet och obebyggd tomtmark kan vara privatbostadsfastighet. Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Bostaden ska dessutom vara privatbostad. Det innebär att den ska användas, eller vara avsedd att användas, för permanent- eller fritidsboende av ägaren eller av en till ägaren närstående person.

Om ägaren använder eller har för avsikt att använda mer än 50 procent av ytan i ett enfamiljshus för permanent- eller fritidsboende till sig själv eller till närstående, är det en privatbostad. För ett tvåfamiljshus räcker det att minst 40 procent används eller avses användas för permanent- eller fritidsboende av ägaren eller närstående för att det ska räknas som privatbostad.

För obebyggd tomtmark ska ägarens avsikt vara att marken ska bebyggas med privatbostad.

En fastighets karaktär som privatbostadsfastighet eller näringsfastighet ska prövas varje år. Har förhållandena ändrats ska en omklassificering göras.

För privatbostadsfastighet som ska övergå till att bli näringsfastighet finns en tröghetsregel. Regeln innebär att en fastighet kan ha kvar sin karaktär av privatbostadsfastighet under en tvåårig övergångsperiod, trots att det finns förutsättningar att klassificera den som näringsfastighet.

Tröghetsregeln är inte tvingande. Fastigheten kan omklassificeras tidigare om ägaren vill och om det finns skäl för detta. Om regeln tillämpas kan bostaden bedömas som privatbostad det år förändringen sker och året därpå. Säljs bostaden det andra året efter förändringen kan den ses som en privatbostad även för försäljningsåret.

När måste man skatta på försäljning?

Om en bostadsrätt anses vara en privatbostadsrätt, näringsbostadsrätt eller oäkta bostadsrätt beror både på den faktiska användningen av bostaden och på egenskaperna hos bostadsföretaget (till exempel bostadsrättsföreningen). Det i sin tur påverkar hur eventuell vinst beskattas och hur du ska deklarera försäljningen.

Med privatbostad menas en bostad vars yta till mer än 50 procent används eller är avsedd att användas av dig som ägare eller dina närstående för permanent boende eller som fritidsbostad. Uppfylls inte kraven är bostaden en så kallad näringsbostadsrätt. Bedömningen av om bostadsrätten är en privatbostad eller inte görs alltid på försäljningsdagen.

En privatbostadsrätt eller näringsbostadsrätt måste vara en del i ett privatbostadsföretag (till exempel en äkta bostadsrättsförening), annars är det en oäkta bostadsrätt, det vill säga en andel i ett oäkta bostadsföretag.

Om du har sålt en privatbostadsrätt kan du använda tjänsten för att beräkna vinst och förlust på din bostadsförsäljning samt hur mycket skatt du behöver betala för din eventuella vinst.

Du räknar ut vinst eller förlust så här:

Försäljningspris- försäljningsutgifter- inköpspris- förbättringsutgifter- kapitaltillskott- andel av inre reparationsfond vid försäljningen+ andel av inre reparationsfond vid köpet+ återföring av uppskovsbelopp= vinst eller förlust

Hur bokför man försäljning av Näringsfastighet?

1. Inköp av fastighet som kostar 4 500 000 kronor. Fördelningen görs utifrån taxeringsvärdet på 3 000 000 där 2 000 000 avser byggnad och 1 000 000 avser mark:

 • byggnad: 2 mkr/ 3 mkr = x/ 4,5 mkr→ byggnadsvärde = 3 000 000 (2/3 delar)
 • mark: 1 mkr/ 3 mkr = y/ 4,5 mkr → markvärde = 1 500 000 (1/3 del)

2. Bokföra lagfartskostnad: Lagfartsstämpel 60 000 kronor som betalas till inskrivningsmyndigheten, läggs till anskaffningsvärdet och fördelas proportionellt på byggnad och mark:

Hur mycket skatt vid försäljning av AB?

Om du funderar på att sälja ditt företag är det klokt att tänka igenom hur du vill att din skattesituation ska se ut. Beroende på vad du planerar att göra efter försäljningen och hur du vill använda det kapital du får ut så kan nämligen olika skattekonsekvenser uppstå. Här går Tobias Lundstedt, skatterådgivare på PwC, igenom transaktionsprocessen ur ett skatteperspektiv.

Fundera vad du vill uppnå med försäljningen och om den ska ske privat eller genom bolag och ta sedan reda på vilka skattekonsekvenser som kan uppstå.

Vad gäller vid försäljning av aktiebolag?

Jag har en fråga om att sälja delägarskap i aktiebolag. Jag är styrelseledamot och delägare i ett aktiebolag och vill sälja mina aktier och säga upp min roll som ledamot. Nu när jag vill sälja aktierna och ge över min roll som ledamot till en person jag känner så undrar jag hur jag ska gå till väga?

Svar: Om det gäller mer än 25 % av aktierna i ett aktiebolag, ska överlåtelsen bli registrerad hos Skatteverket. Där ska den nye delägaren bli registrerad som ”verklig huvudman”.

Vilka avdrag får man göra vid fastighetsförsäljning?

Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är grundförbättringar. Den andra kategorin är reparationer och underhåll. Det är olika regler för dessa två kategorier: grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, och förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften.

Har en säljare upplysningsplikt?

Brister och fel brukar visa sig i efterhand. Om man som säljare inte vill riskera konsekvenser av detta bör man följa reglerna om upplysningsskyldighet. Det gäller dock inte minsta lilla spruckna tapet. Köparen har undersökningsplikt och ett hus som har stått ett tag skall antas ha brister.

Vad är säljarens upplysningsplikt?

Säljarens upplysningsplikt är en skyldighet för säljaren att berätta för köparen om omständigheter som inte tidigare varit föremål för diskussion mellan parterna.

Att det är fråga om en skyldighet innebär att om säljaren underlåter att berätta om dessa omständigheter, så får det vissa rättsföljder.

Kan man äga en näringsfastighet privat?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning