:

Är ett utländskt giftermål giltigt i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Är ett utländskt giftermål giltigt i Sverige?
 2. Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?
 3. Vem registrerar äktenskap?
 4. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskap?
 5. Hur registrerar man vigsel?
 6. Får man medborgarskap i Sverige om man gifter sig?
 7. Måste man registrera äktenskapsförord?
 8. När ska man ge upp sitt äktenskap?
 9. När måste äktenskapsförord registreras?
 10. Hur ansöker man om Äktenskapscertifikat?
 11. Hur lång tid tar det att registrera ett äktenskapsförord?
 12. Kan två utländska medborgare gifta sig i Sverige?
 13. Kan man få uppehållstillstånd om man gifter sig?
 14. Hur länge måste man vara gift för att bli svensk medborgare?
 15. Får man permanent uppehållstillstånd om man gifter sig?

Är ett utländskt giftermål giltigt i Sverige?

Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7881. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då behöver båda parter fylla i varsin blankett.

Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Budapest eller till konsulatet i Ljubljana, tillsammans med följande handlingar i original:

 • Giltigt pass från dig och din framtida maka/make.
 • Slovenskt ID-kort eller folkbokföringsintyg som visar var ni är bosatta. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Personbevis i form av Familjebevis från Skatteverket för den sökande där civilstånd framgår. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Om en part tidigare varit gift behövs lagakraftvunnen skilsmässodom.

Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?

Du ska vända dig till Skatteverket med en vidimerad kopia på vigselhandlingen (äktenskapscertifikatet). Om du har gift dig med en person som aldrig har varit folkbokförd i Sverige måste du inkomma med en kopia på din frus/mans pass som du ska lämna till Skatteverket. Det sker en bedömning av Skatteverket om vigseln är äkta och om den är det så registreras giftermålet i den svenska folkbokföringen.

Om du har gift dig inför en svensk myndighet utomlands ska du vända dig till en svensk ambassad, svensk konsulat eller till svenska kyrkan. Om du planerar att gifta dig utomlands inför en svensk myndighet bör du komma ihåg att antigen du eller den person du ska gifta dig med måste vara svensk medborgare.

Vem registrerar äktenskap?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskap?

Hur mycket kostar det att registrera en handling i äktenskapsregistret och hur betalar jag ansökningsavgiften?

Det kostar 275 kronor att registrera en handling. Det finns två olika alternativ för att betala in pengarna;

Hur registrerar man vigsel?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Får man medborgarskap i Sverige om man gifter sig?

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige.

Måste man registrera äktenskapsförord?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Äktenskapsbalken (ÄB). Äktenskapsförord regleras i 7 kap. 3 § ÄB. Bestämmelsen förklarar att makar eller blivande makar genom äktenskapsförord kan bestämma om deras egendom ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat, undertecknat och registrerat hos Skatteverket.

När ska man ge upp sitt äktenskap?

Forskning visar nämligen att de allra flesta återhämtar sig och mår trots allt bättre efter en skilsmässa. Det menar Emma Frans, doktor och forskare vid Karolinska Institutet.

I ett inslag i SVT nyheter slår hon också hål på myten om att antalet skilsmässor i Sverige skulle öka. Sedan 1970-talet har antalet skilsmässor varit i stor sett det samma och ligger på runt 25 000 per år. Inte heller håller äktenskapen kortare tid nu än förr, vilket också är en vanlig missuppfattning.

Enligt statistik, som Emma Frans refererar till, är det en skilsmässotopp efter fyra-fem års äktenskap. Därefter minskar risken. Antalet guldbröllop, som innebär att ett par har varit gift i 50 år, ökar till och med.

När måste äktenskapsförord registreras?

Posta äk­ten­skaps­för­or­det i ori­gi­nal till Skat­te­ver­ket. Ni be­hö­ver inte posta kopior ef­tersom ni får till­ba­ka för­or­det när Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rat det.

Det kostar 275 kronor att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det.

Ni väljer själv om ni vill betala via Swish eller via in­sätt­ning. Det är även möj­ligt att betala från ett ut­ländskt bank­kon­to.

Det tar cirka tre veckor från det att ni be­ta­lat av­gif­ten och Skat­te­ver­ket mot­ta­git ert äk­ten­skaps­för­ord till att det är re­gi­stre­rat. När det är re­gi­stre­rat skic­kar Skat­te­ver­ket till­ba­ka äk­ten­skaps­för­or­det till er.

⚠️ Re­gi­stre­ring­en kan dock ta längre tid, spe­ci­ellt under som­ma­ren då många re­gi­stre­rar äk­ten­skaps­för­ord. Även COVID har på­ver­kat hand­lägg­nings­ti­der­na.

Hur ansöker man om Äktenskapscertifikat?

Olika länder har olika regler för utländska vigslar. Den präst som viger er utomlands måste ha vigselrätt i just det landet. Därför kan inte en präst som arbetar i Sverige följa med och viga er utomlands. 

I ett land där Svenska kyrkan inte har vigselrätt kan ni ändå få kyrklig välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap. Då behöver ni först ha gift er borgerligt. Välsignelsen kan utformas så att den påminner väldigt mycket om vigselgudstjänsten. I samråd med prästen bestämmer ni själva detaljerna. 

Hur lång tid tar det att registrera ett äktenskapsförord?

Äktenskapsbalken är tydlig med att allt det äkta makar äger, var för sig eller tillsammans, ska delas lika vid en eventuell skilsmässa, bodelning eller om någon part avlider. 

Det är alltså inte så att du inte ensam äger dina egna tillgångar när du är gift, utan det är först om ni väljer att dela på ert bohag eller ert äktenskap som allt ska delas lika. Till skillnad från sambolagen, där endast bohaget och bostaden delas lika, är det i det här fallet allt man äger som ska delas. Det vill säga även fordon, sparkonton, fritidsbostäder, lösöre och så vidare.

Kan två utländska medborgare gifta sig i Sverige?

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § och 3 §§, 4 kap. 8 §, 5 kap. 5 § och 15 kap. 1 §äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.

Frågor om förändringar av de internationellt privaträttsliga reglerna om ingående av äktenskap har varit aktuella under en lång tid. De nu gällande bestämmelserna i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap har sitt ursprung i en tid då tankar om nationalstaten hade ett dominerande inflytande på den familjerättsliga lagstiftningen. Förändrade samhällsförhållanden och en förändrad syn på vilka principer som är mest ändamålsenliga för den rättsliga regleringen inom området har från tid till annan föranlett diskussioner om såväl grunden för det nuvarande systemet som detaljer i detta.

Lagändringar har skett i mindre steg vid flera tillfällen. Den senaste ändringen gjordes genom lagen (1973:942) om ändring av 1904 års lag (prop. 1973:158).

I betänkandet Internationella familjerättsfrågor (SOU 1987:18) lade Familjelagssakkunniga fram ett förslag till en ny lag om internationella familjerättsfrågor. Familjelagssakkunnigas förslag innehöll den nyheten i fråga om hindersprövningen att svensk rätt alltid skulle tillämpas vid vigsel inför svensk myndighet. För att förhindra kringgående av äktenskapshinder i andra staters lagar skulle även hinder enligt utländsk lag beaktas i vissa fall. Endast svenska äktenskapshinder skulle behöva iakttas om minst en av makarna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige efter en bosättning som varat minst två år. Förslaget mottogs positivt av remissinstanserna. En remissammanställning finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr 87-1228).

Kan man få uppehållstillstånd om man gifter sig?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga kommer jag att använda mig av utlänningslagen.

Hur länge måste man vara gift för att bli svensk medborgare?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur fungerar en hindersprövning?

Får man permanent uppehållstillstånd om man gifter sig?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.