:

Vad är CFC bolag?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är CFC bolag?
  2. När förbjöds CFC?
  3. Vad är CFC beskattning?
  4. Vad är CFC och är det farligt?
  5. Var kan man hitta CFC?

Vad är CFC bolag?

Regeringen föreslår att de svenska CFC-reglerna anpassas till EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Förslaget innebär i korthet stora förändringar i den vita listan, att gränsen för intressegemenskap sänks och att royaltyinkomster kommer bli föremål för CFC-beskattning framöver. De nya CFC-reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

CFC-reglerna innebär förenklat att en delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster kan beskattas löpande för sin andel av det överskott som uppkommer hos den utländska juridiska personen. Beskattning sker oavsett om beloppet tas ut eller inte. En inkomst ska inte anses lågbeskattad om den utländska juridiska personen är hemmahörande i ett land som finns med i bilaga 39a kap. IL (vita listan) och som inte omfattas av i listan angivna undantag. Vidare undantas lågbeskattad inkomst hos en utländsk juridisk person hemmahörande inom EES förutsatt att den utgör en verklig etablering.

När förbjöds CFC?

Freoner, som tidigare bland annat använts som kylmedium i kylskåp, förbjöds i slutet av 1980-talet. Enligt en ny studie kan förbudet ha hindrat en global uppvärmning med 2,5 grader i slutet av detta århundrade.

I Montrealprotokollet slogs det i slutet av 1980-talet fast att produktion av så kallade freoner, klorfluorföreningar (CFC) skulle förbjudas och upphöra helt till 2010. CFC har använts som lösningsmedel, köldmedium och drivgas och har i Sverige varit förbjudet sedan mitten av 1990-talet. Inom ramarna för Montrealprotokollet har forskare nu simulerat hur klimatet skulle ha påverkat om förbudet inte genomförts, skriver BBC News.

Vad är CFC beskattning?

AIFM-direktivet

AIFM-direktivet syftar till att harmonisera bestämmelserna om förvaltare av AIF-fonder, men reglerar endast i begränsad omfattning AIF-fonderna.

Vad är CFC och är det farligt?

CFC i isoleringsmaterial ska hanteras separat och varsamt så att materialet inte bryts sönder. Skivorna bör inte delas, och avfallet ska hållas separat vid transport.

Om materialet vid rivning bryts sönder, pressas samman eller krossas frigörs CFC direkt. När plåt separeras från ”sandwich-element” med CFC-haltigt isolermaterial (se bild ovan) frigörs exempelvis cirka fem procent av CFC-innehållet. Det är därför väsentligt att samtliga inblandade i hanteringskedjan har kunskap om detta så att man minimerar skador på materialet.

Var kan man hitta CFC?

De nationella utsläppen av CFC har minskat med mer än 90 procent jämfört med 1990. Fortsatt internationellt arbete samt nationellt omhändertagande av isolering som innehåller CFC i rivningsavfall är viktigt.

Problem/syftePå 1970-talet upptäcktes det att kemikalier som innehöll klor, främst klorfluorkarboner (CFC), bröt ner ozon. Man insåg snabbt att om utsläppen inte minskade snabbt skulle ozonskiktet som skyddar mot farlig UV-strålning tunnas ut.