:

Hur bokför man försäljning till annat EU-land?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man försäljning till annat EU-land?
 2. Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?
 3. Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?
 4. Vilka momsregler ska tillämpas för försäljning av tjänster till ett annat EU-land?
 5. Är det moms mellan EU-länder?
 6. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 7. Är det moms på försäljning utanför EU?
 8. Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?
 9. Vem betalar moms vid export?
 10. Är det moms mellan EU länder?
 11. Är det moms på försäljning inom EU?
 12. Vad ska stå på en faktura till EU?
 13. När används konto 2640?
 14. När används konto 2440?
 15. Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

Hur bokför man försäljning till annat EU-land?

Om du vill ha en korrekt momsrapport så bör du först boka försäljningssumman som försäljning till EU (kto 3058) och, tror jag iaf, även lämna en periodisk sammanställning. Försökte leta men hittade inget men jag tycker nog att det bör räknas som vara och kunden nyttjar ju sitt VAT-nummer. 

När du kört ut din momsrapport och bokat den så kan du boka enligt Mikaels uppställning för att få rätt i inventariekontona men då byta ut 1510 mot 3058 för att nolla bort det omsättningkontot. Men för att få momsrapporten rätt så måste du göra den bokningen efter utskrift.

Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?

När ett företag säljer varor (export) till länder utanför EU till momsregistrerade eller icke momsregistrerade personer, är omsättningen momsfri. 

För att en försäljning av varor ska räknas som export måste företaget leverera varor till en momsregistrerad eller icke momsregistrerad person som är bosatt i ett land utanför EU. Det är leveransadressen som bestämmer om varuförsäljningen utgör export. 

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Försäljning av varor till EU-länderVid leverans till ett annat EU-land ska inte svensk moms debiteras under förutsättning att kunden har ett VAT-nr. Detta nummer måste anges på fakturan. Om kunden saknar VAT-nummer ska således svensk moms ingå på fakturan.

För att få sälja varor momsfritt till annat EU-land krävs att följande kriterier är uppfyllda:

Vilka momsregler ska tillämpas för försäljning av tjänster till ett annat EU-land?

Det finns två frågor som är viktiga att besvara för att kunna avgöra var tjänsten ska momsredovisas och vem som är momsskyldig. Är köparen en beskattningsbar person eller inte, och vilken typ av tjänst handlar det om?

Som beskattningsbara personer räknas både de som bedriver momspliktig och momsfri verksamhet. Det avgörande är om verksamheten räknas som en ekonomisk verksamhet, något krav på momsregistrering (VAT-nummer) finns inte. Vid försäljning till en köpare i ett land utanför EU bör man dock kontrollera om det kan krävas momsregistrering i det landet.

Är det moms mellan EU-länder?

Momsreglerna i Europa beror på var du befinner dig, vad du säljer, var din kund är baserad och om din kund är ett företag eller en individ. Även om reglerna skiljer sig i de olika länderna är följande steg för momsefterlevnad konsekventa om du säljer i EU.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Lär dig hur du ställer in momskoder för att kunna redovisa omvänd moms i Sverige

Skrivet av Angela

Är det moms på försäljning utanför EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vem betalar moms vid export?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Är det moms mellan EU länder?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Är det moms på försäljning inom EU?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder och så kallade elektroniska marknadsplatser som förmedlar kontakten mellan en säljare och en konsument.

Till och med den 30 juni 2021 gäller att den som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder ska fakturera försäljningen med svensk moms till dess att köparlandets omsättningströskel passeras. Varje EU-land har en egen omsättningströskel. Efter att omsättningströskeln passerats måste säljaren momsregistrera sig i köparlandet och debitera köparlandets moms på försäljningen.

Vad ska stå på en faktura till EU?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

När används konto 2640?

Som företagare som säljer varor eller tjänster inom Sverige är det viktigt att du tar ut moms från dina kunder. Denna moms, också kallad utgående moms, är en skatt som du samlar in från kunden och redovisar vidare till staten. Det är viktigt att notera att moms inte är en kostnad för företaget, utan en form av inkomst genom skatt som samlas in från kunderna.

När används konto 2440?

En leverantörsskuld är en vanlig form av skuld som uppstår när ett företag ger ett annat företag kredit för inköp av varor eller tjänster i form. Denna typ av skuld räknas som kortfristig skuld, då den har en löptid kortare än ett år. Leverantören skickar en faktura till köpande företaget och så länge fakturan är obetald, har företaget en skuld till leverantören. Denna skuld måste bokföras för att hålla reda på företagets ekonomiska situation.

När inköpet sker bokför du skulden på ett skuldkonto, för att hålla kostnaderna under rätt period. Använder du faktureringsmetoden ska det ske löpande , men om du istället väljer kontantmetoden, rekommenderas det att du extra, kontrollerar skulden vid årsskiftet för att säkerställa att allt är korrekt.

Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

Momsbeskattningen regleras i Mervärdesskattelagen (SFS 1994:200), ML. Lagen reglerar bl a vem som är skyldig att betala moms till staten, vilken omsättning (inköp/försäljning) av varor och tjänster som är skattepliktig, vem som får dra av ingående moms samt när och var redovisning ska ske.

Varje omsättning av vara och tjänst som görs inom landet ska beskattas om omsättningen inte är särskilt undantagen. Detta gäller även gemenskapsinterna förvärv inom EU och import från land utanför EU. Med undantag av vissa mindre områden som Åland. De flesta näringsidkare som bedriver yrkesmässig verksamhet inom landet är skattskyldiga, d v s skyldiga att betala moms till staten.  Liksom för andra momsskyldiga gäller ML:s regler även statliga myndigheter. Redovisning och återbetalning av myndighetens ingående skatt regleras dock i Förordning om myndighetens hantering av ingående mervärdesskatt 1993:529 samt i Riksrevisionens Föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. I förordningen regleras bl a vilka myndigheter som har rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt samt redovisning av ingående moms. Ekonomiavdelningen rekvirerar den ingående momsen och levererar in den utgående momsen till Skatteverket varje månad.

 Ingående moms = den moms SLU betalar till leverantörer vid inköp till verksamheten ("faktura in").