:

Vilka förmåner är pensionsgrundande?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka förmåner är pensionsgrundande?
 2. Vad gäller vid arvode?
 3. Hur skattar man på arvode?
 4. Vad är min pensionsgrundande inkomst?
 5. Är kostförmån pensionsgrundande?
 6. Vad räknas som pensionsmedförande lön?
 7. Är arvode en inkomst?
 8. Är arvode en lön?
 9. Är arvode skattefritt?
 10. Vilken inkomst ger rätt till pension?
 11. Är styrelsearvode pensionsgrundande?
 12. Är semester pensionsgrundande?
 13. Hur mycket av lönen går till tjänstepension?
 14. Hur redovisar man arvode?
 15. Hur mycket arvode utan skatt?

Vilka förmåner är pensionsgrundande?

Pensionen grundas på alla dina inkomster genom hela livet. Utöver inkomst av anställning kan den bestå av föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessutom räknas den taxerade inkomsten av näringsverksamhet som inkomst av annat arbete.Så kan olika livshändelser påverka pensionen

För att din inkomst ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för året. Inkomster som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp är inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen.

Vad gäller vid arvode?

Ett viktigt verktyg för att hålla koll på och styra ekonomin är att göra en resultatbudget

. Du beräknar inkomster och utgifter och kan planera för framtida ekonomiska händelser.

Hur skattar man på arvode?

Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.  

Vad är min pensionsgrundande inkomst?

Den pensionsgrundande inkomsten (PGI) kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom den anställdes lön (eller den egna företagarens lön) kan den pensionsgrundande inkomst bestå av flera olika inkomster som till exempel föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

De sammanlagda inkomsterna under året måste uppgå till minst 42,3% av prisbasbelopp aktuellt för året för att PGI ska beräknas. .

Är kostförmån pensionsgrundande?

En skattepliktig kostförmån uppstår om en arbetsgivare betalar eller subventioner den anställdes frukost, lunch eller middag fortlöpande eller vid enstaka tillfällen såsom vid tjänsteresa, konferenser och kurser.

En kostförmån är skattepliktig om den har sin grund i anställningen och det gäller oavsett om den erhållits inom landet eller utomlands men det finns undantag för när en kostförmån inte är skattepliktig. Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt skall redovisas och betalas avseende förmånsvärdet för en skattepliktig kostförmån.

Vad räknas som pensionsmedförande lön?

Avdrag för en arbetsgivares tryggandekostnader beräknas utifrån de anställdas löner. Med lön avses den pensionsgrundande ersättningen enligt pensionsavtalet. Lönebegreppet är detsamma för både huvudregeln och kompletteringsregeln.

Arbetsgivarens avdrag för tryggandekostnader beräknas utifrån de anställdas löner. Lönebegreppet är detsamma vid beräkningen av avdrag för tryggandekostnaden enligt både huvudregeln och kompletteringsregeln. Med lön avses den pensionsgrundande ersättningen enligt pensionsavtalet (28 kap. 6 § IL).

Är arvode en inkomst?

Högsta för­valt­nings­dom­sto­len fin­ner att sty­rel­se­ar­vode skall beskat­tas som inkomst av tjänst och inte som inkomst av närings­verk­sam­het. I den här ana­ly­sen tit­tar JP Info­nets expert Ste­fan Ols­son när­mare på Högsta för­valt­nings­dom­sto­lens avgö­rande.

Högsta för­valt­nings­dom­sto­len (HFD) har flera rätts­fall fast­sla­git att sty­rel­se­ar­vode till sty­rel­se­le­da­mö­ter i ett aktie­bo­lags sty­relse skall beskat­tas av sty­rel­se­le­da­mo­ten som fysisk per­son och inte tas upp som intäkt i ett aktie­bo­lag, som ägs av den skatt­skyl­dige. Det har såle­des inte varit möj­ligt att ”sätta sig på bolag” avse­ende arvo­den från upp­drag som sty­rel­se­le­da­mot.

Är arvode en lön?

Avdrag för en arbetsgivares tryggandekostnader beräknas utifrån de anställdas löner. Med lön avses den pensionsgrundande ersättningen enligt pensionsavtalet. Lönebegreppet är detsamma för både huvudregeln och kompletteringsregeln.

Arbetsgivarens avdrag för tryggandekostnader beräknas utifrån de anställdas löner. Lönebegreppet är detsamma vid beräkningen av avdrag för tryggandekostnaden enligt både huvudregeln och kompletteringsregeln. Med lön avses den pensionsgrundande ersättningen enligt pensionsavtalet (28 kap. 6 § IL).

Är arvode skattefritt?

Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.  

Vilken inkomst ger rätt till pension?

Som egenföretagare måste du själv ansvara för att du sparar till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Är styrelsearvode pensionsgrundande?

Beslutet om arvode är ett stämmobeslut. Lämpligt är att valberedningen får i uppdrag att utreda och komma med ett färdigt förslag till stämman. Det är inte oviktigt vad de som sitter i den avgående styrelsen eller föreslås till den kommande styrelsen tycker i frågan, men det är inte avgörande. Styrelseledamöterna har rent objektivt ett personligt intresse i frågan. Om föreningen saknar valberedning kan en medlem t.ex. motionera om arvodet... Förutom styrelsen kan det finnas andra som ska få arvoden. Också detta ska stämman besluta om. Valberedningen kan få ett arvode för sin insats liksom revisorerna. Inget hindrar heller att också andra beslut om arvoden fattas av stämman. Men man ska skilja på arvoden och ersättningar för arbetsinsatser. Exempelvis betalning för olika förvaltningsuppdrag är en sak för styrelsen att besluta om. När det gäller föreningar som anlitar en auktoriserad eller godkänd revisor så utgår vanligen ett arvode som avtalats mellan parterna. Stämman kan då besluta att betala ”enligt räkning”.

Beslutet ska också omfatta andra ersättningar till styrelsens ledamöter. Om exempelvis någon måste ta ledigt från arbetet för att närvara vid en besiktning, kan det vara rimligt att ge en kompensation för lönebortfallet. Däremot är inte ersättningar som styrelsen ger enskilda medlemmar för olika insatser att betrakta som arvode och ska därför inte beslutas av stämman. Det kan gälla sådant som ersättning till någon som tar hand om ett uthyrningsrum eller gym, någon som får ersättning för att vara trappombud eller gör insatser i trädgården. Detta är i princip förvaltningstjänster som styrelsen rår över och ansvarar för. Därför brukar inte heller stämman fatta beslut om att ge den typen av ersättningar.

Är semester pensionsgrundande?

Du som företagare har det yttersta ansvaret för att de anställdas pension blir rätt och riktig. Därför är det viktigt att du är uppdaterad om vilka villkor som gäller avseende inrapportering av uppgifter och vilket stöd de anställda behöver. Att undvika de vanliga misstagen med de anställdas pension gynnar både de anställda och företaget.

Som företagare är det mycket man ska göra och hålla koll på, dels inom men också utanför kärnverksamheten. Att ha koll på dina anställdas pension och se till att allt blir rätt kan vara tidskrävande, men behöver inte vara.

Hur mycket av lönen går till tjänstepension?

, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet

måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 % av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 % av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som utgör 7 % av den lön som du skattar för.

Hur redovisar man arvode?

Vederlag för arbete, uppgifter eller tjänster betraktas i beskattningen antingen som lön eller arbetsersättning. Denna gränsdragning har betydelse för både den som betalar och den som får ersättningen. På lön ska arbetsgivaren verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. I löntagarens beskattning är lönen alltid personens skattepliktiga förvärvsinkomst. Förskottsinnehållning verkställs inte för arbetsersättning om mottagaren finns i förskottsuppbördsregistret. Arbetsersättningen kan vara utförarens inkomst av näringsverksamhet eller annan förvärvsinkomst eller inkomst för ett bolag som personen äger.

Samhällsförändringar påverkar hela tiden formerna för arbetet och företagandet. Uppgifter som inte hör till ett företags kärnverksamhet eller som kräver särskild kompetens läggs ut på specialiserade småföretag. En allmän trend är att modellerna och sätten för arbete och företagande ständigt blir allt mångsidigare. I dag är det allt vanligare att arbete som tidigare i allmänhet var lönearbete utförs och kan utföras som företagare.

I gränsdragningen mellan lön och arbetsersättning kan fakta stödja både företagarens och arbetstagarens roll. Skillnaden mellan dessa två roller är ofta mycket liten. Vid bedömningen har betydelsen av faktaunderlaget förändrats så att det allt mer ger stöd åt företagarrollen. Ett nystartat företag behöver till exempel inte ha fler än en uppdragsgivare, om företaget i övrigt har ordnat verksamheten företagsmässigt.

Begreppet lön i beskattningen definieras i 13 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd. Enligt ifrågavarande lagrum avses med lön

 • varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande,
 • Arbete, uppdrag och tjänster kan utföras i arbetsförhållande eller annat avtalsförhållande. För andra avtalsförhållanden än arbetsförhållanden används i denna anvisning begreppet uppdragsförhållande. Enligt förarbetena till lagen om förskottsuppbörd är syftet med och innehållet i avtalet mellan parterna utgångspunkten då man avgör om ett arbetsförhållande eller ett uppdragsförhållande uppkommit (RP 126/1994 rd).

  Parterna kan avtala om att arbetsförhållande uppstår, varvid ersättningen för arbetet betraktas som lön i beskattningen. De är fråga om ett uppdragsförhållande om parterna ingått uppdragsavtal, kännetecknen för uppdragsförhållande uppfylls och parternas faktiska verksamhet även i övrigt stöder uppkomsten av uppdragsförhållande.

  Hur mycket arvode utan skatt?

  Vederlag för arbete, uppgifter eller tjänster betraktas i beskattningen antingen som lön eller arbetsersättning. Denna gränsdragning har betydelse för både den som betalar och den som får ersättningen. På lön ska arbetsgivaren verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. I löntagarens beskattning är lönen alltid personens skattepliktiga förvärvsinkomst. Förskottsinnehållning verkställs inte för arbetsersättning om mottagaren finns i förskottsuppbördsregistret. Arbetsersättningen kan vara utförarens inkomst av näringsverksamhet eller annan förvärvsinkomst eller inkomst för ett bolag som personen äger.

  Samhällsförändringar påverkar hela tiden formerna för arbetet och företagandet. Uppgifter som inte hör till ett företags kärnverksamhet eller som kräver särskild kompetens läggs ut på specialiserade småföretag. En allmän trend är att modellerna och sätten för arbete och företagande ständigt blir allt mångsidigare. I dag är det allt vanligare att arbete som tidigare i allmänhet var lönearbete utförs och kan utföras som företagare.

  I gränsdragningen mellan lön och arbetsersättning kan fakta stödja både företagarens och arbetstagarens roll. Skillnaden mellan dessa två roller är ofta mycket liten. Vid bedömningen har betydelsen av faktaunderlaget förändrats så att det allt mer ger stöd åt företagarrollen. Ett nystartat företag behöver till exempel inte ha fler än en uppdragsgivare, om företaget i övrigt har ordnat verksamheten företagsmässigt.

  Begreppet lön i beskattningen definieras i 13 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd. Enligt ifrågavarande lagrum avses med lön

 • varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande,
 • Arbete, uppdrag och tjänster kan utföras i arbetsförhållande eller annat avtalsförhållande. För andra avtalsförhållanden än arbetsförhållanden används i denna anvisning begreppet uppdragsförhållande. Enligt förarbetena till lagen om förskottsuppbörd är syftet med och innehållet i avtalet mellan parterna utgångspunkten då man avgör om ett arbetsförhållande eller ett uppdragsförhållande uppkommit (RP 126/1994 rd).

  Parterna kan avtala om att arbetsförhållande uppstår, varvid ersättningen för arbetet betraktas som lön i beskattningen. De är fråga om ett uppdragsförhållande om parterna ingått uppdragsavtal, kännetecknen för uppdragsförhållande uppfylls och parternas faktiska verksamhet även i övrigt stöder uppkomsten av uppdragsförhållande.