:

Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?
 2. Hur gör man en bouppteckning själv?
 3. Vilka tillgångar ska tas upp i bouppteckning?
 4. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 5. Hur svårt är det att göra bouppteckning själv?
 6. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 7. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 8. Hur lång tid tar det för en bouppteckning att bli klar?
 9. Vem får ta del av bouppteckning?
 10. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 11. Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?
 12. Får man röra ett dödsbo innan bouppteckning?
 13. Hur lång tid efter dödsfall sker bouppteckning?
 14. Vad händer om man inte gör en bouppteckning?

Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?

Det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans ska se till att en boupp­teck­ning blir gjord. Döds­bo­de­lä­gar­na kan själva välja att göra boupp­teck­ning­en. Det är då enklast att den person som bäst känner till den av­lid­nes eko­no­mi och ägande gör sam­man­ställ­ning­en. Det kan ex­em­pel­vis vara part­ner eller en bröstar­vinge. Det är oftast inte sär­skilt svårt och det finns mycket stöd att få om det skulle be­hö­vas. 

Det går också att anlita en jurist eller ta hjälp av be­grav­nings­by­rå som ofta har en egen jurist eller sam­ar­be­te med en ju­rist­by­rå. Du kan också välja att låta någon annan ut­om­stå­en­de som du litar på göra boupp­teck­ning­en. 

Insikt: Nor­disk studie: En­kel­het vik­tigt för svens­kar när dom gör boupp­teck­ning

Kost­nad för boupp­teck­ning kan va­ri­e­ra stort och beror på vem du väljer att anlita och den tid som krävs för ar­be­tet. Det kan ta olika lång tid be­ro­en­de på hur till­gång­ar och skul­der i dödsbo ser ut, om det finns mycket att gå igenom och reda ut.

Om ett dödsbo har många döds­bo­de­lä­ga­re kan det också be­hö­vas extra tid för att ta reda på vem som ska ärva, jäm­fört med ett dödsbo som bara har en eller ett par nära ar­ving­ar. 

En jurist tar i regel från 1 500–1 600 kr i timmen, och även en enkla­re boupp­teck­ning tar åt­minsto­ne några timmar. Kost­nad för boupp­teck­ning kan därför börja på runt 4 000 kr och kosta upp mot det dubbla eller mer om det är kom­pli­ce­rat. 

Hur gör man en bouppteckning själv?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs. Att man har ansvar för att bouppteckningen innebär inte att man måste utföra allt själv. Personen som har ansvaret har rätt att beställa bouppteckningstjänster för att bli klar med bouppteckningen. Dessa kostnader bekostas av dödsboet och behöver inte godkännas av övriga dödsbodelägare. Om det saknas dödsbodelägare, kan Skatteverket utse en särskild bouppteckningsförrättare. Den utsedda förrättaren får då betalt av dödsboet för sitt uppdrag.

Vilka tillgångar ska tas upp i bouppteckning?

- Uppgifter om den avlidne; dödsdag, namn, personnummer, medborgarskap om annat än svenskt, adress, folkbokföringsort, civil status d v s om den avlidne var gift, ensamstående, skild eller änka/änkling. Sambo är ingen civil status men sambons uppgifter ska antecknas i bouppteckningen.

- Uppgifter om dödsbodelägare/efterarvingar; namn, personnummer, adress, anknytning till den avlidne, d v s t ex släktskap eller om och i så fall hur de finns omnämnda i ett ev testamente samt information om närvaro/kallelse/fullmakt. 

Måste man ange lösöre i bouppteckning?

När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

Hur svårt är det att göra bouppteckning själv?

Ofta gör be­grav­nings­by­rån boupp­teck­ning­en av bara farten. Men det finns inget som säger att den måste göras av en jurist eller annan sär­skild person. Gil­tig­he­ten på­ver­kas inte av vem som har gjort den. 

En del tycker att det är skönt att ta hjälp, men andra upp­skat­tar att slippa möten och andra kon­tak­ter under en redan tyngd tid. Gör du boupp­teck­ning­en själv kan du göra det i lugn och ro hemma när det känns som en bra tid­punkt.

Det är dock vik­tigt att det blir rätt för att Skat­te­ver­ket ska god­kän­na boupp­teck­ning­en. Med Aatos tjänst för boupp­teck­ning får du enkel väg­led­ning ändå fram till arv­skif­tet. 

Döds­bo­de­lä­ga­re är de som ärver av döds­bo­et. Det kan vara ef­ter­le­van­de make eller sambo, barn och andra ar­ving­ar eller uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re. Döds­bo­de­lä­gar­na är också an­sva­ri­ga för att en boupp­teck­ning blir gjord. 

Vid en boupp­teck­ning ska en bo­upp­gi­va­re utses. Bo­upp­gi­va­ren är den som har det över­gri­pan­de an­sva­ret för boupp­teck­ning­en. Oftast brukar den döds­bo­de­lä­ga­re som känner till den av­lid­nes egen­dom bäst utses som bo­upp­gi­va­re.

Bo­upp­gi­va­ren ska utse två ut­om­stå­en­de för­rätt­nings­män. Det får inte vara någon som ärver av döds­bo­et enligt lag eller tes­ta­men­te. Deras upp­gift är att intyga att all­ting har blivit kor­rekt an­teck­nat och att till­gång­ar­na har vär­de­rats rim­ligt.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Hur lång tid tar det för en bouppteckning att bli klar?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

Vem får ta del av bouppteckning?

När en person har dött behöver man göra en bouppteckning. Bouppteckning är den handling som visar vilka tillgångar och skulder som en avlidna har och vilka som är efterarvingar och testamentstagare. Det är en offentlig handling som används för arvskiftet och som redogör vem som kommer ärva vad. En bouppteckning ska som regel alltid göras, den ska vara påbörjad senast 3 månader från dödsdagen för att senast 4 månader skickas till Skatteverket. Det är viktigt att den görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden.

Alla kan upprätta en bouppteckning. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att upprätta handlingen. I regel faller ansvaret på den som har bäst insikt i dödsboet. Som dödsbodelägare får ni inte göra den helt på egen hand. Eftersom det är en offentlig handling måste den verifieras av två utomstående förrättningsmän. Innan den skickas till Skatteverket ska den nämligen skrivas under av dödsbodelägarna, och två förrättningsmän bevittnar och skriver under handlingen.

Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Trots att det finns en bouppteckningsskyldighet kommer det ibland inte in någon bouppteckning. Då ska Skatteverket se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in om inte en dödsboanmälan lämnats in.

När det finns en bouppteckningsskyldighet ska Skatteverket se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in till Skatteverket (20 kap. 9 § första stycket ÄB). Läs mer om bouppteckningsskyldigheten på sidan När ska en bouppteckning förrättas?

Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

Får man röra ett dödsbo innan bouppteckning?

När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

Hur lång tid efter dödsfall sker bouppteckning?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Vad händer om man inte gör en bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

När en person har dött ska en bouppteckning göras senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Därefter ska bouppteckningen skickas in till Skatteverket inom en månad efter att bouppteckningen gjordes (20 kap 8 § första stycket ärvdabalken). Denna bouppteckningsskyldighet ligger hos dödsbodelägaren/delägarna.

Om bouppteckningsskyldigheten inte följs ska Skatteverket se till att en bouppteckning görs (20 kap. 9 § första stycket ärvdabalken). Skatteverket kan då t.ex. skicka ut en påminnelse till de ansvariga om att en bouppteckning måste göras. Om bouppteckningsskyldigheten fortfarande inte följs får Skatteverket förelägga den/dem som är ansvariga för att en bouppteckning görs att vid vite lämna in bouppteckningen inom en viss tid (20 kap. 9 § första stycket ärvdabalken). Om en bouppteckning fortfarande inte skickats in till Skatteverket trots vitesföreläggandet får Skatteverket ansöka hos förvaltningsrätten om att vitet döms ut (6 § första stycket viteslagen). Om bouppteckningen fortfarande inte skickats in till Skatteverket efter att vitet dömts ut får Skatteverket i sista hand besluta om att utse en särskild bouppteckningsförrättare som ser till att en bouppteckning görs och skickas in till Skatteverket (20 kap 9 § första stycket ärvdabalken).