:

Vilka tjänster är momsbefriade?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka tjänster är momsbefriade?
 2. Vad menas med finansiella tjänster?
 3. Hur mycket moms på tjänster?
 4. Vad har 25% moms?
 5. När ska man fakturera utan moms?
 6. När behöver man inte betala moms?
 7. Hur bokför man Finansiella kostnader?
 8. Vad är ett finansiellt företag?
 9. Är konsulttjänster momspliktiga?
 10. Vilka tre olika momssatser finns det?
 11. Vad är momsbefriad verksamhet?
 12. Kan man fakturera utan att vara momsregistrerad?
 13. Kan man slippa betala moms?
 14. Kan man skicka faktura utan moms?
 15. Vad menas med finansiella kostnader?

Vilka tjänster är momsbefriade?

I Sverige omfattas nästan alla varor av moms, men det finns en del undantag som Skatteverket listar som kan vara bra att känna till. Om du tittar på t.ex. din hemförsäkring så ser du att det inte finns någon moms där, inte heller på din olycksfallsförsäkring. Det beror på att försäkringar är undantagna från momsplikten, dvs dom är momsfria eller momsbefriade. Om du är artist slipper du också fakturera ditt gage med moms. Båtar som ska transportera passagerare på öppet hav, yrkesmässiga båtar för handel och fisk samt sjöräddning är undantagna från momsplikten. När det gäller finanstjänster så finns det undantag även om mycket är momsbefriat inom bank och finans. Även konstnärer har en gräddfil i momssystemet som gör att de kan sälja sina alster utan att bry sig om momsen. Ett av de lite mera obskyra momsundantagen är gravskötsel som slipper moms, i livet efter detta befrias du äntligen från momsen! Kanske därför som faraonerna byggde så stora pyramider? Var det helt enkelt fråga om skatteplanering mån tro?

Vad menas med finansiella tjänster?

StartFör företagRegler per område/branschFinansiella tjänster Inom området finansiella tjänster har Konsumentverket information om produkter inom försäkringar, lån och krediter samt spara.

Är du konsument?

Hur mycket moms på tjänster?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vad har 25% moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

När ska man fakturera utan moms?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

När behöver man inte betala moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Hur bokför man Finansiella kostnader?

Kort sagt kan man säga att ditt inköp räknas som en investering när du köper en så kallad anläggningstillgång. En anläggningstillgång är en någonting som är avsett att användas i verksamheten under en längre period och har en ekonomisk livslängd på minst ett år – i de flesta fall betydligt längre än så.

Anläggningstillgångar bokförs i ett aktiebolags balansräkning och kan delas in i tre huvudkategorier:

– Immateriella anläggningstillgångar– Materiella anläggningstillgångar– Finansiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar är i huvudsak icke-fysiska objekt, som till exempel forsknings- och utvecklingsarbeten, goodwill, patent och licensrättigheter. Det vill säga den typen av tillgångar som du inte kan ta på, men som ändå på olika sätt är viktiga för att din verksamhet ska få inkomster.

Materiella anläggningstillgångar består av fysiska objekt såsom byggnader, mark, maskiner och inventarier. Sådant som på ett eller annat sätt används fysiskt i verksamheten för att du ska kunna leverera dina produkter eller tjänster till marknaden.

Finansiella instrument såsom värdepapper, fordringar hos koncernföretag, lånereverser, kapitalförsäkringar och dyl. räknas i sin tur som finansiella anläggningstillgångar som också har ett värde i din balansräkning.

Vad är ett finansiellt företag?

Det finansiella systemet skapar förutsättningar för att betalningar ska kunna ske snabbt, smidigt och säkert vilket är nödvändigt för att ekonomin som helhet ska fungera på ett effektivt sätt. Om till exempel löner och räkningar inte skulle kunna betalas i tid skulle det snabbt bli kaos i ekonomin. Det handlar dels om betalningar mellan banker och andra finansiella institut (vanligtvis på större belopp), dels om betalningar mellan privatpersoner och/eller företag (vanligtvis på jämförelsevis mindre belopp).

Är konsulttjänster momspliktiga?

I momslagen finns det ingen särskild definition av en konsulttjänst men i begreppet får anses ligga att man anlitar en rådgivande fackman. Reparation och service av vara räknas däremot inte som konsulttjänst. Exempel på yrkeskategorier som normalt säljer konsulttjänster är:

Vilka tre olika momssatser finns det?

Moms, även kallat mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som är inräknad i priset på varor och tjänster. Privatpersoner behöver således ej lägga någon extra tanke på att räkna ut eller deklarera moms. Som företagare ska du däremot både deklarera och betala moms. Notera dock att momsen inte är en kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten. Det finns två typer av moms:

 • Ingående moms är den moms företag tar ut av sina kunder.
 • Utgående moms är den moms som företag betalar för de varor eller tjänster de köper in.

Företag måste alltid momsdeklarera för varje redovisningsperiod oavsett om det finns någon moms att deklarera eller inte. Du behöver deklarera både ingående och utgående moms till Skatteverket. Alla varor och tjänster i ditt utbud behöver ha momspåslaget i priset, och när du köper varor och tjänster till företaget kan du göra avdrag för den moms du betalar. Du kan också dra av moms när kostnaderna omedelbart kopplas till företaget, till exempel vid en representation. 

Vad är momsbefriad verksamhet?

Rörelseverksamhet i liten skala har lämnats utanför mervärdesbeskattningen. Gränsen för rörelseverksamhet i liten skala bestäms på basis av räkenskapsperiodens omsättning. Räkenskapsperioden för skattskyldig vars deklarationsperiod för skatter som ska deklareras och betalas på eget initiativ är ett kvartal eller ett kalenderår anses enligt mervärdesskattelagen (MomsL 208 a §) sammanfalla med ett kalenderår. Säljaren är inte momsskyldig om i mervärdesskattelagen avsedd räkenskapsperiodens omsättning är högst 10 000 euro.

Om säljarens räkenskapsperiod är kortare eller längre än 12 månader, betraktas som räkenskapsperiodens omsättning det belopp som fås när räkenskapsperiodens omsättning multipliceras med 12 och divideras med det antal månader som räkenskapsperioden omfattar. Som månader räknas fulla kalendermånader.

Den som bedriver rörelseverksamhet i liten skala ska på förhand själv uppskatta om hans försäljning under räkenskapsperioden överstiger 10 000 euro eller inte. Om han uppskattar att gränsen överskrids, ska han lämna in en etableringsanmälan till Skatteförvaltningen. Blanketter för etableringsanmälan fås på webbplatsen www.ytj.fi samt Skatteförvaltningens kontor och ELY-centralerna.

Vid beräkningen av räkenskapsperiodens omsättning beaktas den momspliktiga försäljningen av varor och tjänster samt följande momsfria försäljningar:

 • momsfria försäljningar vid internationell handel
 • försäljning av upplagor av ett allmännyttigt samfunds medlemstidningar
 • försäljning av momsfria fartyg samt arbetsprestationer som hänför sig till sådana fartyg
 • försäljning av försäkringstjänster och finansiella tjänster
 • överlåtelse eller försäljning av fastigheter eller därtill anslutna rättigheter.

Kan man fakturera utan att vara momsregistrerad?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Kan man slippa betala moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Kan man skicka faktura utan moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att momsen ens existerar. För privatpersoner är nämligen momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.

Vad menas med finansiella kostnader?

Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

En resultaträkning är uppdelad för att underlätta översikten och även för att få ut rätt resultat. Det finns dock ingen exakt mall för hur en resultaträkning ska se ut, utan varierar från företag till företag. Däremot följer de flesta numera en utformningsstandard för att underlätta avläsningen.

Förenklat kan en resultaträkning innehålla följande delar:

 • rörelseresultatet, vilket är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader
 • resultat efter finansiella poster, alltså de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna
 • extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas och som uppgår till ett väsentligt belopp
 • bokslutspositioner så som över- och underavskrivningar samt avsättning till/upplösning av periodiseringsfonder
 • skatt
 • årets resultat