:

Hur får man ut kontrolluppgift från Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man ut kontrolluppgift från Skatteverket?
 2. Hur gör man kontrolluppgift?
 3. Var hittar jag min kontrolluppgift?
 4. Måste man skicka ut kontrolluppgifter?
 5. Vem ska skicka in kontrolluppgifter?
 6. När får jag min kontrolluppgift?
 7. När får jag mina kontrolluppgifter?
 8. När försvann kontrolluppgifter?
 9. Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?
 10. När ska man få kontrolluppgift?
 11. Är kontrolluppgifter offentliga?
 12. Vem ska lämna in kontrolluppgift?
 13. Vart skickas kontrolluppgifter?
 14. Vad ska en kontrolluppgift innehålla?

Hur får man ut kontrolluppgift från Skatteverket?

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företagare. Det kan till exempel vara uppgift om lön, räntor, utdelning och försäljning av fastighet. Kontrolluppgifterna lämnar du till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret. Uppgifterna förifylls på inkomstdeklarationerna.

I tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal kontrolluppgifter, max 50 stycken åt gången, kan du göra det direkt i tjänsten. Om du ska lämna in ett större antal kontrolluppgifter finns det en filöverföringstjänst som du också når via tjänsten.

Hur gör man kontrolluppgift?

Från 1 januari 2019 ersätts systemet med årliga kontrolluppgifter av ett nytt system med redovisning av lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI). För ett fåtal företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) infördes reglerna redan 1 juli 2018.

Uppgifterna som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär de samma som tidigare lämnats i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter behöver man dock inte lämna i arbetsgivardeklarationen, t ex uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån, mm.

Var hittar jag min kontrolluppgift?

De flesta får ingen uppgift om inkomst, eftersom arbetsgivare och pensionsutbetalare numera redovisar löner och skatteavdrag till Skatteverket varje månad. Tidigare redovisade de löner och skatteavdrag en gång om året. Uppgifterna finns i din deklaration precis som vanligt.

Du hittar de redovisade uppgifterna på Mina sidor. På Mina sidor väljer du Skatter och deklarationer, därefter Lön, pension, sjukpenning m.m. Kontakta den som har eller skulle ha lämnat uppgifterna om du saknar uppgifter eller om det finns uppgifter som inte stämmer.

Måste man skicka ut kontrolluppgifter?

Från 1 januari 2019 ersätts systemet med årliga kontrolluppgifter av ett nytt system med redovisning av lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI). För ett fåtal företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) infördes reglerna redan 1 juli 2018.

Uppgifterna som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär de samma som tidigare lämnats i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter behöver man dock inte lämna i arbetsgivardeklarationen, t ex uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån, mm.

Vem ska skicka in kontrolluppgifter?

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företagare. Det kan till exempel vara uppgift om lön, räntor, utdelning och försäljning av fastighet. Kontrolluppgifterna lämnar du till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret. Uppgifterna förifylls på inkomstdeklarationerna.

I tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal kontrolluppgifter, max 50 stycken åt gången, kan du göra det direkt i tjänsten. Om du ska lämna in ett större antal kontrolluppgifter finns det en filöverföringstjänst som du också når via tjänsten.

När får jag min kontrolluppgift?

Från 1 januari 2019 ersätts systemet med årliga kontrolluppgifter av ett nytt system med redovisning av lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI). För ett fåtal företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) infördes reglerna redan 1 juli 2018.

Uppgifterna som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär de samma som tidigare lämnats i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter behöver man dock inte lämna i arbetsgivardeklarationen, t ex uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån, mm.

När får jag mina kontrolluppgifter?

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företagare. Det kan till exempel vara uppgift om lön, räntor, utdelning och försäljning av fastighet. Kontrolluppgifterna lämnar du till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret. Uppgifterna förifylls på inkomstdeklarationerna.

I tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal kontrolluppgifter, max 50 stycken åt gången, kan du göra det direkt i tjänsten. Om du ska lämna in ett större antal kontrolluppgifter finns det en filöverföringstjänst som du också når via tjänsten.

När försvann kontrolluppgifter?

none id="readability-page-1" class="page">

Från 1 januari 2019 ersätts systemet med årliga kontrolluppgifter av ett nytt system med redovisning av lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI). För ett fåtal företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) infördes reglerna redan 1 juli 2018.

Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?

Från 1 januari 2019 ersätts systemet med årliga kontrolluppgifter av ett nytt system med redovisning av lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI). För ett fåtal företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) infördes reglerna redan 1 juli 2018.

Uppgifterna som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär de samma som tidigare lämnats i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter behöver man dock inte lämna i arbetsgivardeklarationen, t ex uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån, mm.

När ska man få kontrolluppgift?

Redovisning av arbetsgivardeklaration på individnivå gäller alla 400 000 arbetsgivare i Sverige från och med 1 januari 2019. Det innebär att information om varje medarbetares arbete och skatteavdrag ska lämnas löpande varje månad, istället för en gång om året. 

 • När det gäller decemberlönen 2018 är den 17 januari 2019 sista dagen att lämna arbetsgivardeklaration. (Företag med högst 40 miljoner kronor i omsättning). 

 • Allt som betalas ut efter 1 januari omfattas av den nya arbetsgivardeklarationen. 

Är kontrolluppgifter offentliga?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är en deklaration en allmän handling?

Vem ska lämna in kontrolluppgift?

Kontrolluppgifter – ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2012 Information till dig som <strong>lämna</strong>r <strong>kontrolluppgift</strong>er om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto Utdelning m.m. på delägarrätter Avyttring av delägarrätter och fordringsrätter Avyttring av optioner och terminer Avyttring av andelar i investeringsfonder Schablonintäkt på andelar i investeringsfonder Skogskonto, skogs<strong>ska</strong>dekonto och upphovsmannakonto Betalningar till och från utlandet Kontrolluppgifter för in komst år et 2012 <strong>lämna</strong>s senast den 31 januari 2013 på något av följande sätt: – Via <strong>Skatteverket</strong>s fi löverföringstjänst på www.<strong>ska</strong>tteverket.se, se sidan 5. – På cd, diskett eller annat datamedium till <strong>Skatteverket</strong>s inläsningscentral, se sidan 6. – På papper tillsammans med ett sammandrag till Skatte verket (det <strong>ska</strong>ttekontor där uppgifts<strong>lämna</strong>ren är reg istrerad). Denna utgåva fi nns bara som pdf-fi l på www.<strong>ska</strong>tteverket.se. SKV 373 utgåva 26 1

Checkar utställda av bank Vid inl

Vart skickas kontrolluppgifter?

Från 1 januari 2019 ersätts systemet med årliga kontrolluppgifter av ett nytt system med redovisning av lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI). För ett fåtal företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) infördes reglerna redan 1 juli 2018.

Uppgifterna som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär de samma som tidigare lämnats i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter behöver man dock inte lämna i arbetsgivardeklarationen, t ex uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån, mm.

Vad ska en kontrolluppgift innehålla?

Om all el som produceras i en solcellsanläggning ska levereras in på elnätet mot ersättning finns full avdragsrätt för ingående skatt på inköp och installation av anläggningen.

Om endast överskottsel ska levereras in på elnätet mot ersättning får, enligt Skatteverkets uppfattning, det primära syftet med en installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el i normalfallet anses vara att anläggningen ska leverera el till en byggnad eller till flera byggnader. Skatteverket anser då att karaktären och den faktiska användningen av de byggnader som solcellsanläggningen ska leverera el till ska beaktas vid bedömningen av avdragsrätten för inköpet och installationen. En solcellsanläggning kan även användas för att sälja egenproducerad el till lokalhyresgäster. För att avgöra om avdragsrätt finns måste man då i vissa fall även beakta om försäljningen av el är skattepliktig eller inte.