:

Vad är skillnaden på Kostavdrag och kostförmån?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden på Kostavdrag och kostförmån?
 2. Vad gäller vid Kostavdrag?
 3. Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?
 4. Hur räknas kostförmån?
 5. När ska måltider Förmånsbeskattas?
 6. Är kostförmån pensionsgrundande?
 7. När gäller kostförmån?
 8. När ska det vara kostförmån?
 9. När är kostförmån skattefri?
 10. Hur redovisa kostförmån?
 11. Är kostförmån skattepliktigt?
 12. När ska kostförmån redovisas?

Vad är skillnaden på Kostavdrag och kostförmån?

 • Läs om skattefria/skattepliktiga resor på Skatteverkets webbplats
 • Läs om tjänsteresa och tjänsteställe på Skatteverkets webbplats
 • Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten, rättslig vägledning (Skatteverket)

Om du har behövt köra med egen bil vid resa i tjänsten kan du få resekostnadsersättning i form av milersättning.

Du får också ersättning för utlägg av andra transporter vid tjänsteresan, som till exempel lokalbuss eller taxi som inte gick att boka i förväg via resebyrån.

Vad gäller vid Kostavdrag?

Förmån av fri kost beskattas efter en schablon. Dessa schablonbelopp fastställs årligen av Skatteverket. Det innebär att en anställd som får en måltid betald av arbetsgivaren ska påföras det aktuella beloppet oavsett om måltiden är billigare eller dyrare än schablonen. Från förmånsbeskattning av fri kost finns ett antal undantag, exempelvis i form av hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa eller den mat en arbetsgivare bjuder de anställda på vid intern representation som personalkonferenser, julbord eller personalfester.

Skatteverket gjorde en utredning av en restaurang som bland annat innebar att en persons inkomst av tjänst skönsmässigt höjdes för två beskattningsår. Dels höjdes personens löneinkomst, dels påförde Skatteverket kostförmån för båda åren. Den anställde hävdade att han arbetade oavlönad för att stötta familjeföretaget under en svår period. Arbetet hade pågått under cirka 10 månader och arbetad tid uppgick till drygt 600 timmar.

Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?

Det kan uppstå en skattepliktig förmån om du bjuder dina anställda på exempelvis lunch. Den anställde ska alltså beskattas för förmånen om måltiden inte är skattefri. Som arbetsgivare behöver du därför tänka på att fri eller subventionerad kost till en anställd är en skattepliktig kostförmån. Oavsett om den anställde får förmånen varje dag eller vid enstaka tillfällen ska personen beskattas för fri kost. Det spelar ingen roll om den anställde får kosten av dig som arbetsgivare eller om någon annan betalar.

Låt säga att den anställde ska beskattas för måltiden, då värderas kostförmånen schablonmässigt. För inkomstår 2022, enligt Skatteverket, är detta schablonvärdet:

 • Fri lunch eller middag: 100 kronor/dag

 • Fri frukost: 50 kronor/dag

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 250 kronor/dag

Hur räknas kostförmån?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

När ska måltider Förmånsbeskattas?

Hon påpekar också att det finns undantag, som enklare förtäring i form av frukt, godis, bullar eller smörgåsar som arbetsgivaren kan tillhandahålla utan att de räknas som förmån.

– Men när det kommer till måltider räknas det som att man sparar in en personlig levnadskostnad. Och när en arbetsgivare betalar en privat levnadskostnad är principen att den är förmånsskattepliktig. Man räknar på 98 kronor per måltid, så det innebär att man i praktiken betalar mellan 30 och 50 kronor för en måltid i skatt, säger Pia Blank Thörnroos.

Kommer gåvan direkt från en privatperson är situationen en annan. Men förmånsbeskattningen gäller även om det är restaurangföretag som bjuder på måltiden via arbetsgivaren, eftersom det handlar om affärsmässig verksamhet. Pia Blank Thörnroos påpekar att det i många sådana fall är betalda måltider, genom att privatpersoner väljer att stötta restauranger ekonomiskt och köper matlådor till vårdpersonal från dem.

Är kostförmån pensionsgrundande?

Pensionen grundas på alla dina inkomster genom hela livet. Utöver inkomst av anställning kan den bestå av föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessutom räknas den taxerade inkomsten av näringsverksamhet som inkomst av annat arbete.Så kan olika livshändelser påverka pensionen

För att din inkomst ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för året. Inkomster som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp är inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen.

När gäller kostförmån?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

När ska det vara kostförmån?

Kost som en anställd får tack vare sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar.

Det finns dock vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri. Det gäller:

När är kostförmån skattefri?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Hur redovisa kostförmån?

Fri kost vid intern representation, till exempel informationsmöten med personalen och interna kurser, är skatte- och avgiftsfri under förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation. För att reglerna om skattefri kost ska gälla krävs att det är fråga om sammankomster som är tillfälliga och kortvariga med gemensamma måltidsarrangemang.

Sammankomsten betraktas som tillfällig om det går minst två veckor mellan mötena, och som kortvarig om den varar högst en vecka.

 • Om en längre kurs delas upp och hålls vid flera tillfällen räknas varje fysiskt gemensamt möte under utbildningen som en sammankomst.
 • Om deltagarna åker hem under helgen ska tiden före respektive efter helgen läggas ihop vid bedömningen av om sammankomsten är kortvarig.

Är kostförmån skattepliktigt?

Naturligtvis ligger det kanske i sakens natur att man inte vill bli beskattad för en förmån från arbetsgivaren. Helt naturligt är också att arbetsgivare kanske inte vill betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.

De allra flesta förmåner är dock både skatte- och avgiftspliktiga. Anledningen är att de ses som ersättning för utfört arbete.

När ska kostförmån redovisas?

Den så kallade kontantprincipen gäller även för förmåner. Arbetsgivaren ska därför redovisa förmånsvärdet i individuppgiften i arbetsgivardeklarationen för den månad den anställde fick förmånen.

För återkommande förmåner, till exempel bil- och bostadsförmån, är detta oftast inget problem. Men andra förmåner, till exempel kostförmån och fri parkering, kan det vara svårt att få med på rätt månad eftersom reseräkningar och andra underlag kanske lämnas efter det att arbetsgivardeklarationen har lämnats eller stoppdatumet för löneredovisningen den aktuella månaden har passerats.

Om arbetsgivaren har missat att ta upp en förmån en viss månad måste arbetsgivardeklarationen för den månaden rättas. Det går alltså inte att ta upp den en senare månad.