:

Hur beskattas ränteinkomster i aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas ränteinkomster i aktiebolag?
 2. Är ränteintäkter skattepliktiga?
 3. Vilka ränteintäkter är skattefria?
 4. Hur deklarera ränteintäkter?
 5. Hur bokför man ränteintäkter?
 6. Är räntan avdragsgill för företag?
 7. Får företag dra av räntan?
 8. Hur bokför man en ränteintäkt?
 9. Vad menas med ränteintäkter?
 10. Är ränta avdragsgill aktiebolag?
 11. Vad räknas som ränteintäkt?
 12. Vilken ränta kan jag ta av mitt bolag?
 13. Får man tillbaka 30% av räntan?
 14. Hur påverkar räntan företag?
 15. Hur får man ränteintäkter?

Hur beskattas ränteinkomster i aktiebolag?

Allmänt brukar vi vara försiktiga med att uttala oss i skattefrågor. Dels skiljer det sig åt mellan mellan privatpersoner och juridiska personer och dels kan det vara komplext och ändras över tid.

Generellt beskattas räntor i inkomstslaget kapital och skatten är 30 % såvida inte ränteinkomsterna kan kvittas mot räntekostnader (exempelvis bolåneräntor eller andra räntor som man har betalat under året).

Är ränteintäkter skattepliktiga?

Det finns ingen legal definition över begreppet ränta. Normalt menar man den avgift som en låntagare betalar till en långivare som är beräknad utifrån storleken på lånet och lånets löptid. Både räntor på lånefordringar (reverser, banktillgodohavanden, obligationer m.m.) och räntor på andra slag av fordringar t.ex. skadestånd hänförs hit (41 kap. 1 § andra stycket IL och RÅ 1994 ref. 21). Skillnaden mellan emissionspriset och inlösenbeloppet på diskonteringspapper och nollkupongare utgör ränta.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att när ersättningen som låntagaren får betala till långivaren har bestämts till att motsvara den säkerhetsmarginal, bestämd i procent, som parterna kommit överens om vid avtalstillfället kan den anses utgöra en avdragsgill ränteutgift för låntagaren (HFD 2021 ref. 30). Det är Skatteverkets uppfattning att motsvarande del ska tas upp som en ränteintäkt av långivaren (Skatteverkets rättsfallskommenter HFD, mål nr 6072-20 – Återbetalning av lån med ett högre/lägre belopp än det ursprungliga lånebeloppet).

Det är den som får ränteinkomsten som ersättning för en utlåning som är skattskyldig för ränteinkomsten. Vanligtvis är det långivaren (borgenären) som är skattskyldig. Skulle långivaren ha överlåtit sin fordran till någon annan är det till den nya borgenären som låntagaren betalar räntan när den förfaller. Försäljning av rätt till ränta beskattas också som inkomst av kapital.

Vilka ränteintäkter är skattefria?

Ej skattepliktiga intäkter är intäkter som inte behöver tas med i det skattemässiga resultatet i deklarationen och utgör därför intäkter som skall justeras bort från det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen.

Man brukar bokföra ej skattepliktiga intäkter på egna konton i bokföringen där texten "ej skattepliktig" finns med som kontobeskrivning för kontot eftersom det då blir lättare att särskilja de skattepliktiga intäkterna från de skattefria intäkterna när deklarationen skall upprättas. En intäkt som inte är skattepliktig för inkomstskatt är normalt inte heller skattepliktig när det gäller mervärdesskatt eller moms.

Hur deklarera ränteintäkter?

Så här mycket får du dra av för dina räntekostnader: 

I deklarationen får du göra avdrag för ränteutgifter du haft under inkomståret. Om du har bolån hos oss informerar vi Skatteverket om din inbetalda ränta. Det innebär att uppgifterna för att du ska få ränteavdrag står förtryckta i din deklaration.

Hur bokför man ränteintäkter?

Erhållen ränta krediteras något av kontona i kontogrupp 83 eller på konto 8250 eller konto 8260 beroende på vad räntan avser.

Är räntan avdragsgill för företag?

Dagens generella ränteavdragsbegränsningsregler infördes den 1 januari 2019 och omfattar juridiska personer och svenska handelsbolag. Som juridisk person räknas bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar och utländska delägarbeskattade företag.

Företaget börjar med att beräkna sitt räntenetto. Ett negativt räntenetto innebär att de ränteutgifter som företaget ska dra av överstiger ränteinkomsterna som ska tas upp. Om ränteinkomsterna som ska tas upp istället överstiger ränteutgifterna som ska dras av har företaget ett positivt räntenetto.

För att beräkna räntenettot kan företaget använda bilaga N9 avsnitt A och B. Utgångspunkten är beloppen i punkterna 3.18 och 3.16 i Inkomstdeklaration 2. Företaget kan behöva justera dessa belopp i beräkningen i bilaga N9, eftersom det tillämpas ett särskilt räntebegrepp vid beräkning av räntenettot.

Observera att ränteutgifter och ränteinkomster i detta sammanhang är ett vidare begrepp än det som används i vardagligt språk. Du kan läsa mer om definitionen på rättslig vägledning.

Får företag dra av räntan?

Du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du betalat under året. Har du fått kontrolluppgift är denna ifylld i din inkomstdeklaration.

Det är bara för räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag.

Hur bokför man en ränteintäkt?

Bokföring av lån skiljer sig åt beroende på om det är kort- eller långfristigt. Kortfristiga lån betalas tillbaka inom ett år och bokförs på konto [2840], medan långfristiga lån betalas tillbaka under en längre tid och bokförs på konto [2350]. Ränteutgifter bokförs på separata konton beroende på typ av lån, medan alla andra kostnader för lånet bokförs på kontot bankkostnader [6570]. Skuldkontot i bokföringen ska spegla återstående belopp som ska betalas tillbaka.

Vad menas med ränteintäkter?

Ränteintäkter är den ersättning som en redovisningsenhet har tjänat in under en redovisningsperiod avseende långfristiga och kortfristiga fordringar på fysiska och juridiska personer.

En redovisningsenhet kan erhålla ränteintäkter på kundfordringar, obligationer, certifikat, bankkonton, skattekontot, lån till anställda och andra fordringar på utomstående fysiska och juridiska personer.

Är ränta avdragsgill aktiebolag?

Så här mycket får du dra av för dina räntekostnader: 

I deklarationen får du göra avdrag för ränteutgifter du haft under inkomståret. Om du har bolån hos oss informerar vi Skatteverket om din inbetalda ränta. Det innebär att uppgifterna för att du ska få ränteavdrag står förtryckta i din deklaration.

Vad räknas som ränteintäkt?

Ränta är avgiften för att låna pengar. Det finns flera saker som styr hur hög ränta man får när man lånar pengar av banken. Det kan handla om hur stor risk banken bedömer att det är att låna ut pengar just till dig eller hur länge du vill låna. Riksbankens styrränta har också stor betydelse för hur hög ränta man får när man lånar eller sätter in pengar på banken. 

Har du ett fast jobb och hög inkomst är det låg risk att du inte kommer kunna betala pengarna du lånar. Du får då en lägre ränta av banken. Har du däremot ett tillfälligt jobb och lägre inkomst är risken större att du inte kommer kunna betala tillbaka. Du får då oftast en högre ränta.

Vilken ränta kan jag ta av mitt bolag?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Aktuella regler vad gäller aktiebolag, finns i aktiebolagslagen (ABL).

Får man tillbaka 30% av räntan?

Jämför bankerna & få den lägsta räntan på ditt bolån, lånelöfte eller privatlånPå Lånekoll.se kan du söka lånelöfte samt jämföra räntor på bolån och privatlån hos ett stort antal olika banker med en enda ansökan och kreditupplysning. Lånekoll presenterar bankernas erbjudanden för dig på en lista så att du kan välja själv om du vill acceptera något erbjudanden eller inte.

Lånekoll kan även hjälpa dig att få ner räntan på dina befintliga bo- och privatlån. Du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan och det är helt gratis.

Ränteavdraget innebär att privatpersoner får tillbaka en del av alla räntekostnader de betalat under året för sina lån. Pengarna betalas tillbaka en gång per år i samband med din deklaration (om du inte väljer att jämka dina räntekostnader). Läs mer om jämkning längre ner i artikeln.

Dina räntekostnader kommer vanligtvis förtryckta i deklarationen eftersom din bank rapporterar in uppgiften till Skatteverket.

Reglerna enkelt förklarade:På räntekostnader upp till 100 000 kr per år får man tillbaka 30%. Har man räntekostnader som överstiger 100 000 kr får man tillbaka 21% på den del av räntekostnaderna som överstiger 100 000 kr.

Hur påverkar räntan företag?

Ränta är ett generellt begrepp som beskriver kostnaden för lån av pengar och avser alltså den ersättning man får för att låna ut pengar. Ränta kan delas upp i två huvudkategorier – utlåningsränta och inlåningsränta. 

 • Utlåningsränta är kostnaden för att låna pengar, närmare bestämt det pris man betalar för att använda lånade pengar under en bestämd tid. 
 • Inlåningsränta är avkastningen på de pengar man satt in på ett sparkonto. I detta fall är det banken som lånar dessa pengar och därmed betalar ränta till låntagaren.

Hur får man ränteintäkter?

Vad innebär fri räntesättning på sparkonton? När betalas din ränta ut? Per månad eller i slutet av året? Det kan skilja sig från bank till bank.

Det finns inga lagar eller andra bestämmelser som reglerar hur banker ska beräkna ränta, eller vilken räntesats de ska tillämpa. Varje bank avgör själv vilken ränta de använder.