:

Hur räknar jag ut mitt arvode?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar jag ut mitt arvode?
 2. Vad kostar en god man i månaden?
 3. Hur mycket skatt på arvode god man?
 4. Vem betalar arvodet till god man?
 5. Hur mycket tjänar en god man i månaden?
 6. Hur mycket får man i arvode?
 7. Kan man försörja sig som god man?
 8. Hur mycket pengar är en bra lön?
 9. Hur många uppdrag kan en god man ha?
 10. Har en god man tystnadsplikt?
 11. Hur många tjänar över 60 000?
 12. Är en lön på 40000 bra?
 13. Vad ingår inte i god mans uppdrag?
 14. Vad räknas som en höginkomsttagare?
 15. Hur mycket får en sopgubbe i lön?

Hur räknar jag ut mitt arvode?

Ladda ner blanketten för det år som ersättningen betalades ut. Om du har betalat ut ersättning till flera mottagare under aktuell månad ska en förenklad arbetsgivardeklaration lämnas för varje mottagare.

Fyll i vilken månad (till exempel april) som ersättningen betalats ut.

Vad kostar en god man i månaden?

Att ha god man är en hjälp i det dagliga livet. Även om du får hjälp av en god man behåller du din rättshandlings­förmåga, det vill säga du fortsätter att bestämma över dina personliga angelägenheter och tillgångar samt kan ingå bindande avtal.

Gode mannen bestämmer ingenting åt dig utan han eller hon ger dig hjälp och stöd i olika situationer och beslut. Gode mannen måste alltid få ditt samtycke i alla större rättshandlingar innan han eller hon utför något ärende. Man kan säga att gode mannen fungerar som din förlängda arm ute i samhället.

En god man är en person som utför sitt uppdrag på sin fritid, när han eller hon inte arbetar. Därför kan du inte räkna med att alltid kunna nå din gode man.    

Det finns olika orsaker till att en person får hjälp av en god man. Den som har rätt till god man ska på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte klara av att bevaka sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller för övrigt ta hand om sina personliga angelägenheter.

Alla har inte rätt till god man utan biståndet behovsprövas. En person som har god man kallas formellt huvudman. Det är frivilligt att ha god man.

Hur mycket skatt på arvode god man?

Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av oss. Vi beslutar både om arvodets och kostnadsersättningens storlek och vem som ska betala. Det sker efter att vi granskat klart din redovisning. När vi avgör arvodets storlek utgår vi från ditt uppdrags omfattning och innehållet i årsräkningen och din redogörelse.

Vi följer i huvudsak Sveriges kommuner och regioners riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning. De består av olika arvodesnivåer för ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp.

Du får som ställföreträdare aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand.

Vem betalar arvodet till god man?

Du kan begära att din huvudmans post skickas till din adress, som då kallas särskild postadress. Det gör du genom att fylla i blanketten Anmälan, Särskild postadress. Bifoga en kopia av ditt förordnande som god man.

Hur mycket tjänar en god man i månaden?

De flesta svenskar har inte så bra koll på vad det egentligen innebär att vara god man, tills de är de själva eller behöver en god man själva av någon anledning. När man börjar ta reda på lite mer om fenomenet god man inser man dock snabbt att detta faktiskt kan vara ett sätt att tjäna pengar på också. Man behöver därför inte bli god man bara för att vara snäll eller hjälpa andra, utan man kan göra det som ett extraknäck av rent ekonomiska skäl också.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ersättningen man får för ett god mans uppdrag inte är astronomisk på något vis, utan det rör sig om några tusenlappar på sin höjd. Exakt vad man får i arvode, som det kallas, och inte lön, för att vara god man, varierar dock stort. Det beror dels på vem det är man hjälper, vilken omfattning uppdraget har (då olika personer kan behöva mer eller mindre hjälp), vilken kommun det gäller (olika kommuner har olika arvoden för detta) och så vidare.

Hur mycket får man i arvode?

I vårt introduktionsmaterial får du vägledning och stöd i ditt arbete. Materialet är framtaget för nya gode män och förvaltare, men det kan även vara till nytta för dig som har haft ditt uppdrag en längre tid. Du kan bland annat läsa om vad som är viktigt att känna till när du tar hand om huvudmannens ekonomi eller hur det fungerar med årsräkning och arvode.

Kan man försörja sig som god man?

Det är omöjligt att svara på frågor såsom: ”Vad får en god man i Stockholm för ersättning”, samt ”vad får en god man i Malmö för ersättning?” Det är alltid överförmyndarförvaltningen i din kommun som beslutar om vilka procentsatser och summor som betraktas som en skäliga för ditt arbete.

Detta faktum medför att din årsersättning kan variera kraftigt, vilket vi pratar mer om nedan.

Tips: Läs mer om hur det fungerar att vara god man i Handboken för förvaltare och goda män.

Ersättningen påverkas främst av uppdragets komplexitet samt tidsåtgång. Du kan även vara god man för fler brukare, för att på så sätt få ett högre årligt arvode. Att agera god man är dock ett frivilliguppdrag som nästan aldrig ger dig några större inkomster, även om du tar dig an flera brukare.

Att bli god man för att tjäna snabba pengar är en såväl dålig som oetisk idé.

Hur mycket pengar är en bra lön?

Ser i flera trådar att folk pratar om att 30k i månaden är bra. Har bott utanför Sverige senaste 15 åren och skulle själv anse att en lön inte är bra alls om den är under 50k i månaden. Och en bra lön är i alla fall 80k i månaden. Kanske har skev syn men med så höga skatter och kostnader som vi har i Sverige, så känns 30k som en halvkass ingångslön på en junior position.

Försöker inte vara ett as, är bara lite fundersam över hur folk resonerar angående löner här. Beror så klart lite på vart i Sverige man bor med antar jag.

Hur många uppdrag kan en god man ha?

För att barnet ska få sina behov tillgodosedda behöver du som god man ansvara för vissa uppgifter som föräldrar annars gör. Du bestämmer över barnets rättsliga, ekonomiska och personliga frågor. I ditt uppdrag ingår att ha regelbunden kontakt med barnet och lyssna till barnets synpunkter och önskemål. Exakt vilka uppgifter och hur omfattande uppdraget blir beror på barnets behov, ålder och boendesituation. Barnet kan bo i ett jourhem, familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende.

Det är familjehemsföräldrarna eller personalen vid boendet som har ansvar för den dagliga omsorgen, till exempel att handla mat till barnet eller att skjutsa barnet till skolan eller läkarbesök. Att försörja barnet ingår inte heller i uppdraget som god man.

Har en god man tystnadsplikt?

Forumet är inte längre aktivt

Sedan våren 2023 är forumet inte längre aktivt. Vissa svar i forumet kan vara gamla och inaktuella.

Hur många tjänar över 60 000?

Enligt de senaste statistiken, finns det en betydande andel människor i Sverige som tjänar över 60000 kronor i månaden. Denna höga inkomstnivå anses vara bland de högsta i landet och återspeglar en välavlönad yrkesgrupp eller personer med hög utbildning och erfarenhet.

Enligt data från SCB (Statistiska Centralbyrån) är genomsnittslönen i Sverige cirka 37000 kronor i månaden. Så för att vara en del av de som tjänar över 60000 i månaden måste man ha en mycket hög lön jämfört med majoriteten av befolkningen.

När det kommer till att tjäna över 60000 kronor i månaden finns det en rad olika yrken där det är möjligt. Här är några yrken som kan ge en sådan lön:

 • Läkare: En specialiserad läkare kan tjäna över 60000 kronor i månaden. Det kräver många års utbildning och erfarenhet inom sitt specifika medicinska område.
 • Advokat: En erfaren advokat kan också tjäna över 60000 kronor i månaden. Advokater med hög kompetens och många år i branschen har potentialen att nå en sådan lön.
 • Är en lön på 40000 bra?

  Hur ser arbetsmarknaden ut och vad blir min framtida lön? Sök fram månadslön & konkurrens om jobb. Du kan sedan jämföra historiska löner och hur löneskillnaderna ser ut baserat på kön och privat/offentlig sektor.

  Sök efter ett yrke eller via en yrkeskategori, till exempel projektledare eller inom IT-data.

  Vad ingår inte i god mans uppdrag?

  Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens eller förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

  Nej, det är inte alltid den gode mannen eller förvaltaren som ska utföra alla åtgärder för dig. En god mans eller förvaltares uppgift är i stället att se till att saker blir utförda, inte att göra det själv. Det ingår till exempel inte i en god mans eller förvaltares uppdrag att städa eller göra matinköp.

  Vad räknas som en höginkomsttagare?

  Är summan utav din lön, ersättning från eget bolag och din inkomst/underskott av kapital Inkomst = Inkomst av tjänst + Inkomst av näringsverksamhet + Inkomst av kapital. Delas generellt in i tre olika inkomstslag:

  Den ersättningen som man erhåller genom sitt arbete. Det är inte bara din månadslön och tillägg som t ex OB-tillägg, provisioner och semestertillägg som räknas in utan även förmåner som beskattas så som tjänstebil mm.

  Delas in i två grupper – aktiv och passiv och avser vanligast ersättningen som du erhåller från din näringsverksamhet t ex enskild firma eller din del av vinsten i ett handelsbolag. Är du verksam inom bolaget räknas den som aktiv annars kan den vara att betrakta som passiv. Fördjupade förklaring finns på Skatteverket

  Presenteras som inkomst/underskott av kapital och motsvarar summan av de två (inkomst av kapital – underskott av kapital = summa av inkomst/underskott av kapital). Exempel på vad som räknas till kapital är ränteintäkter/räntekostnader, utdelningar, vinst/förlust vid försäljning av värdepapper, fastigheter mm.

  Hur mycket får en sopgubbe i lön?

  En brevbärare på Postnord tjänar drygt 26 700 kronor i månaden i genomsnitt om hen jobbar heltid. Det uppger Seko Posten i mars 2022. En brevbärare på Citymail tjänar drygt 24 800 kronor i månaden i genomsnitt på en heltidstjänst, enligt Seko Citymailklubben.