:

Varför skall man ha framtidsfullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. Varför skall man ha framtidsfullmakt?
 2. Är det bra med framtidsfullmakt?
 3. När gäller inte en framtidsfullmakt?
 4. Vad är det för skillnad på fullmakt och framtidsfullmakt?
 5. Måste framtidsfullmakt bevittnas?
 6. Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?
 7. Var ska man förvara framtidsfullmakt?
 8. Hur mycket kostar det att skriva framtidsfullmakt?
 9. Måste man ha framtidsfullmakt om man är gift?
 10. Hur många kan stå på en framtidsfullmakt?
 11. Vem får inte bevittna en framtidsfullmakt?
 12. Får barnbarn bevittna en framtidsfullmakt?
 13. Kan banken neka framtidsfullmakt?
 14. Vad kostar det att göra en framtidsfullmakt?
 15. Får syskon bevittna framtidsfullmakt?

Varför skall man ha framtidsfullmakt?

Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden skulle förlora din beslutsförmåga? Det kan kännas tungt att tänka på, men det är samtidigt något som du behöver ta ställning till medan du fortfarande har hälsan i behåll. Med en framtidsfullmakt kan du säkerställa att rätt person får förtroendet att hjälpa dig om behovet skulle uppstå.

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man. Det är ett juridiskt dokument som ger lagstadgad rätt för en privatperson (fullmaktshavaren) att företräda dig (fullmaktsgivaren) om du inte längre kan ta hand om det som fullmakten avser. Det kan behövas om du skulle drabbas av en psykisk störning, skada, sjukdom eller ett annat försvagat hälsotillstånd. Tidigare utfärdade fullmakter förlorar sin verkan vid den tidpunkt då fullmaktsgivaren varaktigt och i huvudsak har förlorat sin beslutsförmåga.

Är det bra med framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

När gäller inte en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakter fanns sedan tidigare i lite olika utformade redan i ett antal europeiska länder inklusive Norge, Danmark och Finland. Sedan 1 juli 2017 finns en svensk lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Reglerna om behörighet för vissa anhöriga finns i 17:e kapitlet i föräldrabalken.

Bakgrunden till framtidsfullmakten är att det saknats ett privat alternativ till hjälpåtgärder för personer som på grund av sitt hälsotillstånd blivit oförmögna att själva fatta sina beslut. De alternativ som funnits, god man och förvaltare, bygger i hög grad på insyn och kontroll från samhällets sida och ger inte enskilda möjlighet att i förväg utse vem som ska företräda honom eller henne. En vanlig fullmakt (enligt avtalslagen) är inte heller ett användbart alternativ. Det är osäkert om en sådan fullmakt fortfarande gäller när den som skrivit fullmakten får nedsatt beslutsförmåga och den är inte avsedd att användas vid omvårdnad och andra personliga angelägenheter.

Syftet med framtidsfullmakten är alltså att den ska fungera som ett alternativ till god man och förvaltare och som ett komplement till vanliga fullmakter.

En fullmakt är en handling som ger en annan person (fullmaktshavaren) rätt att företräda den person som lämnat fullmakten (fullmaktsgivaren). Rätten att företräda gäller de angelägenheter som framgår av fullmakten.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den upprättas medan man är frisk och har förmåga att självständigt fatta beslut och att den börjar gälla först när denna förmåga upphör.

En framtidsfullmakt får omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter.

Vad är det för skillnad på fullmakt och framtidsfullmakt?

En fullmakt är ett dokument som bevisar att en särskild person har rätt att uträtta vissa ärenden åt dig. Det kan handla om att skriva ett avtal, genomföra ett köp eller företräda dig på en bolagsstämma. Genom att lämna en fullmakt kan en annan person utföra dina ärenden när du själv inte kan närvara.

En fullmakt kan utfärdas för ett enstaka uppdrag, till exempel ett särskilt bankärende, eller gälla under en längre tid. Fullmaktshavaren kan exempelvis få rätt att sköta alla dina bankärenden det kommande året. Fullmakten kan vara tidsbegränsad eller gälla tillsvidare – oavsett kan du när som helst återkalla den. 

Den här typen av fullmakt gäller bara så länge du själv har förmågan att fatta viktiga beslut. Du ska vara psykiskt kapabel att kontrollera och övervaka att den du utser till fullmaktshavare sköter sitt uppdrag ordentligt. Fullmakten slutar gälla om du förlorar den förmågan. 

Måste framtidsfullmakt bevittnas?

Det är obligatoriskt att två vittnen undertecknar framtidsfullmakten. Det är viktigt att både du och dina vittnen läser igenom villkoren i Framtidsfullmaktens punkt 13 noggrant, eftersom begränsningarna om vem som får lov att vara vittne anges där. Vittnena får inte vara:

 • Under 15 år gamla.
 • Fullmaktsgivaren själv.
 • Fullmaktsgivarens framtida fullmaktshavare.
 • Make/maka eller sambo med fullmaktsgivaren.
 • Syskon till fullmaktsgivaren.
 • Släkt i rakt uppstigande led till fullmaktsgivaren. Det vill säga fullmaktsgivarens förälder, far- eller morförälder, gammelfar- eller morförälder och så vidare.
 • Släkt i rakt nedstigande led till fullmaktsgivaren. Det vill säga fullmaktsgivarens barn, barnbarn eller barnbarnsbarn och så vidare.
 • Svågerlag i rakt uppstigande led till fullmaktsgivaren. Det kan till exempel vara fullmaktsgivarens styvförälder eller svärförälder.
 • Svågerlag i rakt nedstigande led till fullmaktsgivaren. Det kan till exempel vara fullmaktsgivarens styvbarn, svärson eller svärdotter.
 • Vittnena får inte ha en psykisk störning som innebär att vittnet saknar insikt om vittnesbekräftelsen.
 • Vittnen får inte ha starkt nedsatt syn.

Som du ser är det förbjudet för den närmsta familjen och många olika typer av släktingar att bevittna undertecknandet av framtidsfullmakten. Om någon av dessa personer skulle bevittna undertecknandet blir framtidsfullmakten ogiltig, och kan därför inte användas.

Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?

För att en framtidsfullmakt ska börja gälla måste berörda instanser informeras om och registrera fullmakten. Kraven för hur detta går till kan variera.

Var ska man förvara framtidsfullmakt?

Med rätt avtal på plats kan du skapa trygghet för dina närmaste. Här informerar vi om varför framtidsfullmakt och testamente är viktigt, samt hur du på ett tryggt sätt kan förvara ditt testamente.

Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, om du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare.

Hur mycket kostar det att skriva framtidsfullmakt?

Ifall fullmaktsgivaren får en god man eller förvaltare inom samma område som framtidsfullmakten kommer fullmakten inte längre vara gällande. Vidare kan fullmaktsgivaren återkalla fullmakten. Skulle den situation som orsakat att framtidsfullmakten börjat gälla ha försvunnit, exempelvis att fullmaktsgivaren tillfrisknat, kommer även fullmakten att upphöra gälla.  

Fullmakten upphör däremot inte att gälla ifall fullmaktsgivaren går bort, om det inte särskilt skrivs in i fullmakten att så ska ske.

Måste man ha framtidsfullmakt om man är gift?

En fram­tids­full­makt mellan gifta skrivs med fördel ef­tersom det inte är själv­klart att ni kan eller får han­te­ra varand­ras eko­no­mis­ka och per­son­li­ga in­tres­sen.

Som gift blir det alltså inte au­to­ma­tiskt du eller din part­ner som får träda in, utan en god man eller för­val­ta­re kan fort­fa­ran­de komma att utses av dom­stol.  

Fram­tids­full­makt mellan makar fun­ge­rar precis på samma sätt som fram­tids­full­makt ut­ställd på en annan person. För att utse varand­ra som fö­re­trä­da­re skri­ver ni varsin full­makt med den andre som full­makts­ha­va­re. Ni skri­ver alltså två full­mak­ter ef­tersom en fram­tids­full­makt inte kan avse två per­so­ner. 

Genom att själv be­stäm­ma vem som får fö­re­trä­da dina in­tres­sen om du inte förmår, blir det någon som du litar på och känner dig trygg med.

Det un­der­lät­tar också för an­hö­ri­ga som direkt kan hjälpa dig, en ut­om­stå­en­de god man be­hö­ver inte utses av dom­stol, kon­flik­ter kan und­vi­kas och det blir enkla­re vid svåra beslut. 

Det finns även en eko­no­misk fördel i att välja en när­stå­en­de som full­makts­ha­va­re ef­tersom en god man i regel tar betalt för sitt arbete. En god man ska alltid till­va­ra­ta dina in­tres­sen på bästa sätt men till skill­nad mot en när­stå­en­de har denne inte alltid samma insikt i dina öns­ke­mål.

Hur många kan stå på en framtidsfullmakt?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att redogöra för ifall man kan ha flera fullmaktsgivare/fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Längst ner kommer jag ge dig ett konkret svar på din fråga och även ge er en rekommendation på hur ni bör gå tillväga nu.

Vem får inte bevittna en framtidsfullmakt?

Två personer ska vittna när framtidsfullmakten skrivs under. Vittnet måste förstå vad de vittnar till och att det handlar om en framtidsfullmakt. Vittnet ska vara över 15 år och får ej lida av en psykisk störning som leder till att personen ej förstår vad den vittnar till. Fullmaktstagaren får inte vittna. Make/maka, sambo, föräldrar, syskon eller barn till fullmaktsgivaren får inte vara vittnen. Likaså gäller svåger/svägerska till fullmaktsgivaren eller dylikt får inte heller vara vittne.

Får barnbarn bevittna en framtidsfullmakt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna svara på din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB) och lagen om framtidsfullmakter.

Kan banken neka framtidsfullmakt?

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

Vad kostar det att göra en framtidsfullmakt?

Vad händer om du inte längre kan fatta egna beslut? Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Fullmakten är ett bra alternativ till en god man. Du kan upprätta fullmakten själv, online, eller ta hjälp av en jurist.

Vi samarbetar med juristbyråerna Lexly och Familjens Jurist när det gäller framtidsfullmakter. Observera att tillgång till fullmaktsgivarens personliga koder och säkerhetsdosor inte kan omfattas av fullmakten.

Får syskon bevittna framtidsfullmakt?

Två personer ska vittna när framtidsfullmakten skrivs under. Vittnet måste förstå vad de vittnar till och att det handlar om en framtidsfullmakt. Vittnet ska vara över 15 år och får ej lida av en psykisk störning som leder till att personen ej förstår vad den vittnar till. Fullmaktstagaren får inte vittna. Make/maka, sambo, föräldrar, syskon eller barn till fullmaktsgivaren får inte vara vittnen. Likaså gäller svåger/svägerska till fullmaktsgivaren eller dylikt får inte heller vara vittne.